Seychellerna IBC ACT 2018 | Översättning

OBS: Detta är en Översättning die inte är rättsligt bindande. Denna översättning är till för att göra det lättare att förstå den engelska originalversionen. Rättsligt giltig är alltid endast den Ursprunglig version i Seychellernas IBC-lag.

LAGEN OM INTERNATIONELLA AFFÄRSFÖRETAG, 2016

(Lag 15 från 2016)

PLACERING AV SEKTIONERNA

DEL I - FÖRBEREDELSER

1. Kort titel och startdatum
2. Tolkning
3. Associerade företag
4. Tillämpning av denna lag

DEL II - BOLAGETS BILDANDE

Underavsnitt I Typer av internationella företag

5. Definition av internationella företag
6. Företag som kan grundas eller fortsätta
7. Skyddade cellföretag
8. bolag med begränsat ansvar

Underavsnitt II - Att starta ett företag

9. Ansökan om införlivande.
10. Inrättande av ett företag
11. Effekten av grunden
12. Årlig avgift
13. Bolagets bolagsordning
14. Innehållet i stiftelseurkund och bolagsordning
15. Bolagets stiftelseurkund för aktiebolaget
16. Memorandum för företaget med garantimedlemmar
17. I promemorian kan följande objekt anges
18. Memorandum eller bolagsordning för ett aktiebolag
19. Språket i memorandumet
20. Stadgar
21. Artikelspråk

Underavsnitt III - Ändring och omarbetning av stiftelseurkund eller bolagsordning

22. Ändring av stiftelseurkund eller bolagsordning
23. Registrering av ändringar av stiftelseurkund eller bolagsordning
24. Anpassad promemoria eller artikel

DEL III - FÖRETAGSNAMN

25. Krav på namn
26. Restriktioner för företagsnamn
27. Rättigheter och intressen i namn
28. Språk i företagsnamn
29. Reservering av namn
30. Namnändring
31. befogenhet att ändra namnet
32. Återanvändning av företagsnamnet

DEL IV - BOLAGETS KAPACITET OCH BEFOGENHETER

33. Kapacitet och befogenheter
34. Giltighet av bolagets handlingar
35. Personligt ansvar
36. Transaktioner mellan ett företag och andra personer
37. Avtal i allmänhet
38. Avtal före bildandet
39. Fullmakter
40. Företagets sigill
41. Autentisering eller autentisering

DEL V - Aktier DEL I - Allmänt

42. Typ av aktier
43. Aktierättigheter
44. Att särskilja tal
45. Aktienserie
46. Aktier med nominellt värde och aktier utan nominellt värde
47. andelar av aktierna
48. Förbjudna innehavaraktier

Underavsnitt II - Emission av aktier

49. emission av aktier
50. Ersättning för aktier
51. Avsättning för olika belopp som ska betalas på aktier
52. Aktier som emitterats mot annat vederlag än kontanter
53. datum för utfärdande
54. Samtycke till utfärdande av vissa aktier
55. Befogenhet att emittera aktier till rabatterat pris
56. Företagets befogenhet att betala ut provisioner
57. Teckningsrätt
58. Aktiebrev

Underavsnitt III - Överlåtelse av aktier

59. Aktiernas överlåtbarhet
60. Överföring av den avlidna medlemmens andel av den personliga representanten
61. Överföring enligt lag
62. Överlåtelse av aktier.
63. Vägran att registrera överföringen
64. Förlust av överlåtelsehandlingen
65. Datum för överlåtelse av aktien
66. Överföring av värdepapper via clearinghus och värdepappersföretag.

Underavdelning IV - Utdelningar

67. Innebörden av ett solvenstest
68. Innebörden av distribution
69. Innebörden av utdelning
70. Utdelning
71. Cellulär och icke-cellulär distribution av eget cellföretag.
72. Återvinning av utdelningar som gjorts när bolaget inte klarat solvensprovet.

Underavsnitt V - Inlösen och förvärv av egna aktier

73. Bolaget kan lösa in eller köpa sina egna aktier.
74. Förfarande för annullering eller förvärv av egna aktier
75. Erbjudande till en eller flera aktieägare i enlighet med artikel 74.1 b.
76. Aktier som inlösts på en aktieägares begäran
77. Inlösen eller köp som inte uppfyller kraven för utdelning.
78. Egna aktier
79. Överlåtelse av egna aktier

Del VI - Ändring av kapitalet

80. Förändring av kapitalet i bolag med nominellt värde
81. Förändring av kapitalet i företag utan nominellt värde
82. förverkande av aktier
83. Minskning av aktiekapitalet
84. Talan vid förstainstansrätten om fastställelse av beslutet om fastställelse.
85. Beslut om bekräftelse av minskningen
86. Registrering av beställningen och protokollet om minskning
87. Medlemmarnas ansvar för minskade andelar
88. Straff för att dölja borgenärens namn etc.

Underavsnitt VII - Säkerhet för aktier

89. Tolkning
90. Rätt att pantsätta aktier.
91. Formulär för pantsättning av aktier
92. Pant i aktier enligt Seychellernas lagstiftning
93. Utövande av försäljningsrätt enligt Seychellernas lagstiftning Panträtt på aktier
94. Pant i aktier enligt utländsk lag
95. Användning av medel för verkställighet
96. Notering och inlämnande av medlemsregistret

Underavsnitt VIII - Omvandling av aktier med nominellt värde till aktier utan nominellt värde och vice versa.

97. Omvandling av aktier i bolag med nominellt värde
98. Omvandling av aktier i bolag utan nominellt värde

DEL VI - MEDLEMSKAP DEL I - Medlemmar

99. Minsta antal medlemmar
100. Krav på aktiebolag och garanti
101. Minderåriga och vuxna med funktionshinder
102. Medlemmarnas ansvar
103. Service för medlemmarna

Underavsnitt II - Förteckning över ledamöter

104. Medlemsförteckning
105. Typ av register
106. Register över medlemmar i börsnoterade företag
107. Samråd med medlemsregistret
108. Rättelse av medlemsregistret

Underavsnitt III - Allmänna möten och beslut

109. Upplösning
110. Vanliga beslut
111. För ordinarie resolutioner kan det krävas en högre andel röster.
112. Särskilda resolutioner
113. Särskilda resolutioner kan krävas för att få en högre andel av rösterna.
114. Sammankallande av bolagsstämmor
115. Kallelse till bolagsstämmor
116. Beslutsförhet
117. Deltagande i mötet per telefon eller på annat elektroniskt sätt.
118. Företrädande av företagets organ vid möten
119. Delägarskap i aktier.
120. Auktoriserade personer
121. Efterfrågan på undersökningar
122. Medlemmarnas skriftliga samtycke
123. Domstolen kan besluta att mötet
124. Beslut vid det ajournerade mötet
125. Protokollföring och beslut av ledamöterna.
126. Plats för ledamöternas protokoll och beslut
127. Inspektion av ledamöternas protokoll och beslut

DEL VII - Styrelseledamöter

Underavsnitt I - Förvaltning av företag

128. Företagsledning
129. Styrelseledamöternas fullgörande av företagets skyldigheter
130. Minsta antal styrelseledamöter
131. De facto styrelseledamöter
132. delegering av befogenheter

Underavsnitt II - Utnämning, avsättning och avgång av styrelseledamöter

133. Styrelsens bemyndigande
134. Utnämning av styrelseledamöter
135. Utnämning av reservstyrelseledamöter
136. Avbrytande av utnämningen av reservstyrelseledamöter
137. Avsättning av styrelseledamöter
138. Styrelseledamöternas avgång
139. Utnämning av biträdande styrelseledamöter
140. Vice direktörers rättigheter och skyldigheter
141. arvoden till styrelseledamöter
142. Fortsatt ansvar
143. Giltigheten av direktörens handlingar

Underavsnitt III - Styrelseledamöternas uppgifter och konflikter

144. Styrelseledamöternas uppgifter
145. Styrelseledamöter i dotterbolag etc.
146. Förebyggande av överträdelser
147. Tillförlitlighet på register och rapporter
148. Upplysning om intressen
149. Bolaget undviker transaktioner i vilka styrelseledamoten har ett intresse.

Underavsnitt IV - Register över styrelseledamöter

150. register över styrelseledamöter
151. Samråd med registret över styrelseledamöter
152. Registrering av styrelseledamöter hos bolagsregistret.

Underavsnitt V - Styrelsemöten och beslut

153. Direktörens möten
154. Sammankallande av styrelsemötet
155. Styrelsens beslut
156. föra protokoll och fattade beslut i styrelsen
157. Plats för styrelsens protokoll och beslut
158. Inspektion av styrelsens protokoll och beslut

Underavsnitt VI - Ersättning och försäkring

159. Ersättning
160. Försäkring

DEL VIII - FÖRVALTNING DEL I - Bolagets säte

161. Registrerat kontor
162. ändring av hemvist
163. Ändring av det registrerade kontoret när det registrerade ombudet byter adress

Underavsnitt II - Registrerat ombud

164. Internationellt handelsföretag med registrerat ombud
165. Utnämning av det registrerade ombudet
166. Undertecknat tillägg till memorandumet där det registrerade ombudet ändrar företagets namn.
167. Den registrerade representantens avgång
168. Registrerat ombud som inte längre kan agera
169. Byte av registrerat ombud

Underavsnitt III - Allmänna bestämmelser

170. Företagets namn som ska anges i korrespondens etc.
171. Årlig avkastning
172. Leverans av dokument.
173. Tillhandahållande av register

Underavsnitt IV - Bokföring

174. Bokföringshantering
175. Placering och lagring av räkenskaperna
176. Styrelseledamöternas granskning av räkenskaperna

DEL IX - AVGIFTER FÖR FÖRETAGETS EGENDOM

177. Tolkning
178. Bolaget kan belasta sina tillgångar
179. register över avgifter
180. Översyn av avgiftsregistret
181. Registrering av avgifter
182. Ändring av registrerade avgifter
183. Fullgörande eller frisläppande av avgiften
184. Prioriteringar för de relevanta avgifterna
185. Prioriteringar i förhållande till befintliga avgifter
186. Undantag i samband med prioriteringar
187. Verkställighet av åtalet enligt Seychellernas lagstiftning
188. Utövande av rätten att sälja enligt en lagstadgad avgift i Seychellerna
189. Tolkning

DEL X - OMRÄKNINGAR

Underavsnitt I - Allmänna bestämmelser

190. Konformitetsförklaring
191. Omvandlingar är inte standard

Underavsnitt II - Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt handelsföretag och vice versa

192. Omvandling av det ordinarie bolaget till ett internationellt handelsbolag
193. Effekten av omvandlingen av det ordinarie bolaget till ett internationellt handelsbolag
194. Omvandling av ITC till ett vanligt partnerskap
195. Effekten av omvandlingen av ett ITC till ett vanligt partnerskap

Underavsnitt III - Omvandling av det icke-cellulära samhället till ett skyddat cellulärt samhälle och vice versa

196. Omvandling av det icke-cellulära samhället till ett skyddat cellulärt samhälle.
197. Effekter av omvandlingen av ett icke-cellulärt samhälle till ett skyddat cellsamhälle
198. Omvandling av det skyddade cellföretaget till ett icke-cellföretag.
199. Effekter av omvandlingen av det skyddade cellsamhället till ett samhälle som inte är ett cellsamhälle.

DEL XI - FUSIONER, KONSOLIDERINGAR OCH AVTAL

Underavsnitt I - Fusioner och konsolideringar

200. Tolkning
201. Godkännande av fusionen eller konsolideringen
202. Registrering av fusionen eller konsolideringen
203. Fusion med dotterbolag
204. Effekter av fusion eller konsolidering
205. Fusion eller konsolidering med utländska företag

DEL Avsnitt II - Avveckling av tillgångar

206. Tillstånd för vissa avyttringar av tillgångar

Underavsnitt III - Tvångsinlösen

207. Återbetalning av minoritetsandelar

Underavsnitt IV - Avtal

208. Arrays
209. Överenskommelse om att företaget är i frivillig likvidation.

Underavsnitt V - Oliktänkande

210. Minoritetsaktieägares rättigheter

Underavsnitt VI - Modeller för kompromisser eller överenskommelser

211. Domstolsåtgärder i samband med kompromiss- eller förlikningsplaner

DEL XII - FORTSÄTTNING

212. Fortsättning av utländska företag i Seychellerna
213. Fortsättning av stadgarna
214. Begäran om fortsättning i Seychellerna
215. Fortsatt
216. Effekten av en fortsättning enligt denna lag
217. Fortsättning utanför Seychellerna
218. Effekten av fortsatt verksamhet utanför Seychellerna

DEL XIII - Skyddade cellföretag Del I - Tolkning

219. Tolkning av denna del

Underavsnitt II - Stiftelse

220. Företag som kan skyddas Cellföretag
221. Myndighetens samtycke krävs
222. Beslut om ansökningar och andra beslut av myndigheten
223. Överklaganden av beslut och andra beslut av myndigheten

Underavsnitt III - Status, celler och cellandelar

224. Status för företag med skyddade celler
225. Generering av celler
226. Avgränsning av kärnan
227. Säkerhetsanordningar för celler

Underavsnitt IV - Tillgångar och skulder

228. Cell och kärntillgångar
229. Regressavtal
230. Borgenärernas ställning
231. Fordringshavarnas uttag av celltillgångar
232. Borgenärers regressrätt på primärkapitalet
233. Ansvar för celltillgångar
234. Ansvar för kärntillgångar
235. Tvister om ansvarsskyldighet för celler
236. Fördelning av centrala tillgångar och skulder

Del V - Hantering och arrangemang med och inom skyddade cellföreningar

237. Företag för att informera personer som de har att göra med om ett företag med skyddade celler.
238. Överföring av celltillgångar från ett skyddat cellföretag
239. Avtal mellan celler som påverkar cellkapaciteten etc.

Underavsnitt VI - Ansökningar om insolvens

240. Förordnande om insolvensförvaltning avseende celler
241. Ansökningar om tvångsförvaltning
242. Konkursförvaltarens uppgifter och verkan av insolvensbeslutet
243. Upphävande och ändring av beslut om tvångsförvaltning
244. Ersättning till stödmottagaren
245. Uppgifter som ska lämnas av mottagaren

Underavsnitt VII - Förvaltningsavtal

246. Administrativt beslut om skyddade cellföretag eller celler
247. Begäran om utfärdande av ett administrativt föreläggande
248. Förvaltarens uppgifter och effekten av det administrativa mandatet
249. Utfärdande och ändring av administrativa order.
250. Ersättning till förvaltaren
251. Information som ska lämnas av administratören

Underavsnitt VIII - Likvidation av företag med skyddade celler

252. Bestämmelser i samband med likvidationen av det skyddade cellföretaget

Underavdelning IX - Allmänt

253. Ansvar för straffrättsliga påföljder

DEL XIV - UNDERSÖKNINGAR RÖRANDE FÖRETAG

254. Definition av revisorn
255. Undersökningsorder
256. Förstainstansrättens befogenheter
257. Revisorns befogenheter
258. Utfrågning i kammaren
259. Brott med anknytning till falsk information
260. Revisorns rapport som bevis
261. Privilege

DEL XV - SKYDD AV MEDLEMMAR

262. Ledamotens befogenhet att väcka talan vid förstainstansrätten
263. Registratörens behörighet att vända sig till förstainstansrätten
264. Förstainstansrättens befogenheter

DEL XVI - BESLUT OM DISKVALIFIKATION

265. Beslut om förlust av rättigheter
266. Skäl för att utfärda ett beslut om förlust av rättigheter
267. Rätt att överklaga till appellationsdomstolen
268. Ändring av beslut om förlust av rättigheter
269. Återkallande av beslut om förlust av rättigheter
270. Konsekvenser av överträdelse av ett beslut om förlust av rättigheter
271. Register över beslut om förlust av rättigheter

DEL XVII - UPPSÄGNING, UPPLÖSNING OCH AVVECKLING

Underavdelning I - SEPARATION och RESOLUTION

272. Ta bort
273. Överklagande av avlägsnandet
274. Effekten av borttagningen
275. Upplösning av ett företag som strukits ur registret
276. Registratorns återställande av bolaget i registret
277. Talan vid domstol för att återinföra bolaget i registret.
278. Utnämning av likvidatorn för det utplånade företaget
279. Icke utdelad egendom från det upplösta bolaget
280. Ansvarsfriskrivning

DEL II - Frivillig upplösning av det solventa företaget

281. Tillämpning av denna del
282. Frivillig resolutionsplan
283. Inledande av frivillig likvidation av det solventa bolaget
284. Behörighet för likvidator enligt denna underavdelning
285. Inlämning till registratorn
286. Meddelande om frivillig likvidation
287. Effekten av att en frivillig likvidation inleds
288. Förvaltarens skyldigheter enligt denna underavdelning
289. Likvidatorns befogenheter vid frivillig avveckling enligt denna underavdelning
290. Vakans i likvidatorns tjänst enligt denna underavdelning
291. Likvidatorns avgång enligt denna underavdelning
292. Avsättande av likvidator enligt denna underavdelning
293. Avbrytande av frivillig likvidation
294. Domstolens avslutande av frivillig likvidation
295. Befogenhet att ansöka om ett föreläggande hos domstolen
296. Delårsbalansräkning vid genomförandet av likvidationen
297. Upplösning

UNDERAVSNITT III - FRIVILLIG LIKVIDATION AV ETT INSOLVENT FÖRETAG

298. Tillämpning av denna del
299. Betydelse av insolvent
300. Om företaget befanns vara insolvent
301. Inledande av frivillig likvidation av ett insolvent företag
302. Tillämpning av vissa bestämmelser i underavsnitt II på detta underavsnitt
303. Inlämning till registratorn
304. Meddelande om frivillig likvidation
305. Likvidatorn ska sammankalla det första borgenärsmötet
306. Borgenärernas granskning av likvidatorns räkenskaper
307. Redovisning av likvidationen före upplösningen
308. Upplösning

Underavsnitt IV - Tvångslikvidation av domstolen

309. ansökan om tvångslikvidation
310. Omständigheter under vilka domstolen kan upplösa bolaget
311. Myndigheten får höras under handläggningen av ansökan.
312. Skäl för vilka registratorn, myndigheten eller ministern kan lämna in en ansökan om likvidation
313. Befogenhet att avsluta förfarandet och utse en provisorisk likvidator
314. Förstainstansrättens behörighet att pröva överklaganden
315. Utseende av likvidator vid tvångslikvidation
316. Ersättning till likvidatorn
317. Inlämning till registratorn
318. Meddelande om tvångslikvidation
319. Likvidatorn ska sammankalla det första borgenärsmötet
320. Konsekvenserna av utnämningen av likvidatorn och beslutet om tvångslikvidation.
321. Befogenheter för en likvidator som utses av domstolen
322. Likvidatorns avgång, avsättning eller dödsfall
323. Borgenärernas granskning av likvidatorns räkenskaper
324. Befogenhet att hänskjuta ärenden till förstainstansrätten för att få anvisningar
325. Förklaring om tvångslikvidation före upplösning
326. Upplösning

Underavdelning V - Allmänna bestämmelser för reglering av förlikningar

327. Tolkning
328. Konkursförvaltaren ska sammankalla till borgenärsmöten
329. fördelning av företagets tillgångar
330. Kostnader för avveckling
331. Säkerställda fordringsägare
332. Särskilda utbetalningar
333. Inga aktieöverföringar efter avvecklingens början
334. Företag som ska underrättas om ansökan om likvidation
335. Utfrågning i kammaren
336. Bolaget förbinder sig att inte bedriva någon verksamhet efter upplösningen.
337. Åtgärder mot gärningsmän i ansvarsställning
338. Olagliga preferenser i eller före bosättningen

del xvIII - bedräglig och olaglig handel

339. Brottet bedrägeri vid handel
340. Civilrättsligt ansvar för bedrägliga transaktioner
341. Ledarnas civilrättsliga ansvar för olaglig handel
342. Ledares civilrättsliga ansvar för olovlig handel: celler i det skyddade cellföretaget
343. Förfaranden enligt §§ 340, 341 eller 342

DEL XIX - REGISTRATOR

344. Registerguide för internationella företag
345. Officiell stämpel
346. Registrera
347. Kontroll av de inlämnade handlingarna
348. Kopior av de inlämnade handlingarna
349. Valfri registrering av de angivna registren
350. Frivillig inlämning av årsredovisningar från internationella företag
351. Intyg om god status
352. Intyg via den officiella sökningen
353. Formulär för de handlingar som ska deponeras
354. Påföljder och registratorns rätt att vägra vidta åtgärder

DEL XX - SKYLDIGHETER GENTEMOT FAKTISKA BETALNINGSMOTTAGARE

355. Register över verkliga ägare: definitioner och tolkning
356. register över verkliga förmånstagare
357. Verifiering av registret över verkliga förmånstagare
358. Korrigering av registret över verkliga förmånstagare
359. Företagets skyldighet att inhämta information om nyttjanderätt.
360. Offentliggörande av information om nyttjanderätt

DEL XXI - DIVERSE BESTÄMMELSER

361. Undantag från vissa lagar
362. Stämpelskatt
363. Minimitid för undantag och medgivanden
364. Form av register
365. Tillhandahållande av elektroniska dokument i allmänhet
366. Leverans beaktas genom att webbplatsen offentliggörs
367. Överlämnande av elektroniska register till registratorn
368. Överträdelser
369. Tillbehör och kontroller
370. Ansvar för vilseledande uppgifter
371. Förstainstansrättens behörighet att bevilja resning
372. Uttalande från domstolen
373. Domare på avdelningarna
374. Överklagande av justitiesekreterarens beslut
375. Advokaternas yrkesrätt
376. Immunitet
377. Inspektioner
378. Tystnadsplikt och tillåtna undantag
379. Ställning i förhållande till andra lagar
380. Förordningar
381. Upphävande av lagen
382. Ändring av Seychellernas civillag med avseende på företag

DEL XXII - ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

383. Tidigare företag som automatiskt registreras på nytt enligt denna lag
384. Intyg om omregistrering, om det tidigare Act-företaget automatiskt omregistreras.
385. Effekten av automatisk återkoppling enligt denna lag
386. Återställande av företag enligt den tidigare lagen som har strukits ur det register som förts enligt den tidigare lagen.
387. Återställande av upplösta tidigare aktiebolag.
388. Tillhandahållande av handlingar
389. Övergång för tidigare aktiebolag
390. Övergång för alla företag
391. Hänvisningar till företag i andra förordningar

INLEDANDE TIDSPLAN - ANSÖKAN OM REGISTRERING ELLER FORTSATT REGISTRERING

TREDJE FÖRTECKNINGEN - BEGRÄNSADE ORD

FJÄRDE FÖRTECKNINGEN - SPRÅK FÖR FÖRETAGSNAMN

FEMTE FÖRTECKNINGEN - ÅTERANVÄNDNING AV FÖRETAGSNAMN

SJÄTTE SCHEMAT - INNEHÅLL I ÅRSREDOVISNINGEN

LAGEN OM INTERNATIONELLA AFFÄRSFÖRETAG, 2016

Lag 15 från 2016
Jag håller med.
J. A. Michel
Ordförande
4 augusti 2016
LAG för att konsolidera och modernisera lagen om internationella handelsbolag i linje med förändringar på det internationella området och för frågor som har samband med detta eller är relaterade till detta.
FÖRVALTNING av talmannen och nationalförsamlingen

DEL I FÖRBEREDELSER

1.

Kort titel och startdatum

Denna lag får kallas International Business Companies Act2016 och ska träda i kraft den dag som ministern fastställer genom ett meddelande i Gazette.
2.

Tolkning

I denna lag, om inte sammanhanget kräver något annat -
-acceptabel översättare: en person som -
när det gäller ett annat språk än engelska eller franska, vid tillämpningen av denna lag kunna översätta det språket till engelska eller franska, beroende på vad som är lämpligt, och
b) är godtagbara för registratorn som översättare i enlighet med de krav som anges i registratorns skriftliga riktlinjer;
-bokföringshandlingar: när det gäller ett företag, handlingar som rör -
(a) företagets tillgångar och skulder;
(b) företagets inkomster och utgifter, och
(c) de försäljningar, köp och andra transaktioner som företaget är involverat i;
-Dagen för lagens ikraftträdande är den dag då denna lag träder i kraft;
-Överklagandenämnden: den överklagandenämnd som inrättats enligt Financial Services Authority (Appeals Boar(d) 2014);
-godkänd blankett: en blankett som godkänts av registratorn eller den behöriga myndigheten.
Fullmakt enligt § 353;
-artiklar: ett bolags ursprungliga, ändrade eller omarbetade bolagsordning;
-associerat företag: i den mening som avses i § 3.2;
auktoriserat kapital, i förhållande till ett företag, är -
a) När det gäller ett bolag med nominellt värde, det högsta belopp av aktiekapitalet som bolaget enligt sin stiftelseurkund och bolagsordning har rätt att ge ut;
b) När det gäller ett bolag utan nominellt värde, det högsta antal aktier utan nominellt värde som bolaget har rätt att emittera enligt sin stiftelseurkund och bolagsordning;
-Myndighet: Financial Services Authority enligt definitionen i lagen om Financial Services Authority;
Myndighetens webbplats Webbplats: myndighetens huvudsakliga allmänt tillgängliga webbplats på Internet som för närvarande upprätthålls av myndigheten eller för myndighetens räkning;
-innehavaraktier: en aktie som är belagd med ett certifikat.
vad-
a) inte innehåller ägarens namn, och
(b) anger att innehavaren av certifikatet är ägare till aktien;
styrelse: när det gäller ett företag: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
(a) styrelsen, ledningskommittén eller något annat tillsynsorgan i bolaget, eller
b) om bolaget har endast en styrelseledamot, denna styrelseledamot;
-kropp omfattar ett företag, ett företag som är registrerat enligt Companies Act och ett företag som är registrerat utanför Seychellerna, men omfattar inte en icke-registrerad förening eller ett icke-registrerat partnerskap;
-affärsdag är en dag som inte är en lördag, söndag eller helgdag i Seychellerna;
-cell: en cell i ett skyddat cellföretag;
-klass av medlemmar, med avseende på ett eget cellföretag,
innehåller -
(a) medlemmarna i en cell i enheten, och
(b) en grupp av medlemmar i en cell i enheten;
-samhället innebär- -
a) ett internationellt handelsföretag, eller
b) ett tidigare Act-företag;
-Ett aktiebolag med begränsat ansvar är ett bolag-
(a) vars stiftelseurkund begränsar alla medlemmars ansvar till det belopp (om något) som inte betalats på de aktier som medlemmarna innehar, och
(b) det är -
i) är knuten till ett aktiekapital som består av aktier med nominellt värde, eller
(i) bemyndigas att emittera aktier utan nominellt värde;
-Ett aktiebolag är ett bolag vars bolagsordning begränsar alla medlemmars ansvar till ett fast belopp, som varje medlem därmed garanterar och som inte är skyldig att bidra till bolagets tillgångar vid en eventuell upplösning på grund av sitt innehav av en andel;
-Med aktiebolag och garanti avses ett bolag.
(a) vars stiftelseurkund begränsar en eller flera av bolagets medlemmars ansvar till ett fast belopp som varje medlem därigenom förbinder sig att, som garanti och inte på grund av innehav av andelar, bidra till bolagets tillgångar i händelse av dess upplösning;
(b) vars stiftelseurkund begränsar en eller flera av dess medlemmars ansvar till det belopp (om något) som inte betalats på de aktier som medlemmarna innehar, och
(c) - är.
i) är knuten till ett aktiekapital som består av aktier med nominellt värde, eller
(i) bemyndigas att emittera aktier utan nominellt värde;
-domstol: Seychellernas högsta domstol;
-direktör, i förhållande till ett företag, ett utländskt företag och varje annat organ, omfattar en person som innehar eller agerar i egenskap av direktör under något namn;
-upplöst: när det gäller ett företag, upplöst enligt denna lag eller någon annan skriven lag i Seychellerna;
-distribution: enligt definitionen i avsnitt 68;
-dividend: enligt definitionen i avsnitt 69;
-dokument betecknar ett dokument i vilken form som helst och innehåller -
(a) alla skrivelser på material;
b) en bok, grafik, ritning eller annan bildlig framställning eller bild;
c) Information som registrerats eller lagrats med elektroniska eller andra tekniska hjälpmedel och som kan reproduceras med eller utan hjälp av någon anordning;
-Elektronisk form innebär i fråga om information att information skapas, överförs, tas emot eller lagras på datalagringsmedier, t.ex. magnetiska, optiska, dataminnen eller liknande anordningar;
-elektronisk uppgift: data, inspelningar eller genererade data, bild eller ljud som lagras, tas emot eller överförs i elektronisk form, inklusive alla elektroniska koder eller anordningar som krävs för att dechiffrera eller tolka den elektroniska uppgiften;
-ledamot, i förhållande till ett företag, är en anställd person i ledande ställning;
-utländskt företag: ett bolag som är bildat eller registrerat enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna;
-tidigare lag: International Business Companies Act. 1994 upphävd genom avsnitt 381;
-Former Act Company: ett bolag som bildats eller fortsatt av bolaget enligt den tidigare lagen;
-Garantigrupp, i förhållande till ett bolag, är en person-
(a) som en medlem vars ansvar i egenskap av medlem är begränsat genom bolagsordningen till det belopp som han genom denna förpliktar sig att genom en garanti, och inte på grund av innehav av någon andel, registrera i bolagets tillgångar om det likvideras, och
b) vars namn är upptaget i medlemsregistret som medlem i garantin;
-Internationellt affärsföretag: enligt definitionen i avsnittet.
5(1) ;
-vuxen: en person som inte är minderårig och som inte har rättskapacitet enligt Seychellernas skriftliga lag;
aktiebolag: - - -
(a) ett företag;
b) ett aktiebolag, eller
(c) Ett aktiebolag med aktier och en garanti;
-Limited Life Company: ett limited life company i den mening som avses i avsnitt 8.1;
En delägare är i förhållande till ett bolag en person vars namn är infört i bolagets bolagsregister som - - -
a) en aktieägare, eller
(b) en borgensman;
-stiftelseurkund: ett bolags ursprungliga, ändrade eller omarbetade stiftelseurkund;
-Med minister avses den minister som ansvarar för finanserna;
-minor: en person under 18 år;
-non-cellularCompany: ett internationellt handelsföretag som inte är ett skyddat cellföretag;
-nominellt bolag: ett bolag som -
(a) har rätt att emittera aktier utan nominellt värde, och
(b) inte har rätt att emittera aktier med nominellt värde,
om hon också har garantimedlemmar eller inte;
-nominella aktier: en registrerad aktie som inte är uttryckt som ett nominellt värde;
-tjänsteman, i förhållande till ett bolag, är en direktör, direktörer, tjänstemän, sekreterare eller likvidator;
-officiellt sigill: registratorns officiella sigill enligt avsnitt 345;
-Extraordinärt bolag: ett bolag som omfattas av bolagsrätten;
-Extraordinärt beslut: ett ordinarie beslut av medlemmarna enligt definitionen i avsnitt 110;
-förälder, i förhållande till ett bolag, ett utländskt bolag eller ett annat bolag.
Corporation, dvs. enligt avsnitt 3(1)(b) ;
-Med företag med nominellt värde avses ett företag som -
a) ett registrerat aktiekapital bestående av aktier med nominellt värde, och
(b) inte har tillstånd att emittera aktier med nominellt värde, oavsett om det också har garanter eller inte;
-Nominella aktier: en registrerad aktie uttryckt i nominellt värde;
-personlig företrädare: en avliden persons testamentsexekutor eller förvaltare för tillfället;
-skyddat cellföretag: ett internationellt företag som omfattas av avsnitt 7;
-uppteckningar: dokument och andra uppteckningar som lagras, dock;
-registrerat ombud: i förhållande till ett bolag, den person som är bolagets registrerade ombud enligt avsnitt 164;
-registrerad aktie: en aktie i ett bolag som emitterats till en namngiven person vars namn är infört i bolagets bolagsregister som innehavare av aktien;
-register över registrerade avgifter: det register över registrerade avgifter som förs av registratorn enligt artiklarna 181.3 och 346.1 b. b) registret över registrerade avgifter som förs av registratorn;
-register: det register över internationella handelsföretag som förs av registratorn i enlighet med avsnitt 346.1 a;
-Registrerare: myndighetens verkställande direktör som utsetts i enlighet med avsnitt 9 i lagen om myndigheten för finansiella tjänster (Financial Services Authority Act);
-invånare innebär-
a) En person som är bosatt i Seychellerna eller som vistas i Seychellerna under en sammanlagd period på minst ett hundra åttiotre dagar under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under ett kalenderår;
b) ett bolag som har bildats enligt denna lag;
c) ett företag som är registrerat enligt bolagslagen;
d) Ett utländskt företag som leds och kontrolleras i Seychellerna inom följande områden;
e) Ett partnerskap där en av partnerna är bosatt i Seychellerna, inklusive ett kommanditbolag som är registrerat enligt Limited Partnerships Act;
f) en stiftelse som är registrerad enligt stiftelselagen, eller
g) En trust som är registrerad enligt den internationella trustlagen;
-Styrelsens beslut: enligt definitionen i avsnitt 155;
-säker borgenär: i den mening som avses i § 327(c) ;
-värdepapper: i den mening som avses i § 2.1 WpHG, inklusive aktier och obligationer av alla slag samt optioner, teckningsoptioner och andra rättigheter att förvärva aktier eller obligationer;
-Aktier: en aktie med eller utan nominellt värde i ett bolag eller en cell för vilken ansvaret är begränsat till det belopp (om något) som kan hänföras till den;
aktiekapital: i förhållande till ett företag: - - -
a) När det gäller ett bolag med nominellt värde, det sammanlagda nominella värdet av alla emitterade och utestående aktier med nominellt värde i ett bolag och de aktier med nominellt värde som bolaget innehar som egna aktier;
(b) när det gäller ett publikt bolag, summan av de belopp som av styrelseledamöterna utsetts till aktiekapital av alla emitterade och utestående aktier utan nominellt värde i bolaget och de aktier utan nominellt värde som bolaget innehar som egna aktier,
och sådana belopp som från tid till annan kan överföras från överskott till aktiekapital genom ett beslut av styrelsen;
-aktieägare: när det gäller ett bolag, en person vars namn är infört i medlemsregistret som innehavare av en eller flera aktier eller delaktier i bolaget;
-Solvensprövning: en solvensprövning i enlighet med avsnitt 67;
-särskilt beslut: ett särskilt beslut av medlemmarna enligt avsnitt 112;
-dotterbolag: i förhållande till ett företag, ett utländskt företag eller ett annat organ enligt definitionen i avsnitt 3.1 c;
-överskott: när det gäller ett företag, den eventuella överskjutande delen av företagets totala tillgångar vid tidpunkten för fastställandet jämfört med summan av dess totala skulder enligt bokföringen plus dess aktiekapital;
-skatteavtal: ett fördrag eller avtal mellan Seychellernas regering och regeringen i ett eller flera andra länder.
a) för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller inkomstskatt, eller
b) om utbyte av information i skattefrågor, och
-Med egen aktie avses en aktie i ett bolag som tidigare har emitterats men som har återköpts, lösts in eller på annat sätt förvärvats av bolaget utan att annulleras.
3.

Associerade företag

(1) Vid tillämpningen av detta avsnitt-.
koncern, i förhållande till ett företag (i denna punkt kallat det första företaget), är det första företaget och varje annat företag som - är
ett moderbolag till det första bolaget;
ett dotterbolag till det första företaget;
ett dotterbolag till ett moderföretag till det första företaget, eller
är ett moderföretag till ett dotterföretag till det första företaget;
moderbolag i förhållande till ett bolag (i denna punkt kallat det första bolaget) ett annat bolag som, antingen ensamt eller enligt ett arrangemang med en eller flera andra personer,
juridiskt eller ekonomiskt innehar en majoritet av de emitterade aktierna i det första bolaget;
har befogenhet att direkt eller indirekt utöva eller kontrollera en majoritet av rösterna i det första bolaget;
har rätt att utse eller avsätta en majoritet av styrelseledamöterna i det första bolaget;
har rätt att utöva ett dominerande inflytande över ledningen och kontrollen av det första företaget.
Associerade företag
-dotterbolag: i förhållande till ett bolag (i denna punkt kallat första bolaget) ett bolag vars första bolag är ett moderbolag.
(2) Vid tillämpningen av denna lag är ett företag associerat med ett annat företag om det ingår i samma koncern som det andra företaget, och hänvisningar till ett -associerat företag ska tolkas på motsvarande sätt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitten (1) och (2) omfattar -företag ett utländskt företag och alla andra juridiska personer.
4.

Tillämpning av denna lag

Denna lag är tillämplig på -
a) ett internationellt handelsföretag, och
b) ett tidigare Act-företag.

DEL II - BOLAGETS BILDANDE

Underavsnitt I - Olika typer av internationella företag

5.

Definition av internationella företag

(1) Ett -internationellt handelsbolag är ett bolag som har bildats eller fortsatt eller omvandlats till ett bolag enligt denna lag och vars stiftelseurkund anger att det omfattas av de begränsningar som avses i underavsnitt (2).
2. Ett företag får inte -
(a) Om inte annat följer av punkt 3 , fortsatt verksamhet i följande områden i Seychellerna;
(b) äga en andel i fast egendom belägen i Seychellerna eller en hyresrätt i fast egendom belägen i Seychellerna, förutom de som avses i punkt 3 f;
(c) fortsätta bankverksamheten (enligt definitionen i Financial Times).
Institutions Act) i eller utanför Seychellerna;
d) bedriva försäkringsverksamhet (enligt definitionen i försäkring).
lag) - -
i) i Seychellerna, eller
(i) utanför Seychellerna, såvida den inte är licensierad eller på annat sätt lagligt kapabel att göra det enligt lagarna i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet;
e) bedriva verksamhet med internationella företagstjänster, internationella truster eller inkorporeringstjänster (enligt definitionen i lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275)), utom -.
(i) i den utsträckning som tillåts enligt det internationella avtalet.
lagen om tillhandahållare av företagstjänster (kap. 275), och
(i) om företaget bedriver sådan verksamhet utanför Seychellerna, om företaget är licensierat eller på annat sätt lagligt kapabelt att göra det enligt lagstiftningen i något land utanför Seychellerna där det bedriver sådan verksamhet;
(f) fortsätta värdepappersverksamheten (enligt definitionen i värdepapperen).
lag) - -
i) i Seychellerna, eller
(i) utanför Seychellerna, såvida den inte är licensierad eller på annat sätt lagligt kapabel att göra det enligt lagarna i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet;
(g) bedriva verksamhet som en investeringsfond (i den mening som avses i lagen om investeringsfonder och hedgefonder) såvida den inte är auktoriserad eller på annat sätt kan göra det enligt lagen om investeringsfonder och hedgefonder eller enligt lagstiftningen i en erkänd jurisdiktion (i den mening som avses i lagen om investeringsfonder och hedgefonder), eller
(h) att bedriva spelverksamhet (enligt definitionen i Seychellernas spellag), inklusive interaktiv spelverksamhet,-
i) i Seychellerna, eller
(i) utanför Seychellerna, såvida den inte är licensierad eller på annat sätt lagligt kapabel att göra det enligt lagarna i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) (a) ska ett företag inte behandlas som ett företag i Seychellerna enbart på grund av att-.
a) Den öppnar och upprätthåller ett konto hos en bank som är licensierad enligt lagen om finansiella institut;
(b) den använder sig av tjänster från advokater, advokater, revisorer, bokförare, internationella leverantörer av företagstjänster, internationella förvaltare, leverantörer av trusttjänster, förvaltare eller administratörer av investeringsfonder, värdepappershandlare, investeringsrådgivare eller andra liknande personer som är verksamma i Seychellerna;
(c) upprätta eller föra sina böcker och register enligt Seychellerna;
(d) hålla möten med sina styrelseledamöter eller medlemmar eller anta skriftliga beslut om godkännande av sina styrelseledamöter eller medlemmar i Seychellerna;
(e) ingå eller underteckna avtal i Seychellerna och utöva alla andra befogenheter i Seychellerna i den utsträckning som krävs för att utföra sin verksamhet utanför Seychellerna;
(f) det innehar aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i ett bolag som är registrerat enligt denna lag eller i ett organ som är registrerat enligt Companies Act;
(g) den har intressen eller fordringar som förmånstagare i en stiftelse som är registrerad enligt stiftelselagen;
h) Den har ett intresse eller en fordran som förmånstagare i en trust som är registrerad enligt den internationella trustlagen;
(i) det har något intresse i ett företag som är registrerat enligt lagen om kommanditbolag;
(j)den fungerar som en licensierad värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder och hedgefonder;
(k) aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i bolaget ägs av en person med hemvist i landet;
(l) det är noterat på en godkänd värdepappersbörs enligt värdepapperslagen;
((m) den har en licens enligt lagen om internationella handelszoner, eller
(n) Om inte annat följer av bestämmelserna i International Corporate ServiceProviders Act (Cap 275) är alla dess styrelseledamöter bosatta i landet.
(4) Ett företag får äga eller förvalta ett fartyg som är registrerat i Seychellerna enligt Merchant Shipping Act och fartyget får besöka eller befinna sig i Seychellernas vatten, förutsatt att företaget inte bedriver någon verksamhet i Seychellerna, inklusive fiske, befraktning eller turistverksamhet med fartyget, i strid med avsnitt 5.2 a.
6.

Företag som kan grundas eller fortsätta

(1) Ett IKT ska bildas, fortsätta eller omvandlas till ett företag enligt denna lag som -.
(a) ett företag;
b) ett aktiebolag, eller
(c) Ett aktiebolag med aktier och en garanti.
(2) Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag får ett IKT-.
a) ett företag med skyddad cell, eller
(b) Livsbegränsat bolag.
7.

Skyddade cellföretag

Ett företag är ett företag med skyddad cell om -.
a) den har bildats eller fortsatt enligt denna lag i enlighet med del XIII, inklusive förvärvet av verksamheten, som kan bildas eller fortsätta med myndighetens skriftliga samtycke enligt avsnitt 221, vilket samtycke inte har återkallats, och
(b) I dess memorandum anges att det är ett företag med skyddad cell.
8.

bolag med begränsat ansvar

Ett bolag är ett aktiebolag om dess stiftelseurkund innehåller en bestämmelse om att bolaget ska upplösas och avvecklas efter utgången av en bestämd tidsperiod -.
a) efter utgången av en bestämd period, eller
(b) till följd av konkurs, dödsfall, vräkning, sinnessjukdom, avgång eller pensionering av en medlem av bolaget, eller
c) efter det att en annan händelse inträffat än att en bestämd tidsperiod har löpt ut.

Underavsnitt II - Att starta ett företag

9.

Ansökan om införlivande.

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) kan en ansökan om att bilda ett bolag enligt denna lag göras hos registratorn genom att lämna in följande handlingar till registratorn-.
a) Ett memorandum och en stadga som uppfyller kraven i denna lag och som undertecknats av eller på uppdrag av varje tecknare i enlighet med artiklarna 13 och 20;
(b) En ansökan om bildande i den godkända form som anges i del I i den första bilagan, undertecknad av eller på uppdrag av varje deltagare i stiftelseurkunden och bolagsordningen;
c) Om företaget ska etableras som ett företag med skyddad cell, myndighetens skriftliga samtycke enligt avsnitt 221;
d) den tillämpliga registreringsavgiften enligt del I i den andra bilagan, och e) alla andra handlingar som kan krävas.
(2) En ansökan om att bilda ett bolag får endast göras av dess föreslagna registrerade ombud.
(3) Vid tillämpningen av detta avsnitt avses med "föreslaget ombud" den person som i stiftelseurkunden anges som bolagets första registrerade ombud.
10.

Inrättande av ett företag

(1) Om registratorn fastställer att kraven i denna lag för att bilda ett bolag har uppfyllts, ska registratorn, efter att ha mottagit de handlingar som lämnats in enligt avsnitt 9.1, - - göra följande
a) registrera handlingarna;
b) tilldela företaget ett unikt registreringsnummer, och
c) utfärda ett registreringsbevis till bolaget i den godkända formen.
2. Bolagsordningen ska undertecknas av registratorn och förseglas med det officiella sigillet.
11.

Effekten av grunden

(1) Ett registreringsbevis som utfärdats enligt denna lag ska vara ett slutgiltigt bevis på följande-.
a) att bolaget har bildats i enlighet med denna lag, och
(b) att kraven i denna lag i samband med bolagets bildande har uppfyllts.
(2) Vid bildandet av ett bolag enligt denna lag -.
a) Företaget är en juridisk person som är oberoende av sina medlemmar och fortsätter att existera tills det upplöses;
(b) Memorandumet och stadgarna ska vara bindande mellan
(i) bolaget och varje bolagsman i bolaget, och
(i) alla medlemmar i bolaget.
(3) Bolaget, styrelsen, varje styrelseledamot och varje medlem i ett bolag ska ha de rättigheter, befogenheter, skyldigheter och åtaganden som anges i denna lag, utom i den utsträckning som de, i enlighet med denna lag, förnekas eller ändras genom stiftelseurkund eller bolagsordning.
(4) Ett bolags stiftelseurkund och bolagsordning ska inte ha någon verkan i den mån de strider mot eller är oförenliga med denna lag.
12.

Årlig avgift

(1) Varje företag som är registrerat i registret ska till registratorn betala den årliga avgift som anges i del I i den andra bilagan senast på årsdagen av varje årsdag för dess bildande, fortsättning eller omvandling enligt denna lag.
(2) Betalning enligt punkt (1) ska göras av företaget genom dess registrerade ombud.
(3) Om den årsavgift som avses i underavsnitt (1) inte har betalats senast den dag som avses i det underavsnittet ska beloppet för årsavgiften höjas med tio procent.
(4) Om företaget underlåter att betala det belopp som ska betalas i form av en förhöjd årsavgift enligt underavsnitt (3) inom 90 dagar efter förfallodagen, ska beloppet för årsavgiften höjas med femtio procent.
13.

Bolagets bolagsordning

(1) Ett företags stiftelseurkund och bolagsordning ska-.
a) ange varje deltagares fullständiga namn och adress, och
b) tryckt och undertecknad av eller på varje deltagares vägnar i närvaro av minst ett vittne som ska bestyrka underskriften och lägga in sitt eget namn och sin egen adress.
(2) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) kan den enda deltagare som undertecknar ett bolags stiftelseurkund vara dess föreslagna registrerade ombud, som inte är skyldig att bli medlem i bolaget när det bildas.
14.

Innehållet i stiftelseurkund och bolagsordning

I bolagsordningen för ett bolag ska det anges -
a) Företagets namn;
b) Det registrerade företagets adress i Seychellerna.
c) om företaget -
i) ett aktiebolag;
i) ett garantiföretag, eller
(iii) ett aktiebolag med garanti;
(d) Namn och adress på bolagets registrerade ombud vid tidpunkten för memorandumet;
e) de krav som anges i avsnitt 5.2 i denna lag.
f) i övrigt i enlighet med denna lag.
15.

Bolagets stiftelseurkund för aktiebolaget

När det gäller ett aktiebolag eller ett bolag som på annat sätt har rätt att emittera aktier ska stiftelseurkunden innehålla följande -.
a) Om det är ett bolag med nominellt värde, det auktoriserade kapital med vilket bolaget ska registreras och antalet aktier med fast nominellt värde i varje klass som ingår i det auktoriserade kapitalet;
(b) om det är ett bolag, det tillåtna kapitalet med vilket bolaget ska registreras och den eventuella begränsningen av antalet aktier av varje klass som bolaget ska ha rätt att ge ut;
(c) att en medlems ansvar som följer av att medlemmen innehar en aktie är begränsat till det eventuella obetalda beloppet på aktien, och
(d) de kategorier av aktier som bolaget har rätt att emittera och, om bolaget har rätt att emittera två eller flera kategorier av aktier, de rättigheter, privilegier, begränsningar och villkor som är knutna till varje kategori av aktier.
16.

Memorandum för företaget med garantimedlemmar

(1) Om ett bolag ska registreras i en stiftelseurkund som föreskriver borgensmedlemmar, ska det i stiftelseurkunden anges att varje borgensmedlem ska vara skyldig att till bolagets tillgångar bidra om bolaget ska avvecklas under sitt medlemskap eller inom tolv månader efter det att han upphör att vara medlem, med ett sådant fast belopp som kan vara nödvändigt för de ändamål som nämns i punkt (2), men som inte får överstiga ett maximalt belopp som ska anges i stiftelseurkunden i förhållande till den medlemmen.
(2) De syften som avses i punkt (1) är-.
(a) Betalning av bolagets skulder och åtaganden som uppstått innan bolaget upphörde att vara medlem;
b) betalning av kostnader, arvoden och utgifter i samband med förlikningen, och
(c) justering av bidragsgivarnas rättigheter sinsemellan.
(3) När det gäller aktiebolag med aktier och garanti kan stadgarna -
a) kräva att en borgensman också ska vara aktieägare, eller
(b) förbjuda en borgensman att också vara aktieägare.
(4) Om det inte finns några bestämmelser i aktiebolagets bolagsordning och i garantin enligt punkt (3) kan en borgensman också vara aktieägare.
(5) Ett aktiebolag får inte ändra sin stiftelseurkund och bolagsordning enligt underavdelning III i denna del för att ändra sin status till ett aktiebolag eller ett bolag med begränsat ansvar och garanti om inte-.
(a) Det finns ingen obetald skuld för någon av de emitterade aktierna;
och
(b) den föreslagna ändrade stiftelseurkunden för bolaget och ändringen av status, inklusive den föreslagna annulleringen av aktier, har godkänts genom enhälligt beslut av medlemmarna eller, om det är tillåtet enligt stiftelseurkunden, genom ett ordinarie beslut.
17.

I promemorian kan följande objekt anges

(1) Bolagsordningen kan fastställa bolagets mål och föreskriva att bolagets verksamhet ska begränsas till att uppnå eller främja dessa mål.
(2) Om -
(a) Inga bolagsändamål anges i bolagsordningen;
(b) syftet är specificerat men enhetens verksamhet är inte begränsad till att uppnå eller främja detta syfte, eller
(c) memorandumet innehåller ett uttalande, antingen ensamt eller tillsammans med andra objekt, om att företagets syfte är att ägna sig åt en handling eller verksamhet som för närvarande inte är förbjuden enligt någon gällande lag i Seychellerna.
Bolagets ändamål ska, med förbehåll för eventuella begränsningar i memorandumet, innefatta alla handlingar eller verksamheter som för närvarande inte är förbjudna enligt tillämplig lag i Seychellerna, och bolaget ska ha full befogenhet och auktoritet att göra eller utföra dem.
18.

Memorandum eller bolagsordning för ett aktiebolag

När ett företag ska likvideras och upplösas -
a) en tidsfrist löper ut, eller
(b) inträffandet av en annan händelse,
Denna period eller händelse ska anges i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
19.

Språket i memorandumet

(1) Om inte annat följer av punkt (2) ska stiftelseurkunden och bolagsordningen upprättas på engelska eller franska eller på något annat officiellt språk i Seychellerna.
(2) Om memorandumet är skrivet på ett annat språk än engelska eller franska ska memorandumet åtföljas av en översättning till engelska eller franska som är bestyrkt som sann och korrekt av bolagets föreslagna registrerade ombud.
(3) Det registrerade ombudet får inte utfärda ett intyg enligt underavsnitt (2) om inte översättningen har begärts eller bestyrkts av en erkänd översättare.
20.

Stadgar

(1) Bolagets bolagsordning ska innehålla bestämmelser för bolaget.
(2) Bolagets bolagsordning ska tryckas och undertecknas av eller på uppdrag av varje tecknare i närvaro av minst ett vittne som ska intyga undertecknandet och införa sitt eget namn och sin egen adress.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) kan den enda deltagare som undertecknar ett bolags stadgar vara dess föreslagna registrerade ombud, som inte behöver bli medlem i bolaget när det bildas.
21.

Artikelspråk

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska ett bolags stadgar vara på engelska eller franska eller på något annat officiellt språk i ett land.
(2) Om språket i bolagets bolagsordning är ett annat språk än engelska eller franska, ska ansökan åtföljas av en översättning till engelska eller franska som intygas vara riktig och korrekt av bolagets föreslagna registrerade ombud.
(3) Det registrerade ombudet får inte utfärda ett intyg enligt underavsnitt (2) om inte översättningen har begärts eller bestyrkts av en erkänd översättare.

Underavsnitt III - Ändring och omarbetning av stiftelseurkund eller bolagsordning

22.

Ändring av stiftelseurkund eller bolagsordning

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt och avsnitt 23 får ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning ändras genom-.
a) en ordinarie resolution, eller
(b) ett beslut av styrelseledamöterna.
(2) Ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning får inte ändras-.
(a) genom ett beslut av endast styrelseledamöterna, om den lagen kräver att den föreslagna ändringen ska godkännas genom ett beslut av medlemmarna, eller
(b) genom ett beslut av styrelseledamöter eller medlemmar enbart, om den lagen kräver att den föreslagna ändringen också ska godkännas av domstolen.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) får memorandumet innehålla en eller flera av följande bestämmelser-.
a) Att vissa bestämmelser i stiftelseurkunden eller bolagsordningen inte kan ändras;
(b) att stiftelseurkunden eller bolagsordningen eller vissa bestämmelser i stiftelseurkunden eller bolagsordningen får ändras endast om vissa villkor är uppfyllda;
(c) att alla eller några av bestämmelserna i memorandumet eller bolagsordningen endast kan ändras genom ett beslut av medlemmarna;
(d) att det krävs ett beslut som antas av en specificerad majoritet av medlemmar som representerar mer än femtio procent av rösterna från de röstberättigade medlemmarna för att ändra bolagsordningen eller vissa bestämmelser i bolagsordningen eller stadgarna.
(4) Underavsnitt (3) a och b gäller inte en bestämmelse i ett bolags stadgar som begränsar bolagets syfte.
(5) Utan hinder av något annat i ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning ska företagets styrelseledamöter inte ha befogenhet att ändra stiftelseurkunden eller bolagsordningen-.
(a) begränsa medlemmarnas rättigheter eller befogenheter att ändra stiftelseurkunden eller bolagsordningen;
b) ändra den procentandel medlemmar som krävs för att anta ett beslut om ändring av stiftelseurkunden eller bolagsordningen, eller
(c) i fall där stiftelseurkunden eller stadgarna inte kan ändras av medlemmarna och varje beslut av ett bolags styrelse är ogiltigt och saknar verkan i den mån det strider mot denna underavdelning.
23.

Registrering av ändringar av stiftelseurkund eller bolagsordning

(1) Om det beslutas att ändra ett bolags bolagsordning ska bolaget för registrering lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om godkännande av ändringen av dess bolagsordning i enlighet med underavsnitt (2).
(2) När det gäller den bestyrkta kopia eller det utdrag av resolutionen som avses i underavsnitt (1) ska ett utdrag av resolutionen bestyrkas som en riktig kopia och undertecknas av bolagets registrerade ombud.
(3) En ändring av en stiftelseurkund eller bolagsordning ska träda i kraft först från och med den dag då den bestyrkta kopia eller det bestyrkta utdrag som avses i underavsnitt (1) registreras av registratorn.
24.

Anpassad promemoria eller artikel

(1) Ett bolag kan när som helst lämna in en ändrad stiftelseurkund eller bolagsordning till registratorn.
(2) En anpassad stiftelseurkund eller bolagsordning som lämnats in enligt underavsnitt (1) får endast innehålla de ändringar som har registrerats enligt avsnitt 1.
(3) Om ett bolag lämnar in en anpassad stiftelseurkund eller bolagsordning enligt underavsnitt (1), får den anpassade stiftelseurkunden eller bolagsordningen verkan som bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning från och med den dag då den registreras av registratorn.
(4) Registraren är inte skyldig att kontrollera att ett anpassat memorandum eller en anpassad bolagsordning som lämnats in enligt detta avsnitt innehåller alla eller endast de ändringar som har registrerats enligt avsnitt 23.
(5) Det är inte obligatoriskt att ett anpassat memorandum eller en anpassad stadga som lämnats in enligt punkt (1) undertecknas av den ursprungliga tecknaren.

DEL III - FÖRETAGSNAMN

25.

Krav på namn

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska ett företags namn avslutas med- (a) ordet -Limited, -Corporation eller -Incorporated ; eller (b) förkortningen -Ltd, -Corp eller -Inc .
(2) Namnet på ett skyddat cellföretag avslutas med orden
-protected cell company eller med förkortningen -PCC .
(3) Ett företag kan använda antingen den fullständiga eller förkortade formen av ett ord eller ord som krävs som en del av dess namn enligt denna paragraf och vara lagligt namngivet.
(4) Om förkortningen -Ltd, -Corp, -Inc eller -PCC används som en del av företagsnamnet får en punkt införas i slutet av förkortningen.
(5) Ett företag som tillverkar egna celler ska tilldela var och en av sina celler ett särskiljande namn som är -
(a) skiljer cellen från alla andra celler i enheten, och
b) avslutas med orden -Protected Cell eller med förkortningen -PC .
(6) Med förbehåll för underavsnitt (7) och utan hinder av underavsnitt (1) får ett bolag enligt den tidigare lagen behålla varje namn, inklusive ett tillägg som anger begränsat ansvar, som var tillåtet enligt den tidigare lagen.
(7) Om ett företag enligt den tidigare lagen ändrar sitt namn vid eller efter lagens ikraftträdande ska det följa underavsnitt (1).
26.

Restriktioner för företagsnamn

Ett bolag får inte registreras vid bildande, fortsättning, omvandling, fusion eller konsolidering under ett namn som -.
a) är samma namn som det namn under vilket ett annat företag är registrerat enligt denna lag;
b) är så lik det namn under vilket ett annat företag är registrerat enligt denna lag att registratorn anser att användningen av namnet sannolikt skulle kunna leda till förvirring eller vilseleda;
c) innehåller ett förbjudet ord, en förbjuden fras eller förkortning enligt definitionen i del I i den tredje bilagan;
d) innehåller ett begränsat ord, en begränsad fras eller förkortning som anges i del II i den tredje bilagan, såvida inte registratorn och varje annan tillsynsmyndighet vars samtycke krävs enligt Seychellernas lagstiftning har gett sitt skriftliga samtycke i förväg.
e) enligt registeradministratörens åsikt -
(i) föreslår eller anklagas för att föreslå beskydd av, eller någon form av samröre med, Seychellernas regering eller regeringen i något annat land, eller begränsning av företagsnamn.
i) på något sätt är stötande, vilseledande, stötande eller strider mot allmän ordning eller allmänintresset.
27.

Rättigheter och intressen i namn

(1) Ingenting i denna del kräver att registratorn, när han eller hon beslutar om huruvida ett bolag ska bildas, fortsätta eller omvandlas under ett namn, ska registrera en namnändring eller beordra en namnändring, för att-.
(a) göra ett fastställande av en persons intresse i ett namn eller en persons rättigheter i ett namn eller användningen av ett namn, oavsett om intresset eller rättigheterna ska uppstå enligt Seychellernas lag eller enligt en lag i en annan jurisdiktion än Seychellerna, eller
b) Beaktande av varumärken eller motsvarande rättigheter, oavsett om de är registrerade i Seychellerna eller i ett annat land än Seychellerna.
(2) Underavsnitt (1) hindrar inte registratorn från att ta hänsyn till alla de frågor som nämns i det underavsnittet när han eller hon beslutar om registreringen av ett företagsnamn enligt hans eller hennes uppfattning är olaglig eller strider mot allmän ordning eller allmänintresset.
(3) Registreringen av ett bolag enligt denna lag under ett företagsnamn ger inte bolaget något intresse eller någon rättighet i namnet som det inte skulle ha haft om inte denna del hade funnits.
28.

Språk i företagsnamn

Om inte annat följer av artiklarna 25, 26 och 31 i denna lag och kraven i den fjärde bilagan -.
a) En enhetens namn får anges på vilket språk som helst.
b) Om ett företags namn är på engelska eller franska får det innehålla ett tilläggsnamn för utländska tecken.
29.

Reservering av namn

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt får registratorn, på ansökan av en person som har tillstånd att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275), reservera ett namn i 30 dagar för framtida antagande av ett företag enligt den lagen.
(2) Registratorn får vägra att reservera ett namn om han inte är övertygad om att namnet är förenligt med denna del i förhållande till bolaget eller det föreslagna bolaget.
(3) Efter utgången av den period på 30 dagar som avses i underavsnitt (1) får registratorn, mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan, för varje period på 30 dagar därefter, fortsätta att reservera namnet för framtida antagande av ett företag enligt denna lag.
30.

Namnändring

(1) Med förbehåll för sin stiftelseurkund och sina stadgar kan ett bolag ansöka hos registratorn om att ändra sitt namn eller sitt namn för utländska personer genom att ändra sin stiftelseurkund och sina stadgar i enlighet med artiklarna 22 och 23.
(2) Om ett bolag avser att ändra sitt namn eller sitt utländska namn, tillämpas § 26 på det namn under vilket bolaget avser att ändra sitt namn.
(3) När ett bolag ansöker om namnändring eller namnändring för utländska personer ska registratorn, med förbehåll för bestämmelserna i bolaget, utföra följande uppgifter
22 och 23, och om den är övertygad om att bolagets föreslagna nya namn eller utländska namn är förenligt med avsnitt 26 -
a) införa det nya namnet i registret i stället för det tidigare namnet, och
b) utfärda ett intyg om namnändring till bolaget.
31 -
(4) En ändring av ett företags namn enligt detta avsnitt eller sek.
a) får verkan från och med dagen för det intyg om namnändring som utfärdas av registratorn, och
(b) påverkar inte bolagets rättigheter eller skyldigheter och gör inte heller rättsliga förfaranden av eller mot bolaget bristfälliga, och rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat fortsätta eller inledas mot bolaget under dess tidigare namn kan fortsätta eller inledas mot bolaget under dess nya namn.
31.

befogenhet att ändra namnet

(1) Om ett företag har bildats, fortsatt eller omvandlats till ett företag enligt denna lag med ett namn som enligt registratorns uppfattning inte uppfyller kraven i avsnitt 25 eller 26, får registratorn-.
a) inom två år efter detta datum genom ett skriftligt meddelande ålägga bolaget att lämna in en ansökan om ändring av sitt namn eller namn för utländska tecken på eller före ett datum som anges i meddelandet, vilket datum måste vara minst 30 dagar efter datumet för meddelandet, eller
(b) ansöka till domstolen och domstolen kan utfärda ett beslut om att ändra bolagets namn eller dess utländska namn eller kräva att bolaget ändrar detta namn till ett namn som kan godtas av registratorn på de villkor som domstolen anser lämpliga.
(2) Om ett företag som har fått ett meddelande enligt punkt (1) (a) underlåter att på eller före det datum som anges i meddelandet ansöka om att ändra sitt namn till ett namn som kan godtas av registratorn, får registratorn återkalla företagets namn och tilldela det ett nytt namn som kan godtas av registratorn.
(3) Om registratorn tilldelar ett företag ett nytt namn enligt underavsnitt (2) eller i enlighet med ett domstolsbeslut enligt underavsnitt (1) (b), ska han-.
a) införa det nya namnet i registret i stället för det tidigare namnet;
b) utfärda ett intyg om namnändring till bolaget;
och
c) offentliggöra namnändringen i Europeiska unionens officiella tidning.
(4) Ett företag som inte följer en anvisning som anges i detta avsnitt inom den tid som registratorn har angett enligt underavsnitt (1) (a) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
32.

Återanvändning av företagsnamnet

Registraren får tillåta återanvändning av företagsnamn i enlighet med den femte förteckningen.

DEL IV - BOLAGETS KAPACITET OCH BEFOGENHETER

33.

Kapacitet och befogenheter

(1) Om inte annat följer av denna lag, någon annan skriven lag eller dess stadgar, ska ett bolag, oberoende av företagets förmåner -.
(a) full kapacitet att bedriva eller utföra ett företag eller en verksamhet, att utföra en handling eller att ingå en transaktion, och
(b) vid tillämpningen av punkt (a), alla rättigheter, befogenheter och privilegier.
(2) Utan att begränsa det allmänna innehållet i underavsnitt (1) och med förbehåll för dess memorandum och stadgar, underavsnitt (3) och avsnitt 48 (Förbjudna innehavaraktier) omfattar ett bolags befogenheter bland annat befogenhet att göra något av följande
Kapacitet och befogenheter
(a) Utfärdande och inlösen av aktier och innehav av egna aktier;
(b) att tilldela optioner på outgivna aktier i bolaget och egna aktier;
(c) emittera värdepapper som kan konverteras till aktier;
(d) att ge finansiellt stöd till en person i samband med förvärv av egna aktier;
(e) att emittera obligationer av alla slag och att bevilja optioner, teckningsoptioner och rättigheter att köpa obligationer;
f) garantera någon persons ansvar eller förpliktelse och säkra varje förpliktelse genom inteckning, pantsättning eller annan belastning på någon av dess tillgångar för detta ändamål, och
(g) att skydda bolagets tillgångar till förmån för bolaget, dess fordringsägare och medlemmar samt, enligt styrelsens gottfinnande, alla personer som har ett direkt eller indirekt intresse i bolaget.
(3) Underavsnitten (a) , (b) , (c) och (d) i underavsnitt (2) är inte tillämpliga på ett aktiebolag.
(4) Vid tillämpningen av punkt (2) (g) får styrelseledamöterna se till att bolaget överför alla sina tillgångar i förtroende till en eller flera förvaltare, som var och en kan vara en enskild person, ett företag, en förening, ett partnerskap, en stiftelse eller ett liknande organ, och i samband med överföringen får styrelseledamöterna föreskriva att bolaget, dess fordringsägare, dess medlemmar eller varje person som har ett direkt eller indirekt intresse i bolaget eller någon av dem kan vara förmånstagare i förtroendet.
(5) Rättigheter eller intressen för en befintlig eller senare borgenär i bolaget i någon av bolagets tillgångar ska inte påverkas av en överföring enligt underpunkt (4) och sådana rättigheter eller intressen kan göras gällande mot en förvärvare vid en sådan överföring.
34.

Giltighet av bolagets handlingar

(1) Om inte annat följer av punkt (2) är ingen handling av ett bolag och ingen överföring av en tillgång av eller till ett bolag ogiltig enbart på grund av att bolaget inte hade kapacitet, rätt eller befogenhet att utföra handlingen eller att överföra eller ta emot tillgången.
(2) En enhetens brist eller påstådda brist på kapacitet, rätt eller befogenhet att utföra en handling eller att överföra eller ta emot en tillgång kan åberopas-.
(a) i ett förfarande som en medlem eller en styrelseledamot inleder mot bolaget för att förhindra att bolaget utför någon handling eller förfogar över någon egendom av eller till bolaget, och
(b) i förfaranden som bolaget, direkt eller genom en likvidator eller annan laglig företrädare eller genom bolagets medlemmar som agerar i en representativ egenskap, inleder mot befattningshavaren eller tidigare styrelseledamöter eller andra tjänstemän i bolaget för förlust eller skada som orsakats av deras felaktiga handling.
(3) Detta avsnitt är tillämpligt på bolag som bildats före, vid eller efter lagens ikraftträdande, men detta avsnitt påverkar inte förmågan hos ett bolag enligt den tidigare lagen i förhållande till något som det har gjort före ikraftträdandet av detta avsnitt.
35.

Personligt ansvar

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2), och med förbehåll för ansvar för sitt eget beteende eller sina egna handlingar, ska ingen styrelseledamot, agent eller likvidator i ett bolag vara ansvarig för någon skuld, skyldighet eller försummelse från bolagets sida om inte-.
(a) det visas att han eller hon har handlat bedrägligt eller på annat sätt med illvilja, eller
b) uttryckligen föreskrivs i denna lag eller i någon annan skriftlig lag i Seychellerna.
(2) Om det vid någon tidpunkt inte finns någon bolagsman i ett bolag ska varje person som bedriver verksamhet i bolagets namn eller för bolagets räkning vara personligen ansvarig för betalningen av alla bolagets skulder som överenskommits att uppkomma under denna tid, och personen kan stämmas i detta avseende utan att någon annan person deltar i förfarandet.
36.

Transaktioner mellan ett företag och andra personer

(1) Ett företag eller en borgensman för ett företags förpliktelser får inte hävda mot en person som har att göra med företaget eller mot en person som har förvärvat tillgångar, rättigheter eller intressen från företaget att-.
(a) denna lag eller bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning inte har följts;
(b) en person som är registrerad som styrelseledamot i bolagets bolagsregister.
Regissörer -
(i) inte är styrelseledamot i bolaget;
(i) inte vederbörligen har utsetts till styrelseledamot i bolaget, eller
(iii) inte är behörig att utöva en befogenhet som en styrelseledamot i ett bolag som bedriver verksamhet av det slag som bolaget bedriver normalt är behörig att utöva;
(c) en person som är anställd av bolaget som styrelseledamot, anställd eller agent i bolaget -
i) inte har utsetts i vederbörlig ordning, eller
i) inte har rätt att utöva en befogenhet som en styrelseledamot, anställd eller agent i ett företag som bedriver verksamhet av det slag som företaget bedriver normalt har rätt att utöva;
d) en person som är styrelseledamot, anställd eller ombud i bolaget och som utövar en befogenhet som en styrelseledamot, anställd eller ombud i ett bolag som bedriver verksamhet av det slag som bolaget bedriver normalt inte har rätt att utöva, eller
e) En handling som utfärdats för ett bolags räkning av en styrelseledamot, anställd eller agent i bolaget med faktisk eller gemensam befogenhet att utfärda handlingen är inte giltig eller äkta, såvida inte personen har eller på grund av sitt förhållande till bolaget borde ha haft kännedom om de omständigheter som avses i någon av punkterna a-e.
(2) Punkt (1) gäller även om en person av den typ som avses i punkterna (b) till (e) i detta underavsnitt agerar bedrägligt eller förfalskar en handling som verkar vara undertecknad för bolagets räkning, såvida inte den person som har att göra med bolaget eller med en person som har förvärvat tillgångar, rättigheter eller intressen från bolaget har faktisk kännedom om bedrägeriet eller förfalskningen.
37.

Avtal i allmänhet

(1) Ett avtal kan ingås av ett företag på följande sätt -
a) Ett avtal som, om det ingås mellan enskilda personer, enligt lag måste vara skriftligt genom en handling eller ett sigill, är giltigt ingånget av ett bolag som en handling eller ett instrument under sigill, om det är-
i) förseglad med bolagets gemensamma sigill och bevittnad av en styrelseledamot i bolaget eller annan person som enligt stiftelseurkund och bolagsordning är bemyndigad att bevittna tillämpningen av bolagets sigill, eller
(i) som uttrycks vara eller ska utföras på Bolagets vägnar och som uttrycks vara eller på annat sätt klargör att den är avsedd att vara ett instrument och ska undertecknas av någon person som agerar under Bolagets uttryckliga eller underförstådda auktoritet;
b) ett avtal som, om det hade ingåtts mellan enskilda personer, enligt lag skulle vara skriftligt och undertecknat av parterna, får ingås skriftligen av eller på bolagets vägnar och undertecknas av en person som agerar med bolagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande, och
c) Ett avtal som, om det hade ingåtts mellan enskilda personer, skulle vara giltigt även om det hade ingåtts muntligen och inte begränsat till skriftlighet, får ingås muntligen av eller på bolagets vägnar av en person som agerar med bolagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande.
(2) Varje kontrakt som ingås enligt detta avsnitt får ändras eller fullföljas på samma sätt som tillåts enligt detta avsnitt.
(3) Ett avtal som ingås enligt detta avsnitt ska vara giltigt och bindande för bolaget och dess efterföljare och alla andra parter i avtalet, deras arvingar, testamentsexekutorer eller förvaltare.
38.

Avtal före bildandet

(1) En person som ingår ett avtal i ett bolags namn eller för bolagets räkning innan bolaget har bildats är personligen bunden av, ansvarig för och berättigad till fördelarna med avtalet om inte -.
a) om det uttryckligen föreskrivs något annat i avtalet, eller
b) Om inte annat föreskrivs i avtalet, ratificerar företaget avtalet i enlighet med punkt 2.
(2) Ett bolag kan, genom en handling som uttrycker dess avsikt att vara bunden av ett avtal som ingåtts i dess namn eller för dess räkning före bolagiseringen, ratificera avtalet efter bolagets bolagisering.
(3) När ett företag ratificerar ett avtal enligt punkt (2) -.
(a) enheten är bunden av, ansvarig för och har rätt till fördelarna med avtalet som om enheten hade bildats och blivit part i det vid avtalstillfället, och
(b) om inte annat följer av någon annan bestämmelse i avtalet, upphör den person som handlade i företagets namn eller för företagets räkning att vara personligen bunden av, ansvarig enligt eller berättigad till förmåner enligt avtalet.
39.

Fullmakter

(1) Om inte annat följer av bolagsordningen får ett bolag genom ett skriftligt dokument utse en person till ombud för bolaget, antingen generellt eller i en viss fråga.
(2) Bolaget ska vara bundet av en handling av ett ombud som utsetts enligt underavsnitt (1) enligt det instrument som utser honom.
(3) Ett intyg om att en advokat har utsetts enligt underavsnitt (1) kan antingen-.
(a) som har utförts som en handling, eller
(b) undertecknad av en person som agerar under enhetens uttryckliga eller underförstådda auktoritet.
40.

Företagets sigill

(1) Ett bolag kan ha ett gemensamt sigill.
2. Ett företag som har ett gemensamt sigill ska ha sitt namn med läsbara bokstäver på detta sigill.
3. Ett företag som har en gemensam stämpel får ha dubbla gemensamma stämplar.
41.

Autentisering eller autentisering

En handling som kräver att ett bolag ska bestyrkas eller intygas av ett bolag får undertecknas av en styrelseledamot, sekreterare eller behörig företrädare för bolaget och behöver inte vara försedd med bolagets gemensamma sigill.

DEL V - AKTIER DEL I - ALLMÄN INFORMATION

42.

Typ av aktier

En aktie i ett företag är lös egendom.
43.

Aktierättigheter

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) ger en aktie i ett bolag innehavaren-.
(a) Rätten att rösta vid ett möte med bolagets medlemmar eller på ett beslut av bolagets medlemmar;
b) rätt till en lika stor andel av all utdelning som betalas ut enligt denna lag, och
(c) Rätt till lika stor andel i fördelningen av bolagets överskottstillgångar.
(2) Om det är uttryckligen tillåtet i dess stiftelseurkund enligt avsnitt 15, men med förbehåll för avsnitt 48 (innehavaraktier förbjudna) , ska ett bolag-.
a) får emittera mer än ett aktieslag, och
(b) får emittera aktier på villkor som upphäver, ändrar eller kompletterar de rättigheter som avses i punkt (1).
(3) Utan att begränsa det allmänna innehållet i underavsnitt (2) (b), men med förbehåll för avsnitt 48 (innehavaraktier förbjudna) , aktier i ett företag-
(a) Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag, vara återbetalningsbar;
(b) att inte överföra några rättigheter eller preferenser till utdelningar;
(c) ge särskilda, begränsade eller villkorade rättigheter, inklusive rösträtt;
(d) inte ge rösträtt;
(e) har ett intresse endast i vissa av företagets tillgångar;
(f) om de emitteras eller konverteras till en klass eller serie, kan de konverteras till en annan klass eller serie på det sätt som anges i bolagsordningen.
44.

Att särskilja tal

Aktierna i ett bolag med ett aktiekapital som är uppdelat i aktier ska var och en betecknas med ett lämpligt nummer, men om alla bolagets emitterade aktier eller alla bolagets emitterade aktier av ett visst slag vid någon tidpunkt är fullt betalda och i alla avseenden har samma rättigheter, behöver ingen av dessa aktier ha ett separat nummer.
45.

Aktienserie

Om inte annat följer av stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag emittera ett aktieslag i en eller flera serier.
46.

Aktier med nominellt värde och aktier utan nominellt värde

(1) Om inte annat följer av bolagets bolagsordning och underavsnitt (2) kan en aktie emitteras som aktier med eller utan nominellt värde.
(2) Ett bolag har inte ett aktiekapital som består av aktier som inkluderar aktier med och utan nominellt värde.
(3) Om inte annat följer av bolagets bolagsordning får en aktie med nominellt värde emitteras i vilken valuta som helst.
47.

andelar av aktierna

(1) Med förbehåll för dess stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag emittera delaktier.
(2) Om inte annat föreskrivs i ett bolags stadgar, ska en delaktie vara föremål för motsvarande delaktighetsförpliktelser (oavsett om det gäller parivärde, överkurs, överkurs, bidrag, inbetalning eller på annat sätt , begränsningar, preferenser, privilegier, kvalifikationer, begränsningar, rättigheter och andra attribut för en hel aktie av samma aktieslag; och i denna lag innefattar uttrycket -aktier en delaktie och ingen utfärdande eller påstådd utfärdande av en delaktie ska vara ogiltig enbart på grund av att den utfärdades eller påstods ha utfärdats innan denna lag trädde i kraft.
3. Det nominella värdet av en aktie med nominellt värde får uttryckas i ett belopp som motsvarar en bråkdel eller en procentandel av den minsta valören i den valuta i vilken den är emitterad.
48.

Förbjudna innehavaraktier

Ett företag har ingen befogenhet att -
(a) utfärda en innehavaraktie;
(b) Omvandling av en registrerad aktie till en innehavaraktie;
c) att byta ut en namnaktie mot en innehavaraktie, eller
(d) omvandla alla andra värdepapper till innehavaraktier eller byta ut andra värdepapper mot innehavaraktier.

Underavsnitt II - Emission av aktier

49.

emission av aktier

Om inte annat följer av denna lag och dess stadgar får aktier i ett bolag emitteras och optioner för att förvärva aktier i ett bolag beviljas sådana personer vid sådana tidpunkter mot ersättning och på sådana villkor som styrelseledamöterna bestämmer.
50.

Ersättning för aktier

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) får en aktie emitteras mot ersättning i vilken form som helst, inklusive pengar, ett skuldebrev eller annat skriftligt åtagande att bidra med pengar eller egendom, fast egendom, lös egendom (inklusive goodwill och know-how) , utförda tjänster eller ett avtal om framtida tjänster.
(2) Om inte annat följer av avsnitt 55 får vederlaget för en aktie med nominellt värde inte vara lägre än aktiens nominella värde.
(3) Om inte annat föreskrivs i dess stiftelseurkund eller bolagsordning får ett företag
(a) emittera bonusaktier, delvis betalda aktier och obetalda aktier, och
(b) acceptera betalning av vederlaget för en aktie i sådana delbetalningar och vid sådana tidpunkter efter emissionen av aktien som bolaget kan godkänna.
(4) Om en aktie emitteras i strid med underavsnitt (2) ska den person till vilken aktien emitteras vara skyldig att till bolaget betala ett belopp som motsvarar skillnaden mellan emissionspriset och det nominella värdet.
5. När ett bolag med nominellt värde emitterar en aktie med nominellt värde ska vederlaget för aktien vara aktiekapitalets nominella värde och det överskjutande beloppet ska utgöra överskottet.
(6) Med förbehåll för eventuella begränsningar i dess stiftelseurkund eller bolagsordning ska, när ett bolag emitterar en aktie utan nominellt värde, vederlaget för aktien utgöra aktiekapital i den utsträckning som styrelseledamöterna bestämmer och överskottet ska utgöra överskott, med undantag för att styrelseledamöterna ska fastställa ett belopp av vederlaget som ska utgöra aktiekapital som minst motsvarar det belopp som aktien har rätt till som en eventuell förmånsrätt i bolagets tillgångar vid dess likvidation.
51.

Avsättning för olika belopp som ska betalas på aktier

Ett bolag får, om det har rätt till det enligt sin bolagsordning, -.
(a) göra avsättningar för emission av aktier mot en skillnad mellan aktieägarna i fråga om belopp och tidpunkt för betalningar av inlösen eller delbetalningar som ska betalas på deras aktier;
(b) att från en aktieägare acceptera hela eller en del av ett belopp som förblir obetalt på aktier som innehas av denne, trots att ingen del av detta belopp har krävts eller är förfallet till betalning, och
(c) betala utdelningar i proportion till det belopp som betalats in för varje aktie om ett högre belopp betalas in för vissa aktier än för andra.
52.

Aktier som emitterats mot annat vederlag än kontanter

(1) Före utfärdandet av aktier mot annat vederlag än kontant ersättning.
(helt eller delvis) , ska styrelseledamöterna fatta ett beslut om -.
(a) Det belopp som ska krediteras för emissionen av aktierna;
(b) dess fastställande av det verkliga värdet av den icke-kontanta ersättningen för emissionen, och
(c) att, enligt dess åsikt, nuvärdet av den icke-kontanta ersättningen och den kontanta ersättningen (om någon) för emissionen inte är lägre än det belopp som krediterats för emissionen av aktierna.
(2) Punkt (1) ska inte tillämpas på emission av bonusaktier.
53.

datum för utfärdande

En aktie anses vara emitterad när aktieägarens namn är infört i det emitterande bolagets medlemsregister.
54.

Samtycke till utfärdande av vissa aktier

Emission av en aktie av ett bolag som är -
a) ökar en persons ansvar gentemot bolaget, eller
(b) innebär ett nytt ansvar för någon person gentemot bolaget ska vara ogiltig om inte denna person eller en behörig företrädare för denna person skriftligen samtycker till att bli innehavare av aktien.
55.

Befogenhet att emittera aktier till rabatterat pris

(1) I denna paragraf avses med emission till rabatterat pris, i förhållande till en aktie med nominellt värde, emission mot ett lägre pris än aktiens nominella värde.
(2) Om inte annat följer av bestämmelserna i denna paragraf ska det vara lagligt för ett parivärdesbolag att till rabatterat pris emittera aktier i bolaget av en klass som redan är utgivna.
(3) Inga aktier får emitteras till rabatterat pris enligt underavsnitt (2).
om inte -
(a) den föreslagna emissionen av aktierna till rabatterat pris var -
(i) godkänts genom ett beslut av bolagets medlemmar, och
i) straffas av domstolen;
(b) de är aktier med nominellt värde;
(c) I resolutionen fastställs den maximala diskonteringsräntan till vilken aktierna ska emitteras;
d) minst ett år på dagen för utfärdandet har förflutit sedan den dag då bolaget fick tillstånd att inleda sin verksamhet, och
(e) de aktier som ska emitteras med rabatt emitteras inom tre månader efter den dag då emissionen har godkänts av domstolen eller inom en sådan förlängd period som domstolen tillåter.
(4) Om ett bolag har fattat ett beslut som tillåter emission av aktier till rabatterat pris kan det ansöka till domstolen om ett beslut som tillåter emissionen.
(5) På ansökan till tribunalen enligt underavsnitt (4) får tribunalen, om den anser det lämpligt med hänsyn till alla omständigheter i fallet, utfärda ett beslut om godkännande av frågan på de villkor som den anser lämpliga.
(6) Ett företag som bryter mot underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.
56.

Företagets befogenhet att betala ut provisioner

(1) Ett bolag ska ha befogenhet, och ska alltid anses ha haft befogenhet, att betala en provision till en person som ersättning för att denne tecknar eller samtycker till att teckna (absolut eller villkorligt) aktier i bolaget eller för att denne förmedlar eller samtycker till att teckna (absolut eller villkorligt) aktier i bolaget, om betalningen av provisionen är tillåten enligt bolagets stadgar.
(2) En försäljare, promotor eller annan person som tar emot betalning i pengar eller aktier från ett företag ska ha befogenhet att använda en del av de pengar eller aktier som tagits emot som betalning av en provision, vars betalning, om den hade gjorts direkt av företaget, skulle ha varit laglig enligt underavsnitt (1).
57.

Teckningsrätt

(1) Underavsnitten (2) till (4) gäller för ett bolag om det i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning uttryckligen föreskrivs att detta avsnitt gäller för bolaget, men inte på annat sätt.
(2) Innan aktier emitteras som i fråga om röst- eller utdelningsrättigheter eller båda motsvarar eller föregår aktier som redan emitterats av bolaget, måste styrelseledamöterna erbjuda aktierna till befintliga aktieägare på ett sådant sätt att, om erbjudandet accepteras av dessa aktieägare, dessa aktieägares befintliga röst- eller utdelningsrättigheter eller båda bibehålls.
(3) Aktier som erbjuds befintliga aktieägare enligt punkt (2) ska erbjudas till det pris och på de villkor som gäller för att aktierna ska erbjudas andra personer.
(4) Ett erbjudande enligt punkt (2) måste vara öppet för accept under minst 21 dagar.
(5) Ingenting i detta avsnitt ska hindra ett bolags memorandum eller bolagsordning från att ändra bestämmelserna i detta avsnitt eller från att göra andra bestämmelser om förköpsrätt.
58.

Aktiebrev

(1) Ett bolag ska i sina stadgar ange under vilka omständigheter aktiebrev eventuellt ska utfärdas.
(2) Om ett bolag utfärdar aktiebrev, ska certifikaten -
(a) ska, med förbehåll för stiftelseurkunden och bolagsordningen.
Artikel undertecknad av -
(i) minst en styrelseledamot i bolaget, eller
i) varje annan person som genom ett beslut av styrelsens ledamöter kan ha fått tillstånd att underteckna aktiebrev, eller
(b) vara försedda med bolagets gemensamma sigill, med eller utan underskrift av en av bolagets direktörer,
och i stadgarna kan det föreskrivas att namnteckningarna eller det gemensamma sigillet måste vara faksimiler.

Underavsnitt III - Överlåtelse av aktier

59.

Aktiernas överlåtbarhet

Om inte annat följer av eventuella restriktioner eller begränsningar för överlåtelse av aktier i stiftelseurkunden eller bolagsordningen kan en aktie i ett bolag överlåtas.
60.

Överföring av den avlidna medlemmens andel av den personliga representanten

En överlåtelse av en avliden delägares andel i ett bolag som görs av den avlidne delägarens personliga företrädare, även om den personliga företrädaren inte är delägare i bolaget, är lika giltig som om den personliga företrädaren hade varit delägare när överlåtelseinstrumentet upprättades.
61.

Överföring enligt lag

Aktier i ett bolag kan överlåtas enligt lag, utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
62.

Överlåtelse av aktier.

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) och avsnitt 66 ska registrerade aktier i ett bolag överlåtas genom ett skriftligt överlåtelseinstrument-.
a) undertecknad av överlåtaren;
b) undertecknad av förvärvaren, och
(c) med namn och adress på förvärvaren.
(2) Om det uttryckligen tillåts i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning, men med förbehåll för punkt (3) , ska bolagets registrerade aktier överlåtas genom ett skriftligt överlåtelseinstrument som undertecknats av överlåtaren och som innehåller övertagarens namn och adress, under förutsättning att ett skriftligt överlåtelseinstrument på vilket denna punkt är tillämplig inte är ogiltigt om det är undertecknat av både övertagaren och överlåtaren.
(3) Överlåtelsehandlingen ska undertecknas av förvärvaren (liksom av överlåtaren) om -
a) aktien inte är fullt betald, eller
(b) registrering som innehavare av aktien i övrigt ger upphov till att förvärvaren är ansvarig gentemot bolaget.
(4) Överlåtelsehandlingen av en registrerad aktie ska skickas till bolaget för registrering.
(5) Med förbehåll för dess bolagsordning och § 63 ska bolaget, efter att ha mottagit ett överlåtelseinstrument, föra in namnet på aktieövertagaren i medlemsregistret, såvida inte styrelseledamöterna beslutar att vägra eller fördröja registreringen av överlåtelsen av skäl som ska anges i beslutet.
63.

Vägran att registrera överföringen

(1) Styrelseledamöterna får inte fatta ett beslut om att vägra eller fördröja registreringen av en överlåtelse såvida inte denna lag eller stadgarna tillåter dem att göra det.
(2) Om styrelseledamöterna fattar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska bolaget så snart som möjligt skriftligen underrätta överlåtaren och förvärvaren om avslaget eller förseningen.
(3) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelseledamöterna vägra eller fördröja registreringen av en överlåtelse av aktier om överlåtaren inte har betalat något belopp som är förfallet till betalning för dessa aktier.
(4) Utan hinder av vad som sägs i bolagsordningen, men med förbehåll för avsnitt 66, får ett bolag inte registrera en överlåtelse av aktier i bolaget om inte ett skriftligt överlåtelseinstrument har lämnats till bolaget i enlighet med underavsnitt (1) i avsnitt 62.
64.

Förlust av överlåtelsehandlingen

Om styrelseledamöterna i ett bolag är övertygade om att en överlåtelsehandling avseende registrerade aktier har undertecknats men att handlingen har förlorats eller förstörts, kan de besluta att -
a) godta sådana bevis på överlåtelse av aktierna som de anser lämpliga, och
(b) att övertagarens namn ska föras in i medlemsregistret trots att överlåtelseinstrumentet saknas.
65.

Datum för överlåtelse av aktien

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna underavdelning ska överlåtelsen av en aktie vara effektiv när förvärvarens namn införs i medlemsregistret.
66.

Överföring av värdepapper via clearinghus och värdepappersföretag.

(1) I detta avsnitt -
a) -godkända regler: regler och förfaranden för ett clearingorgan, ett erkänt utländskt clearingorgan, en värdepappersfacilitet eller en erkänd utländsk värdepappersfacilitet avseende överföring av äganderätt till värdepapper som skriftligen har godkänts av myndigheten enligt avtalet.
Securities Act eller av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet;
(b) -clearingbyrå: en licensierad clearingbyrå.
enligt värdepapperslagen;
c) erkänd utländsk clearingorganisation: en enhet som är licensierad av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet vars licensierade verksamhet omfattar tillhandahållande av clearing- eller avvecklingstjänster eller båda med avseende på värdepapperstransaktioner;
(d) - erkänd utländsk tillsynsmyndighet: som en
definieras i Securities Act;
e) - erkänd utländsk värdepappersanläggning: en enhet som är licensierad av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet vars licensierade verksamhet omfattar tillhandahållande av tjänster för registrering av värdepapper eller förvaring av värdepapper, inklusive en central värdepappersförvaring för avveckling av värdepapperstransaktioner;
(f) -Redovisad utländsk värdepappersväxling betyder som
definieras i Securities Act;
g) -värdepappersfacilitet: en värdepappersutlåningsfacilitet som är godkänd enligt Securities Act, och
h) -Seychelles Securities Exchange: en licensierad
Värdepappersbörsen i enlighet med värdepapperslagen.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) får värdepapper som emitterats av ett företag som är noterat på en börs i Seychellerna eller på en erkänd utländsk börs vara -
(a) utfärdas i elektronisk form;
b) omvandlas från fysisk form till elektronisk form eller vice versa;
c) Överförs på elektronisk väg.
(3) Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna lag eller annan skriven lag ska metoden för överföring av äganderätten till värdepapper som deponerats hos eller clearats genom ett clearinginstitut, ett erkänt utländskt clearinginstitut, en värdepappersfacilitet eller en erkänd utländsk värdepappersfacilitet vara en överföring i enlighet med de godkända reglerna.
(4) Underavsnitt (3) påverkar inte rätten för en person att ansöka till domstolen om en förklaring eller ett annat beslut med avseende på ägande eller överföring av värdepapper.

Underavsnitt IV - Utdelning

67.

Innebörden av ett solvenstest

(1) Vid tillämpningen av denna lag uppfyller ett företag solvenskravet om -.
(a) Företaget kan betala sina skulder när de förfaller till betalning;
och
b) värdet av bolagets tillgångar är större än värdet av bolagets tillgångar.
(2) Vid fastställandet av om värdet av ett företags tillgångar är
som överstiger värdet av deras skulder, kan styrelseledamöterna -
(a) måste ta hänsyn till -
(i) företagets senaste finansiella rapporter, och
(i) alla andra omständigheter som styrelseledamöterna känner till eller borde känna till påverkar eller kan påverka värdet av Bolagets tillgångar och värdet av Bolagets skulder; och
(b) kan förlita sig på värderingar av tillgångar eller uppskattningar av skulder som är rimliga under rådande omständigheter.
(3) Detta avsnitt tillämpas på celler och kärnor i företag med skyddade celler som om hänvisningar till företag var hänvisningar till celler eller kärnor i företag med skyddade celler.
68.

Innebörden av distribution

(1) I denna lag, men med förbehåll för bestämmelserna i denna del,
utdelning: när det gäller en utdelning från ett företag till en medlem: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a) överföring, direkt eller indirekt, till eller till förmån för delägaren av en annan tillgång än bolagets egna aktier, eller
(b) uppkomsten av en skuld till eller till förmån för en medlem, med avseende på aktier som innehas av en aktieägare eller rätt till utdelning.
av en medlem som inte är aktieägare, och om det genom köp av
en tillgång, köp, inlösen eller annat förvärv av aktier, överföring av skulder eller på annat sätt, och inkluderar utdelning.
(2) -Distributionen innehåller inte -
(a) En utdelning genom fördelning av tillgångar till bolagets medlemmar vid bolagets upplösning;
b) en fördelning av tillgångar till medlemmarna i en cell i ett företag med skyddad cell under och i samband med ett insolvensförfarande, eller
c) En fördelning av tillgångar till medlemmarna i en cell i ett skyddat cellföretag under och i syfte att avsluta cellen.
69.

Innebörden av utdelning

(1) I denna lag avses med utdelning varje utdelning av ett företags tillgångar till dess medlemmar, med undantag för utdelningar över -
(a) en emission av aktier som helt eller delvis betalda bonusaktier;
b) inlösen eller köp av bolagets egna aktier eller finansiellt stöd för köp av egna aktier;
(c) en minskning av aktiekapitalet.
(2) För att undvika tvivel kan en utdelning betalas i kontanter eller annan egendom.
70.

Utdelning

(1) Om inte annat följer av denna underavdelning och eventuella andra krav som ställs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, får styrelseledamöterna i ett bolag (annat än ett bolag med skyddade celler) genom ett beslut tillåta att bolaget gör en utdelning till medlemmarna vid en tidpunkt och med ett belopp som de anser lämpligt, om de på rimliga grunder är övertygade om att bolaget kommer att uppfylla solvenskravet omedelbart efter utdelningen.
(2) Ett beslut av styrelseledamöterna enligt underavsnitt (1) måste innehålla ett uttalande om att bolaget enligt styrelseledamöterna uppfyller solvenskravet omedelbart efter utdelningen.
71.

Cellulär och icke-cellulär distribution av eget cellföretag.

(1) Med förbehåll för avsnitt 72 och eventuella andra krav som följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag när som helst godkänna en utdelning avseende en cell (-cellutdelning ) om de på rimliga grunder är övertygade om att det skyddade cellföretaget omedelbart efter utdelningen kommer att uppfylla solvenskravet som tillämpas enligt punkt (2).
(2) När man fastställer om ett skyddat cellföretag uppfyller solvenskravet enligt punkt (1) för att göra en cellutdelning med avseende på en cell, ska ingen hänsyn tas till-.
(a) de tillgångar och skulder som kan hänföras till en annan cell i företaget, eller
(b) företagets icke-cellulära tillgångar och skulder.
(3) Med förbehåll för avsnitt 72 och eventuella andra krav som följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag när som helst godkänna en utdelning avseende dess tillgångar och skulder som inte är cellulära (en -non-cellulär utdelning ) om de på rimliga grunder är övertygade om att det skyddade cellföretaget kommer att uppfylla solvensprovet som är tillämpligt enligt punkt (4) omedelbart efter utdelningen.
(4) När det fastställs om ett företag med skyddad cell uppfyller solvenskravet i punkt (3) för att göra en icke-cellulär utdelning, ska tillgångar och skulder för en cell i företaget med skyddad cell inte beaktas, utom när det gäller ett ansvar enligt underavsnitt IV i del XIII genom vilket tillgångarna som inte är cellulära i företaget med skyddad cell kan användas för att uppfylla ett ansvar som en cell i ett företag med skyddad cell har rätt till.
72.

Återvinning av utdelningar som gjorts när bolaget inte klarat solvensprovet.

(1) Om ett bolag har gjort en utdelning till en delägare och bolaget inte har uppfyllt solvenskravet omedelbart efter utdelningen, får utdelningen (eller värdet av den) återkrävas av bolaget från delägaren, men endast om-.
(a) Medlemmen har tagit emot utdelningen eller förmånen av utdelningen (om sådan finns) på annat sätt än i god tro och utan vetskap om att företaget inte klarade solvensprovet;
b) medlemmens ställning har inte ändrats genom att förlita sig på distributionens giltighet, och
c) Det skulle inte vara orättvist att kräva full återbetalning eller ingen återbetalning alls.
(2) Om en utdelning har gjorts till en eller flera medlemmar av ett bolag och bolaget inte har uppfyllt solvenskravet omedelbart efter utdelningen, ska en styrelseledamot som har underlåtit att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att utdelningen har gjorts i enlighet med avsnitt 70 eller, när det gäller ett skyddscellsbolag, avsnitt 71, vara personligen ansvarig gentemot bolaget för att till bolaget återbetala den del av utdelningen som inte kan återvinnas från medlemmarna.
(3) Om domstolen i en talan mot en styrelseledamot eller delägare enligt detta avsnitt finner att bolaget skulle ha kunnat uppfylla solvenskravet genom att göra en mindre utdelning, får domstolen-.
a) låta medlemmen stanna kvar, eller
(b) direktören från ansvar för ett belopp som motsvarar värdet av en utdelning som på ett korrekt sätt skulle ha kunnat göras.

Underavsnitt V - Inlösen och förvärv av egna aktier

73.

Bolaget kan lösa in eller köpa sina egna aktier.

(1) Om inte annat följer av 70 och 71 §§, får ett bolag inneha egna aktier i enlighet med -
a) artiklarna 74, 75 och 76, eller
(b) sådana andra bestämmelser för inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier som kan anges i bolagsordningen eller i ett skriftligt avtal mellan bolaget och den eller varje berörd aktieägare.
Bolaget kan lösa in eller köpa sina egna aktier.
(2) Om ett bolag får lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva sina egna aktier på annat sätt än i enlighet med 74, 75 och 76 §§, får det inte lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktierna utan samtycke från den medlem vars aktier ska lösas in, köpas eller på annat sätt förvärvas, såvida inte bolaget enligt stiftelseurkund eller bolagsordning har rätt att köpa, lösa in eller på annat sätt förvärva aktierna utan sådant samtycke.
(3) Om aktierna inte innehas som egna aktier i enlighet med § 78, ska aktier som ett bolag förvärvat anses vara annullerade omedelbart vid annullering, köp eller annat förvärv.
(4) Ett bolag får inte lösa in sina aktier om bolaget till följd av inlösen inte skulle ha några medlemmar.
(5) Ett bolag får inte lösa in en aktie om den inte är fullt betald.
(6) Om §§ 74, 75 och 76 upphävs eller ändras genom bestämmelser om inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier som fastställs i ett skriftligt avtal mellan bolaget och en aktieägare (i detta underavsnitt kallat inlösenavtal) och det finns en inkonsekvens mellan inlösenavtalet och bolagets stiftelseurkund och bolagsordning i fråga om inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier, ska denna inkonsekvens lösas på följande sätt-.
(a) Om inlösenavtalet innehåller ett villkor om att inlösenavtalet har företräde om det är oförenligt med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, har inlösenavtalet företräde.
(b) om inlösenavtalet inte innehåller en bestämmelse om att inlösenavtalet har företräde, i den mån det är oförenligt med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, har stiftelseurkunden och bolagsordningen företräde.
74.

Förfarande för annullering eller förvärv av egna aktier

(1) Ett bolags styrelse får lämna ett erbjudande om att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktier i bolaget om erbjudandet är avsett att -
(a) ett erbjudande till alla aktieägare att återköpa, köpa eller på annat sätt förvärva aktier som emitterats av bolaget och som är -
(i) om de antas, inte skulle påverka aktieägarnas relativa röst- och utdelningsrättigheter, och
i) ger varje aktieägare en rimlig möjlighet att acceptera erbjudandet, eller
(b) ett erbjudande att återköpa, köpa eller på annat sätt förvärva aktier från en eller flera aktieägare -
i) som alla aktieägare skriftligen har samtyckt till, eller
(i) som tillåts av memorandumet eller stadgan och som görs i enlighet med avsnitt 75.
(2) Om ett erbjudande lämnas enligt punkt (1) (a) -, skall
(a) erbjudandet kan också göra det möjligt för bolaget att återköpa, köpa eller på annat sätt förvärva ytterligare aktier från en aktieägare i den mån en annan aktieägare inte accepterar erbjudandet eller endast delvis accepterar erbjudandet, och
(b) Om antalet ytterligare aktier överstiger det antal aktier som bolaget har rätt att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva, ska antalet ytterligare aktier minskas på lämpligt sätt.
(3) Detta avsnitt är inte tillämpligt på ett företag i den mån det upphäver, ändrar eller är oförenligt med bestämmelserna om annullering, förvärv eller annat köp av egna aktier enligt -.
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
75.

Erbjudande till en eller flera aktieägare i enlighet med artikel 74.1 b.

(1) Ett bolags styrelse får inte lämna ett erbjudande enligt klausul (i) i underavsnitt (b) i avsnitt 74(1) till en eller flera aktieägare om de inte har antagit ett beslut som anger att de anser att -.
(a) inlösen, köp eller annat förvärv är till förmån för de återstående aktieägarna, och erbjudande till en eller flera aktieägare enligt avsnitt 74(1) (b) (i).
(b) villkoren för erbjudandet och det vederlag som erbjuds för aktierna är rättvisa och rimliga för bolaget och övriga aktieägare.
(2) I ett beslut enligt underavsnitt (1) ska skälen för detta anges.
för styrelsens yttrande.
(3) Styrelseledamöterna får inte lämna ett erbjudande enligt underavsnitt 74(1)(b)(i) till en eller flera aktieägare om de, efter det att beslutet har fattats enligt underavsnitt (1) och innan erbjudandet lämnas, underlåter att göra de framställningar som avses i underavsnitt (1).
(4) En aktieägare kan ansöka till domstolen om ett beslut om att stoppa det föreslagna köpet, inlösen eller annat förvärv av aktier enligt underpunkt (1).
74.1 b i på grund av att -.
(a) inlösen, köp eller annat förvärv inte är i de återstående aktieägarnas bästa intresse, eller
b) Villkoren för erbjudandet och den ersättning som erbjuds för aktierna är inte rättvisa och rimliga för bolaget eller de andra aktieägarna.
(5) Detta avsnitt gäller inte för ett företag i den mån det upphäver, ändrar eller är oförenligt med någon bestämmelse om annullering, förvärv eller annat köp av egna aktier.
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
76.

Aktier som inlösts på en aktieägares begäran

(1) Om en aktie kan lösas in på aktieägarens begäran och aktieägaren i vederbörlig ordning underrättar bolaget om sin avsikt att lösa in aktien -.
(a) Bolaget ska lösa in aktierna på det datum som anges i meddelandet eller, om inget datum anges, på dagen för mottagandet av meddelandet;
(b) om inte aktien innehas som en separat aktie i enlighet med avsnitt.
78, ska aktien anses vara annullerad vid inlösen;
och
(c) Från och med inlösningsdagen anses den tidigare aktieägaren vara en oprioriterad borgenär i bolaget för det belopp som ska betalas vid inlösen.
(2) Om en aktie kan lösas in vid en viss tidpunkt -
(a) Bolaget annullerar aktien vid den tidpunkten;
(b) om inte aktien innehas som en separat aktie i enlighet med avsnitt.
78, ska aktien anses vara annullerad vid inlösen;
och
(c) Från och med inlösningsdagen anses den tidigare aktieägaren vara en oprioriterad borgenär i bolaget för det belopp som ska betalas vid inlösen.
(3) Avsnitten 74 och 75 ska inte tillämpas på ett bolags inlösen av en andel enligt underavsnitt (1) eller (2).
(4) Detta avsnitt är inte tillämpligt på ett bolag i den utsträckning som det är upphävt, ändrat eller oförenligt med bestämmelserna om annullering av bolagets aktier enligt -.
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
77.

Inlösen eller köp som inte uppfyller kraven för utdelning.

Ett företags inlösen, köp eller annat förvärv av en eller flera av sina egna aktier ska inte betraktas som en utdelning om: - det inte är en utdelning av egna aktier, eller
(a) Bolaget löser in aktierna i enlighet med och i enlighet med § 76;
(b) bolaget på annat sätt löser in aktien/aktierna i enlighet med en aktieägares rätt att lösa in sina aktier eller få sina aktier utbytta mot kontanter eller annan egendom från bolaget; eller inlösen eller köp som inte anses vara en utdelning.
(c) Bolaget löser in, köper eller på annat sätt förvärvar aktierna i enlighet med bestämmelserna i punkt (1).
78.

Egna aktier

(1) Ett bolag får inneha aktier som har upphävts, köpts eller på annat sätt förvärvats enligt 73 § som egna aktier om-.
a) Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning förbjuder inte bolaget att inneha egna aktier;
(b) styrelseledamöterna beslutar att aktier som ska återköpas, köpas eller på annat sätt förvärvas ska hållas som egna aktier; och
(c) antalet aktier som köps, annulleras eller förvärvas på annat sätt, tillsammans med aktier av samma slag som bolaget redan innehar, inte överstiger femtio procent av de aktier av samma slag som bolaget tidigare har emitterat, med undantag för aktier som har annullerats.
(2) Alla rättigheter och skyldigheter som är knutna till en egen aktie ska upphävas och får inte utövas av eller mot bolaget så länge det innehar aktien som egen aktie.
79.

Överlåtelse av egna aktier

Bolaget får överlåta egna aktier och de bestämmelser i denna lag och bolagsordningen som gäller för emission av aktier ska tillämpas på överlåtelse av egna aktier.

DEL VI - Ändring av kapitalet

80.

Förändring av kapitalet i bolag med nominellt värde

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2), (3) och (4), § 83 och dess stadgar, får ett parivärdesbolag -
a) ändra sitt memorandum i enlighet med underavsnitt III.
i del II för att ändra det godkända kapitalet;
(b) öka sitt aktiekapital genom att skapa nya aktier i den utsträckning som den anser lämplig;
(c) konsolidera alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte) till ett mindre antal aktier med ett högre nominellt värde än de befintliga aktierna;
d) att dela upp alla eller en del av sina aktier i ett större antal aktier med ett lägre nominellt värde än de befintliga aktierna, och
(e) ändra valutan i dess aktiekapital eller i någon annan klass av dess aktiekapital.
(2) En delning eller kombination av aktier med nominellt värde, inklusive emitterade aktier, av en klass eller serie ska göras till ett större eller mindre antal aktier av samma klass eller serie.
(3) Om aktier med nominellt värde delas eller kombineras enligt denna sektion måste de nya aktiernas sammanlagda nominella värde vara lika med de ursprungliga aktiernas sammanlagda nominella värde.
(4) I den mån det rör sig om en ändring av bolagets auktoriserade kapital eller dess sammansättning omfattas punkterna (b) till (e) i underavsnitt (1) av punkt (a) i underavsnitt (1) .
81.

Förändring av kapitalet i företag utan nominellt värde

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) i § 83 och dess stadgar, kan ett bolag utan nominellt värde-.
(a) ändra sin stiftelseurkund enligt underavsnitt III i del II för att ändra sitt auktoriserade kapital, inklusive att öka eller minska antalet aktier som den har rätt att ge ut;
(b) att kombinera alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte) till ett mindre antal aktier, och
(c) att dela upp alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte) i ett större antal aktier.
(2) En delning eller kombination av aktier utan nominellt värde, inklusive emitterade aktier, av en klass eller serie ska göras till ett större eller mindre antal aktier av samma klass eller serie.
(3) I den mån det rör sig om en ändring av bolagets auktoriserade kapital eller dess sammansättning, omfattas punkterna (b) och (c) i underavsnitt (1) av punkt (a) i underavsnitt (1) .
82.

förverkande av aktier

(1) Om inte annat föreskrivs i stiftelseurkunden och bolagsordningen får ett bolag -
a) i enlighet med denna paragraf, låter alla sina aktier som emitterats på annat sätt än fullt betalda förverkas på grund av underlåtenhet att betala ett förfallet och förpliktande belopp, eller
(b) acceptera annullering av dessa aktier i stället för att förverka dem.
(2) Utan hinder av något annat i stiftelseurkunden eller i villkoren för utfärdande av aktier i detta bolag ska en aktie inte vara förverkad om inte ett skriftligt meddelande om förverkande har delgivits den medlem som inte har betalat aktien.
(3) Det skriftliga meddelande om förverkande som avses i underavsnitt (2) ska ange ett datum som inte får infalla tidigare än 14 dagar efter delgivningen av meddelandet på eller före vilket den betalning som krävs enligt meddelandet ska göras och ska innehålla en förklaring om att om betalning inte sker på eller före det datum som anges i meddelandet kan aktierna eller någon av dem för vilka betalning inte har gjorts förverkas.
(4) Om ett skriftligt meddelande om förverkande har utfärdats enligt detta avsnitt och kraven i meddelandet inte har följts, får styrelseledamöterna när som helst före erbjudandet om betalning förverka och annullera de aktier som meddelandet avser.
(5) Bolaget ska inte vara skyldigt att återbetala några pengar till den medlem vars andelar har upphävts enligt punkt (4) och en sådan medlem ska befrias från alla ytterligare skyldigheter gentemot bolaget.
83.

Minskning av aktiekapitalet

(1) Om inte annat följer av denna underavdelning och eventuella bestämmelser i bolagsordningen om motsatsen får ett bolag med aktiekapital genom ett särskilt beslut minska aktiekapitalet i vilket avseende som helst.
(2) I synnerhet, och utan att det påverkar det allmänna innehållet i underavsnitt (1), får bolaget -.
(a) att upphäva eller minska ansvaret för någon av sina aktier med avseende på obetalt aktiekapital;
(b) med eller utan annullering eller minskning av ansvaret för någon av sina aktier.
i) annullera ett inbetalt aktiekapital som gått förlorat eller inte representeras av tillgängliga tillgångar, eller
(i) återbetala inbetalt aktiekapital som överstiger bolagets behov; och
(c) om och i den mån det är nödvändigt, ändra sin bolagsordning genom att minska beloppet för aktiekapitalet och aktierna i enlighet med detta.
(3) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning ska en minskning av ett bolags aktiekapital inte behöva bekräftas av domstolen om bolagets styrelseledamöter fattar ett beslut som godkänner minskningen om de på rimliga grunder är övertygade om att bolaget kommer att uppfylla solvenskravet omedelbart efter minskningen.
(4) Ett beslut av styrelseledamöterna enligt underavsnitt (3) måste innehålla ett uttalande om att bolaget enligt styrelseledamöterna uppfyller solvenskravet omedelbart efter minskningen av aktiekapitalet.
(5) En styrelseledamot som gör en förklaring enligt underavsnitt (4) om att företaget uppfyller solvenskravet utan att ha rimliga skäl för att göra denna förklaring begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.
(6) Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte tillämpas i förhållande till en värdepappersfond (i den mening som avses i lagen om värdepappersfonder och hedgefonder) eller till något annat företag som löser in sina andelar enligt och i enlighet med avsnittet.
84.

Talan vid förstainstansrätten om fastställelse av beslutet om fastställelse.

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett bolag som har fattat ett särskilt beslut om att minska sitt aktiekapital ansöka till domstolen om ett beslut som bekräftar minskningen.
(2) Om ett bolag har fattat ett särskilt beslut om att minska sitt aktiekapital ska det ansöka till domstolen om ett beslut som bekräftar minskningen om - det inte har fattat ett särskilt beslut om att minska sitt aktiekapital
(a) ett beslut av styrelseledamöterna inte har fattats i enlighet med avsnitt 83(3), eller
b) I bolagets bolagsordning anges att en minskning av bolagets aktiekapital måste bekräftas av domstolen.
(3) Om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet omfattar följande -
a) en minskning av ansvaret för ett obetalt belopp för en aktie, eller
b) utbetalning av inbetalt kapital till en medlem, och i alla andra fall, om domstolen så beslutar, skall punkterna 4, 5 och 6 ha verkan, dock med förbehåll för punkt 7 i sin helhet .
(4) Varje borgenär i bolaget som vid den tidpunkt som domstolen fastställer har rätt till en skuld eller fordran som, om denna tidpunkt vore början av bolagets likvidation, skulle vara tillåten som bevis mot bolaget, ska ha rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet.
5. Domstolen ska upprätta en förteckning över de borgenärer som har rätt att göra invändningar och, för detta ändamål, -
a) fastställer, så långt det är möjligt utan att någon borgenär ansöker om det, namnen på dessa borgenärer samt arten och beloppet av deras skulder eller fordringar, och
(b) får beordra offentliggörande av meddelanden med angivande av en dag eller dagar inom vilka borgenärer som inte är upptagna i förteckningen ska göra anspråk på att göra det eller uteslutas från rätten att göra invändningar mot kapitalminskningen.
(6) Om en borgenär som är upptagen i förteckningen enligt underavsnitt (5) och vars fordran eller krav inte har betalats eller fastställts inte samtycker till minskningen, får domstolen, med den borgenärens samtycke, avstå från att låta bolaget garantera betalning av borgenärens fordran eller krav med (enligt vad domstolen kan bestämma) följande belopp-.
(a) om företaget erkänner, eller, även om det inte erkänner det, går med på att tillhandahålla, hela beloppet för skulden eller fordran;
b) Om företaget inte erkänner och inte är villigt att betala hela skulden eller fordran, eller om beloppet är osäkert eller obestämt, ett belopp som fastställs av domstolen efter utredning och dom.
(7) Om en föreslagen minskning av kapitalet har effekten att antingen minska en skuld för obetalt kapital eller att betala inbetalt kapital till en aktieägare, kan domstolen, med hänsyn till sådana särskilda omständigheter i fallet som den anser lämpliga, besluta att underavsnitten (4) till (6) inte ska tillämpas på en klass eller en klass av fordringsägare.
85.

Beslut om bekräftelse av minskningen

(1) Domstolen, om den är övertygad om att någon av bolagets borgenärer som enligt § 84 har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet, antingen-.
a) Borgenärens samtycke till minskningen har erhållits;
eller .
(b) borgenärens skuld eller fordran har betalats ut eller har fastställts eller säkerställts, får han fatta ett beslut som bekräftar minskningen av aktiekapitalet på de villkor som han anser lämpliga.
(2) Om tribunalen så bestämmer kan den också utfärda ett beslut som ålägger bolaget att offentliggöra skälen till kapitalminskningen eller sådan annan information om denna som tribunalen anser lämplig för att ge allmänheten tillräcklig kännedom och, om tribunalen anser det lämpligt, de skäl som ledde till minskningen.
86.

Registrering av beställningen och protokollet om minskning

(1) Godkänner domstolen minskningen av bolagets andel?
Kapital som bolaget har levererat till registratorn -
a) domstolens beslut som bekräftar nedsättningen, och
b) Ett protokoll, som godkänts av domstolen, med de uppgifter om åtagandet som avses i punkt 2.
(2) Den information som omfattas av underavsnitt (1) är- -.
a) Det totala beloppet för det minskade aktiekapitalet, som bekräftats av domstolen;
(b) Det antal aktier som aktiekapitalet ska delas in i och, i fråga om ett bolag med nominellt värde, beloppet för varje aktie;
(c) när det gäller ett bolag med nominellt värde, det belopp (om något) som vid tidpunkten för registreringen av ordern och protokollet enligt punkt (3) , som förblir inbetalt på varje utgiven aktie, och
d) i fråga om ett bolag utan nominellt värde, det belopp (om något) som inte betalats på de emitterade aktierna.
(3) Registratorn ska registrera resolutionen och protokollet, varpå det genom resolutionen bekräftade beslutet att minska aktiekapitalet ska träda i kraft.
(4) Registratören ska intyga att beslutet och protokollet har registrerats och detta intyg -.
a) skall undertecknas av registratorn och förseglas med registratorns sigill;
(b) är ett slutgiltigt bevis för att alla krav i denna lag som rör minskning av aktiekapitalet har uppfyllts och att bolagets aktiekapital är det som anges i protokollet.
(5) Det registrerade protokollet ska anses ersätta den relevanta delen av stiftelseurkunden och bolagsordningen.
87.

Medlemmarnas ansvar för minskade andelar

(1) Vid en minskning av kapitalet ska en tidigare eller nuvarande medlem i bolaget inte vara ansvarig för någon del av en infordran eller ett bidrag som överstiger det belopp som motsvarar skillnaden mellan det belopp för andelen som anges i protokollet och det belopp som betalats eller det reducerade belopp som anses ha betalats på andelarna.
(2) Om en borgenär som har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet inte är upptagen i borgenärsförteckningen på grund av att han inte känner till förfarandet för minskningen eller dess art och verkan på hans skuld eller fordran, och bolaget inte kan betala beloppet av hans skuld eller fordran efter minskningen, då -.
(a) varje person som var delägare i bolaget den dag då beslutet om minskning och protokollet registrerades ska vara skyldig att bidra till betalningen av denna skuld eller att kräva ett belopp som inte överstiger det belopp som han eller hon skulle ha varit skyldig att bidra till om bolaget hade inlett likvidation dagen före nämnda dag, och
b) Om bolaget är under avveckling får domstolen, på begäran av en sådan borgenär och på ovannämnda bevis på hans okunnighet, om den anser det lämpligt, fastställa en förteckning över de personer som är skyldiga att bidra i enlighet med detta och vid en avveckling göra och verkställa kallelser och förelägganden av de bidragsskyldiga.
(3) Ingenting i detta avsnitt påverkar bidragstagarnas rättigheter sinsemellan.
88.

Straff för att dölja borgenärens namn etc.

Om en ledande befattningshavare i bolaget är inblandad i en ansökan till
Domstolen i detta underavsnitt -
(a) medvetet döljer namnet på en borgenär som har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet;
b) avsiktligt ger en felaktig bild av arten eller beloppet av en borgenärs skuld eller fordran, eller
(c) hjälper, uppmuntrar eller är delaktig i sådan hemlighållande eller felaktig framställning är tjänstemannen skyldig och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.

Underavsnitt VII Säkerhet för aktier

89.

Tolkning

I detta underavsnitt avses med "pant" varje form av säkerhetsrätt,
inklusive utan begränsning -
(a) en panträtt;
b) en avgift, eller
c) en pant i en eller flera aktier i ett bolag, med undantag för ränta som härrör från verksamheten och som är pantsatt, ska panthavare och panthavare tolkas på motsvarande sätt.
90.

Rätt att pantsätta aktier.

Med förbehåll för -
a) Bestämmelserna i ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning;
och
(b) något annat skriftligt förhandsgodkännande från aktieägaren,
91.

Formulär för pantsättning av aktier

(1) En pantsättning av aktier i ett bolag ska undertecknas skriftligen av eller med fullmakt av den aktieägare vars namn är infört i bolagets bolagsregister som innehavare av den aktie som pantsättningen avser.
(2) En pantsättning av aktier i ett bolag behöver inte ha en särskild form, men måste tydligt ange -
(a) avsikten att skapa en pant, och
b) Det belopp som säkerställs genom panträtten eller hur detta belopp ska beräknas.
92.

Pant i aktier enligt Seychellernas lagstiftning

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt ska panthavaren, om den lag som gäller för en pantsättning av aktier i ett företag är Seychellernas lag, ha rätt till följande åtgärder om panthavaren inte uppfyller villkoren för pantsättningen-.
(a) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panträtten, rätten att sälja aktierna;
b) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panten, rätten att -
(i) Röstning av aktier;
(i) utdelningar som erhållits med avseende på aktierna, och
(iii) utöva pantsättarens övriga rättigheter och befogenheter med avseende på aktierna,
till dess att pantet har fullgjorts, och
c) rätten att utse en förmånstagare som, med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panträtten -
(i) Röstning av aktier;
(i) utdelningar som erhållits med avseende på aktierna, och
(iii) utöva pantsättarens övriga rättigheter och befogenheter med avseende på aktierna,
till dess att löftet är uppfyllt.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) ska de åtgärder som avses i det underavsnittet vara
(1) får endast utövas när -
a) en försummelse har inträffat och pågår under en period på minst trettio dagar eller en kortare period som kan anges i det instrument som skapar panträtten, och
(b) underlåtenheten har inte avhjälpts inom fjorton dagar, eller inom en kortare period som kan anges i det instrument som skapar panträtten, från delgivningen av meddelandet där underlåtenheten specificeras och där det krävs att den ska avhjälpas.
(3) Om en pantsättning av aktier i ett bolag regleras av Seychellernas lag, ska de åtgärder som avses i punkt (1) omedelbart kunna vidtas när en underlåtenhet inträffar, om det föreskrivs i det instrument som skapar panten.
(4) Om inte annat begränsas eller föreskrivs i pantsättningsinstrumentet gäller de åtgärder som avses i underavsnitt (1) utan domstolsbeslut.
93.

Utövande av försäljningsrätt enligt Seychellernas lagstiftning Panträtt på aktier

(1) Utan hinder av något motsatt som finns i instrumentet som pantsätter aktier enligt Seychellernas lagar i händelse av att en panthavare utövar sin rätt till försäljning enligt avsnitt 92(1)(a). (a) ska försäljningen ske till -.
a) marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen, eller
b) Det bästa pris som rimligen kan erhållas om det inte finns något värde på den öppna marknaden vid försäljningstillfället.
(2) Om inte annat föreskrivs i instrumentet om pantsättning av aktier som regleras av Seychellernas lagar, får en försäljning enligt underavsnitt (1) genomföras på vilket sätt som helst, inklusive privat försäljning eller offentlig auktion.
94.

Pant i aktier enligt utländsk lag

Om den lag som är tillämplig på pantsättning av aktier i ett bolag inte är Seychellernas lag -
(a) pantsättningen måste uppfylla kraven i dess tillämpliga lagstiftning för att vara giltig och bindande för bolaget, och
(b) De rättsmedel som står till buds för en panthavare ska regleras av tillämplig lag och det instrument som skapar panten, med undantag för att rättigheterna mellan panthavaren eller panthavaren i egenskap av medlem i bolaget och bolaget även fortsättningsvis ska regleras av stiftelseurkunden och denna lag.
95.

Användning av medel för verkställighet

Om inte annat föreskrivs i instrumentet för pantsättning av aktier i ett företag skall alla belopp som härrör från genomförandet av pantsättningen anslås på följande sätt-.
a) Först för att täcka kostnaderna för att verkställa panträtten;
b) i andra hand när de belopp som säkrats genom panträtten har lösts ut;
och
c) för det tredje, vid betalning av det eventuella resterande beloppet till pantsättaren.
96.

Notering och inlämnande av medlemsregistret

(1) På skriftlig begäran av en aktieägare som har skapat panträtt i bolagets aktier ska bolaget föra in eller låta föra in i sitt medlemsregister -.
(a) en uppgift om att aktierna är pantsatta, (b) panthavarens namn och adress, och
c) Den dag då förklaringen och namnet införs i medlemsregistret.
(2) En kopia av ett bolags medlemsregister som har kommenterats enligt punkt (1) får lämnas in av bolaget till registratorn enligt § 349.

Underavsnitt VIII - Omvandling av aktier med nominellt värde till aktier utan nominellt värde och vice versa.

97.

Omvandling av aktier i bolag med nominellt värde

(1) Ett bolag med nominellt värde kan omvandla sina aktier till aktier utan nominellt värde genom att ändra sitt memorandum i enlighet med denna paragraf.
(2) Den befogenhet som ges genom underavsnitt (1)-.
(a) får endast utövas genom att omvandla alla följande
omvandla bolagets aktier till aktier utan nominellt värde;
(b) endast genom ett särskilt beslut av bolaget och, om det finns mer än ett aktieslag, med stöd av ett särskilt beslut som fattats vid ett separat möte med innehavarna av varje aktieslag, och
(c) kan utövas oavsett om de emitterade aktierna i bolaget är fullt betalda eller inte.
(3) Bolagets särskilda beslut -
(a) Det antal aktier utan nominellt värde som varje emitterat aktieslag ska delas upp i;
(b) kan ange ett antal ytterligare aktier utan nominellt värde som bolaget kan emittera, och
(c) göra sådana andra ändringar av memorandumet och artiklarna som kan vara nödvändiga under omständigheterna.
(4) Vid omvandling av sina aktier enligt detta avsnitt ska bolaget -.
(a) överför från kontot för aktiekapital för varje aktieslag till kontot för specificerat kapital för det aktuella slaget det totala belopp som betalats in på aktierna i det slaget, och
(b) överför varje belopp som är hänförligt till krediten av en överkurs- eller kapitalreserv till det specificerade kapitalkontot för det slag av aktier som skulle ha emitterats om detta belopp hade varit.
Omvandling av aktier i bolag med nominellt värde
används för att betala in outgivna andelar som utfärdats till medlemmarna som fullt betalda bonusandelar.
(5) Vid omvandling av aktier i ett bolag enligt denna paragraf ska alla belopp som är obetalda på en aktie omedelbart före omvandlingen betalas på begäran eller vid förfall.
98.

Omvandling av aktier i bolag utan nominellt värde

(1) Ett bolag utan nominellt värde kan omvandla sina aktier till aktier med nominellt värde genom att ändra sitt memorandum i enlighet med denna paragraf.
(2) Den befogenhet som ges genom underavsnitt (1)-.
(a) får endast utövas genom att omvandla alla följande
Bolagets aktier i aktier med nominellt värde;
(b) endast genom ett särskilt beslut av bolaget och, om det finns mer än ett aktieslag, med stöd av ett särskilt beslut som fattats vid ett separat möte med innehavarna av varje aktieslag, och
(c) kan utövas oavsett om de emitterade aktierna i bolaget är fullt betalda eller inte.
(3) Vid omvandling av aktier enligt detta avsnitt ska varje aktie av en klass omvandlas till en aktie som-.
a) ger innehavaren, så långt det är möjligt, samma rättigheter som innehavaren hade före omvandlingen, och
(b) har ett nominellt värde som anges i bolagets särskilda beslut och som inte överstiger det belopp som motsvarar krediten på det angivna kapitalkontot för den klassen dividerat med antalet utgivna aktier av den klassen.
(4) Bolagets särskilda beslut ska göra sådana ändringar i stiftelseurkunden och bolagsordningen som kan vara nödvändiga under omständigheterna.
(5) Vid konvertering av sina aktier enligt detta avsnitt ska bolaget-.
(a) i den mån det belopp som står till kredit av det angivna kapitalet är detsamma för varje aktieslag.
det sammanlagda nominella värdet av de aktier av det slag som aktierna omvandlas till och överföra beloppet till kontot för aktiekapital, och
(b) i den mån (om tillämpligt) som beloppet överstiger detta sammanlagda nominella belopp, överföras till kontot för överkurs för den klassen.
(6) Vid omvandling av aktier i ett bolag enligt detta avsnitt ska alla belopp som inte betalats på en aktie omedelbart före omvandlingen betalas på begäran eller vid förfall.

DEL VI - MEDLEMSKAP DEL I - Medlemmar

99.

Minsta antal medlemmar

(1) Om inte annat följer av punkt (2) måste ett bolag alltid ha en eller flera medlemmar.
(2) Underavsnitt (1) är inte tillämpligt på perioden från bolagets bildande till utnämningen av de första styrelseledamöterna.
100.

Krav på aktiebolag och garanti

När det gäller aktiebolag och garantibolag är minst en av bolagets medlemmar en garantimedlem.
101.

Minderåriga och vuxna med funktionshinder

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) och om det inte är förbjudet enligt bolagets stiftelseurkund eller stadgar kan en minderårig eller en vuxen med funktionsnedsättning vara delägare i ett bolag.
(2) Om inte ett bolags memorandum eller stadgar förbjuder en minderårig eller vuxen med funktionshinder att vara medlem i ett bolag, får inga aktier emitteras till en minderårig eller vuxen med funktionshinder om inte en eller flera personer (i detta avsnitt kallade -representanter) har laglig rätt och är villiga att företräda den minderåriga eller vuxen med funktionshinders intressen när det gäller utövandet av rösträtt eller andra rättigheter som är knutna till aktierna för den minderåriga eller vuxen med funktionshinders räkning och för den minderåriges eller vuxen med funktionshinders räkning.
(3) Ingenting i detta avsnitt hindrar att aktier i ett bolag innehas av en person i egenskap av förvaltare eller förmyndare som medlem för och på uppdrag av en minderårig eller omyndig vuxen.
Minsta antal medlemmar
Krav på aktiebolag och garanti
Minderåriga och funktionshindrade
ska-
(4) En representant och en förvaltare eller förmyndare enligt underavsnitt (3) , (a) får inte vara minderårig eller oförmögen vuxen, och
(b) handla i den minderåriges eller den omyndigförklarade vuxnes bästa intresse.
102.

Medlemmarnas ansvar

(1) En delägare i ett aktiebolag ska inte vara ansvarig som delägare för bolagets skulder.
(2) En aktieägares ansvar gentemot bolaget i egenskap av aktieägare är begränsat till -
(a) alla obetalda belopp på en aktie som innehas av aktieägaren;
b) varje ansvar som uttryckligen föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
(c) en skyldighet att återbetala en utdelning enligt avsnitt 72(1). (3) En borgensmans ansvar gentemot bolaget, i egenskap av
Garantimedlem, är begränsad till - - -
a) det belopp som borgensmedlemmen är skyldig att bidra till enligt det memorandum som avses i avsnitt 16(1), och
b) varje annat ansvar som uttryckligen föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
(c) en eventuell skyldighet att återbetala en utdelning enligt avsnitt 72(1).
103.

Service för medlemmarna

Alla meddelanden, information eller skriftliga uttalanden som krävs enligt detta avtal.
De åtgärder som ett företag ska vidta gentemot sina medlemmar är betjänade -
a) i förekommande fall på det sätt som anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, eller
b) om det inte finns någon bestämmelse i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, genom personlig leverans eller per post till varje medlem på den adress som anges i medlemsförteckningen eller, om medlemmen samtycker, genom och i enlighet med följande bestämmelser på det elektroniska sätt som är tillåtet enligt artiklarna 364 och 365.

Underavsnitt II - Förteckning över ledamöter

104.

Medlemsförteckning

(1) Om inte annat följer av avsnitt 106 ska varje företag vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas medlemsregistret och ska i detta register föra in följande information som är lämplig för företaget -.
a) Namn och adress för varje person som innehar aktier i bolaget;
(b) antalet av varje klass och serie av aktier som innehas av varje aktieägare;
c) Namn och adress för varje person som är borgensmedlem i bolaget;
d) den dag då varje medlems namn infördes i medlemsregistret, och
e) Den dag då en person upphörde att vara medlem.
(2) Ett bolag ska se till att den information som ska föras i dess medlemsregister enligt underavsnitt (1) är korrekt och aktuell.
(3) Medlemsregistret får föras i den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är en magnetisk, elektronisk eller annan datalagring måste bolaget kunna uppvisa läsbara bevis för dess innehåll.
(4) En anteckning om en tidigare medlem i bolaget får strykas ur registret efter sju år från den dag då medlemmen ströks ur registret.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) är skyldigt att betala en straffavgift på 500 US-dollar och en ytterligare straffavgift på 50 US-dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt punkt (1) eller (2) är skyldig att betala en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$ 50 för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
105.

Typ av register

(1) Medlemsregistret ska utgöra prima facie-bevisning för alla frågor som enligt denna lag ska eller får föras in i registret.
(2) Utan att det påverkar det allmänna innehållet i underavsnitt (1), är upptagningen av en persons namn i medlemsregistret som innehavare av en andel i ett bolag ett prima facie-bevis för att den juridiska äganderätten till andelen tillhör den personen.
(3) Om inte annat följer av stiftelseurkunden eller bolagsordningen ska ett bolag behandla den aktieinnehavare som är registrerad i bolagets bolagsregister som den enda person som har rätt till-.
(a) utöva den rösträtt som är knuten till aktien, (b) ta emot meddelanden;
(c) få en utdelning för aktien, och
(d) utöva andra rättigheter och befogenheter som är knutna till aktien.
106.

Register över medlemmar i börsnoterade företag

(1) Ett börsnoterat företag (i den mening som avses i Securities Act) får skriftligen ansöka hos registratorn om tillstånd att föra sitt medlemsregister på en annan plats i Seychellerna än sitt registrerade kontor.
(2) Registraren får efter eget gottfinnande godkänna eller avslå en ansökan från ett börsnoterat bolag enligt underavsnitt (1) eller ställa sådana villkor som den anser lämpliga för att godkänna en sådan ansökan.
(3) Om ett börsnoterat bolag för sitt medlemsregister på en godkänd plats enligt underavsnitt (1) ska det-.
(a) Att inte ändra den plats där den för sitt medlemsregister utan registratorns skriftliga förhandsgodkännande;
(b) inom 14 dagar efter det att registratorn beviljat ett godkännande enligt punkt (1), skriftligen meddela sitt registrerade ombud adressen till den plats där dess medlemsregister är beläget;
(c) inom 14 dagar efter varje ändring av platsen för medlemsregistret skriftligen meddela sitt registrerade ombud om den ändrade platsen, och
(d) med förbehåll för punkt (4), hålla en kopia av sitt medlemsregister på sitt registrerade kontor och, om registret ändras, tillhandahålla en uppdaterad kopia av registret till det registrerade ombudet inom 14 dagar.
(4) I stället för att uppfylla kravet i punkt (3) d får ett bolag, med registratorns skriftliga förhandsgodkännande, ge sitt registrerade ombud elektronisk eller annan omedelbar tillgång till sitt medlemsregister på sådana villkor som registratorn anser lämpliga.
(5) Om ett börsnoterat bolag emitterar eller kan komma att emittera både certifierade och ocertifierade aktier, får det, med registratorns skriftliga förhandsgodkännande och på de villkor som registratorn anser lämpliga, föra två underregister som tillsammans ska utgöra bolagets medlemsregister.
(6) Ett företag som bryter mot ett krav i detta avsnitt är ansvarigt för en straffavgift på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 25 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter.
(7) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt detta avsnitt är skyldig att betala ett straff på 500 dollar och ett ytterligare straff på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
107.

Samråd med medlemsregistret

(1) En styrelseledamot eller bolagsman i ett bolag skall ha rätt att utan kostnad förfoga över
(2) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av eller ett utdrag ur föreningens medlemsregister, och föreningen får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en undersökning enligt punkt (1) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt punkt (3) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att begäran gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 dollar, och
b) Den skadelidande får ansöka hos domstolen om ett beslut om att han får ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska göras tillgängligt för honom.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får tribunalen fatta de beslut som den anser lämpliga.
108.

Rättelse av medlemsregistret

(1) Om -
(a) uppgifter som ska föras in i medlemsregistret enligt avsnitt 104 har strukits från registret eller har förts in felaktigt i registret, eller
(b) det finns en oskälig försening i införandet av informationen i registret,
en bolagsman eller en person som drabbas av utelämnandet, felaktigheten eller förseningen får ansöka till domstolen om ett beslut om rättelse av registret.
2. På en ansökan som gjorts enligt punkt 1 får domstolen -
a) antingen avslå ansökan, med eller utan att sökanden får stå för kostnaderna, eller förordna om rättelse av registret och förplikta bolaget att betala alla kostnader för ansökan och all skada som sökanden har lidit;
b) avgöra varje fråga som rör rätten för en person som deltar i förfarandet att få sitt namn infört i eller avfört från medlemsregistret, oavsett om frågan uppstår mellan: -
i) två eller flera medlemmar eller påstådda medlemmar, eller
(i) mellan en eller flera medlemmar eller påstådda medlemmar och bolaget, och
c) på annat sätt besluta om alla frågor som är nödvändiga eller ändamålsenliga för att rätta medlemsregistret.

Underavsnitt III - Allmänna möten och beslut

109.

Upplösning

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag eller i ett bolags stadgar ska ett bolags medlemmar utöva de befogenheter som tilldelas dem enligt denna lag eller stadgarna genom beslut -
(a) som har antagits vid ett medlemsmöte som hållits i enlighet med detta underavsnitt, eller
(b) antas genom ett skriftligt beslut i enlighet med avsnitt 122.
110.

Vanliga beslut

(1) Om inte annat följer av avsnitt 111, innebär ett enkelt beslut av ett bolags medlemmar eller en klass av medlemmar i ett bolag ett beslut som fattas med enkel majoritet.
2. Ett beslut som fattas genom handuppräckning vid ett möte ska antas med enkel majoritet om det antas av mer än hälften av de medlemmar som har rätt att personligen eller genom ombud rösta om beslutet.
3. Ett beslut vid en omröstning vid ett möte ska fattas med enkel majoritet om det fattas av medlemmar som representerar mer än hälften av det totala antalet röster från medlemmar som har rätt att personligen eller genom ombud rösta om beslutet.
(4) En skriftlig resolution ska antas med enkel majoritet om den, i enlighet med denna underavdelning, antas av medlemmar som representerar mer än hälften av de röstberättigade medlemmarnas totala röstetal.
(5) Vid tillämpningen av punkterna (2) , (3) och (4) -.
(a) aktieägarnas röster räknas enligt de röster som är knutna till de aktier som aktieägarna innehar, och
(b) Om inget annat föreskrivs i stiftelseurkunden eller bolagsordningen ska en garantimedlem ha en röst i varje beslut som den kan rösta om.
(6) Allt som kan göras genom ett enkelt beslut kan också göras genom ett särskilt beslut.
(7) Om inte sammanhanget kräver något annat avses med en hänvisning i denna lag till ett medlemsbeslut ett ordinarie beslut.
111.

För ordinarie resolutioner kan det krävas en högre andel röster.

110 hindrar inte att det i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning föreskrivs att alla eller vissa ordinarie beslut ska fattas med en större majoritet än enkel majoritet.
112.

Särskilda resolutioner

(1) Om inte annat följer av avsnitt 113 avses med ett särskilt beslut av ett bolags medlemmar eller en kategori av medlemmar i ett bolag ett beslut som fattas med en majoritet på minst två tredjedelar.
2. Ett beslut som fattas vid ett möte ska antas med två tredjedels majoritet om det antas av minst två tredjedelar av de medlemmar som har rätt att personligen eller genom ombud rösta om beslutet.
(3) Ett beslut om en omröstning vid ett möte ska antas med två tredjedels majoritet om det antas av medlemmar som representerar minst två tredjedelar av det totala antalet röster av de medlemmar som, då de har rätt att göra det, röstar på beslutet personligen eller genom ombud.
(4) En skriftlig resolution ska antas med två tredjedels majoritet om den antas i enlighet med denna underavdelning av medlemmar som representerar minst två tredjedelar av de röstberättigade medlemmarnas totala röstetal.
113.

För särskilda resolutioner kan det krävas en högre andel röster.

§ 112 § hindrar inte att det i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning föreskrivs att alla eller vissa särskilda beslut måste fattas med en majoritet på mer än två tredjedelar av rösterna.
114.

Sammankallande av bolagsstämmor

(1) Om inte annat följer av bolagets stadgar kan ett möte med bolagets medlemmar hållas vid den tidpunkt och på den plats inom eller utanför Seychellerna som möteskallelsen anser lämplig.
(2) Med förbehåll för eventuella begränsningar i bolagets bolagsordning får någon av följande personer när som helst sammankalla ett möte med bolagets medlemmar -
a) bolagets styrelseledamöter, eller
(b) den eller de personer som enligt stiftelseurkunden eller stadgarna har befogenhet att sammankalla mötet.
(3) Med förbehåll för eventuella bestämmelser i stadgarna ska ett bolags styrelse sammankalla ett möte med bolagets medlemmar om detta begärs skriftligen av de medlemmar som har rätt att utöva minst tjugo procent av rösträtten.
(4) En skriftlig begäran enligt punkt (3) ska ange syftet med mötet, ska vara undertecknad av eller på uppdrag av de begärande medlemmarna och ska överlämnas till styrelseledamöterna på bolagets säte eller huvudsakliga verksamhetsställe och kan bestå av flera handlingar i liknande form, var och en undertecknad av eller på uppdrag av en eller flera begärande medlemmar.
(5) Med förbehåll för eventuella bestämmelser i stiftelseurkunden eller stadgarna som ändrar en tidsgräns som avses i detta underavsnitt, får de sökande medlemmarna eller någon av dem som representerar mer än hälften av alla medlemmars totala rösträtt själva sammankalla ett möte om styrelseledamöterna underlåter att sammankalla ett möte inom 21 dagar efter delgivning av den skriftliga ansökan enligt underavsnitten (3) och (4), vilket ska hållas inom 2 månader efter detta datum, men ett möte som sammankallas på detta sätt ska inte hållas efter 3 månader efter detta datum.
(6) Ett möte som sammankallas enligt detta avsnitt på begäran av medlemmarna ska sammankallas på samma sätt, så långt det är möjligt, som det sätt på vilket möten ska sammankallas av styrelseledamöterna.
(7) Skäliga kostnader som de sökande medlemmarna ådragit sig till följd av styrelseledamöternas underlåtenhet att sammankalla ett möte ska återbetalas till de sökande medlemmarna av bolaget, och de återbetalade beloppen ska hållas inne av bolaget från belopp som ska betalas eller kommer att betalas av bolaget i form av arvode eller annan ersättning för deras tjänster till de försumliga styrelseledamöterna.
115.

Kallelse till bolagsstämmor

(1) Om inte annat följer av eventuella krav i stiftelseurkunden på längre kallelse till ett möte med bolagets medlemmar, ska de personer vars namn finns som medlemmar i medlemsregistret vid tidpunkten för kallelse till mötet och som har rätt att rösta vid mötet - ge längre kallelse till mötet till de personer vars namn finns som medlemmar i medlemsregistret vid tidpunkten för kallelse till mötet.
(a) vid ett möte i syfte att anta en resolution, minst 21 dagars skriftligt varsel, och
(b) om det rör sig om ett annat möte än det som avses i punkt (a), minst sju dagars skriftligt varsel.
(2) Utan hinder av underavsnitt (1) och med förbehåll för stadgarna ska ett medlemsmöte som hålls i strid med kravet på kallelse vara giltigt om medlemmar som innehar en majoritet på nittio procent eller en sådan annan majoritet av den totala rösträtten som kan anges i stadgarna i varje fråga som ska behandlas vid mötet har avstått från kallelse till mötet, och för detta ändamål ska en medlems närvaro vid mötet anses vara ett avstående från hans sida.
(3) Om sammankallande eller sammankallande vid en bolagsstämma oavsiktligt underlåter att underrätta en medlem om stämman eller om en medlem inte har fått någon kallelse till stämman ska stämman inte ogiltigförklaras.
116.

Beslutsförhet

Det beslutsmässiga antalet medlemmar vid ett bolagsstämma för ett medlemsbeslut ska vara det som fastställs i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, men om inget beslutsmässigt antal medlemmar fastställs ska en bolagsstämma vara vederbörligen konstituerad för alla ändamål om det vid stämmans början finns närvarande medlemmar som har rätt att utöva minst femtio procent av rösterna, personligen eller genom fullmakt.
117.

Deltagande i mötet per telefon eller på annat elektroniskt sätt.

Om inte annat följer av bolagets stadgar ska en bolagsman anses vara närvarande vid ett bolagsstämma om -.
a) medlemmen deltar via telefon eller på annat elektroniskt sätt, och
(b) alla medlemmar som deltar i mötet kan höra varandra.
118.

Företrädande av företagets organ vid möten

(1) En juridisk person, oavsett om den är ett bolag i den mening som avses i denna lag eller inte, får genom ett beslut av sina styrelseledamöter eller annat styrande organ bemyndiga en person som den anser lämplig att agera som dess representant vid varje möte med ett bolag, en grupp av bolagets medlemmar eller ett bolags borgenärer som den har rätt att närvara vid.
(2) En person som är auktoriserad enligt underavsnitt (1) har rätt att utöva samma befogenheter på det organ som personen företräder som organet skulle kunna utöva om det var en enskild medlem eller borgenär i bolaget.
119.

Delägarskap i aktier.

Om inte annat följer av stiftelseurkunden och bolagsordningen, om aktierna ägs gemensamt -
får närvara personligen eller genom fullmakt vid ett medlemsmöte och tala i egenskap av medlem;
b) om endast en av dem är närvarande personligen eller genom ombud, får han rösta för dem alla, och
(c) Om två eller flera personer är närvarande personligen eller genom ombud måste de rösta som en enda person.
120.

Auktoriserade personer

(1) En medlem i ett bolag ska genom ett skriftligt dokument ha rätt att utse en annan person som sin fullmakt att företräda medlemmen vid alla bolagsstämmor där medlemmen har rätt att närvara och rösta.
(2) När en fullmakt deltar i ett möte enligt underavsnitt (1) får fullmakten tala och rösta för den medlem som utsett fullmakten.
(3) Denna paragraf är tillämplig på medlemsmöten av alla slag på samma sätt som den är tillämplig på bolagsstämmor.
121.

Efterfrågan på undersökningar

(1) En bestämmelse i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning ska vara ogiltig i den mån den är antingen -
(a) utesluta rätten att kräva omröstning vid ett medlemsmöte eller vid ett möte med en grupp av medlemmar i någon annan fråga än valet av mötesordförande eller uppskjutande av mötet, eller
b) Kravet på att en undersökning om en sådan fråga antingen ska vara -
i) av minst fem medlemmar som har rätt att rösta i frågan, eller
(i) av en eller flera medlemmar som representerar minst en tiondel av den totala rösträtten för alla medlemmar med rösträtt i frågan.
(2) Ett skriftligt instrument som ger en fullmakt att rösta vid ett sådant möte ska också anses vara en fullmakt att ansöka om eller hjälpa till att ansöka om en
Undersökning, och vid tillämpningen av punkt 1 är en fordran från en person som agerar som ombud för en medlem detsamma som en fordran från medlemmen.
(3) Vid en omröstning vid ett sådant möte behöver en medlem som har rätt till mer än en röst inte, om medlemmen röstar personligen eller genom ombud, använda alla sina röster eller avge alla de röster han använder på samma sätt.
122.

Medlemmarnas skriftliga samtycke

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, får varje handling som kan utföras av bolagets medlemmar vid en bolagsstämma eller av en grupp medlemmar också utföras genom ett skriftligt beslut som fattats av medlemmarna eller genom telex, telegram, kabel eller annan skriftlig elektronisk kommunikation utan meddelande.
(2) Ett beslut enligt underavsnitt (1) kan bestå av flera dokument, inklusive skriftliga elektroniska meddelanden, i liknande form, som vart och ett är undertecknat eller på annat sätt godkänt av eller på uppdrag av en eller flera medlemmar.
(3) Ett beslut enligt detta avsnitt ska anses ha antagits när samtyckesinstrumentet eller det sista av flera instrument senast undertecknas eller på annat sätt godkänns vid en senare tidpunkt som anges i beslutet.
123.

Domstolen kan besluta att mötet

(1) Domstolen kan besluta att ett medlemsmöte ska sammankallas, hållas och genomföras på det sätt som domstolen bestämmer om den anser att-.
a) det av någon anledning är omöjligt att sammankalla eller hålla ett bolagsstämma på det sätt som anges i denna lag eller i bolagets stadgar, eller
(b) det ligger i föreningens medlemmars intresse att en bolagsstämma hålls.
(2) En ansökan om eftergift enligt punkt (1) kan göras av en bolagsman eller styrelseledamöter i bolaget.
(3) Domstolen får utfärda ett beslut enligt underavsnitt (1) på sådana villkor som den anser lämpliga, inklusive kostnader för att hålla förhöret och säkerhet för dessa kostnader.
(4) När ett sådant beslut fattas kan domstolen fatta sådana kompletterande eller följdbeslut som den anser lämpliga och kan för detta ändamål också fatta ett beslut som ska anses vara ett möte.
124.

Beslut vid det ajournerade mötet

Om ett beslut fattas vid ett uppskjutet möte för ett bolags medlemmar eller en kategori av medlemmar i ett bolag, ska beslutet i alla avseenden behandlas som om det hade fattats den dag då det faktiskt fattades och ska inte anses ha fattats tidigare.
125.

Protokollföring och beslut av ledamöterna.

(1) Ett företag måste -
(a) Protokoll från alla möten med medlemmarna;
b) protokoll från alla möten i en grupp av dess medlemmar;
c) kopior av alla skriftliga resolutioner som medlemmarna har godkänt, och
d) Kopior av alla skriftliga resolutioner som en grupp av dess medlemmar har kommit överens om.
(2) De register som avses i underavsnitt (1) (som i detta underavsnitt kallas -register och resolutioner) ska bevaras i minst sju år från dagen för mötet eller dagen för den skriftliga resolutionen, beroende på vad som är tillämpligt.
(3) Ett företag som bryter mot denna paragraf är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter att ett brott enligt detta avsnitt fortsätter är skyldig att betala ett vite på 25 dollar för varje dag eller del av dag som brottet fortsätter.
126.

Plats för ledamöternas protokoll och beslut

(1) Ett företag ska föra sina protokoll och resolutioner på den plats inom eller utanför Seychellerna som styrelseledamöterna bestämmer.
(2) Om ett bolag inte förvarar sina protokoll och beslut på sitt säte, ska det skriftligen meddela sitt registrerade ombud den faktiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förvaras.
(3) Vid ändring av den plats där dess protokoll och beslut förs ska bolaget inom 14 dagar efter ändringen skriftligen meddela sitt registrerade ombud den faktiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förs.
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitten (1) , (2) eller (3) är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(5) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) , (2) eller (3) är skyldig att betala 25US$ i böter för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
127.

Inspektion av ledamöternas protokoll och beslut

(1) En styrelseledamot i ett bolag ska ha rätt att granska bolagets ledning.
Protokoll och resolutioner utan kostnad.
(2) En medlem i en förening ska ha rätt att kostnadsfritt ta del av protokoll och resolutioner från de medlemsgrupper som han eller hon tillhör.
(3) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) eller (2) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag, för inspektion.
(4) En person med inspektionsrätt enligt underavsnitt (1) eller (2) har rätt att begära en kopia av bolagets protokoll och beslut som han har rätt till, i vilket fall bolaget kan ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(5) Om en undersökning enligt underavsnitt (1) eller (2) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt underavsnitt (4) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att ansökan gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 US-dollar, och
b) får den skadelidande personen ansöka hos domstolen om tillstånd att ta del av de berörda protokollen och besluten eller om att få en kopia av dessa protokoll och beslut.
(6) På en ansökan enligt underavsnitt (5) får domstolen fatta sådana beslut som den anser lämpliga.

DEL VII - STYRELSELEDAMÖTER

Underavsnitt I - Förvaltning av företag

128.

Företagsledning

Med förbehåll för eventuella ändringar eller begränsningar i företagets bruksanvisningar.
Memorandum eller artikel -
(a) ett företags verksamhet och affärer leds av, eller under ledning eller övervakning av, bolagets styrelseledamöter, och
b) Ett bolags styrelseledamöter har alla nödvändiga befogenheter för att leda, styra och övervaka bolagets verksamhet och affärer.
129.

De verkställande direktörernas fullgörande av företagets skyldigheter

Närhelst i denna lag någon skyldighet eller plikt ålagts ett bolag eller företag ska det ha befogenhet att utföra någon handling, såvida det inte föreskrivs att denna skyldighet, plikt eller handling ska utföras av bolagets styrelseledamöter.
130.

Minsta antal styrelseledamöter

(1) Ett företag ska alltid ha minst en styrelseledamot utsedd i enlighet med denna lag, om inte någon annan skriven lag i Seychellerna föreskriver något annat.
(2) Underavsnitt (1) är inte tillämpligt på perioden mellan bolagets bildande och utnämningen av de första styrelseledamöterna.
(3) Om inte annat följer av punkt (1) får antalet styrelseledamöter i ett bolag fastställas genom eller på det sätt som anges i bolagets stadgar.
131.

De facto styrelseledamöter

(1) Utan att det påverkar det sätt på vilket uttrycket -direktör ska läsas i enlighet med avsnitt 2, ska en person som inte formellt är utsedd till direktör i ett bolag men som innehar en direktörsposition eller som leder, styr eller övervakar bolagets verksamhet och affärer behandlas som en direktör i bolaget.
(2) En person som enligt underavsnitt (1) behandlas som styrelseledamot i ett bolag kallas i denna lag för faktisk styrelseledamot.
(3) En person ska inte vara faktisk styrelseledamot i ett bolag enbart på grund av att han är professionell rådgivare till bolaget eller till en av dess styrelseledamöter.
(4) Om ett bolag vid någon tidpunkt inte har någon styrelseledamot som formellt har utsetts till sådan, ska varje de facto styrelseledamot anses vara en styrelseledamot i bolaget vid tillämpningen av denna lag.
132.

delegering av befogenheter

(1) Med förbehåll för eventuella begränsningar i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får ett bolags styrelse delegera en eller flera av sina befogenheter till en styrelsekommitté, en styrelseledamot eller anställd i bolaget eller till någon annan person, med undantag för att styrelseledamöterna inte ska ha befogenhet att delegera följande befogenheter - nämligen
(a) Godkänna utdelningar från bolaget, inklusive ett fastställande enligt avsnitt 70(1) eller 71(1) att bolaget uppfyller solvenskravet omedelbart efter en föreslagen utdelning;
b) ändra stiftelseurkunden eller bolagsordningen, c) utse styrelsens kommittéer;
(d) delegera befogenheter till en styrelsekommitté, (e) utse eller avsätta styrelseledamöter;
f) utse eller avsätta en företrädare;
g) godkänna en plan eller en fusion, konsolidering eller ett arrangemang, eller
(h) godkännande av bolagets frivilliga upplösning i samband med
(2) En nämnd som delegerar en befogenhet enligt underavsnitt (1) är ansvarig för delegatens utövande av befogenheten som om befogenheten hade utövats av nämnden, såvida inte nämnden -
(a) vid varje tidpunkt före utövandet av befogenheten, att delegaten skulle utöva befogenheten i enlighet med de skyldigheter som åligger bolagets styrelseledamöter enligt denna lag och bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, och att det finns rimliga skäl att tro att delegaten skulle utöva befogenheten, och
b) Kontrollerat delegatens myndighetsutövning genom lämpliga metoder som tillämpats på ett korrekt sätt.

Underavsnitt II - Utnämning, avsättning och avgång av styrelseledamöter

133.

Styrelsens bemyndigande

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) , bolagets bolagsordning och bestämmelserna i lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275), är en direktör i ett bolag en fysisk eller juridisk person.
(2) Följande personer får inte vara styrelseledamöter i ett företag-.
(a)en person som -
i) är minderårig;
ii) är en vuxen med funktionshinder, eller
(iii) är en konkurs som inte har fått någon ansvarsfrihet;
b) ett organ som är under avveckling eller har börjat avvecklas;
c) en person som är diskvalificerad från att tjänstgöra som styrelseledamot enligt denna lag, annan skriftlig lag eller enligt ett domstolsbeslut, eller
d) en person som i förhållande till ett visst bolag enligt stiftelseurkunden eller bolagsordningen inte får vara styrelseledamot i bolaget.
(3) En person som agerar som styrelseledamot i ett företag trots att det är förbjudet att göra det enligt underavsnitt. (2) ska ändå anses vara en styrelseledamot i bolaget vid tillämpningen av varje bestämmelse i denna lag som ålägger en styrelseledamot en skyldighet eller ett åtagande.
134.

Utnämning av styrelseledamöter

(1) Den eller de som tecknar bolagets stiftelseurkund eller en majoritet av bolagets stiftelseurkund ska inom nio månader från bolagets bildande utse bolagets första direktör eller direktörer.
(2) Ett bolag kan utses till successiva styrelseledamöter -.
a) om inte något annat föreskrivs i stiftelseurkund eller stadgar, av medlemmarna genom ett ordinarie beslut, eller
(b) i den utsträckning som är tillåten enligt memorandumet eller artiklarna, genom ett beslut av styrelseledamöterna.
3. En direktör ska utnämnas för den mandatperiod som anges i beslutet om utnämning.
(4) Om inget annat föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får bolagets styrelseledamöter utse en eller flera styrelseledamöter för att fylla en vakant plats i styrelsen.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitt (4) -
a) en plats i styrelsen blir vakant om en styrelseledamot avlider eller på annat sätt upphör att vara styrelseledamot innan hans mandatperiod löper ut, och
(b) Styrelsen får inte utse en styrelseledamot för en mandatperiod som sträcker sig längre än den mandatperiod som återstod när den person som upphörde att vara styrelseledamot avgick eller på annat sätt upphörde att vara styrelseledamot.
6. En styrelseledamot ska kvarstå i sitt ämbete tills hans efterträdare tillträder sitt ämbete eller tills han tidigare avlider, avgår eller avsätts.
135.

Utnämning av reservstyrelseledamöter

Om ett bolag endast har en medlem som är en fysisk person och denna medlem också är bolagets enda styrelseledamot, får den enda medlemmen/styrelseledamoten, utan hinder av vad som sägs i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, skriftligen utse en person som inte är diskvalificerad från att vara styrelseledamot i bolaget till reservstyrelseledamot i bolaget, som i händelse av hans död ska träda in i stället för den enda styrelseledamoten.
136.

Avbrytande av utnämningen av reservstyrelseledamöter

(1) Utnämningen av en person till reservdirektör i bolaget ska upphöra om-.
(a) före dödsfallet för den enda ledamot/direktör som utsåg honom, -
i) personen avgår som reservdirektör, eller
i) den enda ledamoten/direktören återkallar utnämningen skriftligen, eller
(b) den enda medlem/styrelseledamot som nominerade honom upphör att vara enda medlem/styrelseledamot i bolaget av någon annan anledning än hans död.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (1) ska en reservdirektör, vid dödsfallet av den enda medlem/direktör som utsåg honom, bli en direktör i bolaget för alla ändamål enligt denna lag, inklusive i förhållande till de skyldigheter och ansvar som en direktör har.
137.

Avsättning av styrelseledamöter

(1) Om inte annat följer av bolagets stadgar kan en styrelseledamot i bolaget avsättas genom ett beslut av bolagets medlemmar.
(2) Om inte annat följer av stadgarna får en resolution enligt underavsnitt (1) endast antas -
a) vid ett medlemsmöte som sammankallats för att avsätta direktören eller för ändamål som omfattar avsättning av direktören, eller
(b) genom ett skriftligt beslut som antas av mer än hälften av rösterna bland de röstberättigade medlemmarna i bolaget.
(3) I kallelsen till ett möte enligt underavsnitt (2)(a) ska det anges att syftet med mötet är eller omfattar avsättning av en styrelseledamot.
(4) I den utsträckning som bolagets stadgar tillåter kan en styrelseledamot i bolaget avsättas genom ett beslut av styrelseledamöterna.
(5) Om inte annat följer av stadgarna, gäller underavsnitten (2) och (3) för ett beslut av styrelseledamöterna enligt underavsnitt (4), med ersättning av -direktörer för -medlemmar i underavsnitt (3) .
138.

Styrelseledamöternas avgång

(1) En styrelseledamot i ett bolag kan avgå genom att skriftligen meddela bolaget om sin avgång och avgången ska träda i kraft från den dag då bolaget mottar meddelandet eller från en senare dag som anges i meddelandet.
(2) En styrelseledamot i ett bolag måste omedelbart avgå om han eller hon är eller blir förbjuden enligt § 133 att agera som styrelseledamot.
139.

Utnämning av biträdande styrelseledamöter

(1) Om inte annat följer av stiftelseurkunden och bolagsordningen och bestämmelserna i lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275) får en styrelseledamot i bolaget utse en annan styrelseledamot eller en annan styrelseledamot som suppleant en annan person som inte är förbjuden att utses till styrelseledamot enligt avsnitt 1.
stängd-
(a) utöva den utnämnande direktörens befogenheter, och
b) utföra den utnämnande direktörens uppgifter,
när det gäller styrelseledamöternas beslut i den utnämnde styrelseledamotens frånvaro.
2. Den utnämnande direktören får när som helst säga upp avtalet.
(3) Utnämningen av en styrelsesuppleant och hans eller hennes uppsägning måste ske skriftligen, och skriftligt meddelande om utnämningen och uppsägningen måste ges av den utnämnande styrelseledamoten till bolaget-.
a) inom en tidsfrist som anges i anmälan eller i artiklarna, eller
b) så snart som möjligt, om ingen tidsfrist anges i anmälan eller artiklarna.
(4) Uppsägningen av en suppleant får inte träda i kraft förrän bolaget skriftligen har underrättats om uppsägningen.
(5) En biträdande direktör -
(a) inte har befogenhet att utse en suppleant, vare sig för den utnämnande direktören eller för suppleanten, och
b) inte agerar som företrädare för eller för den utnämnande direktören.
140.

Vice direktörers rättigheter och skyldigheter

(1) En suppleant ska ha samma rättigheter som den utnämnande direktören när det gäller alla styrelsemöten och alla skriftliga resolutioner som skickas ut för skriftligt godkännande.
(2) Varje utövande av den biträdande direktörens befogenheter i samband med att direktörerna fattar beslut ska vara lika effektivt som om befogenheterna hade utövats av den utnämnande direktören.
(3) En biträdande direktör är ansvarig för sina egna handlingar och försummelser i egenskap av biträdande direktör, och underavsnitt III i denna del är tillämpligt på en person som utsetts till biträdande direktör när han eller hon agerar som sådan.
141.

arvoden till styrelseledamöter

Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får bolagets styrelse fastställa styrelseledamöternas ersättning för tjänster som de utför i någon egenskap för bolaget.
142.

Fortsatt ansvar

En styrelseledamot som upphör att inneha sitt ämbete ska förbli ansvarig enligt alla bestämmelser i denna lag och enligt annan skriven lag i Seychellerna som ålägger en styrelseledamot skyldigheter med avseende på hans handlingar, underlåtenhet eller beslut som fattats medan han var styrelseledamot.
143.

Giltigheten av direktörens handlingar

En person som agerar som styrelseledamot är giltig även om det senare visar sig att -.
a) utnämningen av personen till styrelseledamot var felaktig;
(b) personen är förbjuden att tjänstgöra som styrelseledamot enligt avsnitt 132;
c) personen har avgått från sitt uppdrag, eller
d) personen inte hade rätt att rösta i frågan i fråga.

Underavsnitt III - Styrelseledamöternas uppgifter och konflikter

144.

Styrelseledamöternas uppgifter

Om inte annat följer av detta avsnitt och avsnitt 145 ska en direktör, när han eller hon utövar sina befogenheter och fullgör sina skyldigheter, -.
(a) agera i enlighet med stiftelseurkunden och bolagsordningen, och
Artikel;
(b) agera ärligt och i god tro och i vad direktören anser vara i bolagets bästa intresse, och
(c) utöva den omsorg, noggrannhet och skicklighet som en rimligt försiktig person skulle ha gjort under samma omständigheter.
145.

Styrelseledamöter i dotterbolag etc.

(1) En styrelseledamot i ett bolag som är ett helägt dotterbolag får, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, om det uttryckligen tillåts i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, agera på ett sätt som han eller hon anser vara i det bästa intresset för bolagets moderbolag, även om det kanske inte är i bolagets bästa intresse.
(2) En styrelseledamot i ett bolag som är ett dotterbolag men som inte är ett helägt dotterbolag får, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, om det uttryckligen tillåts i bolagets bolagsordning och med förhandsgodkännande av de icke moderbolagsmännen, handla på ett sätt som han eller hon anser vara i det bästa intresset för bolagets moderbolag, även om det inte är i bolagets bästa intresse.
(3) En styrelseledamot i ett bolag som genomför ett samriskföretag mellan medlemmar får, vid utövandet av sina befogenheter eller skyldigheter som styrelseledamot i samband med genomförandet av samriskföretaget, om det uttryckligen tillåts i bolagets bolagsordning, agera på ett sätt som han anser vara i en eller flera medlemmars intresse även om det inte är i bolagets bästa intresse.
146.

Förebyggande av överträdelser

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) och utan att det påverkar tillämpningen av en lagregel som ger medlemmarna eller någon av dem rätt att godkänna eller ratificera en överträdelse av avsnitt 144, ska ingen handling eller underlåtenhet av en styrelseledamot behandlas som en överträdelse av avsnitt 144 om-.
(a) alla bolagets medlemmar genom ett beslut av medlemmarna godkänner eller ratificerar handlingen eller underlåtenheten, och
(b) efter handlingen eller underlåtenheten kommer företaget att kunna fullgöra sina förpliktelser när de förfaller till betalning.
(2) Underavsnitt (1) får inte, när det gäller en handling eller underlåtenhet av en styrelseledamot som strider mot avsnitt 144, användas för att-
(a) alla böter eller ekonomiska påföljder som kan åläggas enligt detta avtal.
Act eller annan skriftlig lag i Seychellerna, eller
(b) annat straffrättsligt eller myndighetsmässigt ansvar för direktören eller bolaget.
147.

Tillförlitlighet på register och rapporter

(1) Om inte annat följer av punkt (2) har en styrelseledamot i ett bolag rätt att, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, förlita sig på medlemsregistret och på böcker, register, bokslut och andra handlingar, annan information som utarbetats eller gjorts tillgänglig samt på råd från sakkunniga eller yrkesverksamma personer, som har fått -
(a) en anställd i företaget som direktören har rimliga skäl att tro är pålitlig och kompetent i fråga om de berörda frågorna;
b) en professionell rådgivare eller expert i frågor som enligt direktörens uppfattning av goda skäl faller inom personens yrkesmässiga eller tekniska kompetens, och
(c) varje annan styrelseledamot eller styrelsekommitté i vilken styrelseledamoten inte är medlem, med avseende på frågor inom ramen för de befogenheter som styrelseledamoten eller kommittén har utsett.
(2) Punkt (1) ska tillämpas endast om direktören-.
(a) handlar i god tro;
(b) genomför en korrekt utredning om behovet av en utredning uppstår på grund av omständigheterna, och
(c) inte vet att hans tillit till medlemsregistret eller till böcker, register, bokslut och annan information eller professionell rådgivning inte är berättigad.
148.

Upplysning om intressen

(1) Om en styrelseledamot i ett bolag har ett intresse i en transaktion som bolaget har gjort eller ska göra och som är eller kan vara väsentligt skadlig för bolagets intressen, ska styrelseledamoten, inom sju dagar efter att ha fått kännedom om att han har ett sådant intresse, underrätta bolagets styrelse om intresset.
(2) En styrelseledamot i ett företag behöver inte uppfylla kraven i underavsnitt (1) om-.
(a) transaktionen eller den föreslagna transaktionen sker mellan direktören och företaget, och
(b) transaktionen eller den föreslagna transaktionen är eller kommer att ingås inom ramen för bolagets normala verksamhet och på normala villkor.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) är ett meddelande till styrelsen om att en styrelseledamot är medlem, styrelseledamot, annan befattningshavare eller förvaltare i ett annat utsett företag eller en annan utsedd person och anses vara intresserad av en transaktion som kan komma att ingås med det företaget eller den personen efter dagen för registreringen eller meddelandet ett tillräckligt meddelande om intresse i samband med den transaktionen.
(4) Om inte annat följer av avsnitt 149(1) påverkar en styrelseledamots underlåtenhet att följa underavsnitt (1) inte giltigheten av en transaktion som styrelseledamoten eller bolaget har ingått.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) ska inget avslöjande göras till styrelsen om det inte görs eller uppmärksammas av varje styrelseledamot i styrelsen.
(6) Varje avslöjande som görs vid ett styrelsemöte ska antecknas i mötesprotokollet.
(7) En direktör som bryter mot underavsnitt (1) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000US$.
149.

Bolaget undviker transaktioner i vilka styrelseledamoten har ett intresse.

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt är en transaktion som ingås av ett bolag i vilket en styrelseledamot har ett intresse ogiltig i förhållande till bolaget om inte styrelseledamotens intresse var -
(a) Meddelas styrelsen i enlighet med punkt 1.
148 innan företaget genomför transaktionen, eller
(b) inte är föremål för offentliggörande enligt avsnitt 148(2).
(2) Trots vad som sägs i underavsnitt (1) kan en transaktion som ingås av ett bolag i vilket en styrelseledamot har ett intresse inte ogiltigförklaras av bolaget om-
(a) de väsentliga fakta om styrelseledamotens intresse i transaktionen är kända för de röstande medlemmarna vid ett medlemsmöte och transaktionen godkänns eller bekräftas genom ett beslut av medlemmarna, eller
(b) företaget har erhållit ett verkligt värde för transaktionen.
(3) Vid tillämpningen av punkt (2) ska huruvida ett företag erhåller ett verkligt värde för en transaktion fastställas på grundval av den information som företaget och den intresserade styrelseledamoten känner till vid den tidpunkt då transaktionen ingås.
(4) Om inte annat följer av stiftelseurkunden och bolagsordningen får en styrelseledamot i ett bolag som är intresserad av en transaktion som bolaget har gjort eller ska göra-.
(a) rösta i en fråga som rör transaktionen;
(b) närvara vid ett styrelsemöte där en fråga som rör transaktionen tas upp och vara en av de närvarande styrelseledamöterna vid mötet när det gäller beslutförhet, och
(c) underteckna något dokument på Bolagets vägnar eller göra något annat i sin egenskap av styrelseledamot i samband med Transaktionen.
(5) Undvikandet av en transaktion enligt underavsnitt (1) påverkar inte en persons ägande av, eller intresse i, egendom som förvärvats av den personen när egendomen var-
(a) av en annan person än bolaget (-överlåtaren) ;
(b) som ett värdefullt vederlag, och
(c) utan kännedom om omständigheterna kring den transaktion genom vilken överlåtaren förvärvade egendomen från bolaget.

Underavsnitt IV - Register över styrelseledamöter

150.

register över styrelseledamöter

(1) Ett företag ska vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas styrelseregistret och som ska vara -
a) Namn och adress för varje person som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant i bolaget och för varje person som utsetts till reservstyrelseledamot i bolaget, med angivande av om personen är styrelseledamot, styrelsesuppleant eller reservstyrelseledamot;
b) Den dag då en person vars namn finns i registret utsågs till styrelseledamot eller styrelsesuppleant i bolaget eller utsågs till reservstyrelseledamot;
c) Den dag då en person som utsetts till styrelseledamot eller styrelsesuppleant upphör att vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant i bolaget;
d) den dag då utnämningen av en person som utsetts till reservdirektör upphörde att gälla, och
e) annan information som kan föreskrivas genom ministerns föreskrifter.
(2) Ett företag ska se till att den information som enligt underavsnitt (1) ska förvaras i dess direktörskontor är korrekt och aktuell.
(3) Styrelseledamotsregistret kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är en magnetisk, elektronisk eller annan lagring av data måste bolaget kunna visa upp en läsbar uppteckning av dess innehåll.
(4) Registret över styrelseledamöter ska utgöra prima facie-bevisning för alla frågor som enligt denna lag ska eller får ingå i registret.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) är skyldigt att betala en straffavgift på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 50 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) är skyldig att betala ett vite på 500 dollar och ett ytterligare vite på 50 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
151.

Samråd med registret över styrelseledamöter

(1) En styrelseledamot eller bolagsman i ett bolag skall ha rätt att kostnadsfritt få följande
(2) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av bolagsregistret eller ett utdrag ur det, och bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en undersökning enligt punkt (1) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt punkt (3) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att begäran gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 dollar, och
b) Den skadelidande får ansöka hos domstolen om ett beslut om att han får ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska göras tillgängligt för honom.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får tribunalen fatta de beslut som den anser lämpliga.
152.

Registrering av styrelseledamöter hos bolagsregistret.

(1) Ett företag bör -
a) i fråga om ett bolag som bildats enligt denna lag vid eller efter lagens ikraftträdande, inom trettio dagar efter det att dess första styrelseledamot eller styrelseledamöter har utsetts enligt avsnitt 134;
b) i fråga om ett bolag som fortsätter eller omvandlas enligt denna lag inom trettio dagar efter det att det har fortsatt eller omvandlats till ett bolag, och
c) för ett befintligt bolag, inom tolv månader efter det att lagen har trätt i kraft,
lämna in en kopia av registratorns register för registrering av registratorn.
(2) Ett företag som har lämnat in en kopia av sitt register över styrelseledamöter enligt underavsnitt (1) för registrering hos registratorn ska inom trettio dagar efter en ändring av innehållet i registret över styrelseledamöter lämna in en kopia av sitt uppdaterade register över styrelseledamöter för registrering hos registratorn som innehåller ändringen eller ändringarna.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) är skyldigt att betala en straffavgift på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 50 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
Inlämning av styrelseledamöter till registratorn
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) är ansvarig för ett straff på 500 dollar och ett ytterligare straff på 50 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.

Underavsnitt V - Styrelsemöten och beslut

153.

Direktörens möten

(1) Om inte annat följer av företagets stadgar får företagets styrelseledamöter sammanträda vid de tidpunkter, på det sätt och på de platser inom eller utanför Seychellerna som de anser nödvändiga eller önskvärda.
(2) Om inte annat följer av memorandumet och artiklarna får en eller flera av styrelseledamöterna sammankalla ett styrelsemöte.
om -
(3) En styrelseledamot ska anses vara närvarande vid ett styrelsemöte.
a) direktören deltar via telefon eller på annat elektroniskt sätt, och
(b) alla styrelseledamöter som deltar i mötet kan höra varandra.
(4) Styrelsemötet ska vara beslutsmässigt i enlighet med vad som fastställs i stadgarna, men om inget beslutsmässigt antal styrelseledamöter fastställs, ska ett styrelsemöte vara vederbörligen konstituerat för alla ändamål om hälften av det totala antalet styrelseledamöter är närvarande personligen eller genom ombud när mötet inleds.
154.

Sammankallande av styrelsemötet

(1) Om inte annat följer av ett krav i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning på längre tid, ska en styrelseledamot få minst två dagars varsel till ett styrelsemöte.
(2) Utan hinder av underavsnitt (1) ska ett styrelsemöte som hålls i strid med detta underavsnitt, med förbehåll för memorandumet eller artiklarna, vara giltigt om alla styrelseledamöter, eller en majoritet av dessa enligt vad som anges i artiklarna eller i stadgarna med rösträtt vid mötet, har avstått från att anmäla sig till mötet; och för detta ändamål ska en styrelseledamots närvaro vid mötet anses vara ett avstående från hans sida.
(3) En styrelseledamots oavsiktliga underlåtenhet att kalla till ett möte eller det faktum att en styrelseledamot inte har fått någon kallelse ska inte ogiltigförklara mötet.
155.

Styrelsens beslut

(1) Ett beslut av styrelseledamöterna kan antas -
a) vid ett styrelsemöte, eller
(b) med förbehåll för memorandumet och bolagsordningen, som ett skriftligt beslut.
(2) Om inte annat följer av memorandumet och artiklarna ska ett beslut av styrelseledamöterna antas vid ett styrelsemöte med en majoritet av rösterna från de styrelseledamöter som är närvarande vid mötet och som har rätt att rösta om beslutet.
(3) Ett skriftligt beslut är ett beslut som godkänns skriftligen eller genom telex, telegram, kabel eller annan skriftlig elektronisk kommunikation utan behov av meddelande.
(a) med en majoritet av rösterna från de styrelseledamöter som har rätt att rösta om resolutionen enligt bolagsordningen, eller
(b) i avsaknad av någon bestämmelse i memorandumet eller artiklarna, av alla styrelseledamöter som har rätt att rösta om resolutionen.
(4) Ett skriftligt beslut -
(a) kan bestå av flera dokument, inklusive skriftliga elektroniska meddelanden, i liknande form, som var och en undertecknas eller godkänns av en eller flera styrelseledamöter.
(b) ska anses vara godkänt om det skriftliga samtyckesinstrumentet eller det sista av flera instrument undertecknas eller på annat sätt godkänns vid en senare tidpunkt som anges i resolutionen.
156.

föra protokoll och fattade beslut i styrelsen

(1) Ett företag måste -
(a) Protokoll från alla möten med dess styrelseledamöter;
(b) protokoll från alla möten i styrelsens kommittéer;
(c) kopior av alla skriftliga resolutioner som styrelseledamöterna har godkänt, och
(d) Kopior av alla skriftliga resolutioner som godkänts av en kommitté av dess styrelseledamöter.
(2) De register som avses i underavsnitt (1) (som i detta underavsnitt kallas -register och resolutioner) ska bevaras i minst sju år från dagen för mötet eller dagen för den skriftliga resolutionen, beroende på vad som är tillämpligt.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) är skyldig att betala en straffavgift på 25US$ för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
157.

Plats för styrelsens protokoll och beslut

(1) Ett företag ska föra sina protokoll och resolutioner på den plats inom eller utanför Seychellerna som styrelseledamöterna bestämmer.
(2) Om ett bolag inte förvarar sina protokoll och beslut på sitt säte, ska det skriftligen meddela sitt registrerade ombud den faktiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förvaras.
(3) Vid ändring av den plats där dess protokoll och beslut förs ska bolaget inom 14 dagar efter ändringen skriftligen meddela sitt registrerade ombud den faktiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förs.
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitten (1) , (2) eller (3) är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(5) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) , (2) eller (3) är skyldig att betala 25US$ i böter för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
158.

Inspektion av styrelsens protokoll och beslut

(1) En styrelseledamot i ett bolag har rätt att inspektera bolagets arbete.
(2) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag för inspektion.
(3) En styrelseledamot i ett bolag ska ha rätt att begära och kostnadsfritt få en kopia av bolagets protokoll och beslut.
(4) Om en undersökning enligt punkt (1) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt punkt (3) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att begäran gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 US-dollar, och
b) får den skadelidande personen ansöka hos domstolen om tillstånd att ta del av de berörda protokollen och besluten eller om att få en kopia av dessa protokoll och beslut.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta sådana beslut som den anser lämpliga.

Underavsnitt VI - Ersättning och försäkring

159.

Ersättning

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) och dess stadgar, får ett företag ersätta alla kostnader, inklusive advokatkostnader, och alla domar, böter och belopp som betalats i förlikning och som rimligen uppkommit i samband med rättsliga, administrativa eller utredningsmässiga förfaranden, för en person som-
(a) är eller har varit, eller hotas av att bli, part i ett hotande, pågående eller avslutat civil-, straffrättsligt, administrativt eller utredningsförfarande på grund av att personen är eller var styrelseledamot i bolaget, eller
(b) på begäran av bolaget är eller har varit styrelseledamot i ett annat bolag eller partnerskap, joint venture, trust eller annat företag eller agerar i någon annan egenskap.
(2) Underavsnitt (1) är inte tillämpligt på en person som avses i det underavsnittet, såvida inte personen handlade ärligt och i god tro och i vad personen trodde var samhällets bästa intresse och, när det gäller ett straffrättsligt förfarande, personen inte hade någon rimlig anledning att tro att personens beteende var olagligt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) agerar en styrelseledamot i bolagets bästa intresse om han agerar i bästa intresse för-.
(a) företagets moderbolag, eller
(b) en eller flera av bolagets medlemmar,
i båda fallen, under de omständigheter som avses i artikel 145.1, 145.2 eller 145.3.
(4) Att ett förfarande avbryts genom ett beslut, ett föreläggande, en förlikning, en fällande dom eller ett nolleprosequi ska inte i sig skapa en presumtion om att personen inte handlade ärligt och i god tro och i företagets bästa intresse eller att personen hade anledning att tro att hans eller hennes agerande var olagligt.
(5) Utgifter, inklusive advokatkostnader, som en styrelseledamot ådragit sig för att försvara sig i ett rättsligt, administrativt eller utredningsmässigt förfarande får betalas av bolaget före det slutliga avgörandet av ett sådant förfarande efter ett åtagande av eller på styrelseledamotens vägnar att återbetala beloppet om det slutligen fastställs att styrelseledamoten inte har rätt till ersättning från bolaget enligt underavsnitt (1).
(6) Utgifter, inklusive advokatkostnader, som en före detta styrelseledamot ådragit sig för att försvara sig i ett rättsligt, administrativt eller utredningsmässigt förfarande får betalas av bolaget före det slutliga avgörandet av ett sådant förfarande efter det att den före detta styrelseledamoten har gått med på att återbetala beloppet om det i slutändan fastställs att den före detta styrelseledamoten inte har rätt till ersättning från bolaget i enlighet med punkt (1) och på sådana andra villkor, om några, som bolaget anser lämpliga.
(7) Den ersättning och det kostnadsförskott som föreskrivs eller beviljas enligt detta avsnitt utesluter inte att den person som söker ersättning eller kostnadsförskott har rätt till andra rättigheter enligt avtal, medlemsbeslut eller beslut av ointresserade styrelseledamöter.
eller på annat sätt, både när det gäller utövandet av personens officiella funktioner och när det gäller utövandet av någon annan funktion medan han eller hon tjänstgör som styrelseledamot i bolaget.
(8) Om en person som avses i underavsnitt (1) lyckas försvara ett förfarande som avses i underavsnitt (1) har personen rätt till ersättning för alla kostnader, inklusive advokatkostnader, och för alla domar, böter och belopp som betalats i förlikning som personen rimligen ådragit sig i samband med förfarandet.
(9) Ett företag ska inte ersätta en person som bryter mot underavsnittet.
(2) och varje ersättning som beviljas i strid med detta avsnitt ska vara ogiltig och utan verkan.
160.

Försäkring

Ett bolag får köpa och upprätthålla en försäkring för varje person som är eller var styrelseledamot i bolaget, eller som på bolagets begäran är eller var styrelseledamot i något annat bolag eller partnerskap, samriskföretag, trust eller annat företag, mot varje ansvar som åberopas mot personen och som personen ådragit sig i den egenskapen, oavsett om bolaget har eller skulle ha haft befogenhet att hålla personen skadeslös enligt § 159.

DEL VIII ADMINISTRATION

Underavsnitt I - Bolagets säte

161.

Registrerat kontor

(1) Med förbehåll för punkt (2) ska ett företag alltid ha ett registrerat kontor i Seychellerna.
(2) Ett företags registrerade kontor ska vara samma adress som huvudkontoret för dess registrerade ombud i Seychellerna.
(3) Om inte annat följer av punkt (2) ska ett företags säte vara-.
a) på den plats som anges som bolagets säte i dess memorandum, eller
b) Om en eller flera certifierade ändringar av utdrag ur bolagets resolution har lämnats in till registratorn enligt avsnitt 162 eller 163, den plats som anges i det senaste meddelandet som registrerats av registratorn.
162.

ändring av hemvist

(1) Ett bolag får ändra sin stiftelseurkund och bolagsordning för att ändra platsen för sitt säte -.
(a) genom ett ordinarie beslut, utan hinder av att något annat anges i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, eller
(b) om det är tillåtet enligt memorandumet eller artiklarna, genom ett beslut av styrelseledamöterna,
som lämnas in till Registrar of Companies i enlighet med avsnitt 23, förutsatt att ett företags registrerade säte ska vara samma adress som huvudkontoret för dess registrerade ombud i Seychellerna.
(2) En flyttning av det registrerade kontoret ska träda i kraft när registratorn lämnar in en bestyrkt kopia av, eller ett utdrag ur, det beslut som lämnats in i underavsnitt (1) i enlighet med avsnitt 23.
163.

Ändring av det registrerade kontoret när det registrerade ombudet byter adress

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (5), gäller detta avsnitt i förhållande till ett företag där-.
(a) Bolagets säte är på huvudkontoret för dess registrerade ombud i Seychellerna, och
(b) efter lagens ikraftträdande ändrar företagets registrerade ombud platsen för dess huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna.
(2) När detta avsnitt är tillämpligt på ett företag kan dess registrerade ombud flytta företagets registrerade kontor till den nya platsen för dess huvudkontor i Seychellerna genom att lämna ett meddelande i den godkända formen till registratorn med uppgift om -.
(a) att den registrerade agenten har ändrat platsen för sitt huvudsakliga verksamhetsställe till Seychellerna och att företaget avser att dess registrerade kontor ska fortsätta att vara den registrerade agentens huvudsakliga verksamhetsställe;
b) i tillämpliga fall, att bolagets stiftelseurkund och bolagsordning
anger adressen till det registrerade ombudet, och
c) Den nya adressen till det registrerade ombudets huvudkontor i Seychellerna.
(3) Efter det att registratorn har registrerat ett meddelande som avses i underavsnitt (2)-.
(a) flyttningen av det registrerade kontoret enligt detta avsnitt varar.
effekt, och
(b) Om företagets memorandum anger den registrerade agentens adress, ska memorandumet anses vara ändrat för att ange den reviderade adressen till den registrerade agentens huvudkontor i Seychellerna.
(4) En person som agerar som registrerat ombud för mer än ett bolag kan lämna in en enda anmälan som kombinerar en eller flera av de anmälningar som avses i underavsnitt (2).
(5) Detta avsnitt omfattar ett tidigare Act-företag -.
(a) vars registrerade ombud inom sex månader före lagens ikraftträdande har ändrat platsen för sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna;
b) som vid tidpunkten för lagens ikraftträdande inte hade ändrat platsen för sitt säte.

Underavsnitt II - Registrerat ombud

164.

Internationellt handelsföretag med registrerat ombud

(1) Ett företag måste alltid ha ett registrerat ombud i Seychellerna.
(2) Ingen person får vara eller vara registrerat ombud för ett företag om inte personen är auktoriserad enligt lagen om internationella företagstjänster att tillhandahålla internationella företagstjänster.
(3) Om inte bolagets sista registrerade ombud har avgått enligt § 167 eller upphör att vara bolagets registrerade ombud enligt § 168, ska ett bolags registrerade ombud-.
(a) den person som i memorandumet anges som bolagets registrerade ombud, eller
(b) om en eller flera bestyrkta kopior eller utdrag av ändringsbeslut av registrerade ombud har lämnats in till registratorn enligt avsnitt 169 sedan memorandumet registrerades, den person som anges som bolagets registrerade ombud i det sista meddelandet som registratorn ska registrera.
(4) Om inte annat föreskrivs i denna lag ska en handling som ett företag måste eller får lämna in till registratorn endast lämnas in -
(a) av sin registrerade representant;
b) med avseende på en panträtt som skapats av bolaget, dess registrerade ombud eller på annat sätt som är tillåtet enligt del IX i denna lag, eller
c) Om en likvidator utses enligt del XVII i denna lag med avseende på bolaget, av dess registrerade ombud eller på annat sätt som är tillåtet enligt del XVII, om en handling som rör ett bolag lämnas in till registratorn av en person som är behörig att göra detta enligt del IX eller del XVII och som inte är bolagets registrerade ombud, ska registratorn skicka en kopia av den inlämnade handlingen till bolagets registrerade ombud eller på annat sätt skriftligen meddela detta.
(5) Ett företag som inte har en registrerad agent i strid med underavsnitt (1) är föremål för en straffavgift på 100 dollar och en ytterligare straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter att den överträdelse som avses i underavsnitt (5) fortsätter är skyldig att betala en straffavgift på 100 dollar och en ytterligare straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(7) Om inte annat följer av underavsnitt 168(11) begår en person som bryter mot underavsnitt (2) ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.
165.

Utnämning av det registrerade ombudet

(1) Om ett företag vid någon tidpunkt inte har något registrerat ombud ska det omedelbart utse ett registrerat ombud genom ett beslut av medlemmarna eller styrelseledamöterna.
(2) Ett beslut om att utse ett registrerat ombud kan fattas -.
a) trots att bolagsordningen inte innehåller något annat, av bolagets medlemmar, eller
(b) av bolagets styrelseledamöter, om detta är tillåtet enligt memorandumet eller artiklarna.
(3) Ett meddelande om utnämning av ett registrerat ombud i det godkända formuläret ska undertecknas av det registrerade ombudet med hans samtycke till att agera som registrerat ombud och lämnas in av det registrerade ombudet till registratorn.
(4) Utnämningen av det registrerade ombudet ska träda i kraft när registratorn har registrerat det meddelande som lämnats in enligt underavsnitt (3).
166.

Undertecknat tillägg till memorandumet där det registrerade ombudet ändrar företagets namn.

(1) Detta avsnitt gäller för ett företag där-.
a) bolagets registrerade ombud byter bolag.
Namn, och
(b) att det registrerade ombudet är nämnt i memorandumet som bolagets registrerade ombud, oavsett om det är det första eller efterföljande registrerade ombudet.
(2) När detta avsnitt är tillämpligt på ett företag kan dess registrerade ombud lämna in ett meddelande i godkänd form med följande innehåll
a) Att den registrerade agenten har ändrat sitt registrerade namn;
(b) att det registrerade ombudet är namngivet i memorandumet som bolagets registrerade ombud, oavsett om det är det första eller efterföljande registrerade ombudet, och
(c) det nya företagsnamnet för det registrerade vert(3) Vid registrering av ett meddelande som avses i punkt (2) ska memorandumet anses vara ändrat för att ange företagets nya namn med verkan från och med dagen för registrering av meddelandet.
(4) En person som agerar som registrerat ombud för mer än ett bolag kan lämna in en enda anmälan som kombinerar en eller flera av de anmälningar som avses i underavsnitt (2).
167.

Den registrerade representantens avgång

(1) En person får avgå som registrerat ombud för ett företag endast i enlighet med denna paragraf.
(2) En person som vill avgå som registrerat ombud för ett bolag måste ge bolaget minst 30 dagars skriftligt meddelande om sin avsikt att avgå som registrerat ombud för bolaget på det datum som anges i meddelandet till en person som avses i punkt (3) (d).
(3) Ett meddelande enligt punkt (2) måste-.
(a) förklara att det är ett krav i denna lag att företaget har ett registrerat ombud i Seychellerna;
(b) ange att bolaget måste utse ett nytt registrerat ombud senast den uppsägningsdag som anges i meddelandet;
c) ange att förteckningen över namn och adresser på alla personer som av myndigheten har fått tillstånd att tillhandahålla tjänster som registrerat ombud i Seychellerna finns tillgänglig på myndighetens webbplats, och
d) skickas utan dröjsmål -
(i) per post eller personligen till en styrelseledamot i bolaget på dennes senast kända adress eller via e-post till styrelseledamoten på dennes senast kända e-postadress, eller
(i) om den registrerade representanten vanligtvis har fått sina instruktioner om bolaget från en annan person än en tjänsteman, anställd eller medlem av bolaget, genom post eller personlig leverans till den person från vilken den registrerade representanten senast fick instruktioner om bolaget eller genom e-post till denna person på dennes senast kända e-postadress.
(4) Om ett bolag inte byter registrerat ombud i enlighet med avsnitt 169 senast på eller före den uppsägningsdag som anges i ett meddelande enligt underavsnitt (2), får det registrerade ombudet efter den dagen skriftligen meddela registratorn att det avgår som registrerat ombud för bolaget.
(5) Ett meddelande enligt underavsnitt (4) ska åtföljas av en kopia av meddelandet enligt underavsnitt (2).
(6) Såvida bolaget inte tidigare har bytt registrerat ombud, träder en registrerad agents avgång i kraft från och med den dag då meddelandet om avgång registreras hos registratorn enligt punkt (4).
168.

Registrerat ombud som inte längre kan agera

(1) Vid tillämpningen av detta avsnitt upphör en person att vara berättigad att agera som registrerat ombud om personen inte är licensierad att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt International Corporate Service Providers.
(2) Om en person upphör att vara berättigad att agera som registrerad agent ska han, när det gäller ett företag för vilket han var registrerad agent omedelbart innan han upphörde att agera som registrerad agent, meddela företaget i enlighet med punkt (3) inom 30 dagar efter att han upphörde att agera som registrerad agent.
(3) Ett meddelande enligt punkt (2) måste-.
a) ange att den person som lämnar meddelandet har upphört att vara.
har rätt att vara bolagets registrerade ombud;
(b) förklara att det är ett krav i denna lag att företaget har ett registrerat ombud i Seychellerna;
c) Ange att företaget måste utse ett nytt registrerat ombud inom 90 dagar från dagen för meddelandet;
(d) ange att efter utgången av 90 dagar från dagen för meddelandet upphör den person som lämnar meddelandet att vara bolagets registrerade ombud om bolaget inte har bytt registrerat ombud vid denna tidpunkt;
e) ange att förteckningen över namn och adresser på alla personer som av myndigheten har fått tillstånd att tillhandahålla tjänster som registrerat ombud i Seychellerna finns tillgänglig på myndighetens webbplats, och
f) skickas utan dröjsmål -
(i) per post eller personligen till en styrelseledamot i bolaget på dennes senast kända adress, eller via e-post till styrelseledamoten på dennes senast kända e-postadress, eller
(i) om den registrerade representanten vanligtvis har fått sina instruktioner om bolaget från en annan person än en tjänsteman, anställd eller medlem av bolaget, genom post eller personlig leverans till den person från vilken den registrerade representanten senast fick instruktioner om bolaget eller genom e-post till denna person på dennes senast kända e-postadress.
(4) En person som har lämnat ett meddelande enligt punkt (2) ska lämna in en kopia av meddelandet till registratorn inom 14 dagar efter det att meddelandet lämnades, såvida inte det bolag till vilket meddelandet lämnas enligt punkt (2) har bytt registreringsombud efter det att meddelandet lämnades.
(5) Ett företag som får ett meddelande enligt underavsnitt (2) måste ändra sitt registrerade ombud enligt avsnitt 169 inom 90 dagar efter dagen för meddelandet.
(6) En person som upphör att vara registrerad agent ska upphöra att vara registrerad agent för varje företag till vilket han har skickat ett meddelande enligt underavsnitt (2) av en direktör eller annan person som avses i underavsnitt (3), i varje fall tidigare än-.
(a) den dag då bolaget byter registrerat ombud i enlighet med underavsnitt (5), eller
b) den första dagen efter utgången av den uppsägningstid som avses i punkt 5.
(7) In Bezug auf den Zeitraum, von dem an eine Person nicht mehr berechtigt ist, als registrierter Vertreter nach Absatz (1) zu handeln, bis die Person nicht mehr der registrierte Vertreter ihrer Kundenunternehmen nach Absatz (6) ist, ist die Person – –
(a) har endast tillstånd att bevara och överföra register över sina kundföretag till en registrerad efterträdare;
b) Det är inte tillåtet att erbjuda sina kundföretag andra tjänster som är licensierbara enligt lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275).
c) Det är inte tillåtet att etablera eller fortsätta en verksamhet, marknadsföra sina tjänster som registrerat ombud eller på annat sätt bedriva annan verksamhet som registrerat ombud.
(8) En person som bryter mot underavsnitten (2) eller (7) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25. 000 dollar.
(9) En styrelseledamot som medvetet tillåter ett brott (av en person som är en juridisk person) enligt underavsnitt (2) eller (7) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.
(10) Ett företag som bryter mot underavsnitt (5) är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(11) En person bryter inte mot avsnitt 164(2) enbart på grund av att-.
a) den inte längre har rätt att agera som registrerat ombud, och
b) Vid upphörande av kapacitet ska ett bolags registrerade ombud fortsätta att agera under perioden från och med den dag då det upphör att ha kapacitet till och med den dag då bolaget utser ett nytt registrerat ombud.
169.

Byte av registrerat ombud

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett företag ändra sin bolagsordning för att ändra sitt registrerade ombud-.
(a) utan hinder av att något annat anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, med enhällig röst av medlemmarna, eller
(b) om det är tillåtet enligt memorandumet eller artiklarna, genom ett ordinarie beslut eller genom ett beslut av styrelseledamöterna.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) måste ett bolag som vill byta registrerat ombud inom 14 dagar efter dagen för det beslut som avses i underavsnitt (1) ("beslutet om ändring av registrerat ombud" ), lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av det beslut om ändring av registrerat ombud som lämnats in för bolagets räkning till bolagsregistratorn, i enlighet med avsnitt 23(1).
Ändring av registrerat ombud
(a) bolagets befintliga registrerade ombud, eller
(b) den föreslagna nya registrerade agenten för bolaget.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) får registratorn inte registrera en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ändringen av beslutet om bolagets registrerade ombud om inte registratorn också har mottagit ett skriftligt samtycke från det befintliga registrerade ombudet, där det samtycker till ändringen av det registrerade ombudet och det föreslagna nya registrerade ombudet som lämnar in utdraget av beslutet.
(4) Ett företags befintliga registrerade ombud måste ge sitt skriftliga samtycke enligt punkt (3) om inte-.
(a) det inte har fått skriftligt tillstånd av bolaget att ge sitt samtycke till bytet av registrerat ombud, eller
b) Alla avgifter som ska betalas till det befintliga registrerade ombudet har inte betalats.
(5) Ett byte av registrerat ombud ska träda i kraft när registratorn registrerar en bestyrkt kopia eller ett utdrag av det beslut som avses i underavsnitt (1) och som lämnats in i enlighet med avsnitt 23 hos registratorn.
(6) En person som underlåter att följa underavsnitt (4) inom 14 dagar efter dagen för ändringen av resolutionen om registrerat ombud är skyldig att betala en straffavgift på 100 dollar och en ytterligare straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter, förutsatt att denna period på 14 dagar inte börjar löpa förrän-.
(a) det befintliga registrerade ombudet har skriftligen bemyndigats av bolaget att ge sitt samtycke till bytet av registrerat ombud, och
b) Alla avgifter som ska betalas till det befintliga registrerade ombudet har betalats.

Underavsnitt III - Allmänna bestämmelser

170.

Företagets namn som ska anges i korrespondens etc.

Företagets namn måste skrivas läsbart i alla dess -
a) Affärsbrev, kontoutdrag, fakturor och beställningsformulär;
b) kungörelser och andra officiella publikationer, och
(c) överlåtbara instrument och remburser som påstås vara undertecknade av eller på uppdrag av bolaget.
171.

Årlig avkastning

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska varje företag senast den 31 december varje år efter det år då det bildades, fortsatte eller omvandlades till ett företag enligt denna lag, ange sitt registrerade namn.
Företrädare i Seychellerna en årsredovisning i form av en deklaration i den godkända formen som undertecknats av eller på uppdrag av företaget och som innehåller den information som anges i den sjätte bilagan.
(2) Vid tillämpningen av detta avsnitt ska datumet för bildandet av ett bolag enligt den tidigare lagen enligt denna lag anses vara datumet för dess bildande, fortsättning eller omvandling till ett bolag enligt den tidigare lagen.
(3) Ett företag får inte göra ett falskt eller vilseledande uttalande enligt underavsnitt (1).
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) är skyldigt att betala en straffavgift på 500 dollar.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5. 000 dollar.
172.

Leverans av dokument.

(1) Delgivning av en handling i samband med ett rättsligt förfarande eller någon annan handling kan ske till ett företag genom att lämna den till ett företag, med rekommenderat brev eller på annat sätt som kan föreskrivas, på -
a) bolagets säte, eller
b) regionens huvudkontor i Seychellerna.
Företagets registrerade företrädare.
(2) Vid tillämpningen av punkt (1) (a), där ett företag inte har något registrerat ombud, ska dess registrerade kontor vara det huvudsakliga verksamhetsstället i Seychellerna för företagets senast registrerade ombud.
(3) Vid tillämpningen av punkt (1) avses med -registrerad post - varje system för postutlämning som utförs av postmyndigheter eller privata kurirtjänster och som innefattar bevis på utlämning genom mottagarens underskrift för den utlämnade försändelsen.
(4) Utan hinder av och utan att det påverkar tillämpningen av underavsnitt (1) kan delgivning av en handling till ett företag ske genom att registratorn skickar den med vanligt förbetalt porto, fax eller e-post till huvudkontoret för företagets registrerade ombud i Seychellerna.
(5) Ministern får utfärda föreskrifter för att specificera de metoder genom vilka delgivning av en handling till ett företag kan bevisas.
173.

Tillhandahållande av register

(1) Vid tillämpningen av detta avsnitt -register, i förhållande till en
(a) Bokföring;
(b) protokoll och medlemsbeslut som förs i enlighet med avsnitt 125;
c) Styrelsens protokoll och beslut som förs i enlighet med avsnitt 156;
(d) årliga redogörelser enligt avsnitt 171, (e) medlemsförteckning;
f) Register över styrelseledamöter;
g) register över faktiska betalningsmottagare, och
h) Register över eventuella avgifter .
(2) Om ett företag enligt någon skriftlig lag i Seychellerna är skyldigt att göra alla eller några av sina register (eller kopior av dem) tillgängliga, inklusive (utan begränsning(g) en begäran från -
a) Seychellernas skattemyndigheter, för att uppfylla en begäran om information enligt ett skatteavtal;
b) Den finansiella underrättelseenheten inom ramen för systemet för bekämpning av penningtvätt.
lagen om penningtvätt, eller
c) registratorn för att övervaka och utvärdera efterlevnaden av denna lag,
Företaget ska se till att de begärda handlingarna (eller kopior av dem) skickas till sökanden i Seychellerna inom den tidsfrist som anges i ansökan.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (2) är skyldigt att betala en straffavgift till registratorn på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 50 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (2) är skyldig att betala en straffavgift till registratorn på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 50 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter.

Underavsnitt IV - Bokföring

174.

Bokföringshantering

(1) Ett företag ska föra en tillförlitlig bokföring som -.
(a) är tillräckliga för att presentera och förklara företagets transaktioner;
(b) med rimlig noggrannhet vid varje tidpunkt fastställa företagets finansiella ställning, och
(c) för att möjliggöra utarbetandet av bolagets bokslut.
(2) Vid tillämpningen av punkt (1) ska bokföring anses inte vara upprättad om den inte ger en sann och rättvisande bild av företagets tillgångar, skulder, finansiella ställning och resultat och inte förklarar dess transaktioner.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) är skyldigt att betala en straffavgift på 100 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter och en ytterligare straffavgift på 25 dollar.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt punkt (1) är ansvarig för en straffavgift på 100US$ och en ytterligare straffavgift på 25US$ för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
175.

Placering och lagring av räkenskaperna

(1) Ett företags räkenskaper ska föras på dess registrerade kontor eller på en annan plats som styrelseledamöterna anser lämplig.
(2) Om ett företags bokföring förs på en annan plats än dess registrerade kontor, ska företaget skriftligen informera sitt registrerade ombud om den fysiska adressen till denna plats.
(3) Om den plats där ett bolags bokföring förs ändras, ska bolaget skriftligen meddela sitt registrerade ombud den faktiska adressen till den nya platsen för bokföringen inom 14 dagar efter ändringen av platsen.
(4) Bokföringen ska bevaras av bolaget i minst sju år efter det att de transaktioner eller verksamheter som den i varje enskilt fall avser har slutförts.
(5) Ett företag som bryter mot detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 2 500 dollar.
176.

Styrelseledamöternas granskning av räkenskaperna

(1) En styrelseledamot i ett bolag får -
(a) vid en rimlig tidpunkt som han bestämmer, kostnadsfritt inspektera bolagets räkenskaper och göra kopior av eller ta utdrag ur dessa;
(b) kräva att företaget ska tillhandahålla original eller kopior av bokföringen till den inom 14 dagar.
(2) Ett företag ska följa en begäran enligt punkt (1).
(3) Ett företag som bryter mot detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 2 500 dollar.
(4) Om bokföringshandlingar inte görs tillgängliga för inspektion av en direktör i strid med detta avsnitt, får tribunalen på begäran av den direktören besluta om inspektion eller delgivning av dessa handlingar och fatta sådana relaterade beslut som den anser lämpliga.

DEL IX AVGIFTER FÖR FÖRETAGETS EGENDOM

177.

Tolkning

(1) I denna del -
-belastning: varje form av säkerhetsintresse, inklusive men inte begränsat till -.
(a) en fast eller flytande panträtt, (b) en inteckning;
c) en panträtt, eller
(d) en pant,
över egendom, oavsett var den är belägen, med undantag för intressen som uppkommer genom tillämpningen av lagen, och -chargee och -chargor ska tolkas i enlighet med detta;
-ansvar innehåller eventualförpliktelser och förväntade förpliktelser;
-existerande skuld: en skuld som skapats av ett företag enligt den tidigare lagen före lagens ikraftträdande-.
a) om avgiften har registrerats eller inte i enlighet med avsnittet
101A.2 i den tidigare lagen, och
(b) som inte är helt och hållet befriad och annullerad på dagen för ikraftträdandet.
Datum för lagens ikraftträdande;
-fastighet omfattar fast egendom, lös egendom, pengar, varor, immateriella rättigheter och alla andra typer av egendom, oavsett var den är belägen, samt skyldigheter och alla typer av intressen, nuvarande eller framtida, förvärvade eller villkorade, som härrör från eller är knutna till egendomen, och
-relevant avgift: en avgift som skapats på eller efter den dag då lagen trädde i kraft.
(2) En hänvisning i denna del till skapandet av en avgift inbegriper en hänvisning till förvärvet av egendom, oavsett var den är belägen, som var föremål för en avgift omedelbart före förvärvet och som fortfarande är föremål för den avgiften efter förvärvet, och för detta ändamål ska datumet för skapandet av avgiften anses vara datumet för förvärvet av egendomen.
178.

Bolaget kan belasta sina tillgångar

(1) Om inte annat följer av dess stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag genom en skriftlig handling ta ut en avgift för hela eller delar av sin egendom.
(2) Den tillämpliga lagen för en panträtt som skapas av ett bolag kan vara lagen i en sådan jurisdiktion som bolaget och panthavaren kan komma överens om, och panträtten ska vara bindande för bolaget i den utsträckning och i enlighet med kraven i tillämplig lag.
(3) Om ett företag förvärvar egendom som är belagd med en avgift -
(a) Underavsnitt (1) kräver inte att förvärvet av egendomen sker genom ett skriftligt instrument om förvärvet inte på annat sätt måste ske genom ett skriftligt instrument, och
(b) Om inte annat överenskommits mellan bolaget och den pantberättigade ska den lag som gäller för säkerhetsrätten omedelbart före bolagets förvärv av den egendom som omfattas av säkerhetsrätten tillämpas.
179.

register över avgifter

(1) Ett företag ska vid sitt säte i Seychellerna föra ett register över alla relevanta avgifter och redan existerande avgifter som skapats av företaget, som ska kallas för avgiftsregistret, och som för varje avgift ska ange -
a) Om det är en avgift som skapats av bolaget, datumet för dess skapande eller, om det är en avgift som finns på egendom som förvärvats av bolaget, datumet då egendomen förvärvades;
(b) En kort beskrivning av den skuld som säkerställs genom belastningen. (c) En kort beskrivning av den egendom som belastas;
d) Namn och adress för säkerhetstagaren, som kan agera som förvaltare eller säkerhetsagent för andra personer;
(e) Uppgifter om eventuella förbud eller begränsningar som ingår i det instrument som skapar belastningen och enligt vilka bolaget har rätt att skapa en framtida belastning som är prioriterad eller likställd med belastningen.
(2) Avgiftsregistret kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är magnetiskt, elektroniskt eller på annat sätt datalagrat måste bolaget kunna tillhandahålla läsbara bevis för dess innehåll.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) är skyldigt att betala en straffavgift på 100 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter och en ytterligare straffavgift på 25 dollar.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt punkt (1) är ansvarig för en straffavgift på 100US$ och en ytterligare straffavgift på 25US$ för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
180.

Översyn av avgiftsregistret

(1) En styrelseledamot eller bolagsman i ett bolag skall ha rätt att utan kostnad förfoga över
(2) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av, eller ett utdrag ur, samfundets avgiftsregister, och samfundet får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en undersökning enligt punkt (1) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt punkt (3) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att begäran gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 US-dollar, och
b) Den skadelidande får ansöka hos domstolen om ett beslut om att han får ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska göras tillgängligt för honom.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får tribunalen fatta de beslut som den anser lämpliga.
181.

Registrering av avgifter

(1) Om ett bolag tar ut en lämplig avgift, kan en ansökan till registratorn om registrering av avgiften göras av -
a) företaget genom sitt registrerade ombud eller en Seychellisk advokat som är bemyndigad att agera på dess vägnar, eller
(b) ett registrerat ombud (annat än företagets registrerade ombud) eller en Seychellisk advokat som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(2) Ansökan enligt underavsnitt (1) ska göras genom att lämna in -.
a) En ansökan med uppgifter om den avgift som avses i avsnitt 179.1 a-e som godkänts;
b) instrumentet eller en bestyrkt kopia av instrumentet som skapar avgiften, och
c) Vid en ansökan som görs av eller på uppdrag av den betalningsskyldige, ett skriftligt samtycke till ansökan som undertecknats av eller på uppdrag av den betalningsskyldige.
(3) Registratorn ska för varje bolag föra ett register som ska kallas registret över registrerade avgifter och som ska innehålla följande information i förhållande till varje relevant avgift som registrerats enligt detta avsnitt-.
a) Om det är en avgift som skapats av bolaget, datumet för dess skapande eller, om det är en avgift som finns på egendom som förvärvats av bolaget, datumet då egendomen förvärvades;
(b) En kort beskrivning av den skuld som säkerställs genom belastningen. (c) En kort beskrivning av den egendom som belastas;
d) Namn och adress för säkerhetstagaren, som kan agera som förvaltare eller säkerhetsagent för andra personer.
e) annan information som registratorn anser lämplig.
(4) Om registratorn fastställer att registreringskraven i denna del har uppfyllts ska registratorn, när han eller hon tar emot en ansökan enligt underavsnitt (2), omedelbart-.
a) föra in avgiften i det register över registrerade avgifter som han för för det företaget;
b) utfärda ett registreringsbrev för avgiften och sända det tillsammans med en förseglad kopia av det inlämnade avgiftsinstrumentet eller det bestyrkta kopianinstrumentet till den person som lämnade in ansökan enligt underavsnitt 1, och
c) Om den person som lämnade in ansökan enligt punkt 1 inte var lastföretagets registrerade ombud, skicka en kopia av brevet om registrering av lasten till lastföretagets registrerade ombud.
(5) Registreraren ska i registret över registrerade avgifter och i registreringsbrevet ange datum och tidpunkt för registrering av en avgift.
(6) Ett registreringsbrev som utfärdats enligt punkt (4) är ett slutgiltigt bevis på att registreringskraven i denna del har uppfyllts.
och att den avgift som avses i skrivelsen har registrerats på den dag och vid den tidpunkt som anges i skrivelsen.
(7) En avgift som registreras enligt detta avsnitt behöver inte föras in i registret över handlingar (som upprätthålls av registratorn för handlingar enligt lagen om hypotek och registrering) för ett visst datum enligt avsnitt 1328 i Seychellernas civilrättslagstiftning.
182.

Ändring av registrerade avgifter

(1) Om det sker en ändring av villkoren för en avgift som registrerats enligt avsnitt 181, kan en ansökan om registrering av ändringen göras av-
a) företaget genom sitt registrerade ombud eller en Seychellisk advokat som är bemyndigad att agera på dess vägnar, eller
(b) ett registrerat ombud (annat än företagets registrerade ombud) eller en Seychellisk advokat som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(2) Ansökan enligt underavsnitt (1) ska göras genom att lämna in -
a) En ansökan i den godkända formen;
b) det instrument eller en bestyrkt kopia av instrumentet som ändrar villkoren för partiet, och
c) När det gäller en ändringsansökan som görs av eller på uppdrag av den betalningsskyldige, ett skriftligt samtycke till ansökan som undertecknats av eller på uppdrag av den betalningsskyldige.
(3) När registratorn tar emot en ansökan enligt underavsnitt (2) ska han eller hon utan onödigt dröjsmål-.
(a) registrera ändringen av laddningen;
b) utfärda ett registreringsbevis för avgiftsändringen och skicka det tillsammans med en förseglad kopia av det inlämnade avgiftsändringsbeviset eller den bestyrkta kopian av instrumentet till den person som lämnade in ansökan enligt punkt 1, och
c) om den person som gjorde ansökan enligt underavsnitt.
(1) inte var registrerat ombud för det uppgiftslämnande bolaget,
skicka en kopia av registreringsbrevet om avgiftsändringen till det avgiftsbelagda företagets registrerade ombud.
4. Registratorn ska i registret över registrerade avgifter och i ändringsskrivelsen ange datum och tidpunkt för registrering av en ändring av avgiften.
(5) Ett registreringsbrev som utfärdats enligt underavsnitt (3) är ett slutgiltigt bevis för att den ändring som anges i brevet registrerades på det datum och den tidpunkt som anges i brevet.
183.

Fullgörande eller frisläppande av avgiften

(1) Ett meddelande om uppfyllelse eller frisläppande i den godkända formen kan lämnas in till registratorn enligt detta avsnitt om-.
(a) alla skulder som säkerställs genom den panträtt som registrerats i enlighet med avsnitt 181 har betalats eller fullgjorts till fullo, eller
(b) En belastning som registrerats enligt avsnitt 181 har inte längre någon verkan på ett bolags egendom eller någon del av dess egendom.
(2) En uppfyllelse eller frisläppande måste vara -.
(a) ange om avgiften har betalats eller fullgjorts i sin helhet eller om avgiften inte längre påverkar enhetens egendom eller någon del av dess egendom;
(b) om avgiften inte längre påverkar hela eller en del av företagets egendom, identifiera den egendom som inte längre påverkas av avgiften och om det är hela eller en del av företagets egendom, och
c) vara undertecknad av eller på uppdrag av säkerhetstagaren.
(3) En fullgörelse eller befrielse kan lämnas in av -.
a) företaget genom sitt registrerade ombud eller en Seychellisk advokat som är bemyndigad att agera på dess vägnar, eller
(b) ett registrerat ombud (annat än företagets registrerade ombud) eller en Seychellisk advokat som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(4) Om registratorn är övertygad om att ett meddelande som lämnats in enligt underavsnitt (1) är korrekt ifyllt och uppfyller kraven i underavsnitt (2), ska registratorn omedelbart registrera meddelandet och utfärda ett brev om att meddelandet är godkänt eller en avgiftsbefrielse och skicka -
a) brevet till den person som lämnat in ansökan enligt punkt 1, och
b) Om den person som gjorde ansökan enligt punkt 1 inte var bolagets registrerade ombud, en kopia av brevet till bolagets registrerade ombud.
(5) Registratorn ska i registret över registrerade avgifter och på det brev som utfärdas enligt punkt (4) ange datum och tidpunkt för registrering av den anmälan som lämnats in enligt punkt (1).
(6) Från och med det datum och den tidpunkt som anges i det brev som avses i underavsnitt (4) (a) ska avgiften anses inte ha registrerats i fråga om den egendom som anges i det meddelande som avses i underavsnitt (1).
184.

Prioriteringar för de relevanta avgifterna

(1) En relevant belastning på ett företags egendom som är registrerat enligt avsnitt 181 har företräde framför-.
(a) en lämplig belastning på egendomen, som därefter registreras enligt avsnitt 181, och
(b) en motsvarande belastning på egendomen som inte är registrerad enligt avsnitt 181.
(2) Relevanta avgifter som inte registrerats enligt avsnitt 181 ska gälla för varandra i den ordning i vilken de har fastställts.
185.

Prioriteringar i förhållande till befintliga avgifter

(1) Belastningar som redan finns på ett bolags tillgångar ska stå sinsemellan i den ordning i vilken de uppstod.
(2) När det gäller en befintlig belastning på ett företags tillgångar och en motsvarande belastning på samma tillgångar -
(a) den befintliga avgiften föregår den aktuella avgiften, eftersom prioriteringen fastställs på grundval av den ordning i vilken varje avgift skapades, och
Prioriteringar för de relevanta avgifterna
Prioriteringar i förhållande till befintliga avgifter
(b) Om den tidigare existerande rättigheten är registrerad enligt avsnitt 181, ska datumet för registreringen inte beaktas vid fastställandet av den tidigare rättighetens prioritet.
(3) Paragraf (2) skall tillämpas oavsett om den tidigare avgiften -
(a) inte är registrerad;
b) är registrerad enligt avsnitt 181, eller
c) registrerades enligt den tidigare lagen.
186.

Undantag i samband med prioriteringar

Utan hinder av §§ 184 och 185 -
a) Avgifternas prioritetsordning är beroende av -
(i) ett uttryckligt skriftligt samtycke från innehavaren av en avgift som ändrar denna avgifts prioritet i förhållande till en eller flera andra avgifter som den skulle ha haft utan samtycket, eller
i) eventuella skriftliga avtal mellan avgiftsinnehavarna om prioriteringar i fråga om avgifter som innehas av respektive avgiftsinnehavare, och
(b) en registrerad flytande panträtt flyttas till en senare registrerad fast panträtt såvida inte den flytande panträtten innehåller ett förbud eller en begränsning av bolagets befogenhet att skapa en framtida panträtt som har prioritet över eller likställdhet med panträtten.
187.

Verkställighet av åtalet enligt Seychellernas lagstiftning

(1) Om den tillämpliga lagen för en panträtt som skapats av ett företag är Seychellernas lag, ska panträtten ha rätt till följande åtgärder i händelse av att laddningsföretaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt panträtten -
(a) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som tar ut avgiften, rätten att sälja hela eller delar av den egendom som säkras av avgiften, och
b) rätten att utse en mottagare som, med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som påför avgiften -
i) ta emot utdelningar och andra inkomster med avseende på den egendom som är säkrad genom belastningen, och
(i) utöva alla andra rättigheter och befogenheter som tillkommer den som har ställt ut säkerheten i fråga om den egendom som säkras genom säkerheten,
fram till den tidpunkt då lasten är urladdad.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) , där den tillämpliga lagen för en belastning som skapats av ett företag är Seychellernas lag, ska de åtgärder som avses i underavsnitt (1) vara tillgängliga först efter att -
a) en försummelse har inträffat och har pågått under en period på minst trettio dagar eller en kortare period som kan anges i det instrument som tar ut avgiften, och
b) underlåtenheten har inte avhjälpts inom fjorton dagar eller inom en kortare period som kan anges i instrumentet som fastställer avgiften för delgivning av meddelandet där underlåtenheten specificeras och där det krävs att den ska avhjälpas.
(3) Om den lag som gäller för en skuld som skapats av ett bolag är Seychellernas lag, ska de rättsmedel som avses i punkt (2) vara omedelbart tillämpliga när en försummelse inträffar, om det föreskrivs i det instrument som skapar skulden.
(4) För att undanröja alla tvivel kan ett åtal, inklusive ett åtal enligt underavsnitt 1 a, utfärdas utan ett domstolsbeslut, om inte annat följer av bestämmelserna i denna artikel.
188.

Utövande av rätten att sälja enligt en lagstadgad avgift i Seychellerna

(1) Utan hinder av något motsatt i en säkerhet som regleras av Seychellernas lagar, ska försäljningen, om en säker part utövar sin rätt till försäljning enligt denna lag, ske vid -
a) marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen, eller
b) Det bästa pris som rimligen kan erhållas om det inte finns något värde på den öppna marknaden vid försäljningstillfället.
(2) Om inte bestämmelserna i en avgift som regleras enligt Seychellernas lagar föreskriver något annat, får en försäljning enligt avsnitt 187(1)(a) genomföras på vilket sätt som helst. (a) får genomföras på vilket sätt som helst, inklusive genom privat försäljning eller offentlig auktion.

DEL X OMRÄKNINGAR

Underavsnitt I - Allmänna bestämmelser

189.

Tolkning

I detta underavsnitt -
(a) ordinarie bolagsregistrator: bolagsregistrator enligt bolagslagen, och
b) hänvisning till ett utdrag är ett utdrag som bekräftas som sant av -
i) när det gäller ett bolag, dess registrerade ombud, eller
i) När det gäller ett vanligt bolag, en styrelseledamot eller dennes föreslagna registrerade ombud.
190.

Konformitetsförklaring

(1) Vid tillämpningen av denna del är en försäkran om efterlevnad en försäkran som undertecknats av en styrelseledamot om att alla krav i denna lag som rör ombildning av ett bolag har uppfyllts.
(2) Registratorn får, när han utför sina uppgifter enligt denna lag, i alla avseenden förlita sig på en förklaring om efterlevnad och ska därför inte vara skyldig att undersöka ytterligare om bestämmelserna i denna lag har följts i samband med en omvandling eller överföring.
(3) En styrelseledamot som utan rimlig ursäkt gör ett falskt, vilseledande eller bedrägligt uttalande om ett visst material begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
191.

Omvandlingar är inte standard

En omvandling enligt denna del ska inte anses ha gjorts.
(a) som ett avtalsbrott eller ett brott mot förtroendet, eller på annat sätt som en civilrättslig rättighet;
b) som en överträdelse av en avtalsbestämmelse som förbjuder, begränsar eller reglerar överlåtelse eller överföring av rättigheter eller skyldigheter, eller
c) som en grund för en part i ett avtal eller annat instrument, som en händelse av försummelse enligt ett avtal eller annat instrument, eller som en orsak till eller en möjliggörande av uppsägning av ett avtal eller annat instrument eller av en förpliktelse eller ett förhållande.

Underavsnitt II - Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt handelsföretag och vice versa

192.

Omvandling av det ordinarie bolaget till ett internationellt handelsbolag

(1) Ett vanligt bolag kan omvandlas till ett internationellt handelsbolag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Det vanliga bolaget kan inte omvandlas om det inte har fått ett brev från Seychellernas skattemyndighet där det anges att den inte har några invändningar mot omvandlingen av det vanliga bolaget till ett IKT.
(3) Den ordinarie föreningen ska anta ett särskilt medlemsbeslut som godkänner -.
(a) omvandlingen av bolaget till ett IKT, och
b) ändra sin stiftelseurkund och bolagsordning för att uppfylla kraven i denna lag avseende stiftelseurkund och bolagsordning för ett IKT.
(4) Det ordinarie bolaget ska lämna in en ansökan till bolagsregistret -.
Omvandling av det ordinarie bolaget till ett internationellt handelsbolag
a) Ett utdrag ur det särskilda beslut som avses i punkt 3;
(b) dess förslag till ändrad stiftelseurkund och bolagsordning;
c) En försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna;
(d) på ett tillfredsställande sätt visa för registratorn att det är i god ordning enligt bolagslagen, och
e) En kopia av den skrivelse om att inga invändningar har gjorts som utfärdats av Seychellernas skattekommission enligt underavsnitt 2.
(5) Efter att ha mottagit de handlingar som avses i underavsnitt (4), tillsammans med den avgift som avses i del II i den andra bilagan, skall
Registratorn skall -
(a) registrera den ändrade stiftelseurkunden och bolagsordningen;
(b) utfärda ett intyg till bolaget om omvandling till ett ITC i den godkända formen, och
(c) lämna ett skriftligt meddelande om omvandlingen till bolagets ordinarie registrator.
(6) Intyget om omvandling till ett IKT ska undertecknas av registratorn och vara försett med det officiella sigillet.
(7) Omvandlingen av bolaget till ett IKT ska få verkan från och med den dag då registratorn utfärdar ett intyg om omvandling.
(8) Vid mottagandet av meddelandet enligt underavsnitt (5) c ska den ordinarie registratorn för företag stryka företagets namn från registret över företag som är registrerade enligt Companies Act.
193.

Effekten av omvandlingen av det ordinarie bolaget till ett internationellt handelsbolag

Om ett vanligt bolag omvandlas till ett ITC enligt avsnitt 192 -
(a) Alla tillgångar och rättigheter som det ordinarie bolaget hade rätt till omedelbart före omvandlingen ska förbli ITC:s egendom och rättigheter;
b) ITC fortsätter att omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter och av alla avtal, skulder och andra förpliktelser som det vanliga partnerskapet omfattades av omedelbart före omvandlingen;
(c) Alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat inledas eller fortsätta av eller mot det ordinarie bolaget omedelbart före omvandlingen får inledas eller fortsätta av eller mot ITC efter omvandlingen.
d) En fällande dom, ett beslut, en dom, ett dekret eller ett föreläggande till förmån för eller mot det ordinarie bolaget får efter omvandling införas av eller verkställas mot ITC.
194.

Omvandling av ITC till ett vanligt partnerskap

(1) Ett ITC kan omvandlas till ett vanligt bolag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Bolaget skall fatta ett särskilt beslut -
(a) godkänna omvandlingen av bolaget till ett vanligt partnerskap;
(b) godkänna ändringen av dess stiftelseurkund och bolagsordning för att uppfylla kraven i Companies Act i förhållande till stiftelseurkunden för ett bolag som ska bildas som ett vanligt bolag.
(3) Bolaget ska lämna in en vanlig ansökan till bolagsregistret -.
a) Ett utdrag ur det särskilda beslut som avses i punkt 2;
(b) dess förslag till ändrad stiftelseurkund och bolagsordning;
c) ett intyg om god status som utfärdats enligt denna lag av registratorn för företaget, och
d) En försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna.
(4) Efter mottagande av de handlingar som avses i underavsnitt (3), tillsammans med en lämplig avgift i enlighet med aktiebolagslagen, ska bolagets ordinarie registrator -.
(a) Registrering av den ändrade stiftelseurkunden och bolagsordningen;
b) utfärda ett intyg om omvandling till ett vanligt bolag till bolaget, och
c) skriftligen informera registratorn om omvandlingen.
(5) Intyget om omvandling till ett vanligt bolag ska undertecknas och förseglas av det vanliga bolagets registrator.
(6) Omvandlingen av bolaget till ett vanligt bolag ska träda i kraft den dag då den ordinarie bolagsregistratorn utfärdar intyget om omvandling till ett vanligt bolag.
(7) När registratorn har mottagit meddelandet enligt punkt (4)(c) ska registratorn stryka bolagets namn ur registret.
195.

Effekten av omvandlingen av ett ITC till ett vanligt partnerskap

Om ett ITC omvandlas till ett vanligt bolag enligt avsnitt 194 -
(a) All egendom och alla rättigheter som ITC hade rätt till omedelbart före en sådan omvandling ska förbli det ordinarie bolagets egendom och rättigheter;
b) Det ordinarie partnerskapet fortsätter att omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter och alla avtal, skulder och andra förpliktelser som ITC var föremål för omedelbart före omvandlingen;
(c) alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat inledas eller fortsätta av eller mot ITC omedelbart före omvandlingen får inledas eller fortsätta av eller mot det ordinarie bolaget efter omvandlingen; och
d) En fällande dom, ett beslut, en dom, ett beslut eller en förrättning till förmån för eller mot ITC kan verkställas av eller mot det ordinarie bolaget efter omvandlingen.

Underavsnitt III - Omvandling av det icke-cellulära samhället till ett skyddat cellulärt samhälle och vice versa

196.

Omvandling av det icke-cellulära samhället till ett skyddat cellulärt samhälle.

(1) Ett icke-cellulärt företag kan omvandlas till ett skyddat cellulärt företag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Bolaget får inte omvandlas om det inte har erhållit myndighetens skriftliga samtycke i enlighet med bestämmelserna i del XIII, underavsnitt II.
(3) Bolaget skall fatta ett särskilt beslut -
Samhället för skyddade celler;
(b) godkänna ändringen av dess memorandum för att uppfylla kraven i denna lag när det gäller memorandumet för ett bolag som ska införlivas som ett bolag med skyddad cell;
(4) Den särskilda resolution som avses i underavsnitt (3) kan också-.
(a) godkänna ändringen av bolagets bolagsordning; och
(b) godkänna skapandet av celler i det skyddade cellföretaget och fastställa medlemmar, aktier, kapital, tillgångar och skulder mellan sådana celler och mellan sådana celler och kärnan.
(5) Bolaget ska lämna in en ansökan till bolagsregistret -.
(a) ett utdrag ur den särskilda resolution som avses i punkt (3) ;
(b) dess förslag till ändrad stiftelseurkund och stadgar, om sådana finns;
c) en försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna, och
d) En kopia av myndighetens samtycke enligt punkterna 1 och 2.
6. Förklaringen om överensstämmelse ska innehålla ett uttalande om att
a) Det skyddade cellföretaget och varje cell kommer att uppfylla solvenskravet omedelbart efter omvandlingen.
b) Det finns inga borgenärer i bolaget vars intressen kommer att skadas orimligt mycket av omvandlingen.
(7) När registratorn har mottagit de handlingar som avses i underavsnitt (5) ska han eller hon-.
a) registrera den ändrade stiftelseurkunden och den ändrade stadgan, i förekommande fall, och
(b) utfärda till bolaget ett intyg om omvandling till ett företag med skyddad cell i den godkända formen.
(8) Intyget om omvandling till ett företag med skyddad cell ska undertecknas av registratorn och förseglas med det officiella sigillet.
(9) Omvandlingen av bolaget till ett skyddat cellföretag ska få verkan från och med den dag då registratorn utfärdar ett intyg om omvandling till ett skyddat cellföretag.
197.

Effekter av omvandlingen av ett icke-cellulärt samhälle till ett skyddat cellsamhälle

(1) Om ett företag omvandlas till ett företag med skyddad cell enligt § 196 -.
(a) Alla tillgångar och rättigheter som han hade rätt till omedelbart före omvandlingen förblir hans egendom och rättigheter;
(b) den fortsätter att omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter och av alla avtal, skulder och andra förpliktelser som den var föremål för omedelbart före en sådan omvandling;
(c) Alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat inledas eller fortsätta av eller mot den omedelbart före en sådan omvandling får inledas eller fortsätta av eller mot den i dess nya namn;
d) en fällande dom, ett beslut, en dom eller ett straff till förmån för eller mot den före omvandlingen får verkställas av den eller mot den efter omvandlingen, och
(e) Med förbehåll för underavsnitt (2) ska dess medlemmar, aktier, kapital, tillgångar och skulder fördelas mellan dess celler och mellan dess celler och kärnan i enlighet med bestämmelserna i ett särskilt beslut som gör en sådan bestämmelse, enligt vad som avses i avsnitt 196(4)(b).
(2) Utan hinder av bestämmelserna i punkt (1)(e) och del XIII ska en borgenär som har ingått en transaktion med ett företag före dess omvandling till ett skyddat cellföretag, med avseende på eventuella skulder i samband med den transaktionen, ha tillgång till alla kärn- och celltillgångar (med undantag för celltillgångar som kan hänföras till en cell som skapats efter den omvandlingen). om inte borgenären har kommit överens om något annat.
(3) Om styrelseledamöterna inte hade någon rimlig anledning att tro att det skyddade cellföretaget och varje cell skulle uppfylla solvenskravet omedelbart efter omvandlingen, är varje styrelseledamot som undertecknade förklaringen om överensstämmelse personligen ansvarig för att betala till kärnan eller cellen i det skyddade cellföretaget lika mycket pengar som kärnan eller cellerna skulle ha varit tvungna att betala till en fordringsägare som kärnan eller cellerna inte skulle ha varit tvungna att betala, om inte bestämmelserna i punkt (2) hade tillämpats.
198.

Omvandling av det skyddade cellföretaget till ett icke-cellföretag.

(1) Ett skyddat cellföretag kan omvandlas till ett icke-cellföretag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Bolaget får inte omvandlas om det inte har erhållit myndighetens skriftliga samtycke i enlighet med bestämmelserna i del XIII, underavsnitt II.
(3) Bolaget skall fatta ett särskilt beslut -
a) godkänna omvandlingen av det skyddade cellföretaget till ett företag som inte är ett cellföretag, och
(b) godkänna ändringen av dess memorandum för att uppfylla kraven i denna lag när det gäller memorandumet för ett icke-cellulärt bolag.
(4) Det särskilda beslutet enligt underavsnitt (3) kan också godkänna följande
Ändring av bolagets bolagsordning.
(5) En cell i bolaget ska, om cellaktier har emitterats i fråga om den, anta ett särskilt beslut om omvandling av bolaget till ett bolag som inte är en cell.
(6) Om inte annat följer av paragraferna (7) och (8) ska bolaget lämna in en ansökan till bolagsregistret-.
(a) ett utdrag ur den särskilda resolution som avses i punkt (3) ;
(b) dess förslag till ändrad stiftelseurkund och stadgar, om sådana finns;
c) En försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna;
d) en kopia av samtycket från den myndighet som avses i underavsnitt 1.
(2) , och
e) Ett utdrag ur det särskilda beslutet för varje cell i bolaget.
7. Förklaringen om överensstämmelse ska innehålla ett uttalande om att
(a) företaget uppfyller solvenskravet, och
b) Det finns inga borgenärer i bolaget vars intressen kommer att skadas orimligt mycket av omvandlingen.
(8) När registratorn har mottagit de handlingar som avses i underavsnitt (6) ska han eller hon-.
a) registrera den ändrade stiftelseurkunden och den ändrade stadgan, i förekommande fall, och
(b) utfärda till bolaget ett intyg om omvandling till ett vanligt bolag eller ett bolag med skyddad cell i den godkända formen.
Omvandling av det skyddade cellföretaget till ett icke-cellföretag.
(9) Intyget om omvandling till ett enkelt bolag eller ett internationellt handelsbolag ska undertecknas av registratorn och vara försett med det officiella stämpeln.
(10) Omvandlingen av bolaget till ett icke-cellulärt bolag ska träda i kraft från och med den dag då registratorn utfärdar intyget om omvandling till ett vanligt bolag eller ett ITC.
199.

Effekter av omvandlingen av det skyddade cellsamhället till ett samhälle som inte är ett cellsamhälle.

(1) Om ett skyddat cellföretag omvandlas till ett icke-cellföretag enligt avsnitt 198 -.
(a) Alla äganderätter som kärnan och cellerna hade rätt till omedelbart före en sådan omvandling ska förbli det icke-cellulära bolagets egendom och rättigheter;
och civilrättsliga skulder samt alla kontrakt, skulder och andra förpliktelser som kärnan och varje cell var föremål för omedelbart före omvandlingen;
(c) Alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat inledas eller fortsätta av eller mot kärnan eller en cell omedelbart före omvandlingen får inledas eller fortsätta av eller mot företaget utan cell efter omvandlingen.
d) En dom, ett beslut, en dom, ett beslut eller en förrättning till förmån för eller mot kärnan eller en cell kan verkställas av eller mot det icke-cellulära bolaget efter omvandlingen.
(2) Om domstolen finner att omvandlingen skulle vara orättvist ofördelaktig för någon bolagsman eller borgenär i bolaget, får den, på begäran av den personen, som görs när som helst före den dag då omvandlingen träder i kraft eller inom den ytterligare tid som domstolen i ett särskilt fall kan bevilja, fatta sådana beslut som den anser lämpliga i förhållande till omvandlingen, inklusive, utan att det påverkar det allmänna innehållet i det föregående, ett beslut.
(a) bestämma att omvandlingen inte ska få sådan verkan, (b) ändra omvandlingen så att den tillåts.
som anges i beslutet, eller
(c) beordra bolaget eller dess styrelseledamöter att ompröva omvandlingen eller någon del av den.
(3) Ett föreläggande enligt underavsnitt (2) får göras på sådana villkor och med sådana påföljder som domstolen anser lämpliga.

DEL XI FUSIONER, KONSOLIDERINGAR OCH AVTAL

Underavsnitt I - Fusioner och konsolideringar

200.

Tolkning

I denna del -
-Konsoliderat företag är det nya företaget, som är resultatet.
genom konsolidering av två eller flera bolag;
-konsolidering: sammanslagning av två eller flera personer.
bolag till ett nytt bolag;
-Företaget är en befintlig enhet som är involverad i en fusion eller konsolidering med en eller flera andra befintliga enheter;
-fusion: sammanslagning av två eller flera komponenter.
Bolaget till ett av de ingående bolagen;
-Moderbolag Med moderbolag avses ett bolag som äger minst nittio procent av de emitterade aktierna av varje aktieslag i ett annat bolag;
-Dotterbolag: ett bolag vars minst nittio procent av de emitterade aktierna av alla slag ägs av ett annat bolag;
-överlevnadssamhället avser det samhälle som det
slå samman ett eller flera andra bolag som ingår i företaget.
201.

Godkännande av fusionen eller konsolideringen

(1) Två eller flera företag får fusionera eller konsolidera enligt denna paragraf.
(2) Styrelsen för varje bolag som ingår i ett bolag som föreslår att delta i en fusion eller konsolidering ska godkänna en skriftlig plan för fusion eller konsolidering som, om så krävs, omfattar följande
a) Namn och adress på varje konstituerande bolags säte;
(b) Namn och adress på det överlevande bolagets eller det föreslagna konsoliderade bolagets säte;
(c) för varje bolag som ingår i en koncern -
(i) beteckning och antal utestående aktier av varje aktieslag, med angivande av varje klass som har rätt att rösta om fusionen eller konsolideringen, och
(i) en specifikation av varje sådan klass, om det finns någon, som har rätt att rösta som en klass;
(d) skälet till fusionen eller konsolideringen;
(e) villkoren för den föreslagna fusionen eller konsolideringen, inklusive sättet och grunden för annullering, omklassificering eller omvandling av aktier i något av de ingående bolagen till aktier, obligationer eller andra värdepapper i det överlevande bolaget eller den konsoliderade enheten, kontanter eller andra tillgångar, eller någon kombination av dessa, och
f) Vid en fusion, en redogörelse för eventuella ändringar i det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning som ska genomföras genom fusionen.
(3) Vid en konsolidering ska konsolideringsplanen åtföljas av en stiftelseurkund och bolagsordning som överensstämmer med denna lag och som ska antas av det konsoliderade bolaget.
(4) Vissa eller alla aktier av samma aktieslag i ett konstituerande bolag kan omvandlas till ett specificerat eller blandat slag av tillgångar, och andra aktier av det slaget eller alla aktier av andra aktieslag kan omvandlas till andra tillgångar.
(5) Följande gäller för en fusion eller konsolidering enligt detta avsnitt-.
(a) Fusionsplanen eller konsolideringsplanen ska godkännas genom enkelt beslut;
b) Om ett medlemsmöte ska hållas ska en kallelse till mötet, tillsammans med en kopia av fusionsplanen eller konsolideringsplanen, skickas till varje medlem, oavsett om denne har rätt att rösta om fusionen eller konsolideringen eller inte.
c) Om det föreslås att medlemmarnas skriftliga samtycke ska en kopia av fusionsplanen eller konsolideringsplanen ges till varje medlem, oavsett om denne har rätt att samtycka till fusionsplanen eller konsolideringsplanen eller inte.
202.

Registrering av fusionen eller konsolideringen

(1) Efter det att fusionsplanen eller konsolideringsplanen har godkänts av styrelseledamöterna och bolagsmännen i varje konstituerande bolag, ska bildandet eller konsolideringen genomföras av varje bolag som-.
(a) Fusions- eller konsolideringsplanen;
b) den dag då stadgarna för varje konstituerande bolag registrerades av registratorn, och
c) Det sätt på vilket fusionen eller konsolideringen godkändes i förhållande till varje ingående enhet.
(2) Fusionen eller sammanläggningen skall lämnas in till bolagsregistret tillsammans med följande handlingar: - en kopia av fusionen eller sammanläggningen.
(a) vid en fusion, varje beslut om ändring av det överlevande bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, och
b) vid konsolidering, det konsoliderade företagets stiftelseurkund och bolagsordning som överensstämmer med denna lag.
(3) Om fusionen eller konsolideringen har genomförts och om det föreslagna namnet på
det överlevande eller konsoliderade företaget uppfyller kraven i del III i denna lag, skall det
Registratorn skall -
a) register -
i) stadgarna för en fusion eller konsolidering, och
i) vid en fusion, varje ändring av det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning eller, vid en konsolidering, av det konsoliderade bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, och
(b) utfärda ett fusions- eller konsolideringsinstrument i den godkända formen och, i händelse av en konsolidering, ett bolagsordningsinstrument för det konsoliderade bolaget.
(4) För att undvika tvivel -
a) Vid en fusion ska ett fusionsintyg utfärdas till det överlevande bolaget i enlighet med punkt 3 b, och
(b) Vid konsolidering ska ett konsolideringsintyg och ett intyg om registrerat underavsnitt (3) (b) utfärdas till den konsoliderade enheten.
(5) Ett fusionscertifikat eller ett konsolideringscertifikat som utfärdas av registratorn ska vara ett slutgiltigt bevis på att alla krav i denna lag som rör fusionen eller konsolideringen har uppfyllts.
203.

Fusion med dotterbolag

(1) Ett moderbolag får fusionera med ett eller flera dotterbolag utan samtycke från bolagsmännen i ett bolag enligt denna paragraf.
2. Moderbolagets styrelseledamöter skall godkänna en skriftlig fusionsplan som skall -
a) Namn och adress på varje konstituerande bolags säte;
(b) Namn och adress på det överlevande bolagets säte;
(c) för varje bolag som ingår i en koncern -
i) beteckning och antal emitterade aktier av varje aktieslag, och
(i) antalet aktier av varje aktieslag i varje dotterbolag som ägs av moderbolaget;
(d) skälet till fusionen;
(e) villkoren för den föreslagna fusionen, inklusive sättet och grunden för omvandling av aktierna i varje bolag som ska fusioneras till aktier, obligationer eller andra värdepapper i det överlevande bolaget eller kontanter eller andra tillgångar eller någon kombination av dessa, och
(f) En redogörelse för eventuella ändringar i det överlevande bolagets bolagsordning som ska genomföras genom fusionen.
(3) Vissa eller alla aktier av samma aktieslag i ett bolag som ska fusioneras kan omvandlas till tillgångar av ett specificerat eller blandat slag och andra aktier av samma slag eller alla aktier av andra aktieslag kan omvandlas till andra tillgångar; dock under förutsättning att om moderbolaget inte är det överlevande bolaget kan aktier av något aktieslag i moderbolaget omvandlas endast till liknande aktier i det överlevande bolaget.
4. En kopia av fusionsplanen eller en skiss av den ska ges till varje medlem i varje dotterbolag som ska fusioneras, såvida inte medlemmen har avstått från kravet på att ge denna kopia eller skiss.
5. Fusionsbestämmelserna ska upprättas av moderbolaget och ska innehålla -:
(a) Fusionsplanen;
b) den dag då stadgarna för varje konstituerande bolag registrerades av registratorn, och
(c) om Moderbolaget inte äger alla aktier i varje Dotterbolag som ska fusioneras, det datum då en kopia av fusionsplanen eller en översikt av den tillhandahölls till eller avstod från medlemmarna i varje Dotterbolag.
(6) Fusionsbestämmelserna ska lämnas in till bolagsregistret tillsammans med ett eventuellt beslut om ändring av bolagsordningen för det överlevande bolaget.
(7) Om registratorn är övertygad om att kraven i detta avsnitt har uppfyllts och att det föreslagna namnet på det överlevande bolaget är förenligt med del III, ska registratorn-.
a) register -
i) fusionsstadgan, och
i) varje ändring av det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
b) utfärda ett intyg om fusion i den godkända formen.
(8) Ett fusionsintyg som utfärdas av registratorn ska vara ett slutgiltigt bevis på att alla krav i denna lag har uppfyllts i samband med fusionen.
204.

Effekter av fusion eller konsolidering

(1) En fusion eller konsolidering ska träda i kraft den dag då stadgarna registreras av registratorn eller den dag, som inte får vara längre än trettio dagar därefter, som anges i stadgarna om fusion eller konsolidering.
(2) När en fusion eller konsolidering träder i kraft -
(a) Det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget ska, i den mån det är förenligt med dess bolagsordning i dess ändrade eller fastställda lydelse enligt fusions- eller konsolideringsstadgan, ha alla rättigheter, privilegier, immunitet, befogenheter, ändamål och syften för vart och ett av de ingående bolagen;
(b) Vid en fusion ändras det överlevande bolagets stiftelseurkund och bolagsordning automatiskt så att eventuella ändringar av stiftelseurkunden och bolagsordningen inkluderas;
c) Vid en konsolidering ska den stiftelseurkund och den bolagsordning som ingivits tillsammans med bolagsordningen utgöra bolagsordningen för det konsoliderade bolaget;
(d) tillgångar av alla slag från vart och ett av de ingående bolagen, inklusive valet i praktiken och verksamheten i vart och ett av de ingående bolagen, som omedelbart överförs till det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, och
(e) Den överlevande enheten eller den konsoliderade enheten är ansvarig för alla fordringar, skulder, åtaganden och skyldigheter från var och en av de ingående enheterna.
(3) När en fusion eller konsolidering sker -.
a) inga fällande domar, domar, beslut, förelägganden, fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser som förfaller eller kommer att förfall, och inga
resultera i att fusionen eller konsolideringen frigör eller försämrar ett befintligt ansvar mot ett konstituerande bolag eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i detta bolag, och
(b) inga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden som vid tidpunkten för en fusion eller konsolidering pågick av eller mot ett konstituerande bolag eller mot någon medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i detta bolag minskas eller avbryts till följd av fusionen eller konsolideringen, men -
(i) förfarandet kan verkställas, åtalas, regleras eller avbrytas av eller mot det överlevande bolaget eller den konsoliderade enheten eller mot en medlem, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i dessa, beroende på vad som är tillämpligt, eller
i) Det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget kan i förfarandet ersättas av ett konstituerande bolag.
4. Om en fusion eller konsolidering äger rum ska registratorn stryka registret.
a) ett bolag som ingår i ett bolag som inte är det överlevande bolaget vid en fusion, eller
(b) ett konstituerande företag som är part i en konsolidering.
205.

Fusion eller konsolidering med utländska företag

(1) Ett eller flera bolag får fusionera eller konsolidera sig med ett eller flera utländska bolag enligt detta avsnitt, även om ett av de ingående bolagen är ett moderbolag och de andra ingående bolagen är dotterbolag, om fusionen eller konsolideringen är tillåten enligt lagstiftningen i varje jurisdiktion där varje utländskt bolag är beläget.
(2) Följande ska gälla för en fusion eller konsolidering enligt detta avsnitt-.
a) ett bolag måste följa bestämmelserna i denna lag om fusion eller konsolidering, och ett utländskt bolag måste följa lagarna i den jurisdiktion där det är registrerat, och
b) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget ska bildas enligt lagen i en jurisdiktion utanför Seychellerna måste det: - bildas enligt Seychellernas lag, och
(i) Ett avtal om att delgivning får ske i Seychellerna med avseende på förfaranden för att verkställa fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser för ett konstituerande bolag som är ett bolag som bildats enligt denna lag eller med avseende på förfaranden för att verkställa de rättigheter som en avskiljande delägare i ett konstituerande bolag som är ett bolag som bildats enligt denna lag har mot det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget;
i) Ett oåterkalleligt utnämnande av dess registrerade ombud i Seychellerna som dess företrädare för att ta emot delgivning i de förfaranden som avses i led i;
iii) ett avtal om att omedelbart betala de avskiljande delägarna i ett konstituerande bolag som är ett bolag som är registrerat enligt denna lag det eventuella belopp som de har rätt till enligt denna lag med avseende på de avskiljande delägarnas rättigheter, och
((iv) en bestyrkt kopia av det intyg om fusion eller konsolidering som utfärdats av den behöriga myndigheten i den utländska jurisdiktion där företaget är registrerat, eller, om inget intyg om fusion eller konsolidering har utfärdats av den behöriga myndigheten i den utländska jurisdiktionen, ett sådant bevis på fusionen eller konsolideringen som registratorn anser vara godtagbart.
(3) Effekten enligt detta avsnitt om fusion eller konsolidering ska vara densamma som vid en fusion eller konsolidering enligt avsnitt 201 om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är registrerat enligt denna lag.
(4) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är registrerat enligt lagen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, ska effekten av fusionen eller konsolideringen vara densamma som i fallet med en fusion eller konsolidering enligt avsnitt 201, såvida inte lagarna i den andra jurisdiktionen föreskriver något annat.
(5) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är ett bolag som har bildats enligt denna lag, ska fusionen eller konsolideringen träda i kraft från och med den dag då bolagsordningen eller konsolideringen registreras av bolagsregistratorn eller från och med ett sådant datum därefter, men inte längre än trettio dagar, som kan anges i bolagsordningen eller konsolideringen.
(6) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är ett bolag som är registrerat enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, ska fusionen eller konsolideringen vara effektiv i enlighet med lagstiftningen i den andra jurisdiktionen.

KAPITEL II - Avveckling av tillgångar

206.

Tillstånd för vissa avyttringar av tillgångar

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, ska försäljning, överföring, uthyrning, byte eller annan disposition, med undantag för inteckning, pant eller annan belastning eller utmätning av denna, av mer än femtio procent av bolagets tillgångar, om den inte sker inom ramen för bolagets ordinarie eller regelbundna verksamhet, ske på följande sätt-.
(a) Försäljning, överlåtelse, uthyrning, utbyte eller annat förfogande måste godkännas av styrelseledamöterna genom ett beslut av styrelseledamöterna;
(b) När styrelsen godkänner försäljning, överföring, leasing, utbyte eller annat förfogande måste den lämna detaljer om förfogandet till medlemmarna så att det kan godkännas genom ett beslut av medlemmarna;
(c) om ett medlemsmöte ska hållas, ska kallelse till mötet, tillsammans med en översiktlig beskrivning av avyttringen, ges till varje medlem, oavsett om denne har rätt att rösta om försäljningen, överlåtelsen, uthyrningen, utbytet eller annan avyttring eller inte, och
(d) Om det föreslås att medlemmarnas skriftliga samtycke ska en översiktlig beskrivning av avyttringen ges till varje medlem, oavsett om han eller hon har rätt att samtycka till försäljning, överlåtelse, uthyrning, byte eller annan avyttring eller inte.
(2) Detta avsnitt omfattas av avsnitt 210.

Underavsnitt III - Tvångsinlösen

207.

Återbetalning av minoritetsandelar

(1) Om inte annat följer av ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning-.
(a) medlemmar i bolaget som innehar nittio procent av rösterna av de utestående röstberättigade aktierna, och
(b) Medlemmar i bolaget som innehar nittio procent av rösterna för de utestående aktierna i varje aktieslag som har rätt att rösta som en klass,
kan i samband med en fusion eller konsolidering av bolaget ge en skriftlig order om att återköpa de andelar som innehas av de övriga medlemmarna.
(2) Vid mottagandet av den skriftliga instruktion som avses i punkt (1) ska bolaget annullera de aktier som avses i den skriftliga instruktionen, oavsett om aktierna är inlösbara enligt sina villkor eller inte.
(3) Bolaget ska skriftligen underrätta varje medlem vars andelar ska lösas in om inlösenpriset och det sätt på vilket inlösen ska ske.
(4) Detta avsnitt omfattas av avsnitt 210.

Underavsnitt IV - Avtal

208.

Arrays

(1) I detta avsnitt avses med "arrangemang" följande: -.
(a) en ändring av stiftelseurkund eller bolagsordning, (b) en omorganisation eller omstrukturering av en enhet;
c) En fusion eller konsolidering av ett eller flera företag som
är företag som är registrerade enligt denna lag med ett eller flera andra företag, om det överlevande företaget eller de
Den konsoliderade enheten ska vara ett bolag som har bildats enligt denna lag;
(d) En separation av två eller flera verksamheter som drivs av en enhet;
e) Försäljning, överlåtelse, utbyte eller annat förfogande av någon del av ett bolags tillgångar eller verksamhet till någon person, i utbyte mot aktier, skuldebrev eller andra värdepapper från den andra personen, pengar eller annan egendom eller en kombination av dessa;
f) Försäljning, överlåtelse, utbyte eller annat förfogande av aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett bolag som innehas av dess innehavare mot aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i bolaget, pengar eller annan egendom eller en kombination av dessa;
g) upplösning av ett företag, och
h) En kombination av någon av punkterna a-g.
(2) Om ett företags styrelseledamöter fastställer att det ligger i företagets eller dess borgenärers eller delägares bästa intresse, får företagets styrelseledamöter godkänna en ackordsplan enligt denna underavdelning som innehåller uppgifter om det föreslagna ackordet, trots att det föreslagna ackordet kan godkännas eller tillåtas enligt någon annan bestämmelse i denna lag eller på annat sätt är tillåtet.
(3) När styrelseledamöterna har godkänt planen för arrangemanget ska bolaget lämna in en ansökan till domstolen om godkännande av det föreslagna arrangemanget.
(4) Tribunalen kan på ansökan enligt underavsnitt 3 fatta ett interimistiskt eller slutgiltigt beslut som inte kan överklagas, såvida det inte rör sig om en rättsfråga, och i så fall ska överklagandet lämnas in inom 21 dagar omedelbart efter dagen för beslutet, och när tribunalen fattar beslutet får den -
(a) fastställa vilken eventuell underrättelse om det föreslagna arrangemanget som ska ges till någon person;
(b) fastställa om godkännande av det föreslagna avtalet ska inhämtas av någon person och hur godkännandet ska beviljas;
(c) fastställa om någon innehavare av aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i bolaget kan välja att inte delta i det föreslagna arrangemanget och erhålla betalning av Fair.
värdet av dess aktier, skuldebrev eller andra värdepapper enligt avsnitt 210;
d) hålla en utfrågning och låta alla berörda personer komma till tals, och
(e) godkänna eller inte godkänna planen för arrangemanget som den är föreslagen eller med de ändringar som den kan kräva.
(5) Om domstolen fattar ett beslut om godkännande av en ackordsplan ska bolagets styrelseledamöter, om de fortfarande vill att planen ska genomföras, bekräfta den ackordsplan som godkänts av domstolen, oavsett om domstolen har gjort några ändringar i den eller inte.
(6) Bolagets styrelse ska, efter att ha bekräftat planen för arrangemanget -.
(a) meddela de personer till vilka enhetens order är riktad.
Domstolen kräver att meddelandet ska lämnas, och
(b) överlämna förlikningsplanen till sådana personer för godkännande, i förekommande fall, som krävs enligt domstolens beslut.
(7) Efter det att ackordsplanen har godkänts av de personer som kan godkänna domstolens beslut, skall ackordsplanen verkställas av bolaget och skall innehålla följande
(a) planen för ackord;
b) domstolens beslut om godkännande av ackordsplanen, och
(c) Det sätt på vilket förlikningsplanen godkändes, om godkännande krävdes enligt domstolens beslut.
(8) Bolagsordningen ska lämnas in till registratorn, som ska registrera den.
(9) Efter registrering av föremålet för avtalet ska registratorn utfärda ett avtalscertifikat i den godkända formen som visar att föremålet för avtalet har registrerats.
(10) Ett avtal ska träda i kraft den dag då stadgarna registreras av registratorn eller den dag därefter, högst trettio dagar, som anges i stadgarna.
209.

Överenskommelse om att företaget är i frivillig likvidation.

Likvidatorn för ett bolag i likvidation enligt del XVII avsnitt II, III eller IV får godkänna en ackordsplan enligt avsnitt 208, i vilket fall detta avsnitt gäller på motsvarande sätt som om -liquidatorn hade ersatts.

Underavsnitt V - Oliktänkande

210.

Minoritetsaktieägares rättigheter

(1) En delägare i ett bolag skall ha rätt till betalning av marknadsvärdet på sina andelar om det uppstår en skillnad mellan -
(a) en fusion, om bolaget är ett konstituerande bolag, såvida inte bolaget är det överlevande bolaget och medlemmen fortsätter att inneha samma eller liknande aktier;
(b) en konsolidering, om företaget är ett konstituerande företag;
(c) försäljning, överlåtelse, leasing, byte eller annan avyttring av mer än femtio procent av värdet av Bolagets tillgångar eller verksamhet, om detta inte sker inom ramen för Bolagets ordinarie eller reguljära verksamhet, men inte inbegripet - försäljning, överlåtelse, leasing, byte eller annan avyttring av mer än femtio procent av värdet av Bolagets tillgångar eller verksamhet, om detta inte sker inom ramen för Bolagets ordinarie eller reguljära verksamhet.
i) ett beslut i enlighet med ett beslut av den behöriga domstolen i ärendet, eller
(i) en disposition av pengar på villkor som föreskriver att alla eller i stort sett alla nettointäkter kommer att delas ut till medlemmarna i enlighet med deras respektive intressen inom ett år efter dagen för dispositionen;
(d) en inlösen av dess aktier av bolaget i enlighet med avsnitt 207; och
e) en överenskommelse, om domstolen tillåter det.
(2) En medlem som vill utöva sina rättigheter enligt punkt (1) måste underrätta bolaget om detta före den bolagsstämma vid vilken åtgärden ska gå till omröstning, eller vid stämman men före omröstningen,
dock att en invändning inte ska krävas av en medlem till vilken bolaget inte har skickat en kallelse till mötet i enlighet med denna lag eller om den föreslagna åtgärden godkänns genom skriftligt samtycke från medlemmarna utan möte.
(3) En invändning enligt punkt (2) måste innehålla ett uttalande om att medlemmen föreslår att kräva betalning av sina andelar om åtgärden vidtas.
(4) Inom 21 dagar omedelbart efter den dag då medlemmarna röstar för att godkänna handlingen eller den dag då medlemmarnas skriftliga samtycke erhålls utan möte, ska bolaget ge ett skriftligt meddelande om godkännandet eller samtycket till varje medlem som har lämnat in en skriftlig invändning eller från vilken ingen skriftlig invändning har begärts, med undantag för de medlemmar som har röstat för eller skriftligen samtyckt till den föreslagna handlingen.
(5) En medlem till vilken samfundet har varit skyldigt att meddela en invändning och som väljer att invända ska inom 21 dagar efter den dag då den invändning som avses i underavsnitt (4) lämnades meddela samfundet skriftligen att han har valt att invända, med angivande av-.
a) hans namn och adress;
b) antalet aktier och de aktieklasser som den inte håller med om, och
(c) en begäran om betalning av det verkliga värdet av dess aktier,
och en delägare som väljer att avstå från en fusion enligt § 203 lämnar ett skriftligt meddelande om sitt beslut att avstå till bolaget inom 21 dagar omedelbart efter den dag då kopian av fusionsplanen eller en översikt av den skickades till honom enligt § 203.
(6) En medlem som avstår ska göra det med avseende på alla aktier som han innehar i bolaget.
(7) Meddelandet om dissidentens val ska för den medlem som meddelandet avser utsläcka alla rättigheter som en medlem har, med undantag för rätten att få marknadsvärdet på sina andelar.
(8) Inom 7 dagar omedelbart efter utgången av den period inom vilken medlemmarna kan lämna in meddelanden om val att avvisa, eller inom 7 dagar omedelbart efter det datum då den föreslagna åtgärden vidtas.
i kraft, beroende på vilket som inträffar senare, ska bolaget eller, vid en fusion eller konsolidering, det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, lämna ett skriftligt erbjudande till varje avvikande medlem att köpa hans aktier till ett angivet pris som bolaget ska fastställa som deras verkliga marknadsvärde; och om det erbjudandeföretaget och den avvikande medlemmen kommer överens om det pris som ska betalas för hans aktier inom 30 dagar omedelbart efter den dag då erbjudandet lämnades ska bolaget betala medlemmen det belopp som ska betalas mot att han eller hon överlämnar de certifikat som representerar hans aktier.
(9) Om bolaget och en avvikande medlem inte inom den period på 30 dagar som avses i punkt (8) kommer överens om det pris som ska betalas för de aktier som medlemmen innehar inom 21 dagar efter det att perioden på 30 dagar har löpt ut, ska följande gälla -.
(a) Bolaget och den avvikande medlemmen ska vardera utse en granskare;
b) De två utsedda granskarna ska gemensamt utse en granskare;
(c) De tre värderarna ska fastställa det verkliga marknadsvärdet på den avskiljande medlemmens aktier vid affärsdagens stängning dagen före den dag då medlemmarnas omröstning om godkännande av åtgärden genomfördes eller den dag då medlemmarnas skriftliga samtycke inhämtades utan möte, med undantag för eventuell värdeökning eller värdeminskning som direkt eller indirekt orsakats av åtgärden eller dess förslag, och detta värde ska vara bindande för bolaget och den avskiljande medlemmen i alla avseenden, och
(d) Bolaget ska till aktieägaren betala penningbeloppet när denne överlämnar de certifikat som representerar hans aktier.
(10) Aktier som bolaget förvärvat enligt punkt (8) eller (9) annulleras, men om aktierna är aktier i ett överlevande bolag är de tillgängliga för nyemission.
(11) En medlems verkställighet av sin fordran enligt detta avsnitt ska utesluta medlemmens verkställighet av en fordran som han annars skulle ha rätt till på grund av sina andelar, med undantag för att detta avsnitt inte ska utesluta medlemmens rätt att väcka talan om gottgörelse på grund av att handlingen är olaglig.
(12) Vid inlösen av aktier av ett bolag enligt 207 ska endast underavsnitten (1) och (8)-(11) tillämpas och i det fallet ska det skriftliga erbjudande som ska lämnas till den avvikande medlemmen enligt underavsnitt (8) lämnas inom sju dagar omedelbart efter det att ett bolag enligt 207 har löst in sina aktier.

Underavsnitt VI - Modeller för kompromisser eller överenskommelser

211.

Domstolsåtgärder i samband med kompromiss- eller förlikningsplaner

(1) Om en kompromiss eller ett ackord föreslås mellan ett bolag och dess borgenärer eller en grupp av dem eller mellan bolaget och dess medlemmar eller en grupp av dem, får domstolen på begäran av en person som nämns i underavsnitt (2) besluta att ett möte med borgenärerna eller en grupp av borgenärer eller med medlemmarna eller en grupp av medlemmar ska sammankallas på det sätt som domstolen bestämmer.
(2) En ansökan enligt punkt (1) kan göras av-.
a) företaget;
b) en borgenär i bolaget;
(c) en medlem i bolaget, eller
d) om bolaget är i likvidation, av likvidatorn.
(3) Om en majoritet motsvarande sjuttiofem procent av värdet av de borgenärer eller klasser av borgenärer eller medlemmar eller klasser av medlemmar som är närvarande och röstar antingen personligen eller genom fullmakt vid mötet samtycker till en kompromiss eller ett ackord, ska kompromissen eller ackordet, om det godkänns av domstolen, vara bindande för alla borgenärer eller klasser av borgenärer eller medlemmar eller klasser av medlemmar. medlemmar eller grupper av medlemmar, beroende på vad som är tillämpligt, och även på bolaget eller, om det är fråga om ett bolag i likvidation, på likvidatorn och på varje person som kan bidra till bolagets tillgångar i händelse av dess likvidation.
(4) Ett beslut av tribunalen som fattats enligt underavsnitt (3) ska inte ha någon verkan förrän en kopia av beslutet har lämnats in till registratorn.
(5) En kopia av ett domstolsbeslut enligt underavsnitt (3) ska bifogas varje kopia av stiftelseurkunden som utfärdas efter det att beslutet har fattats.
Talan i domstol i samband med kompromisser eller hemliga överenskommelser
(6) I detta avsnitt omfattar -arrangemang en omfördelning av bolagets aktiekapital genom att kombinera aktier av olika slag eller genom att dela upp aktier i aktier av olika slag eller genom båda metoderna.
(7) Om domstolen utfärdar ett beslut avseende ett bolag enligt denna paragraf ska artiklarna 200-210 inte tillämpas på bolaget.
(8) Ett företag som bryter mot underavsnitt (5) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5. 000 dollar.

DEL XII FORTSÄTTNING

212.

Fortsättning av utländska företag i Seychellerna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett utländskt bolag fortsätta som ett bolag som bildats enligt denna lag i enlighet med denna del.
(2) Ett utländskt företag får inte fortsätta att bedriva verksamhet som ett företag som bildats enligt denna lag om inte-.
(a) i den utländska jurisdiktion där det utländska bolaget är registrerat är det utländska bolaget i gott anseende enligt lagstiftningen i den jurisdiktionen, och
b) en majoritet av det utländska bolagets styrelseledamöter eller andra personer som har fått i uppdrag att utöva det utländska bolagets befogenheter lämnar ett skriftligt intyg till registratorn om att -.
i) Det utländska företaget är solvent i den mening som avses i avsnitt 67 i denna lag;
i) Det utländska bolaget är inte på väg att upplösas, avvecklas eller strykas ur registret i det område där det har bildats;
(iii) ingen konkursförvaltare eller administratör (oavsett hur en sådan person kan kallas(d)) har utsetts med avseende på det utländska bolagets egendom, vare sig av en domstol eller på annat sätt;
((iv) det finns inget utestående avtal mellan det utländska företaget och dess borgenärer som inte har ingåtts, och
(v) Lagen i den utländska jurisdiktion där det utländska bolaget är registrerat förbjuder inte dess fortsatta verksamhet som bolag i Seychellerna.
(3) En person som uppvisar ett falskt eller vilseledande certifikat enligt underavsnitt (2) (b) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25. 000 dollar.
213.

Fortsättning av stadgarna

(1) Ett utländskt bolag som vill fortsätta som ett bolag som bildats enligt denna lag ska godkänna avtalet om fortsättning enligt underavsnitt (2) -.
a) av en majoritet av dess styrelseledamöter eller andra personer som har anförtrotts att utöva det utländska bolagets befogenheter, eller
(b) på annat sätt som den kan bestämma för att utöva sina befogenheter i enlighet med sina konstitutionella dokument och den lag enligt vilken den har bildats.
(2) I stadgarna ska det anges -.
a) Det utländska bolagets namn och det namn under vilket det drivs vidare;
b) Den jurisdiktion där det utländska bolaget har sitt säte;
c) Det datum då det utländska bolaget bildades;
d) att det utländska företaget önskar fortsätta i Seychellerna som ett företag som är registrerat enligt denna lag, och
e) att det utländska bolaget antar en stiftelseurkund och bolagsordning som överensstämmer med denna lag, med verkan från och med dess fortsättning enligt denna lag.
(3) Fortsättningsavtalet ska undertecknas av det utländska bolaget eller på dess vägnar.
214.

Begäran om fortsättning i Seychellerna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska en ansökan från ett utländskt företag om fortsättning enligt denna lag göras av dess utsedda registrerade ombud och lämnas in till Registrar of Companies-.
a) Fortsatt artikel;
(b) en ansökan om fortsättning i den godkända form som anges i del II i den första bilagan, undertecknad av eller på uppdrag av varje deltagare i bolagets stiftelseurkund och bolagsordning som antagits i enlighet med denna lag;
c) En bestyrkt kopia av det utländska bolagets registreringsbevis eller motsvarande handling och dess stiftelseurkund och bolagsordning eller motsvarande författningsdokument som är upprättade på engelska eller franska eller, om de är på ett annat språk, tillsammans med en bestyrkt översättning till engelska eller franska som är tillfredsställande för registratorn;
d) Bevis som tillfredsställer registratorn om att det utländska bolaget är i gott skick enligt lagarna i den jurisdiktion där det är registrerat;
e) Det intyg som avses i avsnitt 212(2)(b) (eller ett riktigt utdrag därav som bestyrkts av det utländska företagets föreslagna registrerade ombud i Seychellerna(d));
f) minst tre exemplar av dess föreslagna stiftelseurkund och stadgar enligt och i enlighet med denna lag, och
g) Om företaget ska fortsätta som ett företag med skyddad cell, myndighetens skriftliga samtycke enligt avsnitt 221.
(2) De handlingar som avses i underavsnitt (1) ska åtföljas av den avgift som anges i del II i den andra bilagan när de lämnas in till registratorn.
215.

Fortsatt

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (4) , om registratorn är övertygad om att kraven i denna lag avseende fortsättning har uppfyllts, ska registratorn, efter att ha mottagit de handlingar som avses i avsnitt 214(1)-.
(a) Att registrera bolagets bolagsordning och eventuella nya bolagsordningar;
b) tilldela företaget ett unikt registreringsnummer, och
c) utfärda företaget ett intyg om fortsättning i den godkända formen.
2. Fortsättningsintyget ska undertecknas av registratorn och vara försett med det officiella stämpeln.
(3) Ett intyg om fortsättning som utfärdas av registratorn enligt punkt (1) ska vara ett slutgiltigt bevis för att-.
a) alla krav i denna lag som rör fortsättning är uppfyllda, och
b) bolaget fortsätter som ett bolag som bildats enligt denna lag under det namn som anges i dess stiftelseurkund på den dag som anges i intyget om fortsättning.
(4) Ett företag får inte fortsätta som ett företag med skyddad cell utan myndighetens skriftliga medgivande i enlighet med bestämmelserna i del XIII, underavsnitt II.
216.

Effekten av en fortsättning enligt denna lag

(1) Om ett utländskt bolag fortsätter enligt denna lag -.
(a) Denna lag tillämpas på bolaget som om det hade bildats i enlighet med avsnitt 10;
b) Bolaget kan utöva alla befogenheter som ett bolag som bildats enligt denna lag har;
c) företaget upphör att behandlas som ett företag som är registrerat enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion utanför Seychellerna, och
(d) det memorandum och de artiklar som lämnats in enligt avsnitt 214(1).
blir bolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
(2) Ett utländskt bolags fortsatta verksamhet enligt denna lag ska inte påverka-.
a) företagets fortlevnad som juridisk enhet, eller
(b) företagets tillgångar, rättigheter, skyldigheter eller skulder.
(3) Utan att begränsa tillämpningen av punkt (2) , vid en fortsättning av ett utländskt bolag enligt denna lag-.
(a) Alla tillgångar och rättigheter som bolaget hade rätt till omedelbart före utfärdandet av fortsättningscertifikatet är bolagets egendom och rättigheter;
(b) Bolaget omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter och alla kontrakt, skulder och andra förpliktelser som bolaget omfattades av omedelbart före utfärdandet av fortsättningscertifikatet;
c) Ingen fällande dom, straff, dom, beslut, fordran, skuld, ansvar eller skyldighet som är eller kommer att bli förfallen mot bolaget eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i bolaget frigörs eller försämras genom att bolaget fortsätter att vara ett bolag enligt denna lag;
d) Inget civil- eller straffrättsligt förfarande som pågår vid tidpunkten för utfärdandet av ett intyg om fortsättning av eller mot bolaget eller mot någon medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i bolaget avbryts eller avbryts genom att bolaget fortsätter att vara ett bolag enligt denna lag, utan förfarandet kan verkställas, åtalas, avgöras eller försämras av eller mot bolaget eller mot medlemmen, styrelseledamoten, annan tjänsteman eller agent i bolaget.
(4) Alla aktier i det fortsatta bolaget som utfärdats före den dag då registratorn utfärdar fortsättningscertifikat ska anses ha utfärdats i enlighet med denna lag.
217.

Fortsättning utanför Seychellerna

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) och dess memorandum eller bolagsordning får ett företag för vilket registratorn skulle utfärda ett intyg om god status enligt denna lag, genom beslut av styrelseledamöterna eller genom ett ordinarie beslut, fortsätta att verka som ett företag som är registrerat enligt lagarna i en jurisdiktion utanför Seychellerna på det sätt som föreskrivs i dessa lagar.
(2) Ett företag som fortsätter som ett utländskt företag ska inte upphöra att vara ett företag som har bildats enligt denna lag om inte-.
a) Den har betalat alla sina avgifter och eventuella påföljder eller böter som ska betalas enligt denna lag;
(b) lagarna i den utländska jurisdiktionen tillåter en sådan fortsättning och bolaget har följt dessa lagar;
c) i förekommande fall, det uttalande som avses i underavsnitt 3.
har lämnats in till registratorn;
d) det meddelande och den certifiering som krävs enligt punkt 4.
har lämnats in till registratorn, och
e) Registratorn har utfärdat ett intyg om att bolagets verksamhet har upphört i enlighet med punkt (5).
(3) Om ett bolag som vill fortsätta som ett utländskt bolag har en belastning registrerad i fråga om bolagets egendom enligt § 1.
181, ska det lämna in en skriftlig förklaring som en majoritet av dess styrelseledamöter har riktat till registratorn och som anger att -.
(a) ett meddelande om uppfyllelse eller befrielse med avseende på belastningen har lämnats in och registrerats enligt avsnitt 183;
b) om punkt a) inte har följts, har den säkrade som den registrerade skulden avser skriftligen underrättats om avsikten att fortsätta bolaget som ett utländskt bolag och den säkrade har gett sitt samtycke eller har inga invändningar mot fortsättningen, eller
c) Om punkt a) inte har följts och den säkrade parten inte har gett sitt samtycke eller uttryckliga icke-objektiv till fortsättningen efter meddelande enligt punkt b), ska den säkrade partens intresse som är säkerställt genom den registrerade skulden inte minskas eller försämras på något sätt genom fortsättningen och skulden ska anses vara en skuld i den mening som avses i avsnitt 218 a.
(4) Ett bolag som fortsätter som ett utländskt bolag ska lämna in detta till registratorn -.
a) ett meddelande om att bolaget ska fortsätta i den godkända formen, och
(b) för att avgöra om punkt (2) (b) är uppfylld, ett skriftligt intyg (eller ett utdrag ur detta som bestyrkts av bolagets registrerade ombud(d) ) adresserat till registratorn, av -
i) en majoritet av bolagets styrelseledamöter, eller
i) en advokat som är auktoriserad och kvalificerad i den jurisdiktion utanför Seychellerna där företaget ska fortsätta, som ska intyga att lagarna i den utländska jurisdiktionen tillåter sådan fortsättning och att företaget har följt dessa lagar.
(5) Om registratorn är övertygad om att kraven i denna lag är uppfyllda när det gäller fortsättningen av ett företag enligt en främmande stats lagstiftning, ska registratorn-.
a) Utfärda ett intyg om att företagets verksamhet har upphört i den godkända formen;
b) stryka företagets namn ur registret över internationella handelsföretag med verkan från och med dagen för upplösningsbeviset, och
c) offentliggöra avregistreringen av bolaget i Europeiska unionens officiella tidning.
(6) Ett intyg om upphörande och avbrytande som utfärdats enligt underavsnitt (5) ska utgöra prima facie-bevisning för att-.
(a) alla krav i denna lag som rör fortsättningen av ett företag enligt lagen i en utländsk jurisdiktion är uppfyllda, och
b) Företaget har övergivits den dag som anges i upplösningsintyget.
(7) Ingenting som ingår i eller görs i enlighet med underavsnitt (3) hindrar en säker part från att väcka talan mot bolaget.
218.

Effekten av fortsatt verksamhet utanför Seychellerna

Om ett företag fortsätter att bedriva verksamhet enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna -
(a) Företaget fortsätter att vara ansvarigt för alla sina fordringar, skulder, åtaganden och skyldigheter som fanns innan det fortsatte som företag enligt lagstiftningen i jurisdiktionen utanför Seychellerna;
(b) Ingen fällande dom, straff, dom, order, fordran, skuld, ansvar eller skyldighet som är eller kommer att bli förfallen mot företaget eller mot någon medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i företaget ska frigöras eller försämras genom att det fortsätter att vara ett företag enligt lagarna i någon jurisdiktion utanför Seychellerna;
(c) inga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden, oavsett om de pågår av eller mot företaget eller mot någon medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i företaget, ska avbrytas eller upphöra genom att företaget fortsätter att vara ett företag enligt lagarna i någon jurisdiktion utanför Seychellerna, men sådana förfaranden kan verkställas, åtalas, avgöras eller avbrytas av eller mot företaget eller mot en sådan medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i företaget, beroende på vad som är tillämpligt; och
d) Delgivning får fortsätta att ske till företagets registrerade ombud i Seychellerna med avseende på alla krav, skulder, ansvar eller förpliktelser för företaget under dess existens som företag enligt denna lag.

DEL XIII SKYDDADE CELLFÖRETAG

Underavsnitt I - Tolkning

219.

Tolkning av denna del

I denna del, om inte sammanhanget kräver något annat -
-Förvaltningsbeslut: ett beslut av förstainstansrätten enligt avsnitt "Administration".
246 med avseende på ett skyddat cellföretag eller någon cell i ett sådant;
-Förvaltare: en person som utsetts till sådan av en person.
Administrativ order och enligt artikel 246.3;
-cellvärdepapper: värdepapper som skapas och emitteras av ett aktiebolag.
patentskyddade cellföretag med avseende på var och en av dess celler;
-cellaktier: aktier som skapas och emitteras av en skyddad cell.
Företaget i samband med en av dess celler;
-cellkapital: intäkterna från utfärdandet av cellandelar som måste inkluderas i de cellulära tillgångar som kan hänföras till den aktuella cellen;
-cellöverföringsbeslut: ett beslut som fattats av förstainstansrätten under rubriken
238 (3) sanktionerar överföring av cellulär egendom som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag till en annan person;
-Celltillgångar i ett företag med skyddade celler är de tillgångar i företaget som kan hänföras till företagets celler enligt avsnitt 228(4);
-kärna, när det gäller ett skyddat cellföretag, betyder enligt definitionen.
i avsnitt 226;
-De viktigaste tillgångarna i ett företag med skyddad cell omfattar följande tillgångar
företaget som inte är cellplantor;
Långivare innefattar nuvarande, framtida och villkorliga borgenärer och, i förhållande till ett företag med skyddad cell som är en investeringsfond i den mening som avses i avsnitt 2 i lagen om värdepappersfonder och hedgefonder, varje investerare i den mening som avses i avsnitt 2 i den lagen;
skyddade tillgångar innebär -
a) alla celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag med avseende på en skuld som inte kan hänföras till den cellen, och
b) Alla kärninnehav med avseende på en skuld som kan hänföras till en cell;
-En konkursförvaltare är en person som utsetts till konkursförvaltare genom ett insolvensbeslut enligt avsnitt 240.3;
-insolvensbeslut: ett domstolsbeslut enligt avsnitt 240 avseende en cell i ett skyddat cellföretag, och
-En överenskommelse om subrogation innebär enligt definitionen i 229 §.

Underavsnitt II - Stiftelse

220.

Företag som kan skyddas Cellföretag

(1) Ett företag får inte bildas eller fortsätta som, eller omvandlas till, ett företag med skyddad cell om inte -.
(a) Bolaget är (eller när det bildas) godkänt av myndigheten som en investeringsfond enligt lagen om investeringsfonder och hedgefonder;
(b) bolaget är (eller kommer att vara när det bildas) en emittent av noterade värdepapper som omfattas av noteringsreglerna för en Seychellisk börs eller en erkänd utländsk börs i den mening som avses i Securities Act, eller
c) Företaget beskrivs på annat sätt eller bedriver (eller, om det etableras, kommer att bedriva) någon annan verksamhet som kan godkännas av myndigheten.
221.

Myndighetens samtycke krävs

(1) Följande får utföras endast under övervakning av myndigheten och i enlighet med villkoren i myndighetens skriftliga medgivande.
a) Bildandet eller fortsättningen av ett företag som ett skyddat cellföretag;
b) Omvandling av ett icke-cellulärt företag till ett skyddat cellulärt företag.
c) Omvandling av ett skyddat cellföretag till ett icke-cellföretag.
(2) Myndigheten får från tid till annan och på det sätt som den anser vara lämpligt -.
a) ändra eller återkalla ett villkor enligt vilket ett samtycke gavs enligt punkt 1, och
b) införa ett nytt villkor i samband med ett sådant samtycke.
(1) -
(3) En ansökan om myndighetens godkännande enligt underpunkt (1).
a) lämnas in till myndigheten i den form och åtföljs av de handlingar och den information som kontrolleras på det sätt som myndigheten kan kräva, och
b) ska åtföljas av den avgift som avses i del 1.
I eller, i förekommande fall, del II i den andra förteckningen.
(4) En person som bryter mot eller orsakar eller tillåter att ett villkor i ett tillstånd från myndigheten bryts begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 20 000 dollar.
222.

Beslut om ansökningar och andra beslut av myndigheten

(1) Vid beslut om huruvida -
(a) att bevilja en ansökan om samtycke enligt avsnitt 2
221;
b) införa ett villkor i detta samtycke, c) ändra eller återkalla ett villkor i detta samtycke, eller d) införa ett nytt villkor i detta samtycke,
Myndigheten ska ta hänsyn till skyddet av allmänintresset, inklusive behovet av att skydda och stärka Seychellernas rykte som finansiellt centrum.
(2) Om myndigheten -
(a) avslår en begäran om samtycke enligt avsnitt
221;
b) fastställa villkor för ett sådant samtycke;
(c) ändrar eller återkallar något villkor i detta samtycke, eller
(d) inför ett nytt villkor för samtycket, ska den skriftligen underrätta sökanden om sitt beslut och om dennes rätt enligt avsnitt 223 att överklaga myndighetens beslut.
223.

Överklaganden av beslut och andra beslut av myndigheten

(1) En person som har fått ett beslut av myndigheten som är föremål för klagomål får, i samband med
90 dagar efter delgivning av myndighetens beslut, överklaga beslutet till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Boar(d) Regulations 2014), inklusive mot ett beslut -.
(a) att avslå en ansökan om samtycke enligt avsnitt
221;
b) ställa villkor som är likvärdiga med ett sådant samtycke;
c) ändra eller återkalla något villkor i detta samtycke, eller
d) införa ett nytt villkor för samtycket, eller
e) återkalla ett sådant samtycke.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden -
a) bekräfta myndighetens beslut, b) ändra myndighetens beslut, eller
c) upphäva myndighetens beslut och, om styrelsen anser det lämpligt, återförvisa ärendet till myndigheten med de anvisningar som styrelsen anser lämpliga.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4), kan ett överklagande av ett beslut av
Myndigheten ska inte ha till följd att beslutets tillämpning skjuts upp.
(4) Vid en ansökan enligt detta avsnitt mot ett beslut av myndigheten får överklagandenämnden, på begäran av den klagande och på sådana villkor som överklagandenämnden anser vara rimliga, skjuta upp verkställigheten av beslutet i avvaktan på att överklagandet avgörs.
(5) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut får inom 30 dagar från dagen för beslutet
göra ett överklagande till tribunalen i enlighet med regel 8.8 i Financial Services Authority (Appeals Boar(d)) Regulations 2014.
(6) Tribunalen får, i samband med ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och ge sådana anvisningar som den anser lämpliga och rättvisande.

Underavsnitt III - Status, celler och cellandelar

224.

Status för företag med skyddade celler

(1) Ett företag med skyddad cell är en enda juridisk enhet.
(2) När ett företag med skyddad cell etablerar en cell får detta inte leda till att en juridisk enhet som är skild från företaget skapas med avseende på den cellen.
225.

Generering av celler

Ett företag med skyddad cell får inrätta en eller flera celler i syfte att avskilja och skydda cellernas och kärnområdenas tillgångar eller skulder på det sätt som föreskrivs i denna del.
226.

Avgränsning av kärnan

Kärnan är det skyddade cellföretaget utan dess celler.
227.

Säkerhetsanordningar för celler

(1) Ett företag med skyddad cell får skapa och emittera cellvärdepapper, inklusive cellaktier, med avseende på någon av sina celler.
(2) Intäkter från emissionen av aktier, andra än cellandelar, som skapats och emitterats av ett skyddat cellföretag ingår i företagets kärntillgångar.
(3) Ett skyddat cellföretag får göra en cellulär distribution eller en icke-cellulär distribution enligt avsnitt 71.
(4) Bestämmelserna i denna lag ska tillämpas med förbehåll för bestämmelserna i denna del och, om inte sammanhanget kräver något annat, med avseende på.
a) cellandelar, i tillämpliga delar för aktier som inte är cellandelar, och
(b) cellandelskapital som de är tillämpliga på aktiekapital som inte är cellandelskapital.
(5) Utan att det påverkar det allmänna innehållet i underavsnitt (4) ska bestämmelserna i avsnitt 76 (Aktier som löses in på en aktieägares begäran) gälla i tillämpliga delar för cellandelar i ett skyddat cellföretag, inklusive att cellandelar i ett skyddat cellföretag som godkänts enligt lagen om värdepappersfonder och hedgefonder kan lösas in på innehavarens begäran.

Underavsnitt IV - Tillgångar och skulder

228.

Cell och kärntillgångar

(1) Tillgångarna i ett skyddat cellföretag är antingen celltillgångarna eller kärntillgångarna.
(2) Det är styrelseledamöterna i ett företag med skyddad cell som är skyldiga att -
(a) hålla de cellulära tillgångarna separerade och åtskilda från kärntillgångarna, och
(b) hålla de celltillgångar som kan hänföras till varje cell åtskilda och skilda från de celltillgångar som kan hänföras till andra celler.
(3) Celltillgångarna i ett företag med skyddade celler ska omfatta de tillgångar i företaget som kan hänföras till företagets celler.
4. De tillgångar som ska tilldelas en cell i ett skyddat cellföretag ska omfatta: - tillgångarna i ett skyddat cellföretag.
Cell och kärnkompetens
a) tillgångar som utgörs av intäkterna från cellens aktiekapital och reserver som kan hänföras till cellen, och
b) alla andra tillgångar som kan hänföras till cellen.
(5) Kärntillgångarna i ett företag med skyddad cell ska omfatta de tillgångar i företaget som kan hänföras till företagets kärna.
(6) De tillgångar som ska ingå i kärnan i ett företag med skyddad cell ska omfatta -.
(a) tillgångar som utgörs av intäkterna från kärnans eget kapital och reserver som kan hänföras till kärnan, och
(b) Alla andra tillgångar som kan hänföras till kärnan.
(7) Vid tillämpningen av underavsnitten (4) och (6) gäller följande
-reserver omfattar behållna vinstmedel, inbetalt kapital och kapitalreserver.
(8) Utan hinder av bestämmelserna i underavsnitt (2) får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag orsaka eller tillåta att celltillgångar och kärntillgångar innehas.
a) av eller genom en förvaltare, eller
b) av en enhet vars aktier och kapitalandelar kan vara celltillgångar eller kärntillgångar eller en kombination av båda.
(9) Skyldigheten enligt punkt (2) får inte brytas genom att styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag orsakar eller tillåter att celltillgångar eller kärntillgångar, eller en kombination av båda, investeras gemensamt eller förvaltas gemensamt av en investeringsförvaltare enbart av det skälet att de relevanta enheterna förblir separat identifierbara i enlighet med punkt (2).
229.

Regressavtal

(1) -återkravsavtal: ett skriftligt avtal mellan ett företag med skyddad cell och en tredje part som föreskriver att, enligt ett avtal som ingåtts av företaget med skyddad cell (i den mening som avses i avsnitt 239(2)), skyddade tillgångar kan bli föremål för ansvar som är skyldigt den tredje parten, utan hinder av bestämmelserna i denna del.
(2) Innan ett avtal om subrogation ingås ska varje styrelseledamot i det skyddade cellföretaget som godkänner avtalet göra ett uttalande om att han eller hon anser att han eller hon, på goda grunder, anser att -
(a) att ingen av bolagets borgenärer drabbas på ett orättvist sätt av subrogationsavtalet, och
b) att, om inte avtalet eller stadgarna föreskriver något annat, -
i) om de skyddade tillgångarna är tillgångar som kan hänföras till en cell, medlemmarna i den cellen, eller
i) Om de skyddade tillgångarna är kärntillgångar, medlemmarna i kärnan,
har antagit en resolution om godkännande av avtalet om övertagande.
(3) En styrelseledamot som utan rimlig ursäkt gör ett uttalande enligt underavsnitt (2) som är falskt, vilseledande eller bedrägligt i förhållande till något material begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 7 500 dollar.
(4) Varje delägare eller borgenär i det skyddade cellbolaget får, med förbehåll för sådana rimliga begränsningar som det skyddade cellbolaget kan införa, undersöka eller begära en kopia av styrelsens redogörelse.
(5) Om ett företag underlåter att tillåta inspektion eller vägrar en begäran om en kopia enligt underavsnitt (4), begår det ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 2 500 dollar.
230.

Borgenärernas ställning

(1) Om inte annat följer av villkoren i ett avtal om subrogation ska ett skyddat cellföretag ha samma rättigheter som de skyldigheter som föreskrivs i 233 och 234 §§.
(2) Om inte annat följer av villkoren i ett avtal om subrogation ska ingen borgenär till ett skyddat cellföretag ha några andra rättigheter än de som anges i detta avsnitt och i avsnitten 231, 232, 233 och 234.
(3) I varje transaktion som ingås av ett företag med skyddad cell ska följande villkor ingå (utom i den utsträckning som uttryckligen utesluts skriftligen) -
(a) att ingen part i något förfarande eller på annat sätt eller var som helst kan försöka hålla eller göra någon skyddad tillgång ansvarig;
(b) att om någon part på något sätt eller var som helst lyckas göra Skyddade tillgångar ansvariga, ska den parten vara skyldig att betala Bolaget ett belopp som motsvarar värdet av den fördel som den därigenom erhållit; och
(c) att om någon part lyckas beslagta eller lägga beslag på skyddade tillgångar på något sätt eller på annat sätt verkställer en utmätning, ska denna part inneha sådana tillgångar eller intäkterna från dessa i förtroende för och på uppdrag av bolaget och hålla sådana tillgångar eller intäkter åtskilda och identifierbara som sådan förvaltningsegendom.
(4) Alla belopp som ett företag med skyddad cell uppbär som ett resultat av en sådan trust som beskrivs i punkt (3) (c) ska tillgodoräknas mot alla samtidiga skyldigheter som åläggs i enlighet med det implicita villkoret som anges i punkt (3) (b).
(5) Alla tillgångar eller belopp som återvinns från ett företag med skyddad cell under den implicita tidsfrist som avses i underavsnitt (3) b eller (3) c eller på annat sätt eller var som helst i de fall som avses i dessa underavsnitt ska användas av företaget, efter avdrag för eller betalning av alla kostnader för återvinning, för att kompensera den drabbade cellen eller (beroende på vad som är tillämpligt) kärnan.
(6) Om skyddade tillgångar tas i anspråk för ett ansvar som de inte kan hänföras till och sådana tillgångar eller ersättning för sådana tillgångar inte på annat sätt kan återlämnas till den drabbade cellen eller kärnan (beroende på vad som är tillämpligt), ska företaget -
a) låta en oberoende expert, som agerar som expert och inte som skiljedomare, intyga värdet av de tillgångar som gått förlorade för den drabbade cellen eller, i förekommande fall, kärnan, eller anlita en sådan expert, och
(b) överföra eller betala värdet av de förlorade tillgångarna från den cell eller de kärntillgångar till vilka ansvaret var hänförligt till den drabbade cellen eller (i förekommande fall) kärnan, tillgångar eller belopp som är tillräckliga för att återställa den drabbade cellen eller (i förekommande fall) kärnan.
(7) Detta avsnitt är tillämpligt utomlands.
231.

Fordringshavarnas uttag av celltillgångar

Utan hinder av bestämmelserna i §§ 230 och 233, och med förbehåll för villkoren i ett avtal om subrogation, ska celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag -.
(a) är endast tillgängliga för enhetens borgenärer som är borgenärer med avseende på den cellen och därför har rätt att tillgripa de celltillgångar som kan hänföras till den cellen i enlighet med bestämmelserna i denna del;
(b) är absolut skyddade från fordringsägare i enheten som inte är fordringsägare i förhållande till den cellen och följaktligen inte har rätt att få tillgång till de celltillgångar som kan hänföras till den cellen.
232.

Borgenärers regressrätt på primärkapitalet

Utan hinder av bestämmelserna i §§ 230 och 234, och med förbehåll för villkoren i ett avtal om övertagande, ska de viktigaste tillgångarna i ett skyddat cellföretag -.
(a) är endast tillgängliga för bolagets borgenärer som är borgenärer med avseende på kärnan och som därmed har rätt att utnyttja kärnan i enlighet med bestämmelserna i denna del, och
(b) är absolut skyddade från bolagets borgenärer som inte är borgenärer med avseende på kärnverksamheten och följaktligen inte har någon rätt att tillgripa kärnverksamheten.
233.

Ansvar för celltillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt (2) och villkoren i ett eventuellt avtal om övertagande, uppstår ett ansvar som kan hänföras till en viss cell i ett skyddat cellföretag-.
a) de cellvärden som kan hänföras till den cellen är ansvariga, och
(b) Skulden är inte en skuld för skyddade tillgångar.
(2) När det gäller förlust eller skada som drabbat en viss cell i ett skyddat cellföretag och som orsakats av bedrägeri som begåtts av eller på kärnan eller någon annan cell, ska förlusten eller skadan vara det enda ansvaret för kärnans tillgångar i företaget eller (i förekommande fall) tillgångarna i den andra cellen, utan att det påverkar ansvaret för någon annan person än företaget.
(3) Varje ansvar som inte kan hänföras till en särskild cell i en skyddad cell. Cellföretaget är ansvarigt enbart för företagets kärntillgångar.
(4) Utan hinder av de föregående bestämmelserna i detta avsnitt ska de skulder enligt punkt (1) (a) av celltillgångarna som kan hänföras till en viss cell i ett skyddat cellföretag minskas i snabb takt tills värdet av de totala skulderna motsvarar värdet av sådana tillgångar; förutsatt dock att bestämmelserna i detta avsnitt inte ska tillämpas i situationer där det finns ett avtal om subrogation eller där någon av skulderna i företagets cellföretag beror på bedrägeri enligt punkt (2).
(5) Detta avsnitt är tillämpligt utomlands.
234.

Ansvar för kärntillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i underavsnitt (2) och villkoren i ett eventuellt avtal om övertagande, uppstår ett ansvar som kan hänföras till kärnan i ett företag med skyddad cell-.
a) de centrala tillgångarna är ansvariga, och
(b) Skulden är inte en skuld för skyddade tillgångar.
(2) Vid förlust eller skada som drabbat kärnan i ett företag med skyddad cell och som orsakats av bedrägeri som begåtts av eller på en cell, ska förlusten eller skadan vara det exklusiva ansvaret för cellens tillgångar i den cellen, utan att det påverkar ansvaret för någon annan person än företaget.
(3) Detta avsnitt har extraterritoriell verkan.
235.

Tvister om ansvarsskyldighet för celler

(1) Vid tvister om -
a) Om en rättighet finns i förhållande till en viss cell;
b) Om en borgenär är en borgenär med avseende på en viss cell;
c) om en skuld kan hänföras till en viss cell, eller
(d) Det belopp till vilket ansvaret är begränsat,
får domstolen, på begäran av det skyddade cellföretaget och utan att det påverkar någon annans rätt eller rättsmedel, avge en förklaring i fråga om den tvistiga frågan.
(2) Tribunalen ska, efter att ha behandlat en ansökan om förklaring enligt underpunkt (1), -
a) får besluta att en person ska höras om ansökan;
b) får göra ett interimistiskt uttalande eller skjuta upp hörandet villkorligt eller ovillkorligt;
c) får göra förklaringen beroende på de villkor som den anser lämpliga, och
d) får föreskriva att förklaringen ska vara bindande för de personer som anges.
236.

Fördelning av centrala tillgångar och skulder

(1) Skulder i ett företag med skyddad cell som inte på annat sätt kan hänföras till en av dess celler ska frigöras från företagets kärntillgångar.
(2) Inkomster, intäkter och andra tillgångar eller rättigheter i ett företag med skyddad cell som inte på annat sätt kan hänföras till en cell ska tillämpas på och inkluderas i företagets kärntillgångar.

Del V - Hantering och arrangemang med och inom skyddade cellföreningar

237.

Företag för att informera personer som de har att göra med om ett företag med skyddade celler.

(1) Ett företag med skyddad cell måste -
a) informera alla personer med vilka det gör affärer om att det är ett företag med skyddad cell, och
b) för den transaktionen identifiera eller specificera den cell som personen genomför en transaktion avseende, såvida inte transaktionen inte är en transaktion avseende en viss cell, i vilket fall det ska anges att transaktionen avser kärnan.
(2) Om, i strid med punkt (1) , ett skyddat cellföretag -
a) underlåter att informera en person om att han eller hon gör affärer med ett skyddat cellföretag och personen i fråga i övrigt inte är medveten om att han eller hon gör affärer med ett skyddat cellföretag och inte har någon rimlig anledning att tro att han eller hon gör det, eller
b) inte har identifierat eller specificerat den cell eller kärna som en person genomför en transaktion med avseende på och att personen i övrigt inte är medveten om och inte har någon rimlig grund för att veta vilken cell eller kärna han eller hon handlar med,
i vilket fall som helst -
(i) styrelseledamöterna (utan hinder av något annat i Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning eller i något avtal med Bolaget eller på annat sätt) ådrar sig ett personligt ansvar gentemot den personen med avseende på Transaktionen, och
(i) Styrelseledamöterna ska ha rätt till ersättning mot bolagets kärntillgångar såvida de inte har varit bedrägliga, vårdslösa eller oaktsamma eller agerat i ond tro.
(3) Om domstolen helt eller delvis befriar en styrelseledamot enligt avsnitt 350 från hans personliga ansvar enligt underavsnitt (2)(i) , får domstolen besluta att ansvaret i fråga i stället ska betalas av cell- eller kärntillgångarna i det skyddade cellföretaget som anges i förordningen.
238.

Överföring av celltillgångar från ett skyddat cellföretag

(1) Det ska vara lagligt, med förbehåll för bestämmelserna i underavsnitt (3), att de celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag, men inte ett skyddat cellföretags kärntillgångar, överförs till en annan person oavsett var den är belägen eller bolagiserad och oavsett om cellen är ett skyddat cellföretag eller inte.
(2) En överföring enligt underavsnitt (1) av cellegendom som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag ska inte i sig ge företagets fordringsägare rätt att tillgripa egendomen hos den person till vilken cellegendomen överfördes.
(3) Om inte annat följer av underavsnitten (8) och (9) får ingen överföring av cellegendom som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag göras om den inte sker med stöd av och i enlighet med villkoren i ett domstolsbeslut enligt detta avsnitt (ett beslut om cellöverföring).
(4) Domstolen får inte utfärda ett beslut om cellöverföring med avseende på en cell i ett skyddat cellföretag-.
a) om hon inte är nöjd -
i) att företagets borgenärer som har rätt att få tillgång till de tillgångar som kan hänföras till cellerna samtycker till överföringen, eller
i) att dessa borgenärer inte skulle drabbas av orättvis skada genom överföringen, och
b) utan att höra myndighetens synpunkter i frågan.
(5) Vid förhandlingen om ett yrkande om ett beslut om cellöverföring ska domstolen -
(a) får utfärda ett tillfälligt förbud eller skjuta upp förhandlingen med eller utan att det påverkar den;
(b) får avstå från något av kraven i underavsnitt (4)(a).
(6) Domstolen får till ett beslut om cellöverföring knyta sådana villkor som den anser lämpliga, inklusive villkor för att tillgodose fordringar från borgenärer som har rätt att tillgodogöra sig celltillgångar som kan hänföras till den cell för vilken beslutet begärs.
(7) Domstolen kan utfärda ett beslut om cellöverföring med avseende på en cell i ett skyddat cellföretag, trots att-.
(a) en likvidator har utsetts att agera för bolaget eller bolaget har fattat ett beslut om frivillig likvidation;
b) en konkursansökan har lämnats in för cellen eller en annan cell i enheten, eller
c) Ett administrativt beslut har fattats med avseende på cellen, företaget eller en annan cell i detta.
(8) Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte ett företag med skyddad cell som har befogenhet att lagligen göra betalningar eller överföringar från celltillgångar som tillfaller en cell i företaget till en person som har rätt att få tillgång till dessa celltillgångar i enlighet med bestämmelserna i denna del.
(9) Utan hinder av bestämmelserna i detta avsnitt behöver ett skyddat cellföretag inte ett beslut om cellöverföring för att investera och förändra celltillgångar eller på annat sätt göra betalningar eller överföringar av celltillgångar inom ramen för företagets ordinarie verksamhet.
(10) Avsnitt 206 är inte tillämpligt på en överföring av celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag som görs i enlighet med detta avsnitt.
239.

Avtal mellan celler som påverkar cellkapaciteten etc.

(1) För att undvika tvivel får ett företag med skyddad cell ingå ett sådant avtal som avses i underavsnitt (2) inom ramen för sin normala verksamhet eller den verksamhet som kan hänföras till en av dess celler.
Etc
(2) Ett -arrangemang handlar om överföring, försäljning eller överlåtelse av cell- eller kärntillgångarna i ett skyddat cellföretag som är effektivt.
a) mellan en av enhetens celler;
b) mellan kärnan och en av dess celler;
c) mellan enheten och kärnan, eller
(d) mellan företaget och en av dess celler, men ett arrangemang innebär inte en transaktion mellan företaget och en annan person.
(3) Tribunalen får, på begäran av en person som avses i underavsnitt (4) och med förbehåll för de villkor som den anser lämpliga, utfärda ett beslut i fråga om -
a) genomförande, administration eller verkställighet av ett avtal, eller
b) Varje cell eller kärntillgång i en enhet med skyddad cell som är föremål för eller påverkas av ett avtal, inklusive (utan begränsning) en order om dess tilldelning, överföring, förfogande, spårning, överföring, bevarande, tillämpning, återställande eller leverans.
(4) En ansökan kan göras om ett förordnande enligt punkt (3).
a) företaget för skyddade celler;
b) en direktör, likvidator eller förvaltare av företaget;
c) mottagaren eller förvaltaren av en cell hos den enhet som berörs av avtalet;
(d) en chef för företagets verksamhet;
e) en chef kan hänföras till verksamheten eller en cell i den enhet som omfattas av avtalet, eller
f) med rättens tillstånd, varje annan person som direkt eller indirekt är intresserad av eller på annat sätt berörs av avtalet.
5. Ett företag med skyddad cell ska göra sådana justeringar av sina räkenskaper, inklusive cellernas räkenskaper, som är nödvändiga eller lämpliga i samband med ett avtal.
(6) För att undvika tvivel -
(a) De justeringar som avses i punkt 5 kan omfatta överföring, avyttring eller överlåtelse av tillgångar, rättigheter och skulder i det skyddade cellföretaget.
i) mellan en av enhetens celler, i) mellan kärnan och en av dess celler, iii) mellan enheten och kärnan, eller
(iv) mellan enheten och någon av dess celler, men utan att det påverkar enhetens unika juridiska personlighet, och
b) För att ett avtal ska kunna genomföras krävs inte en order om cellöverföring.
(7) Ett beslut enligt punkt (3) får fattas ex parte.
(8) Detta avsnitt gäller extraterritoriellt.

Underavsnitt VI - Ansökningar om insolvens

240.

Förordnande om insolvensförvaltning avseende celler

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, om domstolen är övertygad om att ett företag med skyddad cell-.
(a) att de celltillgångar som kan hänföras till en viss cell i enheten (och, om enheten har ingått ett avtal om subrogation, de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet) är, eller sannolikt kommer att vara, otillräckliga för att uppfylla borgenärernas fordringar i fråga om den cellen;
b) att det inte skulle vara lämpligt att utfärda ett administrativt beslut för denna cell, och
c) att tilldelningen av kontraktet enligt detta avsnitt skulle uppfylla de syften som anges i underavsnitt 3,
Domstolen får utfärda ett beslut enligt detta avsnitt (ett -Insolvency Administration Order ) med avseende på en sådan cell.
2. Ett förlikningsbeslut får utfärdas med avseende på en eller flera av följande frågor
(3) Ett beslut om tvångsförvaltning är ett beslut som anger att en cells affärsverksamhet och cellverksamhet ska förvaltas av en person som namnges i beslutet ("tvångsförvaltaren") för att-
(a) för att på ett korrekt sätt bedriva cellens verksamhet eller den verksamhet som kan hänföras till den, och
(b) fördelning av de celltillgångar som cellen har rätt till (och, om enheten har ingått ett avtal om subrogation, den eller de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet) till dem som har rätt att utnyttja dem.
(4) Ett insolvensbeslut -
a) får inte utföras om -
i) en likvidator har utsetts för att agera i förhållande till det skyddade cellföretaget, eller
i) Det skyddade cellföretaget har antagit ett beslut om frivillig upplösning;
b) får göras med avseende på en cell som omfattas av ett tillsynsbeslut, och
c) ska upphöra att existera när en likvidator utses för att agera i förhållande till det skyddade cellbolaget, men utan att det påverkar någon tidigare handling.
(5) Inget beslut om frivillig upplösning av ett företag med skyddad cell vars cell är föremål för en konkursansökan får träda i kraft utan rättens tillstånd.
241.

Ansökningar om tvångsförvaltning

(1) En ansökan om konkurs för en cell i ett skyddat cellföretag kan lämnas in av -
a) företaget;
(b) bolagets styrelseledamöter;
(c) alla bolagets fordringsägare med avseende på denna Cell, (d) alla innehavare av Cell Shares med avseende på denna Cell;
e) administratören för den cellen, eller
f) myndigheten.
(2) Domstolen ska, efter att ha behandlat en talan -
a) för ett insolvensbeslut, eller
(b) för tillstånd enligt avsnitt 240(5) att utfärda ett beslut om frivillig likvidation, får utfärda ett interimistiskt beslut eller skjuta upp förhandlingen med eller utan förbehåll.
(3) Delgivning av en ansökan till domstolen om ett beslut om insolvens för en cell i ett skyddat cellföretag ska ske -
a) företaget;
b) cellens eventuella administratör;
c) myndigheten, och
d) sådana andra personer (om några) som domstolen kan bestämma, och var och en av dem ska ha möjlighet att lämna synpunkter till domstolen innan beslutet fattas.
242.

Konkursförvaltarens uppgifter och verkan av insolvensbeslutet

(1) Mottagaren av en cell -
a) får göra allt som är nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 240.3, och
(b) har eller kan hänföras till någon av styrelsens funktioner i förhållande till cellens verksamhet och celltillgångar.
(2) Mottagaren kan när som helst överklaga till domstolen -
a) för instruktioner om omfattningen eller utövandet av en funktion eller befogenhet;
b) för att konkursbeslutet ska kunna upphävas eller ändras, eller
(c) ett beslut i alla frågor som uppkommer under dess konkursförvaltning.
(3) Vid utövandet av sina funktioner och befogenheter ska mottagaren anses agera som ombud för det skyddade cellföretaget och ska inte ådra sig personligt ansvar om han inte är bedräglig, vårdslös eller grovt vårdslös eller handlar med illvilja. x
(4) En person som handlar i god tro med mottagaren är inte intresserad av att fråga om mottagaren agerar inom ramen för sina befogenheter.
(5) När en ansökan om ett beslut om tvångsförvaltning har gjorts och under dess giltighetstid får inget förfarande inledas eller fortsätta mot det skyddade cellföretaget med avseende på den cell för vilken tvångsförvaltningsbeslutet har ansökts eller utfärdats, såvida inte tvångsförvaltaren eller domstolens tillstånd samtycker till detta och med förbehåll för (om domstolen beviljar tillstånd) sådana villkor som domstolen kan föreskriva.
För att undvika tvivel ska bestämmelserna i punkt 5 inte påverka rätten till kvittning och säkrad ränta, inklusive men inte begränsat till den säkrade partens rättigheter i en talan och verkställandet av denna.
(7) Under tiden för ett insolvensbeslut -.
(a) styrelsens funktioner ska upphöra med avseende på, eller vara hänförliga till, verksamheten och celltillgångarna i den cell för vilken mandatet gavs, och
(b) Om bolaget har ingått ett avtal om subrogation som omfattar cellen, ska cellens konkursförvaltare anses vara styrelseledamot i det skyddade cellbolaget med avseende på de tillgångar som är ansvariga enligt ett sådant avtal.
243.

Upphävande och ändring av beslut om tvångsförvaltning

(1) Domstolen ska inte verkställa ett förlikningsbeslut om det inte framgår för domstolen att det syfte för vilket beslutet fattades har uppnåtts eller inte har uppnåtts i huvudsak.
(2) Efter förhandlingen om en ansökan om utfärdande eller ändring av en förlikningsansökan får domstolen utfärda ett interimistiskt beslut eller skjuta upp förhandlingen villkorligt eller ovillkorligt.
(3) Om domstolen utfärdar ett beslut om tvångsförvaltning avseende en cell i ett företag med skyddad cell på grund av att det syfte för vilket beslutet fattades har uppnåtts eller i huvudsak uppnåtts, får domstolen besluta att varje betalning från tvångsförvaltaren till en borgenär i bolaget avseende den cellen ska anses vara en fullständig uppfyllelse av bolagets skulder till den borgenären avseende den cellen; och borgenärens fordringar mot bolaget avseende den cellen ska anses vara utsläckta därigenom.
(4) Ingenting i underavsnitt (3) har effekten att försämra eller utplåna en borgenärs rätt eller rättsmedel mot en annan person, inklusive en garanti från det skyddade cellföretaget.
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i -
(a) denna del och alla lagregler om förmånsbetalningar, (b) alla avtal mellan det skyddade cellföretaget och det skyddade cellföretaget.
varje borgenär i denna med avseende på efterställning av fordringar
till denna borgenär på de skulder som kan hänföras till företagets skulder.
andra fordringsägare, och
c) Alla avtal om kvittning mellan det skyddade cellföretaget och någon av dess fordringsägare,
Bolagets celltillgångar som kan hänföras till en cell i bolaget för vilken ett insolvensbeslut har utfärdats ska realiseras vid avvecklingen av verksamheten i den cellen eller vid avvecklingen av verksamheten i den cellen i enlighet med bestämmelserna i denna del och i den utsträckning som motsvarar deras respektive rättigheter och intressen i eller mot bolaget i varje enskilt fall.
7. Domstolen får, när en ansökan om insolvens för en cell i ett skyddat cellföretag har avgjorts, besluta att cellen ska avvecklas vid en tidpunkt som domstolen fastställer.
(8) Omedelbart efter upplösningen av en cell i ett företag med skyddad cell ska företaget inte bedriva någon verksamhet eller ådra sig något ansvar med avseende på den cellen.
(9) Om ett beslut om tvångsförvaltning utfärdas eller ändras enligt detta avsnitt, ska tvångsförvaltaren-.
(a) inom sju dagar efter dagen för beslutet om ansvarsfrihet eller ändring skicka en kopia av beslutet till registratorn, och
b) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av denna till de andra personer som domstolen bestämmer.
244.

Ersättning till stödmottagaren

En mottagares ersättning och eventuella kostnader som denne har haft på ett korrekt sätt skall betalas i första hand efter alla andra fordringar ur de celltillgångar som kan hänföras till den cell för vilken mottagaren utsågs.
245.

Uppgifter som ska lämnas av mottagaren

(1) Om ett insolvensbeslut har utfärdats ska mottagaren -.
(a) utan dröjsmål skicka ett meddelande om föreläggandet till det skyddade cellföretaget;
b) skicka en kopia av beslutet till registratorn inom sju dagar från dagen för beslutet;
c) inom 28 dagar från den dag då kontraktet tilldelas -
(i) om inte domstolen beslutar något annat, delge alla cellens borgenärer (i den mån han känner till deras adresser) ett meddelande om beslutet;
i) sända anmälan av beslutet till myndigheten, och
d) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av beslutet till de andra personer som domstolen bestämmer.
(2) Registreraren ska meddela insolvensansökan på det sätt och under den tid som registraren anser lämpligt.

Underavsnitt VII - Förvaltningsavtal

246.

Administrativt beslut om skyddade cellföretag eller celler

(1) Om inte annat följer av övriga bestämmelser i detta avsnitt, om domstolen är övertygad om att ett företag med skyddad cell-.
a) att de celltillgångar som kan hänföras till en viss cell i enheten (och, om enheten har ingått ett avtal om subrogation, den eller de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet) är otillräckliga eller osannolika för att uppfylla borgenärernas fordringar avseende den cellen, eller
(b) att bolagets celltillgångar och icke-celltillgångar är otillräckliga eller sannolikt kommer att vara otillräckliga för att uppfylla bolagets skulder, och domstolen anser att ett beslut enligt detta avsnitt kan uppnå något av de syften som nämns i underavsnitt (4), får domstolen utfärda ett beslut enligt detta avsnitt (ett -förvaltningsbeslut ) i förhållande till det bolaget.
2. Ett administrativt beslut får fattas i en eller flera av följande frågor
(3) Ett förvaltningsbeslut är ett beslut om att, under den tid som beslutet är i kraft, cellens verksamhet och egendom eller, i förekommande fall, företagets verksamhet och egendom ska förvaltas av en person som utses av domstolen för detta ändamål (-förvaltaren ).
are-
(4) De syften för vilka ett administrativt föreläggande kan utfärdas.
(a) cellens eller enhetens fortsatta existens som ett fortlevnadsföretag;
(b) ett mer fördelaktigt förverkligande av cellens verksamhet och tillgångar eller cellens eller (i förekommande fall) bolagets verksamhet och tillgångar än vad som skulle uppnås genom cellens insolvens eller (i förekommande fall) bolagets likvidation.
(5) Ett tillsynsbeslut, oavsett om det gäller ett skyddat cellföretag eller en cell i det-.
a) får inte utföras om -
i) en likvidator har utsetts att agera i förhållande till bolaget, eller
(i) Företaget har hittat en lösning för frivillig likvidation;
(b) ska upphöra att existera när en likvidator utses att agera i fråga om bolaget, men utan att det påverkar någon tidigare handling.
(6) Inget beslut om frivillig upplösning av ett skyddat cellföretag eller en cell som omfattas av ett administrativt beslut ska vara effektivt utan tillstånd från domstolen.
247.

Begäran om utfärdande av ett administrativt föreläggande

(1) En talan kan väckas vid domstolen för utfärdande av ett administrativt föreläggande avseende ett skyddat cellföretag eller en cell därav av-.
a) företaget;
(b) bolagets styrelseledamöter;
c) aktieägarna eller en grupp av aktieägare i bolaget eller en cell;
d) en borgenär i bolaget (eller, om ansökan avser en cell, en borgenär i bolaget avseende denna cell eller dessa celler), eller
e) myndigheten.
(2) Domstolen ska, efter att ha behandlat en talan -
a) för ett administrativt beslut, eller
(b) för tillstånd enligt underavsnitt (6) i avsnitt 246 för ett beslut om frivillig likvidation, får fatta ett interimistiskt beslut eller skjuta upp förhandlingen med eller utan förbehåll.
(3) En ansökan till domstolen om ett administrativt föreläggande avseende ett skyddat cellföretag eller en cell i ett sådant företag ska ställas till -.
a) företaget;
b) myndigheten, och
c) varje annan person (om någon) som domstolen kan bestämma, och var och en av dem ska ha möjlighet att framföra sina synpunkter till domstolen innan beslutet fattas.
248.

Förvaltarens uppgifter och effekten av det administrativa mandatet

(1) Förvaltaren av en cell i ett skyddat cellföretag -
a) får göra allt som är nödvändigt för de ändamål som anges i artikel 246.4 och för vilka det administrativa beslutet har utfärdats, och
(b) ska ha alla styrelseledamöters funktioner och befogenheter i förhållande till cellens verksamhet och celltillgångar.
(2) Förvaltaren kan när som helst överklaga till domstolen -
a) för instruktioner om omfattningen eller utövandet av en funktion eller befogenhet;
b) för att det administrativa beslutet ska utfärdas eller ändras;
eller .
c) för ett beslut i frågor som uppkommer under hans förvaltning.
Förvaltarens uppgifter och effekten av det administrativa mandatet
(3) Vid utövandet av sina funktioner och befogenheter ska administratören anses vara ett ombud för Protected Cell Company och ska inte ådra sig något personligt ansvar såvida han inte är bedräglig, vårdslös eller grovt vårdslös eller agerar i ond tro.
(4) Personer som agerar i god tro med administratören är inte intresserade av att fråga om administratören agerar inom ramen för sina befogenheter.
(5) När en ansökan om ett förvaltningsbeslut har gjorts och under dess giltighetstid får inga förfaranden väckas eller fortsätta mot det skyddade cellföretaget eller mot någon cell för vilken förvaltningsbeslutet har ansökts eller utfärdats, såvida inte förvaltaren eller domstolens beslut om beviljande av befrielse har erhållits och (om domstolen beviljar befrielse) är underställd sådana villkor som domstolen kan föreskriva.
(6) För att undvika tvivel påverkas inte rätten till kvittning och säkrad ränta, inklusive men inte begränsat till den säkrade partens rättigheter som härrör från en panträtt och verkställigheten av denna, av bestämmelserna i punkt (5).
(7) Under giltighetstiden för ett administrativt beslut -
(a) styrelsens funktioner upphör i förhållande till, eller kan hänföras till, verksamheten och celltillgångarna i den cell för vilken mandatet gavs, och
(b) Om bolaget har ingått ett avtal om subrogation som involverar cellen, ska celladministratören anses vara styrelseledamot i det skyddade cellbolaget med avseende på de tillgångar som är ansvariga enligt ett sådant avtal.
249.

Utfärdande och ändring av administrativa order.

(1) Domstolen ska verkställa ett administrativt föreläggande endast om det framgår för domstolen att -.
a) det syfte för vilket kontraktet tilldelades har uppnåtts eller inte kan uppnås, eller
(b) det annars skulle vara önskvärt eller lämpligt att fullgöra avtalet.
(2) Efter förhandlingen om en ansökan om förklarande åtgärder för att ändra ett administrativt beslut får domstolen utfärda ett tillfälligt förbud eller skjuta upp förhandlingen villkorligt eller ovillkorligt.
(3) Efter att ett administrativt beslut har verkställts får domstolen besluta-.
a) Om det administrativa beslutet har fattats med avseende på någon av följande handlingar
skyddat cellföretag att varje betalning som likvidatorn gör till en av företagets borgenärer ska anses uppfylla företagets skulder till den borgenären fullt ut och att borgenärens fordringar på företaget ska anses vara utslätade därigenom;
(b) om förvaltningsförordnandet har utfärdats med avseende på en cell, att varje betalning från förvaltaren till en borgenär i bolaget med avseende på den cellen ska anses uppfylla bolagets skulder till den borgenären fullt ut med avseende på den cellen och borgenärens fordringar mot bolaget med avseende på den cellen ska anses vara utsläckta därigenom.
(4) Ingenting i underavsnitt (3) ska verka för att försämra eller utplåna en borgenärs rätt eller rättsmedel mot någon annan person, inklusive en borgensman för det skyddade cellföretaget.
250.

Ersättning till förvaltaren

Förvaltarens ersättning och alla kostnader som denne har haft i vederbörlig ordning ska betalas med företräde framför alla andra fordringar -.
(a) vid administration till en cell från cellulära tillgångar som tillhör cellen, och
b) När det gäller ledningen av ett företag med skyddad cell, från företagets tillgångar som inte är celltillgångar.
251.

Information som ska lämnas av administratören

(1) Om ett administrativt beslut har utfärdats ska administratören.
(a) utan dröjsmål skicka ett meddelande om föreläggandet till det skyddade cellföretaget;
b) skicka en kopia av beslutet till registratorn inom sju dagar från dagen för beslutet;
c) inom 28 dagar från den dag då beställningen gjordes.
i) om inte domstolen beslutar något annat, underrätta alla bolagets borgenärer eller alla borgenärer i varje cell som beslutet avser, beroende på vad som är tillämpligt (i den mån adresserna är kända för honom(d) ;
i) sända anmälan av beslutet till myndigheten, och
d) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av beslutet till de andra personer som domstolen bestämmer.
2. Registeradministratören ska meddela det administrativa beslutet på det sätt och under den tid som den anser lämpligt.

Underavsnitt VIII - Likvidation av företag med skyddade celler

252.

Bestämmelser i samband med likvidationen av det skyddade cellföretaget

(1) Utan hinder av motsatta bestämmelser i lag eller annan författning ska likvidatorn vid avveckling av ett företag med skyddad cell -.
(a) är skyldig att hantera bolagets tillgångar i enlighet med kraven i avsnitt 228(2)(2)(a) och (b), och
(b) för att tillgodose fordringsägarnas fordringar på det skyddade cellföretaget, använda företagets tillgångar till fordringsägarna i enlighet med bestämmelserna i denna del.
(2) Varje bestämmelse i en förordning eller lagregel som föreskriver att ett bolags tillgångar ska realiseras och användas i en likvidation för att betala bolagets skulder och åtaganden paripassu ändras och tillämpas med avseende på företag med skyddad cell som omfattas av bestämmelserna i denna del.

Underavdelning IX - Allmänt

253.

Ansvar för straffrättsliga påföljder

(1) Om ett företag med skyddad cell ålägger en straffrättslig påföljd, antingen enligt denna lag eller på annat sätt, på grund av en cell eller en tjänsteman som agerar i förhållande till en cell, ska påföljden vara-.
(a) får uppfyllas av enheten endast med hjälp av de cellulära tillgångar som kan hänföras till cellen, och
(b) är inte på något sätt verkställbar mot andra tillgångar i enheten, vare sig cell eller kärna.
(2) Om ett företag med skyddad cell är föremål för en straffrättslig påföljd, vare sig enligt denna lag eller på annat sätt, på grund av en handling eller försummelse av kärnan eller av en tjänsteman som agerar i förhållande till kärnan, ska påföljden, utan att det påverkar tjänstemannens eventuella ansvar, vara-.
(a) får endast täckas av företaget genom kärntillgångar, och
(b) inte på något sätt kan verkställas mot celltillgångar.

DEL XIV UNDERSÖKNINGAR AV FÖRETAG

254.

Definition av revisorn

I denna del avses med inspektör en inspektör som utses av någon av följande personer Beställning enligt avsnitt 255.2.
255.

Undersökningsorder

(1) En medlem eller registratorn kan, antingen från början eller på begäran av tribunalen, ansöka om ett beslut om att en utredning av bolaget och något av dess närstående bolag ska förordnas.
(2) Om det vid en ansökan enligt underavsnitt (1) framstår för sökanden som att
Den domstol som -
(a) Bolagets eller något av dess dotterbolags verksamhet bedrivs eller har bedrivits med avsikt att lura någon person;
b) företaget eller något av dess dotterbolag bildades i bedrägligt eller olagligt syfte eller ska upplösas i bedrägligt eller olagligt syfte, eller
(c) någon person som är engagerad i bolagets eller något av dess dotterbolags bildande, verksamhet eller affärer har agerat eller kan ha agerat bedrägligt eller oärligt i samband med detta,
Domstolen får fatta alla beslut som den anser lämpliga i samband med att en inspektör, som kan vara registratorn, gör en undersökning av bolaget och alla dess närstående bolag.
(3) När en medlem gör en ansökan enligt underavsnitt (1) ska han i vederbörlig ordning underrätta registratorn om detta, och registratorn ska ha rätt att framträda och höras vid behandlingen av ansökan.
(4) En sökande enligt detta avsnitt är inte skyldig att ställa säkerhet för kostnader.
256.

Förstainstansrättens befogenheter

(1) Ett beslut enligt § 255(2) ska innehålla ett beslut om att utse en inspektör för att undersöka företaget och ett beslut om fastställande av inspektörens ersättning.
(2) Domstolen får när som helst utfärda ett beslut som den anser vara lämpligt i samband med utredningen, inklusive men inte begränsat till ett eller flera av följande beslut, nämligen - -.
a) byta ut inspektören;
b) ange att en berörd person ska underrättas eller avstå från att underrätta en person;
c) ge inspektören tillstånd att gå in i alla lokaler där domstolen anser att relevant information kan finnas och att undersöka allt och göra kopior av alla dokument eller register som finns i lokalerna;
(d) kräva att någon person ska visa upp handlingar eller register för inspektören;
e) ge inspektören befogenhet att genomföra en utfrågning, avlägga ed eller försäkran och förhöra en person under ed eller försäkran samt föreskriva regler för hur utfrågningen ska genomföras;
(f) kräva att någon person ska delta i ett förhör som genomförs av inspektören och vittna under ed eller bekräftelse;
g) ge inspektören eller andra berörda personer instruktioner i alla frågor som uppstår i samband med utredningen;
h) kräva att inspektören lämnar en interims- eller slutrapport till domstolen;
i) avgöra om en granskningsrapport ska offentliggöras och, om så är fallet, ge registratorn i uppdrag att offentliggöra rapporten helt eller delvis eller att skicka kopior till en person som utsetts av domstolen;
j) kräva att en inspektör avslutar en utredning, eller
k) kräva att företaget helt eller delvis ska stå för kostnaderna för utredningen.
(3) Inspektören ska till registratorn överlämna en kopia av varje rapport som inspektören utarbetar enligt detta avsnitt.
(4) En rapport som registratorn har mottagit enligt punkt (3) får lämnas ut till en annan person endast i enlighet med ett domstolsbeslut enligt punkt (2) (i).
257.

Revisorns befogenheter

En inspektör -
a) har de befogenheter som anges i beslutet om utnämning, och
b) på begäran tillhandahålla en kopia av inköpsordern till en berörd part.
258.

Utfrågning i kammaren

(1) En ansökan enligt denna del och alla efterföljande förfaranden, inklusive ansökningar om anvisningar i samband med frågor som uppkommer vid utredningen, ska höras inom stängda dörrar om inte tribunalen beslutar något annat.
(2) En person vars beteende undersöks eller som undersöks vid en utfrågning som genomförs av en inspektör enligt denna del får infinna sig eller höras vid utfrågningen och ska ha rätt att företrädas av ett ombud som utses av honom eller henne för detta ändamål.
(3) Ingen får publicera något i samband med förfaranden enligt denna del utan domstolens tillstånd.
259.

Brott med anknytning till falsk information

En person som enligt denna del är skyldig att besvara en fråga som ställs av en inspektör, -
(a) medvetet eller vårdslöst gör ett uttalande som är falskt, vilseledande eller bedrägligt i något särskilt material, eller
(b) medvetet eller hänsynslöst undanhåller information som genom att inte lämnas ut gör informationen i ett visst material vilseledande eller bedräglig, begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 US-dollar.
260.

Revisorns rapport som bevis

(1) En kopia av en inspektörs rapport enligt denna del, som registratorn har intygat vara en riktig kopia, ska tillåtas i domstolsförfaranden som bevis för inspektörernas åsikt om en fråga som ingår i rapporten.
(2) En handling som påstås vara ett sådant intyg som avses i punkt (1) ska tas emot och behandlas som bevis om inte motsatsen bevisas.
261.

Privilege

(1) Ingenting i denna del påverkar den juridiska tystnadsplikt som finns i förhållande till en advokat och hans klient.
(2) Ett muntligt eller skriftligt uttalande eller en rapport som gjorts av en examinator eller annan person i en undersökning enligt denna del har absolut prioritet.

DEL XV - SKYDD AV MEDLEMMAR

262.

Ledamotens befogenhet att väcka talan vid förstainstansrätten

(1) En delägare i ett bolag kan ansöka till domstolen om ett beslut enligt § 264 på grund av att-.
(a) Bolagets angelägenheter har varit, är eller sannolikt kommer att vara utförda på ett sätt som är eller kommer att vara förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist ofördelaktigt för honom i hans egenskap av medlem;
(b) att någon faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet från bolagets sida (inklusive någon handling eller underlåtenhet för dess räkning) är eller kan vara förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist skadlig för bolaget i dess egenskap av medlem, eller
(c) Bolaget eller någon av Bolagets direktörer har deltagit i eller avser att delta i ett beteende som strider mot denna lag eller Bolagets bolagsordning.
(2) Bestämmelserna i denna del ska tillämpas på en person som inte är delägare i ett bolag men till vilken aktier i bolaget har överlåtits eller överlåtits enligt lag på samma sätt som dessa bestämmelser gäller för en delägare i bolaget, och hänvisningar till en delägare eller delägare ska tolkas på motsvarande sätt.
263.

Registratörens behörighet att vända sig till förstainstansrätten

Om det i fråga om ett företag
a) Registraren har fått en rapport från en revisor som grundar sig på följande
del XIV, och
b) registratorn anser att -
(i) att bolagets angelägenheter har varit, är eller sannolikt kommer att bedrivas på ett sätt som är förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist ofördelaktigt för bolagets medlemmar i allmänhet eller för någon del av dess medlemmar;
(i) någon faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet från bolagets sida (inklusive någon handling eller underlåtenhet på dess vägnar) är eller kan vara förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist skadlig för bolagets medlemmar i allmänhet eller för någon av dess medlemmar;
(iii) bolaget eller en av bolagets direktörer har gjort sig skyldig till eller har för avsikt att göra sig skyldig till ett beteende som strider mot denna lag eller mot bolagets bolagsordning, får registratorn ansöka till domstolen om ett beslut i enlighet med avsnitt 264.
264.

Förstainstansrättens befogenheter

(1) Om domstolen anser att en talan enligt avsnitt 262 eller
263 välgrundad, får den fatta de beslut som den anser lämpliga för att bevilja rättelse med avseende på de frågor som klagomålet avser.
(2) Utan att det påverkar tillämpningen av det allmänna i underavsnitt (1) ska
Beställning kan vara -
(a) att reglera genomförandet av bolagets verksamhet inom följande områden
(b) beordra bolaget eller direktören att följa eller hindra bolaget eller direktören från att uppträda i strid med denna lag eller bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
c) på annat sätt ålägga företaget att upphöra eller avstå från eller fortsätta att utföra den handling som den sökande klagar över.
en handling som sökanden klagar över och som han har avstått från att göra;
(d) i förhållande till en aktieägare i bolaget, kräva att bolaget eller någon annan person förvärvar aktieägarens aktier;
(e) ändra eller kräva ändring av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
f) kräva att bolaget eller någon annan person ska betala ersättning till medlemmen;
(g) se till att bolagets register korrigeras, (h) upphäva bolagets beslut eller åtgärder.
Bolaget eller dess styrelseledamöter i strid med denna lag eller med bestämmelserna i
Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
(i) att bemyndiga en medlem eller annan person eller personer att inleda civilrättsliga förfaranden i bolagets namn och för bolagets räkning på de villkor som domstolen kan bestämma;
j) bemyndiga en ledamot eller annan person eller personer att ingripa i ett förfarande i vilket bolaget är part för att fortsätta, försvara eller avbryta förfarandet på bolagets vägnar, och
k) föreskriva att andra medlemmar eller bolaget självt ska förvärva rättigheterna för alla bolagsmän i bolaget och, i händelse av förvärv av bolaget självt, att bolagets kapitalkonton ska minskas i motsvarande grad.
(3) Inget beslut får fattas mot bolaget eller någon annan person enligt detta avsnitt om inte bolaget eller den personen är part i det förfarande där ansökan görs.
(4) Om ett beslut enligt detta avsnitt kräver att bolaget inte gör någon eller endast en specificerad ändring av stiftelseurkunden eller stadgarna, får bolaget inte göra någon sådan ändring i strid med detta krav utan tillstånd från domstolen.
(5) En ändring av stiftelseurkunden eller bolagsordningen som görs i enlighet med ett beslut enligt detta avsnitt ska ha verkan som om den vore ett korrekt beslut av bolaget och bestämmelserna i denna lag ska tillämpas på stiftelseurkunden eller bolagsordningen som ändras på detta sätt.
(6) En kopia av ett domstolsbeslut enligt detta avsnitt som ändrar eller ändrar ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning ska av bolaget delges Registrar of Companies för registrering inom 14 dagar efter det att beslutet har fattats eller inom en längre tidsperiod som domstolen tillåter.
(7) Om ett företag bryter mot underavsnitt (6) begår företaget ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.

DEL XVI BESLUT OM DISKVALIFICERING

265.

Beslut om förlust av rättigheter

(1) I detta avsnitt avses med administratör i förhållande till ett företag - - -.
a) en förvaltare som utsetts i enlighet med del VII i del VII
XIII, eller
b) en förvaltare som på annat sätt utsetts av domstolen i enlighet med skriftlig lag.
(2) Ett beslut om diskvalificering är ett domstolsbeslut.
att förbjuda en person -
a) vara styrelseledamöter i ett bolag eller ett företag som anges i utnämningen;
b) att delta eller på något sätt, direkt eller indirekt, vara delaktig i förvaltningen, bildandet eller främjandet av ett företag eller ett företag som anges i beslutet;
c) vara förvaltare av ett bolag eller ett företag som anges i utnämningen;
(d) är mottagare av en cell från ett företag med skyddad cell eller ett företag med skyddad cell som anges i inköpsordern;
e) vara likvidator för ett företag eller för ett företag som anges i utnämningen.
3. Personaldomstolen kan, antingen på eget initiativ eller på begäran av -
a) registratorn, b) myndigheten, c) ministern, eller
d) En likvidator, förvaltare, medlem eller borgenär i ett bolag i vilket den person mot vilken ett beslut om diskvalificering begärs är eller har varit styrelseledamot eller har deltagit direkt eller indirekt i ledningen, bildandet eller främjandet av det bolaget.
(4) En person som har för avsikt att ansöka om ett föreläggande enligt detta avsnitt måste skriftligen meddela sin avsikt minst 10 dagar i förväg till varje person mot vilken föreläggandet begärs.
(5) En ansökan om ett föreläggande enligt detta avsnitt ska delges varje person mot vilken föreläggandet riktas.
(6) Ett beslut om diskvalificering kan fattas med samtycke enligt domstolens absoluta gottfinnande.
(7) Ett beslut om diskvalificering får innehålla sådana kompletterande och oförutsedda villkor som tribunalen anser lämpliga.
8. Personaldomstolen ska ange att en kopia av beslutet delges personaldomstolen.
(9) Ett beslut om diskvalificering ska vara giltigt under en period på högst fem år enligt vad som anges i beslutet.
(10) Om en person som redan är föremål för ett sådant beslut är diskvalificerad, ska de tidsfrister som anges i dessa beslut löpa samtidigt om inte personaldomstolen förordnar att de ska löpa efter varandra.
266.

Skäl för att utfärda ett beslut om förlust av rättigheter

(1) Tribunalen får besluta om diskvalificering om den anser att en sådan person på grund av sitt uppträdande gentemot ett företag eller på annat sätt är olämplig att delta i ledningen, befordran eller likvidation av ett företag.
(2) Vid bedömningen av om en person är olämplig i enlighet med punkt (1) ska domstolen ta hänsyn till-.
a) Karaktären och omfattningen av personens inblandning i, eller kännedom om, bedrägeri, ohederlighet, oegentligheter eller andra oegentligheter i samband med ett företag;
b) Personens tidigare uppförande och verksamhet i affärs- eller finansiella frågor;
(c) varje fällande dom som personen har fått för ett brott som rör främjande, bildande, förvaltning, avveckling eller diskvalificering av ett företag,
d) Eventuella fällande domar som personen har fått för brott, särskilt för bedrägeri eller ohederlighet;
e) personens beteende i förhållande till ett företag som har blivit insolvent;
(f) varje misskötsel eller överträdelse av någon trohetsskyldighet eller annan skyldighet från personens sida i förhållande till något företag;
g) om personen har blivit diskvalificerad på grund av misskötsel eller olämplighet från att arbeta i ledningen av ett utländskt företag enligt lagstiftningen på någon plats utanför Seychellerna, och
h) andra frågor som domstolen anser lämpliga.
267.

Rätt att överklaga till appellationsdomstolen

(1) En person som har missgynnats av tribunalens beslut om diskvalificering enligt avsnitt 265 får överklaga till appellationsdomstolen inom trettio dagar från dagen för beslutet om diskvalificering.
(2) Delgivning av ett överklagande till appellationsdomstolen enligt underavsnitt (1) ska ske till registratorn som har rätt att infinna sig och höras vid behandlingen av överklagandet.
(3) Vid ett överklagande enligt detta avsnitt får appellationsdomstolen-.
a) upphäva beslutet om diskvalificering;
b) bekräfta beslutet om förlust av rättigheter i sin helhet, eller
c) Delvis bekräfta beslutet om diskvalificering, inklusive, om den anser det lämpligt, förkorta eller förlänga varaktigheten av beslutet om diskvalificering.
(4) På begäran av den klagande och på de villkor som appellationsdomstolen anser vara rimliga får appellationsdomstolen, vid ett överklagande enligt detta avsnitt, skjuta upp eller ändra tillämpningen av diskvalificeringen i avvaktan på att överklagandet avgörs.
268.

Ändring av beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som är föremål för ett beslut om diskvalificering får ansöka hos tribunalen om att ändra beslutet och om tribunalen är övertygad om att det inte skulle strida mot allmänintresset får den fatta ett beslut om att ändra beslutet om diskvalificering i den utsträckning och på de villkor som den anser lämpliga.
(2) En ansökan enligt detta avsnitt om ändring av ett beslut om förlust av rättigheter får endast prövas om den person på vars ansökan beslutet om förlust av rättigheter fattades har delgivits minst 28 dagars varsel (eller en annan period som tribunalen efter eget gottfinnande kan bestämma) före den dag då förhandlingen ska hållas och, utan att det påverkar tillämpningen av det föregående, tribunalen-
a) föreskriva att underrättelse om talan även ska delges sådana andra personer som domstolen anser lämpliga, och
b) skjuta upp förhandlingen om ansökan i detta syfte.
(3) Ett beslut om förlust av rättigheter kan ändras med samtycke av följande personer
beviljas parterna och enligt domstolens absoluta gottfinnande genom samtycke.
(4) Domstolen ska föreskriva att en kopia av varje beslut om ändring av ett beslut om diskvalificering ska delges registratorn.
269.

Återkallande av beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som är föremål för ett beslut om diskvalificering kan ansöka till tribunalen om att upphäva beslutet på grund av att han inte längre är olämplig att delta i ledningen av ett företag, och tribunalen kan bifalla ansökan om den är övertygad om att-.
a) Det skulle inte strida mot allmänintresset att göra det;
och
b) Den sökande är inte längre olämplig att leda ett företag.
(2) En ansökan enligt detta avsnitt om återkallelse av ett beslut om diskvalifikation får inte prövas om inte den person på vars ansökan beslutet om diskvalifikation utfärdades har delgivits ansökan om återkallelse minst 28 dagar (eller en annan tidsperiod som domstolen efter eget gottfinnande bestämmer) före datumet för prövningen, och utan att det påverkar tillämpningen av det föregående får domstolen-.
a) föreskriva att talan om återkallelse ska delges sådana andra personer som domstolen anser lämpliga, och
b) skjuta upp förhandlingen om ansökan i detta syfte.
(3) Återkallelse av ett beslut om diskvalificering kan ske genom samtycke med parternas samtycke och enligt domstolens gottfinnande.
(4) Domstolen ska bestämma att en kopia av beslutet om upphävande av ett beslut om diskvalificering ska delges registratorn.
270.

Konsekvenser av överträdelse av ett beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som bryter mot någon bestämmelse i ett beslut om diskvalificering-.
(a) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar, och
(b) är personligen ansvarig för alla skulder och åtaganden i bolaget för vilka brottet begicks och som uppstod vid någon tidpunkt då han bröt mot beslutet om diskvalificering.
(2) En persons ansvar enligt underavsnitt (1)(b) är solidariskt med bolagets och alla andra personers ansvar gentemot bolaget.
271.

Register över beslut om förlust av rättigheter

(1) Registratören ska föra ett register som ska kallas registret.
av beslut om förlust av rättigheter som innehåller information om -
(a) varje beslut om diskvalificering som meddelats registratorn i enlighet med avsnitt 265(7), och
(b) varje beslut som ändrar ett beslut om diskvalificering som delgivits bolaget.
Registrator enligt artikel 268.4.
(2) När ett beslut om diskvalificering upphör att gälla ska registratorn stryka posten från registret över beslut om diskvalificering.
(3) Registret över beslut om diskvalificering ska vara tillgängligt för inspektion mot betalning av den tillämpliga avgiften enligt del II i den andra bilagan.
(4) Ingen person ska, enbart på grund av en anteckning i registret över beslut om diskvalificering, tolkas som att han eller hon känner till att en annan person är föremål för ett beslut om diskvalificering.

DEL XVII ANNULLERING, UPPLÖSNING OCH AVVECKLING

Underavsnitt I - Strykning och upplösning

272.

Ta bort

(1) Registratorn får stryka ett företags namn ur registret. Om -
a) den är övertygad om att företaget -
i) har upphört med sin verksamhet eller inte längre är verksam;
i) bedriva verksamhet i Seychellerna i följande länder
Överträdelse av artikel 5.2 i denna lag;
iii) har använts för bedrägliga syften;
iv) kan äventyra Seychellernas rykte som finanscentrum, eller
b) företaget inte -
i) lämna in alla meddelanden eller handlingar som ska lämnas in enligt denna lag;
(i) efterlevnad av avsnitt 164 (företag som har ett registrerat ombud) ;
iii) uppfylla en begäran från Seychellernas skattemyndighet, finansunderrättelseenheten eller registratorn om dokument eller information som tillhandahålls enligt denna lag eller annan skriftlig lagstiftning i Seychellerna;
((iv) föra ett register över styrelseledamöter, ett medlemsregister, ett avgiftsregister, ett register över verkliga ägare eller bokföringshandlingar som måste föras av företaget enligt denna lag eller andra handlingar som måste föras av företaget enligt denna lag, eller
(v) med förbehåll för punkt (c), betala alla påföljder som registratorn har ålagt enligt denna lag, eller
c) Bolaget underlåter att betala sin årsavgift eller eventuella förseningsavgifter för denna till registratorn inom 180 dagar efter förfallodagen, förutsatt att avlägsnandet enligt denna punkt inte sker förrän den 1 januari nästa år.
(2) Innan ett företags namn stryks ur registret av de skäl som anges i punkt (1) (a) eller (1) (b) , -.
a) Registratören ska skicka ett meddelande till bolaget om att om bolaget inte inom 30 dagar efter dagen för meddelandet visar att det finns skäl till motsatsen, kommer registratören att i Gazette publicera ett meddelande om avsikten att stryka bolagets namn ur registret i enlighet med punkt b.
b) Efter utgången av den period på 30 dagar som anges i meddelandet enligt punkt a ska registratorn, om inte bolaget har visat skäl till motsatsen, i Gazette offentliggöra ett meddelande om sin avsikt att stryka bolagets namn ur registret efter utgången av 60 dagar från dagen för offentliggörandet av meddelandet i Gazette enligt denna punkt.
(3) Efter utgången av 60 dagar från dagen för offentliggörandet av meddelandet i Gazette enligt punkt (2) (b) får registratorn stryka bolagets namn ur registret, om inte bolaget har anfört skäl till motsatsen.
(4) Registratorn skall offentliggöra ett meddelande om att ett företags namn har strukits ur registret i Gazette.
(5) Avregistrering av ett företags namn från registret ska träda i kraft den dag då registratorn avregistrerar namnet från registret i enlighet med underavsnitt (3).
(6) Påföljder som tas ut för en överträdelse enligt denna lag ska upphöra att gälla den dag då ett företags namn stryks enligt detta avsnitt, förutsatt att alla obetalda påföljder som uppkommit före datumet för strykningen förblir förfallna och ska betalas till registratorn.
273.

Överklagande av avlägsnandet

(1) En person som har lidit skada av att ett företags namn har strukits ur registret i enlighet med ett beslut av registratorn enligt artikel 272.1 får, inom 90 dagar från det datum då strukturen offentliggjordes i Gazette, överklaga registratorns beslut och den därmed sammanhängande strukturen till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden -
a) fastställa justitiesekreterarens beslut och uppsägningen;
b) ogiltigförklara och stryka justitiesekreterarens beslut och, om överklagandenämnden anser det lämpligt, återförvisa ärendet till justitiesekreteraren med de anvisningar som överklagandenämnden anser lämpliga.
(3) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut.
får överklaga till tribunalen enligt regel 8.8 i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014 inom 30 dagar efter beslutet.
(4) Tribunalen får, i samband med ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och ge sådana anvisningar som den anser lämpliga och rättvisande.
274.

Effekten av borttagningen

(1) Om ett företags namn har strukits ur registret ska företaget och dess styrelseledamöter, medlemmar och eventuella likvidatorer eller administrativa förvaltare inte vara -
(a) inleda rättsliga förfaranden, bedriva verksamhet eller på något sätt hantera bolagets tillgångar;
(b) försvara ett rättsligt förfarande, göra ett anspråk eller hävda en rättighet för eller på uppdrag av företaget; eller
(c) agera på något sätt i samband med bolagets angelägenheter.
(2) Trots vad som sägs i underavsnitt (1), om ett företags namn har strukits ur registret, eller om en direktör, medlem, likvidator eller konkursförvaltare har blivit - - -
a) lämna in en ansökan om återställande av företaget till den behöriga myndigheten.
Registrera dig;
b) fortsätta att försvara förfaranden som inletts mot enheten före dagen för uteslutningen, och
(c) fortsätta att driva rättsliga förfaranden som inletts för bolagets räkning före dagen för diskvalificeringen.
(3) Det faktum att ett företags namn har strukits ur registret ska inte hindra det från att -
(a) företaget från att ådra sig skulder;
b) en borgenär som har en fordran på företaget och som driver fordran till dom eller utmätning, eller
c) Financial Intelligence Unit, Seychelles Revenue Commission eller något annat statligt organ från att väcka talan mot företaget enligt någon skriven lag i Seychellerna och från att driva talan till dom eller verkställighet,
och ska inte påverka ansvaret för någon av dess medlemmar, styrelseledamöter, andra tjänstemän eller agenter.
(4) Ett företag ska fortsätta att vara ansvarigt för alla avgifter och påföljder som ska betalas enligt denna lag trots att företagets namn har strukits ur registret.
275.

Upplösning av ett företag som strukits ur registret

Om namnet på ett företag som har strukits ur registret enligt avsnitt 272 stryks ur registret utan avbrott under en period av fem år, ska det upplösas med verkan från och med den sista dagen av denna period.
276.

Registratorns återställande av bolaget i registret

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) , (3) och (4) , om ett företag inte har upplösts men dess namn har strukits ur registret enligt-.
(a) avsnitt 272(1) (b) (v) för underlåtenhet att betala påföljder som registratorn har ålagt enligt denna lag (förutom de som avses i avsnitt 272(1) (c)), eller
(b) § 272(1)(c) för underlåtenhet att betala sin årsavgift eller en eventuell förseningsavgift på denna,
På ansökan om återställande av bolagets namn i registret, som görs i den form som godkänts av en borgenär, medlem, före detta medlem, direktör, före detta direktör, likvidator eller före detta likvidator i bolaget, får registratorn efter eget gottfinnande och mot betalning av den återställandeavgift som avses i del II i den andra bilagan och alla utestående avgifter och påföljder, återföra bolagets namn i registret och utfärda ett meddelande om återställande till bolaget.
(2) Om ett företags namn har strukits ur registret enligt avsnitt 272(1)(b)(v) på grund av utebliven betalning av påföljder som registratorn har utdömt enligt denna lag (med undantag av avsnitt 272(1)(b)(c) ), får företaget inte återställas enligt underavsnitt (1) om inte registratorn är övertygad om att den överträdelse av denna lag för vilken påföljden utdömdes är avslutad. c) ), ska företaget inte återställas enligt underavsnitt (1) om inte registratorn är övertygad om att den överträdelse av denna lag för vilken påföljden utdömdes har avhjälpts helt och hållet.
(3) En sökande enligt underavsnitt (1) ska utse en person som är auktoriserad att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275) som registrerat ombud för det återställda företaget och lämna in ansökan om återställande till registratorn på sökandens vägnar.
(4) Om det föreslagna registrerade ombudet för bolaget inte var bolagets registrerade ombud vid tidpunkten för avregistreringen (det -avgående registrerade ombudet ) , ska ansökan åtföljas av ett skriftligt samtycke till bytet av registrerat ombud från det avgående registrerade ombudet.
(5) Ett bolags avgående registrerade ombud måste ge sitt skriftliga samtycke enligt underavsnitt (4) om inte eventuella avgifter som ska betalas har betalats.
(6) Ett bolag som återinförs i registret enligt detta avsnitt ska anses fortsätta att existera som om det inte hade strukits ur registret.
277.

Talan vid domstol för att återinföra bolaget i registret.

(1) Om ett företags namn har strukits ur registret av någon anledning kan, med förbehåll för vad som sägs i underavsnitt (2), en ansökan göras till domstolen om att återinföra namnet på det företag som har strukits eller upplösts genom-
a) en borgenär, medlem, tidigare medlem, styrelseledamot, tidigare styrelseledamot, likvidator eller tidigare likvidator i bolaget, eller
b) Alla andra personer som kan ha ett intresse av att återinföra bolaget i registret.
(2) En ansökan om att återinföra namnet på ett avskrivet eller upplöst bolag i registret enligt underavsnitt (1) kan göras till domstolen-.
a) inom tio år efter den dag då meddelandet offentliggjordes i Gazette enligt artikel 272.4, eller
b) inom fem år efter dagen för upplösning enligt del XVII del II, III eller IV underavsnitt II, III eller IV i denna lag.
(3) En underrättelse om ansökan ska delges registratorn, som ska ha rätt att infinna sig och bli hörd vid behandlingen av ansökan.
(4) På ansökan enligt underavsnitt (1) och med förbehåll för underavsnitt (1)
(5) Domstolen får -
a) återinsätta bolaget på de villkor som den anser lämpliga och registrera överklaganden från domstolarna för att återinsätta bolaget runt omkring den.
b) ge sådana anvisningar eller utfärda sådana beslut som den anser nödvändiga eller önskvärda för att så långt som möjligt försätta bolaget och alla andra personer i samma situation som om bolaget inte hade likviderats eller strukits ur registret.
(5) Om domstolen fattar ett beslut om att återinföra ett företag i registret, ska sökanden enligt underavsnitt 1 utse en person som enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (kap. 275) är auktoriserad att tillhandahålla internationella företagstjänster att agera som registrerat ombud för det återinförda företaget och som ska lämna in en förseglad kopia av återinförandebeslutet till registratorn för sökandens räkning.
(6) Vid mottagandet av en arkiverad kopia av ett förseglat återinförandebeslut som lämnats in enligt punkt (5) , men med förbehåll för punkt (7) , ska registratorn återinföra bolaget i registret med verkan från och med det datum och den tidpunkt då kopian av det förseglade beslutet lämnades in.
(7) Trots att registratorn har mottagit en kopia av det förseglade återinförandebeslutet får registratorn inte återinföra företaget i registret förrän-.
(a) betalning av alla utestående årsavgifter och alla straffavgifter eller andra avgifter som ska betalas enligt denna lag med avseende på bolaget, och
(b) Om det föreslagna registrerade ombudet för bolaget inte var bolagets registrerade ombud när han avsattes av registratorn ("det avgående registrerade ombudet") ska registratorn inhämta skriftligt samtycke till bytet av registrerat ombud från det avgående registrerade ombudet (som ska ge ett sådant samtycke om inte alla avgifter som ska betalas till honom har betalats).
(8) Ett upplöst bolag som återupprättats enligt detta avsnitt ska föras in i registret med det namn som det hade omedelbart före upplösningen, under förutsättning att om bolagets namn har återupprättats i enlighet med den femte bilagan, ska bolaget återföras till registret med sitt namn som består av dess organisationsnummer och ordet -Limited.
(9) Ett bolag som omregistreras enligt detta avsnitt ska anses fortsätta att existera som om det inte hade upplösts eller strukits ur registret.
278.

Utnämning av likvidatorn för det utplånade företaget

(1) Om ett bolag har strukits ur registret får registratorn ansöka hos domstolen om att utse en likvidator för bolaget.
(2) Om domstolen fattar ett beslut enligt punkt (1) -
(a) bolaget omregistreras, och
b) Likvidatorn ska anses ha utsetts enligt avsnitten 309 och 315 i denna lag.
279.

Icke utdelad egendom från det upplösta bolaget

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska all egendom i ett företag som inte har avyttrats vid tidpunkten för företagets likvidation tillfalla Seychellernas regering.
(2) När ett företag återinförs i registret ska all annan egendom än pengar som har överförts till Seychellernas regering enligt underavsnitt (1) vid likvidationen av företaget och som inte har avyttrats återlämnas till företaget när det återinförs i registret.
(3 ) Företaget har rätt till betalning från Seychellernas regering-
(a) alla pengar som Seychellernas regering har mottagit enligt punkt (1) med avseende på företaget, och
b) Om egendom, annan än pengar, har överförts till Seychellernas regering enligt punkt 1 med avseende på företaget och sådan egendom har avyttrats, ett belopp som är lika med det lägsta av -
i) värdet av sådan egendom vid tidpunkten för överföringen till Seychellernas regering, och
i) Det belopp som Seychellernas regering har realiserat från försäljningen av denna egendom.
280.

Ansvarsfriskrivning

(1) I detta avsnitt avses med "egendom som är oskälig" följande.
a) ett olönsamt avtal, eller
(b) egendom som tillhör företaget och som är osäljbar eller inte lätt omsättbar eller som kan ge upphov till en förpliktelse att betala pengar eller utföra en betungande handling.
(2) Om inte annat följer av punkt (3) får ministern, genom ett skriftligt meddelande som offentliggörs i Gazette, avsäga sig Seychellernas regerings rätt till belastad egendom som Seychellernas regering har rätt till enligt artikel 279.
(3) Ett uttalande i ett meddelande om avsaknad av äganderätt enligt detta avsnitt om att överföringen av äganderätten till Seychellernas regering först anmäldes till ministern vid ett visst datum ska, i avsaknad av bevis för motsatsen, utgöra bevis för det angivna faktumet.
(4) Om inte domstolen på begäran av ministern beslutar något annat ska ministern inte ha befogenhet att avvisa egendom om inte egendomen avvisas-.
a) inom 12 månader efter den dag då överföringen av egendomen anmäldes till ministern enligt avsnitt 279, eller
b) Om en person som är intresserad av fastigheten skriftligen meddelar statssekreteraren att han inom tre månader efter mottagandet av meddelandet måste besluta om han ska avvisa fastigheten eller inte,
beroende på vad som inträffar först.
(5) Egendom som avvisas av ministern enligt detta avsnitt ska anses inte ha tillfallit Seychellernas regering enligt avsnitt 279.
(6) En ansvarsfriskrivning i detta avsnitt -
(a) fungerar så att Bolagets rättigheter, intressen och skulder i eller med avseende på den avvisade fastigheten upphör med verkan omedelbart före Bolagets upplösning, och
(b) påverkar inte någon annan persons rättigheter eller skyldigheter, utom i den utsträckning som krävs för att befria företaget från ansvar.
(7) En person som lider förlust eller skada till följd av en friskrivning enligt detta avsnitt-.
(a) behandlas som en borgenär till bolaget för det belopp som motsvarar förlusten eller skadan med hänsyn till effekten av ett domstolsbeslut enligt underavsnitt (8), och
b) får ansöka hos domstolen om ett beslut om att den avvisade egendomen ska överlämnas till eller överföras till den personen.
(8) Domstolen får, på en ansökan enligt underavsnitt (7)(b), utfärda ett beslut enligt det underavsnittet om den är övertygad om att den kasserade egendomen endast ska levereras eller överföras till sökanden.

DEL II - FRIVILLIG UPPLÖSNING AV DET SOLVENTA BOLAGET

281.

Tillämpning av denna del

En enhet får upplösas frivilligt endast om den upplöses enligt denna underavdelning.
a) den har inga skyldigheter, eller
(b) den kan betala sina skulder när de förfaller och värdet av dess tillgångar är lika med eller överstiger dess skulder.
282.

Frivillig resolutionsplan

(1) Om det föreslås att en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer ska utses enligt denna underavdelning, ska bolagets styrelseledamöter godkänna ett frivilligt likvidationsprogram.
(a) intyg om att företaget är och kommer att kunna betala, betala eller fullgöra alla sina skulder, åtaganden och förpliktelser när de förfaller till betalning och att värdet av dess tillgångar är lika med eller överstiger dess skulder, och
(b) Specifikation -
i) skälen till bolagets upplösning;
(i) sin uppskattning av den tid som krävs för att avveckla verksamheten;
iii) huruvida likvidatorn ska bemyndigas att fortsätta bolagets verksamhet om han anser det lämpligt, eller
(iv) namn och adress för varje person som ska utses till likvidator, och
(v) huruvida likvidatorn, när bolagets angelägenheter har avvecklats fullständigt i enlighet med denna underavdelning, är skyldig att till alla medlemmar sända en redovisning av avvecklingen som upprättats eller gjorts klar av likvidatorn med avseende på avvecklingen, hans handlingar och transaktioner, inklusive uppgifter om de belopp som betalats eller erhållits och om hur bolagets tillgångar har disponerats.
(2) En styrelseledamot som lämnar in ett intyg om solvens i en plan för frivillig likvidation enligt underavsnitt (1)(a) utan att ha rimliga skäl att tro att företaget är och kommer att kunna betala, frigöra eller till fullo uppfylla sina skulder, åtaganden och skyldigheter när de förfaller till betalning begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
283.

Inledande av frivillig likvidation av det solventa bolaget

(1) Om inte annat följer av punkt (2) får ett bolag upplösas frivilligt enligt denna punkt-.
(a) om företaget -
i) ett särskilt beslut om att den ska upplösas frivilligt, eller
i) om det är tillåtet enligt dess stiftelseurkund eller bolagsordning, ett ordinarie beslut om att den frivilligt ska upplösas, eller
(b) om den period (om någon) som anges i bolagsordningen för bolagets varaktighet löper ut och bolaget fattar ett ordinarie beslut om att det ska avvecklas frivilligt, eller
(c) om den händelse (om någon) inträffar vid vars inträffande artiklarna föreskriver att bolaget ska upplösas och bolaget fattar ett ordinarie beslut om att det ska upplösas frivilligt.
(2) Ett frivilligt likvidationsbeslut av medlemmarna enligt underavsnitt
(1) får inte antas om inte -.
a) godkänner den frivilliga resolutionsplan som avses i avsnitt 282(1) inom 30 dagar efter planens datum, och
b) utse en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer för att sköta bolagets angelägenheter och för att realisera och fördela dess tillgångar.
(3) En likvidator får inte utses genom en resolution som antagits enligt detta avsnitt om-.
a) En likvidator för företaget har utsetts av den behöriga myndigheten.
Domstolen;
b) en ansökan har gjorts till domstolen om att utse en likvidator för bolaget och ansökan har inte avslagits, eller
c) den person som ska utses inte har samtyckt till att han eller hon utses.
(4) Ett beslut enligt detta avsnitt är ogiltigt och saknar verkan om-.
a) underlåter att utse en likvidator i strid med punkt 2, eller
b) han utser en person till likvidator under de omständigheter som anges i underavsnitt 3 eller i strid med avsnitt 284.
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt ska en frivillig avveckling enligt detta underavsnitt inledas när medlemmarna har fattat beslut om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) .
284.

Behörighet för likvidator enligt denna underavdelning

(1) Vid tillämpningen av denna underavdelning har en person rätt att utses och verka som likvidator för ett bolag om personen inte är diskvalificerad från att verka som likvidator för ett bolag enligt underavdelning (2).
(2) Följande personer ska vara diskvalificerade från att utses eller verka som likvidator för ett företag -.
(a) En diskvalificerad person enligt del XVI eller en person som är föremål för en likvärdig diskvalificering enligt lagstiftningen i ett land utanför Seychellerna;
b) en minderårig;
c) en vuxen med funktionshinder;
(d) en konkurs som inte har fått någon ansvarsfrihet;
e) en person som är eller har varit styrelseledamot i bolaget under de senaste två åren;
f) en person som är eller har varit inom de senaste två åren i en ledande ställning i förhållande till bolaget och vars funktioner eller ansvarsområden omfattar funktioner eller ansvarsområden som rör bolagets ekonomiska förvaltning;
g) en person som är bolagets enda delägare, och
h) en person som är en nära familjemedlem till en person som avses i punkt e, f eller g.
285.

Inlämning till registratorn

(1) Inom 21 dagar efter dagen för antagandet av ett beslut av medlemmarna om frivillig avveckling av ett företag enligt denna underavdelning ska företaget lämna in följande till registratorn, tillsammans med den avgift som anges i del II i den andra bilagan-.
a) en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om frivillig likvidation av medlemmarna, och
b) En bestyrkt kopia eller ett utdrag av planen för frivillig avveckling.
(2) Företaget ska se till att de bestyrkta dokument som avses i punkt (1) är -
(a) bestyrkt som original av bolagets registrerade ombud, och
(b) som det registrerade bolaget har lämnat in till bolagsregistret.
(3) En överträdelse av underavsnitt (1) ska leda till ogiltighet och annullering.
(a) medlemmarnas frivilliga beslut om likvidation, och
b) utnämning av likvidatorn eller likvidatorerna.
286.

Meddelande om frivillig likvidation

Likvidatorn i ett bolag ska inom 40 dagar efter det att den frivilliga likvidationen enligt denna underavdelning har inletts, i den godkända blanketten offentliggöra sin utnämning och inledandet av bolagets frivilliga likvidation enligt denna underavdelning genom att offentliggöra i -
a) Gazette eller en tidning som publiceras och distribueras dagligen i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
287.

Effekten av att en frivillig likvidation inleds

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3), gäller från och med början av den frivilliga likvidationen av ett företag-.
a) likvidatorn har vårdnad och kontroll över bolagets tillgångar, och
b) Bolagets styrelseledamöter kvarstår i sitt ämbete men har inga andra befogenheter, funktioner eller skyldigheter än de som krävs eller tillåts enligt denna underavdelning.
(2) Punkt (1) a påverkar inte rätten för en säker borgenär att ta i besittning och realisera eller på annat sätt hantera tillgångar i bolaget i vilka borgenären har ett säkerhetsintresse.
(3) Trots vad som sägs i underavsnitt (1)(b) får styrelseledamöterna, efter det att den frivilliga likvidationen har inletts, genom ett skriftligt meddelande utöva likvidatorns befogenheter och bemyndiga dem att utöva dem.
(4) En person som påstår sig utöva en direktörs befogenheter vid en tidpunkt då dessa befogenheter har upphört att gälla enligt underavsnitt (1) och som inte har fått tillstånd att utöva dem av likvidatorn enligt underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
288.

Förvaltarens skyldigheter enligt denna underavdelning

(1) En likvidator som utses enligt denna underavdelning ska-.
(a) ta bolagets tillgångar i besittning, skydda och realisera dem;
(b) Identifiera alla fordringsägare och fordringsägare i enheten;
(c) betala eller tillhandahålla eller lösa alla bolagets fordringar, skulder, åtaganden och förpliktelser; och
(d) efter att ha gjort detta, fördela bolagets överskottstillgångar mellan medlemmarna i enlighet med deras respektive rättigheter enligt bolagets bolagsordning.
(2) Om ett meddelande eller annan handling som rör ett bolag enligt denna underavdelning ska lämnas in av ett bolag som utsetts enligt denna underavdelning eller av en likvidator, får handlingen endast lämnas in av bolagets registrerade ombud.
289.

Likvidatorns befogenheter vid frivillig avveckling enligt denna underavdelning

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska en likvidator som utses enligt detta underavsnitt, i syfte att utföra de uppgifter som åläggs honom enligt avsnitt 288, ha alla befogenheter i bolaget som inte är förbehållna medlemmarna enligt denna lag eller i stadgarna, inklusive, men inte begränsat till, befogenhet att -
(a) att ta hand om bolagets egendom och i samband med detta registrera all egendom som tillhör bolaget i likvidatorns eller dess företrädares namn;
(b) sälja tillgångar i enheten på offentlig auktion eller genom privat försäljning utan föregående meddelande;
(c) driva in fordringar och tillgångar som är skyldiga till eller tillhör bolaget;
(d) att låna pengar från någon person för något ändamål som underlättar företagets likvidation och upplösning.
Bolaget och att pantsätta eller ge pant i Bolagets egendom som säkerhet för sådana lån;
(e) förhandla om och reglera bolagets fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser, inklusive kompromisser eller arrangemang med en borgenär eller en person som påstår sig vara en borgenär eller som har fordringar av något slag mot bolaget eller sig självt;
(f) väcka eller försvara talan, stämning, åtal eller andra civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden i bolagets namn och för bolagets räkning eller för likvidatorns räkning;
(g) anlitande av juridiska rådgivare, revisorer och andra rådgivare och ombud;
h) fortsätta bolagets verksamhet om likvidatorn anser att det är nödvändigt eller ligger i bolagets borgenärers eller medlemmars intresse att göra det;
(i) underteckna alla kontrakt, avtal eller andra instrument i bolagets namn och för bolagets räkning eller i likvidatorns namn;
(j)att ta i anspråk kapitalet;
k) i enlighet med denna del göra en betalning eller fördelning i pengar eller annan egendom eller delvis i båda, och
(l) att göra och utföra alla andra saker som är nödvändiga för att sköta bolagets angelägenheter och fördela dess egendom.
(2) Underavsnitt (1) gäller med förbehåll för-.
a) ett domstolsbeslut om likvidation av bolaget
bolagets eller likvidatorns befogenheter, och
b) En säkerställd borgenärs rättigheter i fråga om alla tillgångar i enheten i vilka borgenären har ett säkerhetsintresse.
(3) Trots vad som sägs i underavsnitt (1) h får en likvidator inte bedriva verksamhet i ett företag som har avvecklats ofrivilligt i mer än två år utan domstolens godkännande.
(4) Om mer än en likvidator utses, får alla befogenheter som härmed tilldelas utövas-.
a) av en eller flera av dem, enligt vad som kan fastställas vid tidpunkten för deras utnämning, eller
b) i avsaknad av ett sådant beslut, av ett antal av minst två personer.
290.

Vakans i likvidatorns tjänst enligt denna underavdelning

(1) Om det uppstår en vakans i likvidatorns ämbete enligt denna underavdelning, oavsett om det beror på likvidatorns död, avgång eller avsättning, såvida inte minst en likvidator kvarstår i ämbetet, ska en lämplig person genom ett ordinarie beslut utses till ställföreträdande likvidator.
(2) En person som utses till likvidator enligt detta avsnitt ska-.
(a) inom 14 dagar efter utnämningen lämna in ett meddelande om utnämning i godkänd form till registratorn, och
b) inom 30 dagar efter beslutet, ett meddelande om beslutet genom publicering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna,
291.

Likvidatorns avgång enligt denna underavdelning

(1) En likvidator enligt denna underavdelning får avgå endast i enlighet med detta avsnitt.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (4) ska likvidatorn ange minst följande
14 dagars varsel om sin avsikt att avstå från alla medlemmar och styrelseledamöter i bolaget.
(3) Till uppsägningen ska fogas en sammanfattning av räkenskaperna för den frivilliga likvidationen och en rapport om likvidatorns genomförande av den frivilliga likvidationen.
(4) Bolagets styrelseledamöter och medlemmar kan besluta att acceptera likvidatorns avgång med mindre än 14 dagars varsel.
(5) Vid utgången av den uppsägningstid som anges i uppsägningen, eller en sådan kortare uppsägningstid som kan godtas av medlemmarna och styrelseledamöterna enligt underavsnitt (4), får likvidatorn delge varje medlem och styrelseledamot i bolaget ett meddelande om avgång.
(6) Om en likvidator avgår ska han lämna in ett meddelande om sin avgång till registratorn och hans avgång ska träda i kraft från och med den dag då meddelandet lämnades in.
(7) När registratorn tar emot ett meddelande om avgång som lämnats in av en likvidator enligt punkt (6) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av meddelandet om avgång till bolagets registrerade ombud.
292.

Avsättande av likvidator enligt denna underavdelning

(1) En likvidator enligt denna underavdelning får inte avsättas från sitt ämbete om inte följande gäller.
(a) ett beslut av bolagets medlemmar, eller
b) ett beslut av domstolen enligt detta avsnitt.
(2) Domstolen får, på begäran av en person som avses i underavsnitt (3), avsätta ett företags likvidator om-.
(a) likvidatorn -
i) inte hade rätt att utses till likvidator för bolaget eller inte har rätt att agera, eller
(i) underlåter att följa ett domstolsbeslut eller en dom i samband med bolagets frivilliga upplösning, eller
b) domstolen har rimliga skäl att tro att -
Avsättande av likvidator enligt denna underavdelning
(i) Likvidatorns uppträdande i den frivilliga likvidationen ligger under den standard som kan förväntas av en rimligt kompetent likvidator;
i) likvidatorn har ett intresse som står i konflikt med hans roll som likvidator, eller
(iii) av någon annan anledning bör han avsättas som likvidator.
(3) En talan kan väckas vid domstolen för att få en likvidator avsatt.
a) en styrelseledamot, medlem eller borgenär i bolaget, eller
b) med domstolens tillstånd, varje annan berörd part.
(4) Domstolen får kräva att en sökande ställer säkerhet för likvidatorns kostnader i samband med ansökan.
(5) Efter att ha hört en talan enligt detta avsnitt får domstolen fatta sådana interimistiska eller andra beslut som den anser lämpliga, inklusive utnämning av en likvidator som ersätter den likvidator som avsätts genom beslutet.
(6) Om en likvidator avsätts från sitt uppdrag genom domstolsbeslut eller genom ett beslut av medlemmarna, ska bolaget till registratorn lämna en kopia av beslutet eller en bestyrkt kopia eller ett utdrag därav.
(7) När registratorn tar emot en beställning om kopia eller en beställning om kopia eller utdrag enligt punkt (6) ska registratorn genast skicka en kopia till bolagets registrerade ombud.
293.

Avbrytande av frivillig likvidation

(1) Vid en frivillig likvidation som inletts enligt denna underavdelning och med förbehåll för underavdelning (3) får ett bolag, innan det till registratorn lämnar in ett meddelande om att likvidationen har slutförts enligt avsnitt 297(1), återkalla bolagets frivilliga likvidation genom ett ordinarie beslut.
(2) Ett bolag ska lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av det beslut som avses i underavsnitt (1) till registratorn, som ska bevara det och föra in det i registret.
(3) Återkallandet av en frivillig likvidation enligt underavsnitt (1) får inte träda i kraft förrän den bestyrkta kopia eller det bestyrkta utdragsbeslut som avses i underavsnitt (1) har registrerats hos registratorn.
(4) Inom 40 dagar omedelbart efter den dag då det beslut som avses i underavsnitt (1) har lämnats in till registratorn ska bolaget låta publicera ett meddelande i - om att bolaget har upphävt sin avsikt att frivilligt upplösas och avvecklas.
a) Gazette eller en tidning som publiceras och distribueras dagligen i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (4) är skyldigt att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (4) är skyldig att betala en straffavgift på 25 dollar för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
294.

Domstolens avslutande av frivillig likvidation

(1) Domstolen får när som helst efter det att en likvidator har utsetts enligt denna underavdelning utfärda ett beslut om att avsluta den frivilliga likvidationen om den är övertygad om att det skulle vara rättvist och lämpligt att göra det.
(2) En ansökan enligt punkt (1) får göras av likvidatorn eller av en styrelseledamot, medlem eller borgenär i bolaget.
(3) Innan domstolen fattar ett beslut enligt underavsnitt (2) får den begära att likvidatorn lämnar in en rapport om varje fråga som är relevant för åtgärden.
(4) Ett föreläggande enligt underavsnitt (1) får göras med förbehåll för sådana villkor som domstolen anser lämpliga och domstolen får, när den utfärdar föreläggandet eller när som helst därefter, ge sådana kompletterande anvisningar eller utfärda sådana andra förelägganden som den anser lämpliga i samband med avslutandet av den frivilliga avvecklingen.
(5) Om domstolen utfärdar ett beslut enligt underavsnitt (1) , ska bolaget upphöra att vara i frivillig likvidation och likvidatorn ska upphöra att inneha sitt ämbete med verkan från och med dagen för beslutet eller en senare dag som kan anges i beslutet.
(6) Om domstolen fattar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska sökanden lämna in en kopia av beslutet till registratorn.
(7) När registratorn tar emot en beställning om kopia enligt punkt (6) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av beställningen till bolagets registrerade ombud.
295.

Befogenhet att ansöka om ett föreläggande hos domstolen

En likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag som är eller ska avvecklas frivilligt enligt denna underavdelning får ansöka till domstolen om ett beslut som rör någon aspekt av avvecklingen och, efter ansökan, får domstolen fatta ett sådant beslut som den anser lämpligt.
296.

Delårsbalansräkning vid genomförandet av likvidationen

(1) Efter utgången av det år som börjar med den dag då en frivillig likvidation inleddes och efter utgången av varje efterföljande år ska likvidatorn, om likvidationen inte har slutförts, också-.
(a) skriftligen distribueras till alla medlemmar, eller
(b) kalla till en bolagsstämma för bolagets medlemmar vid vilken likvidatorn ska framträda inför stämman,
en rapport om sina åtgärder och transaktioner och om genomförandet av uppgörelsen under det föregående året.
(2) Likvidatorn får kalla till bolagsstämma när som helst.
297.

Upplösning

(1) När en frivillig likvidation enligt denna underavdelning har slutförts ska bolaget tillsammans med den avgift som avses i del 2 i den andra bilagan lämna in ett meddelande i godkänd form från bolagets likvidator till registratorn om att bolagets frivilliga likvidation enligt denna underavdelning har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att det meddelande om likvidator som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) Vid mottagandet av ett meddelande från en likvidator enligt underavsnitt (1) ska registratorn-.
a) stryka företagets namn ur registret, och
(b) utfärda ett upplösningsbevis i godkänd form som intygar bolagets upplösning.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) ska bolagets upplösning träda i kraft från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett intyg om upplösning enligt underpunkt (3) ska registratorn se till att det offentliggörs i Gazette att bolaget har strukits ur registret och upplösts.

UNDERAVSNITT III - FRIVILLIG LIKVIDATION AV ETT INSOLVENT FÖRETAG

298.

Tillämpning av denna del

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna underavdelning får ett bolag frivilligt likvideras enligt denna underavdelning om det är insolvent.
299.

Betydelse av insolvent

Vid tillämpningen av detta avsnitt och avsnitt IV (obligatoriska områden) gäller följande
upplösning av domstolen), är ett företag insolvent när -
(a) värdet av dess skulder överstiger eller kommer att överstiga dess tillgångar, eller
(b) Den är eller kommer inte att kunna betala sina skulder när de förfaller till betalning.
300.

Om företaget befanns vara insolvent

(1) Om likvidatorn för ett företag i frivillig likvidation enligt del II (Voluntary winding up of solvent company) vid någon tidpunkt anser att företaget är insolvent, ska han genast-.
a) avbryta den frivilliga likvidationen i enlighet med underavsnitt II, och
(b) skriftligen underrätta varje medlem och känd borgenär i bolaget om detta.
(2) En likvidator som bryter mot underavsnitt (1) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10. 000 dollar.
301.

Inledande av frivillig likvidation av ett insolvent företag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) kan ett bolag upplösas frivilligt enligt detta underavsnitt om bolaget fattar ett särskilt beslut om att det ska upplösas frivilligt.
(2) Ett beslut om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) får inte antas om inte-.
a) beslutet -
(i) utse en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer för att sköta bolagets angelägenheter och för att realisera och fördela dess tillgångar;
i) anger att bolaget är insolvent i enlighet med detta underavsnitt och att bolagets styrelseledamöter har skickat en insolvensförklaring till bolagets medlemmar i enlighet med punkt b, och
iii) anger att den föreslagna frivilliga upplösningen omfattas av denna underavdelning, och
(b) bolagets styrelseledamöter har tillhandahållit bolagets styrelse.
Ledamöter med en insolvensförklaring -
(i) ett fastställande att företaget är insolvent, och
(i) Upplysningar om företagets tillgångar och skulder per den senaste praktiskt genomförbara tidpunkten före upprättandet av de finansiella rapporterna.
(3) En likvidator får inte utses genom en resolution som antagits enligt detta avsnitt om-.
a) En likvidator för företaget har utsetts av den behöriga myndigheten.
Domstolen;
b) en ansökan har gjorts till domstolen om att utse en likvidator för bolaget och ansökan har inte avslagits, eller
c) den person som ska utses inte har samtyckt till att han eller hon utses.
(4) Ett beslut enligt detta avsnitt är ogiltigt och saknar verkan om-.
a) underlåter att utse en likvidator i strid med punkt 2, eller
b) han utser en person till likvidator under de omständigheter som anges i underavsnitt (3) eller i strid med avsnitt 284 (befogenhet att likvidera) .
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt ska en frivillig avveckling enligt detta underavsnitt inledas när det särskilda beslutet om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) antas.
302.

Tillämpning av vissa bestämmelser i underavsnitt II på detta underavsnitt

Följande avsnitt i underavsnitt II gäller i tillämpliga delar för en likvidator som utses enligt detta underavsnitt-.
a) § 284 (befogenhet att avveckla) ;
(b) avsnitt 287 (verkan av att en frivillig likvidation inleds) ;
(c) avsnitt 288 (likvidatorns skyldigheter) ; (d) avsnitt 289 (likvidatorns befogenheter) ;
(e) § 290 (vakans i likvidatorns tjänst), (f) § 291 (likvidatorns avgång) ;
g) avsnitt 292 (avsättning av likvidator) , med undantag för att orden - upplösning av medlem i underavsnitt 1 a i avsnitt 292 ska anses utelämnade och orden - upplösning av borgenärer ska ersättas med orden - upplösning av borgenärer;
h) avsnitt 293 (avskaffande av frivillig likvidation) , med undantag för orden -ordinarie i avsnitt 293.1 a. (a) ska anses utelämnas och ersättas med orden "upplösning av borgenärer";
(i) avsnitt 294 (avslutande av frivillig upplösning av den
domstolen), och
j) § 295 (befogenhet att ansöka om ett beslut hos domstol).
303.

Inlämning till registratorn

(1) Inom 21 dagar efter dagen för antagandet av ett beslut om frivillig likvidation av ett företag enligt denna underavdelning ska företaget till Registrar of Companies lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om frivillig likvidation tillsammans med den avgift som anges i del II i den andra bilagan.
(2) Bolaget ska se till att den bestyrkta kopia eller utdrag av det beslut om frivillig likvidation som avses i underavsnitt (1) -
(a) bestyrkt som original av bolagets registrerade ombud, och
(b) som det registrerade bolaget har lämnat in till bolagsregistret.
(3) En överträdelse av underavsnitt (1) ska leda till ogiltighet och annullering.
(a) frivillig upplösning genom ett särskilt beslut, och
b) utnämning av likvidatorn eller likvidatorerna.
304.

Meddelande om frivillig likvidation

Likvidatorn i ett bolag ska inom 40 dagar efter det att den frivilliga likvidationen enligt denna underavdelning har inletts, i den godkända blanketten offentliggöra sin utnämning och inledandet av bolagets frivilliga likvidation enligt denna underavdelning genom att offentliggöra i -
a) Gazette eller en tidning som publiceras och distribueras dagligen i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
305.

Likvidatorn ska sammankalla det första borgenärsmötet

(1) Ett bolags likvidator ska så snart som möjligt efter att han har utsetts enligt denna underavdelning kalla till ett möte med bolagets borgenärer (i denna paragraf kallat -det första borgenärsmötet) senast 14 dagar före den dag då mötet ska hållas.
(a) skicka en kallelse till varje borgenär, och
b) annonsering av mötet i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(2) Före det första borgenärsmötet ska likvidatorn på begäran av en borgenär ge denne en kallelse till det första borgenärsmötet.
a) en förteckning över bolagets borgenärer som likvidatorn känner till, och
b) Sådan annan information om företagets angelägenheter som borgenären rimligen kan kräva och som likvidatorn rimligen kan tillhandahålla.
(3) Likvidatorn ska närvara vid det första borgenärsmötet och ska, om han utses av medlemmarna, rapportera till mötet om varje utövande av sina befogenheter sedan han utsågs.
(4) Vid det första borgenärsmötet får borgenärerna -
a) i fråga om en likvidator som utsetts av medlemmarna, utse en annan likvidator i hans ställe, eller
(b) utse en borgenärskommitté.
(5) En överträdelse av underavsnitten (1) , (2) eller (3) är ett brott och likvidatorn kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
306.

Borgenärernas granskning av likvidatorns räkenskaper

(1) Vid en likvidation enligt denna del, om likvidatorn har
har avyttrat bolagets tillgångar, omfattas det av detta avsnitt -
(a) sammankalla ett borgenärsmöte i syfte att överväga och granska de finansiella rapporterna och borgenärernas fordringar och preferenser, och
(b) fastställa ett datum för fördelningen av bolagets tillgångar.
(2) När det gäller ett borgenärsmöte som avses i underavsnitt (1)(a) får bolagets likvidator inte, mindre än 14 dagar före den dag då mötet ska hållas -
(a) underrätta varje borgenär om mötet, och
b) kalla till mötet genom annonsering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(3) När det gäller en föreslagen utdelning enligt underavsnitt (1)(b) ska bolagets likvidator minst 14 dagar före den dag då utdelningen ska ske-
(a) skicka ett meddelande om utdelning till varje borgenär, och
b) spridning genom annonsering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(4) En medlem i bolaget ska ha rätt att närvara vid det möte som avses i underavsnitt (1)(a).
(5) Med förbehåll för underavsnitten (2) (3) , (6) och (7) ska likvidatorn, efter att ha hållit det möte som avses i underavsnitt (1) (a) , fördela den del av bolagets tillgångar som han anser lämplig med hänsyn till eventuella fordringar.
(6) Underavsnitt (5) påverkar inte rätten för en likvidator, styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag att ansöka till domstolen om ett beslut i samband med någon aspekt av avvecklingen, inklusive i samband med en borgenärs fordran.
(7) Om det finns en pågående talan i domstolen med avseende på någon aspekt av likvidationen, inklusive en borgenärsfordran, får likvidatorn inte betala eller fullgöra någon skuld eller förpliktelse i bolaget.
a) till dess att talan har avgjorts av domstolen, eller
b) tidigare med skriftligt samtycke från alla borgenärer eller med domstolens tillstånd.
307.

Redovisning av likvidationen före upplösningen

(1) Så snart bolagets angelägenheter är helt avvecklade enligt denna underavdelning ska likvidatorn upprätta en skriftlig redogörelse för avvecklingen och för likvidatorns handlingar och transaktioner, inklusive uppgifter om de belopp som betalats eller erhållits och om hur bolagets tillgångar har disponerats.
(2) Likvidatorn ska förse bolagets medlemmar med en kopia av den redovisning som avses i underavsnitt (1).
308.

Upplösning

(1) När en frivillig likvidation enligt denna underavdelning har slutförts och bolagets likvidator har uppfyllt kraven i avsnitt 307, ska bolaget till bolagsregistret lämna in ett meddelande i godkänd form från bolagets likvidator om att avsnitt 307 har uppfyllts och att bolagets frivilliga likvidation enligt denna underavdelning har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att insolvensförvaltaren underrättas i enlighet med följande
Underavsnitt (1) , ska lämnas in till bolagsregistret av bolagets registrerade ombud.
(3) Vid mottagandet av ett meddelande från en likvidator enligt underavsnitt (1) ska
Registratorn skall -
a) stryka företaget ur registret, och
(b) utfärda ett upplösningsbevis i godkänd form som intygar bolagets upplösning.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) ska bolagets upplösning träda i kraft från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett intyg om upplösning enligt underpunkt (3) ska registratorn se till att det offentliggörs i Gazette att bolaget har strukits ur registret och upplösts.

Underavsnitt IV - Tvångslikvidation av domstolen

309.

ansökan om tvångslikvidation

(1) Om någon av de omständigheter som avses i avsnitt 310 gäller för ett bolag kan en ansökan om tvångslikvidation av bolaget göras till domstolen, av bolaget, av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller likvidator eller av någon annan berörd part.
(2) Ett domstolsbeslut på en ansökan enligt underavsnitt (1) ska ha verkan till förmån för alla bolagets borgenärer som om ansökan hade gjorts av dem.
310.

Omständigheter under vilka domstolen kan upplösa bolaget

Ett bolag kan upplösas av domstolen om -
(a) Bolaget har genom ett särskilt beslut beslutat att bolaget ska upplösas av domstolen;
b) företaget inte inleder sin verksamhet inom ett år från den dag då det bildades;
(c) Företaget avbryter sin verksamhet under ett helt år;
(d) Bolaget har inga medlemmar (förutom bolaget självt om det innehar egna aktier som egna aktier);
(e) Bolaget är insolvent i den mening som avses i avsnitt 299;
(f) bolaget har underlåtit att följa en instruktion från bolaget.
registrator enligt § 31 för att ändra sitt namn, eller
g) Domstolen anser att det är rättvist och skäligt att avveckla bolaget.
311.

Myndigheten får höras under handläggningen av ansökan.

(1) En ansökan om ett beslut om tvångslikvidation av ett företag som avses i underavsnitt (2) får inte prövas om inte en kopia av ansökan har delgivits myndigheten minst sju dagar (eller en annan period som tribunalen efter eget gottfinnande kan bestämma) före den dag då ansökan ska prövas.
(2) De företag som avses i punkt (1) är -.
a) Ett företag som verkar som en investeringsfond inom ramen för det ömsesidiga systemet.
lagen om fonder och hedgefonder;
b) ett företag med skyddad cell, och
c) Företag av någon annan klass eller beskrivning som myndigheten föreskriver för tillämpningen av detta avsnitt.
(3) Vid förhandlingen om ansökan får myndigheten lämna in synpunkter till tribunalen som tribunalen ska beakta när den beslutar om den ska utöva sina befogenheter enligt denna del eller inte och i så fall på vilket sätt.
312.

Skäl för vilka registratorn, myndigheten eller ministern kan lämna in en ansökan om likvidation

(1) Ett företag får upplösas av domstolen om domstolen anser att det är önskvärt att företaget upplöses för att skydda allmänheten eller Seychellernas anseende.
(2) En ansökan enligt underavsnitt (1) om tvångslikvidation av ett företag får endast göras av registratorn, myndigheten eller ministern till domstolen.
(3) Ett domstolsbeslut på en ansökan enligt underavsnitt (1) ska ha verkan till förmån för alla bolagets borgenärer som om ansökan hade gjorts av dem.
(4) Detta avsnitt är ett tillägg till och avviker inte från övriga bestämmelser i denna del och andra rättsakter om upplösning.
313.

Befogenhet att avsluta förfarandet och utse en provisorisk likvidator

Vid ansökan om tvångslikvidation av ett bolag eller när som helst därefter kan en borgenär i bolaget ansöka till domstolen om ett beslut -.
(a) på de villkor som domstolen anser lämpliga, stoppa varje talan eller förfarande som pågår mot bolaget;
(b) utse en provisorisk likvidator för att fastställa bolagets tillgångar och skulder, förvalta dess angelägenheter och utföra alla de handlingar som domstolen kan tillåta.
314.

Förstainstansrättens behörighet att pröva överklaganden

Efter att ha hört en ansökan om tvångslikvidation av ett bolag får domstolen bifalla ansökan på de villkor som den anser lämpliga, avslå ansökan eller fatta andra beslut som den anser lämpliga.
315.

Utseende av likvidator vid tvångslikvidation

(1) När domstolen utfärdar ett verkställighetsbeslut ska den utse en sådan likvidator som den anser lämplig, vilken kan vara en likvidator som utsetts av sökanden.
(2) Domstolen får, innan eller efter att ha utsett en person till likvidator, föreskriva att alla pengar som denne tar emot ska betalas in på ett konto som domstolen bestämmer.
(3) Om inte annat följer av villkoren för att utse en likvidator ska en likvidator som utses av domstolen-.
(a) ta bolagets tillgångar i besittning, skydda och realisera dem;
(b) Identifiera alla fordringsägare och fordringsägare i enheten;
(c) betala eller tillhandahålla eller lösa alla bolagets fordringar, skulder, åtaganden och förpliktelser; och
(d) efter att ha gjort detta, fördela bolagets överskottstillgångar mellan medlemmarna i enlighet med deras respektive rättigheter enligt bolagets bolagsordning.
(4) När det enligt detta underavsnitt krävs att ett meddelande eller annan handling ska lämnas in av en likvidator får handlingen, om likvidatorn inte är bosatt i Seychellerna, lämnas in endast av -
a) en person som har tillstånd att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275), eller
b) en advokat i Seychellerna som agerar på likvidatorns vägnar.
316.

Ersättning till likvidatorn

Arvodena för en likvidator som utses av domstolen ska fastställas av domstolen.
317.

Inlämning till registratorn

(1) Inom 21 dagar efter den dag då domstolen fattar ett beslut om tvångslikvidation enligt denna underavdelning ska företaget till registratorn överlämna en kopia av beslutet om tvångslikvidation tillsammans med den avgift som anges i del II i den andra bilagan.
(2) Bolaget ska se till att kopian av det likvidationsbeslut som avses i underavsnitt (1) deponeras hos registratorn av bolagets registrerade ombud.
318.

Meddelande om tvångslikvidation

Likvidatorn för ett bolag i tvångslikvidation ska inom 40 dagar efter beslutet om tvångslikvidation genom offentliggörande meddela att han utsetts till likvidator och att bolaget tvångslikviderats.
a) Gazette eller en tidning som publiceras och distribueras dagligen i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
319.

Likvidatorn ska sammankalla det första borgenärsmötet

(1) Ett bolags likvidator ska så snart som möjligt efter att han har utsetts enligt denna underavdelning kalla till ett möte med bolagets borgenärer (i denna paragraf kallat -det första borgenärsmötet) senast 14 dagar före den dag då mötet ska hållas.
(a) skicka en kallelse till varje borgenär, och
(b) annonsering av mötet i samband med
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(2) Före dagen för det första borgenärsmötet ska likvidatorn
på begäran av en borgenär, denna borgenär -
a) en förteckning över bolagets borgenärer som likvidatorn känner till, och
b) Sådan annan information om företagets angelägenheter som borgenären rimligen kan kräva och som likvidatorn rimligen kan tillhandahålla.
(3) Likvidatorn ska närvara vid det första borgenärsmötet och ska, om han utses av medlemmarna, rapportera till mötet om varje utövande av sina befogenheter sedan han utsågs.
(4) Vid det första borgenärsmötet får borgenärerna -
a) i fråga om en likvidator som utsetts av medlemmarna, utse en annan likvidator i hans ställe, eller
(b) utse en borgenärskommitté.
(5) En överträdelse av underavsnitten (1) , (2) eller (3) är ett brott och likvidatorn kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10 000 dollar.
320.

Konsekvenserna av utnämningen av likvidatorn och beslutet om tvångslikvidation.

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), gäller följande från och med utnämningen av en likvidator i en tvångslikvidation av ett företag-.
a) likvidatorn har vårdnad och kontroll över bolagets tillgångar, och
b) Bolagets styrelseledamöter ska fortsätta att vara verksamma men ska upphöra att ha några befogenheter, funktioner eller skyldigheter om inte likvidatorn eller domstolen godkänner att de fortsätter att vara verksamma.
(2) Punkt (1) a påverkar inte rätten för en säker borgenär att ta i besittning och realisera eller på annat sätt hantera tillgångar i bolaget i vilka borgenären har ett säkerhetsintresse.
(3) En person som påstår sig utöva en styrelseledamots befogenheter vid en tidpunkt då dessa befogenheter har upphört att gälla enligt underavsnitt (1) och hans eller hennes
utövandet inte har godkänts av likvidatorn eller domstolen begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter som inte får överstiga 10 000 US-dollar.
(4) När ett beslut om tvångsavveckling har fattats ska bolaget upphöra med sin verksamhet, såvida det inte är lämpligt att ekonomiskt avveckla bolaget.
(5) Med förbehåll för underavsnitt (4) ska bolagets konstitution och befogenheter, om inte annat föreskrivs i dess stadgar, fortsätta att gälla fram till dess att bolaget upplöses.
(6) Ett företag som bryter mot underavsnitt (4) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 10. 000 dollar.
321.

Befogenheter för en likvidator som utses av domstolen

(1) Om inte annat följer av punkt (2) ska en likvidator som utses av domstolen ha följande befogenheter-.
(a) att ta hand om bolagets egendom och i samband med detta registrera all egendom som tillhör bolaget i likvidatorns eller dess företrädares namn;
(b) sälja tillgångar i enheten på offentlig auktion eller genom privat försäljning utan föregående meddelande;
(c) driva in fordringar och tillgångar som är skyldiga till eller tillhör bolaget;
(d) att låna pengar från någon person för något ändamål som underlättar likvidation och upplösning av bolaget och att pantsätta eller ge pant i bolagets egendom som säkerhet för sådana lån;
(e) förhandla om och reglera bolagets fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser, inklusive kompromisser eller arrangemang med en borgenär eller en person som påstår sig vara en borgenär eller som har fordringar av något slag mot bolaget eller sig självt;
(f) väcka eller försvara talan, stämning, åtal eller andra civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden i bolagets namn och för bolagets räkning eller för likvidatorns räkning;
Krafter i
en likvidator som utsetts av domstolen
(g) anlitande av juridiska rådgivare, revisorer och andra rådgivare och ombud;
h) fortsätta bolagets verksamhet om likvidatorn anser att det är nödvändigt eller ligger i bolagets borgenärers eller medlemmars intresse att göra det;
(i) underteckna alla kontrakt, avtal eller andra instrument i bolagets namn och för bolagets räkning eller i likvidatorns namn;
(j)att ta i anspråk kapitalet;
(k) betala alla borgenärer i enlighet med bestämmelserna i denna del;
(l) att göra och utföra alla andra saker som är nödvändiga för att sköta bolagets angelägenheter och fördela dess egendom, och
(m) göra någon annan handling som godkänts av domstolen.
(2) Underavsnitt (1) gäller med förbehåll för-.
a) ett domstolsbeslut om likvidatorns befogenheter, inklusive ett beslut som kräver att likvidatorn ska inhämta domstolens godkännande innan han eller hon utövar en viss befogenhet, och
b) En säkerställd borgenärs rättigheter i fråga om tillgångar i den enhet i vilken borgenären har ett säkerhetsintresse.
322.

Likvidatorns avgång, avsättning eller dödsfall

(1) Vid tvångsupplösning -
(a) en likvidator kan avgå eller avsättas av domstolen, och
b) Om en vakans uppstår i likvidatorns tjänst på grund av avgång, avsättning eller dödsfall, får domstolen tillsätta vakansen.
(2) Om domstolen fattar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska sökanden lämna in en kopia av beslutet till registratorn.
(3) När registratorn tar emot en beställning om kopia enligt punkt (2) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av beställningen till bolagets registrerade ombud.
323.

Borgenärernas granskning av likvidatorns räkenskaper

(1) I en tvångslikvidation, när likvidatorn har realiserat fordran.
företagets tillgångar, omfattas det av denna paragraf -
(a) sammankalla ett borgenärsmöte i syfte att överväga och granska de finansiella rapporterna och borgenärernas fordringar och preferenser, och
(b) fastställa en dag för fördelning av bolagets tillgångar.
(2) När det gäller ett borgenärsmöte som avses i underavsnitt (1)(a) får bolagets likvidator inte, mindre än 14 dagar före den dag då mötet ska hållas -
(a) skicka en kallelse till varje borgenär om mötet, och
b) montering genom annonsering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(3) När det gäller en föreslagen utdelning enligt underavsnitt (1)(b) får bolagets likvidator inte, mindre än 14 dagar före den dag då utdelningen ska ske, -
(a) skicka ett meddelande om utdelning till varje borgenär, och
b) spridning genom annonsering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och cirkulerar dagligen i Seychellerna, och
Borgenärernas granskning av likvidatorns räkenskaper
(i) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och sprids på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(4) En medlem i bolaget ska ha rätt att närvara vid det möte som avses i underavsnitt (1)(a).
(5) Med förbehåll för underavsnitten (2) (3) , (6) och (7) ska likvidatorn, efter att ha hållit det möte som avses i underavsnitt (1) (a) , fördela den del av bolagets tillgångar som han anser lämplig med hänsyn till eventuella fordringar.
(6) Underavsnitt (5) påverkar inte rätten för en likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag att ansöka till domstolen om ett beslut i förhållande till någon aspekt av likvidationen, inklusive i förhållande till en borgenärs fordran.
(7) Om det finns en pågående talan i domstolen med avseende på någon aspekt av likvidationen, inklusive en borgenärsfordran, får likvidatorn inte betala eller fullgöra någon skuld eller förpliktelse i bolaget.
a) till dess att talan har avgjorts av domstolen, eller
b) tidigare med skriftligt samtycke från alla borgenärer eller med domstolens tillstånd.
324.

Befogenhet att hänskjuta ärenden till förstainstansrätten för att få anvisningar

En likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag som är eller är på väg att tvångsavvecklas får ansöka till domstolen om ett beslut som rör någon aspekt av avvecklingen, och på ansökan får domstolen fatta ett sådant beslut som den anser lämpligt.
325.

Förklaring om tvångslikvidation före upplösning

(1) Så snart bolagets angelägenheter har avvecklats fullständigt ska likvidatorn upprätta eller låta upprätta en skriftlig redogörelse för avvecklingen som innehåller uppgifter om hur avvecklingen har genomförts och om likvidatorns handlingar och transaktioner, inklusive hur bolagets tillgångar har disponerats.
(2) Likvidatorn ska tillhandahålla en kopia av sitt kontoutdrag som avses i punkt 1 till - en kopia av sitt kontoutdrag.
a) domstolen, och
b) bolagets medlemmar.
(3) Kopian av det kontoutdrag som lämnas till domstolen enligt underavsnitt (2) får inte vara offentligt tillgänglig.
326.

Upplösning

(1) När en likvidation enligt denna underavdelning har slutförts och bolagets likvidator har uppfyllt kraven i avsnitt 325, ska bolaget till bolagsregistret lämna in ett meddelande i godkänd form från bolagets likvidator om att avsnitt 325 har uppfyllts och att bolagets tvångslikvidation har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att det meddelande om likvidator som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) Vid mottagandet av ett meddelande från en likvidator enligt underavsnitt (1) ska
Registratorn skall -
a) stryka företaget ur registret, och
(b) utfärda ett upplösningsbevis i godkänd form som intygar bolagets upplösning.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) ska bolagets upplösning träda i kraft från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett intyg om upplösning enligt underpunkt (3) ska registratorn se till att det offentliggörs i Gazette att bolaget har strukits ur registret och upplösts.

Underavdelning V - Allmänna bestämmelser för reglering av förlikningar

327.

Tolkning

Vid tillämpningen av detta underavsnitt -
(a) -avgift: enligt definitionen i avsnitt 176;
b) -privilegium: ett privilegium enligt artikel 2102 eller 2103 i lagen om Seychellernas civilrätt;
(c) en -säker borgenär är en borgenär i ett företag som är -säker av företaget.
(i) har en skuld över var och en av företagets tillgångar;
eller .
i) har rätt till förmånsrätt gentemot någon av följande personer
företagets tillgångar;
(d) -säkrade tillgångar, i förhållande till en förmånsrätt, är tillgångar över vilka förmånsrätten eller förmånsrätten existerar.
328.

Konkursförvaltaren ska sammankalla till borgenärsmöten

(1) Likvidatorn ska sammankalla ett borgenärsmöte för ett bolag i likvidation om - likvidatorn
a) Bolagets borgenärer kräver ett möte enligt punkt 2, eller
b) han har fått ett domstolsbeslut om att göra detta.
(2) Ett borgenärsmöte kan skriftligen begäras av minst tio procent av värdet av bolagets borgenärer.
329.

fördelning av företagets tillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i -
a) Denna lag, inklusive, men inte begränsat till, avsnitten 330, 331 och 332;
b) varje avtal mellan bolaget och en av dess borgenärer om att efterordna de skulder som är skyldiga den borgenären i förhållande till de skulder som är skyldiga bolagets övriga borgenärer, och
(c) alla avtal mellan bolaget och någon av dess fordringsägare om kvittning,
Bolagets tillgångar i likvidation ska realiseras och användas för att betala bolagets skulder och åtaganden på aparipassu-basis.
(2) Bolagets överskottstillgångar ska därefter (om inte annat föreskrivs i stadgarna) fördelas mellan medlemmarna i proportion till deras respektive rättigheter och intressen i bolaget.
330.

Kostnader för avveckling

Alla kostnader, avgifter och utgifter som uppkommer i samband med likvidationen av ett bolag, inklusive likvidatorns ersättning, ska betalas ur bolagets tillgångar och ha företräde framför alla andra fordringar.
331.

Säkerställda fordringsägare

(1) En säkerställd borgenär har en säkerhetsrätt i säkrade tillgångar.
(2) Om inte annat följer av underavsnitten (3) och (4) ska vid ett företags likvidation eller insolvens det belopp som tillfaller en säker borgenär från de säkrade tillgångarna eller försäljningsintäkterna från dessa betalas med företräde framför alla andra fordringar.
(3) Prioritet mellan säkrade borgenärer med säkerhet i samma säkrade tillgångar ska fastställas i enlighet med 184, 185 och 186 §§.
(4) När de säkrade tillgångarna i vilka en säker borgenär har en säkerhetsrätt är uttömda, men de skulder som bolaget har till den säkrade borgenären inte är helt betalda och fullgjorda, blir den säkrade borgenären en osäker borgenär och har samma rang som andra osäkra borgenärer.
(5) Vid likvidation av ett bolag ska alla privilegier som ges i stadgarna iakttas.
2101 i lagen om Seychellernas civillag ska anses vara ogiltiga och en borgenär som gör anspråk på sådana rättigheter ska anses vara en osäker borgenär.
332.

Särskilda utbetalningar

(1) I detta avsnitt betyder -relevant datum- -betyder-.
a) i fråga om ett företag som har likviderats genom tvångslikvidation och som inte tidigare har inlett en frivillig likvidation, datumet för likvidationsbeslutet, och
(b) i alla andra fall, datumet för inledandet av avvecklingen.
(2) Om inte annat följer av artiklarna 330 och 331 och underavsnitt (3), ska betalning av alla andra skulder prioriteras vid likvidation av ett företag-.
(a) eventuella skatter, avgifter eller straffavgifter som bolaget ska betala till registratorn eller myndigheten enligt denna lag och som har förfallit till betalning inom tolv månader före den relevanta dagen, och
(b) alla löner och andra ersättningar till en anställd i företaget som inte överstiger 6 000 dollar sammanlagt per anställd med avseende på tjänster som utförts till företaget under tre månader före den relevanta dagen, under förutsättning att om en anställd är skyldig ett belopp som överstiger 6 000 dollar, kan det överskjutande beloppet krävas som en icke prioriterad skuld tillsammans med alla andra icke prioriterade säkrade fordringsägare i företaget.
(3) De skulder som avses i underavsnitt (2) ska vara -.
(a) har samma rang sinsemellan och betalas i sin helhet om inte tillgångarna inte räcker till för att uppfylla dem, i vilket fall de betalas i lika stora delar, och
(b) i den mån bolagets tillgångar som är tillgängliga för allmänna fordringsägare är otillräckliga för att tillfredsställa dem, ha företräde framför Fordringshavarnas fordringar enligt någon flytande panträtt som skapats av bolaget och ska betalas i enlighet med detta från alla tillgångar som ingår i eller är föremål för sådan panträtt.
(4) Med förbehåll för att belopp som är nödvändiga för att täcka kostnader och utgifter för avvecklingen behålls, ska de fordringar som avses i punkt 1 omedelbart avskrivas i den mån tillgångarna är tillräckliga för att täcka dem.
(5) Om en utbetalning på lönebasis eller annan ersättning har gjorts till en anställd i ett bolag ur pengar som dragits av en person för det ändamålet, ska den personen vid en likvidation ha rätt till företräde för de pengar som betalats ut och betalats ut upp till det belopp med vilket det belopp för vilket den anställde skulle ha haft rätt till företräde vid likvidationen har minskats på grund av den gjorda utbetalningen.
333.

Inga aktieöverföringar efter avvecklingens början

Varje överlåtelse av aktier i ett bolag som görs efter det att en likvidation har inletts, utom en överlåtelse till eller med likvidatorns samtycke, ska vara ogiltig.
334.

Företag som ska underrättas om ansökan om likvidation

Domstolen får inte pröva en ansökan om upplösning av ett bolag enligt denna lag om den inte är övertygad om att bolaget har underrättats om datum, tid och plats för prövning av ansökan.
335.

Utfrågning i kammaren

En talan vid domstolen enligt denna del och alla efterföljande förfaranden, inklusive en talan om föreläggande, ska höras inom stängda dörrar om inte domstolen beslutar något annat.
336.

Bolaget förbinder sig att inte bedriva någon verksamhet efter upplösningen.

(1) Omedelbart efter att ett företag har upplösts (oavsett om det sker genom frivillig likvidation, tvångslikvidation eller på annat sätt(g)) ska företaget -.
a) upphör att existera som ett organ som inrättats eller fortsätter att existera enligt denna lag, och
(b) inte ådra sig några kommersiella eller avtalsmässiga skulder eller förpliktelser.
(2) En bolagsman som orsakar eller tillåter att bolaget bryter mot underavsnitt (2) (b) är personligen ansvarig för alla skulder eller förpliktelser.
337.

Åtgärder mot gärningsmän i ansvarsställning

(1) Om det under avvecklingen av ett företag visar sig att en person som beskrivs i underavsnitt (2)-.
(a) har förskingrat eller på annat sätt förbrukat någon av följande tillgångar i företaget;
b) har blivit personligt ansvarig för den information som företaget har tillhandahållit.
skulder eller åtaganden, eller
(c) på annat sätt gör sig skyldig till något brott eller brott mot förtroendeuppdrag i förhållande till bolaget,
får likvidatorn, en borgenär eller en delägare i bolaget ansöka till domstolen om ett beslut enligt denna paragraf.
(2) De personer som avses i underavsnitt (1) är - - - -
(a) En tidigare eller nuvarande ledande befattningshavare i företaget;
(b) varje annan person som är eller har varit direkt eller indirekt involverad på något sätt i främjandet, bildandet eller ledningen av bolaget.
(3) På en ansökan enligt underavsnitt (1) får domstolen överväga och besluta om den berörda personens uppförande -.
(a) återbetala, återställa eller kvitta sådana pengar eller sådan egendom;
(b) att bidra med detta belopp till bolagets tillgångar;
(c) att betala ränta på detta belopp till en sådan räntesats och från en sådan dag, enligt domstolens gottfinnande med avseende på försummelsen, oavsett om det sker som ersättning eller kompensation eller på annat sätt.
338.

Olagliga preferenser i eller före bosättningen

(1) En borgenär, en delägare eller ett bolags likvidator får ansöka till domstolen om ett beslut enligt detta avsnitt om bolaget har gett en person företräde vid någon tidpunkt efter början av en period på sex månader omedelbart före den relevanta dagen.
(2) Vid tillämpningen av detta avsnitt-.
(a) ett företag gynnar en enskild person när -
i) den personen är en av bolagets borgenärer eller en borgensman eller garant för någon av bolagets skulder eller andra åtaganden, och
(i) bolaget gör eller låter göra något som förbättrar den personens ställning vid bolagets likvidation;
b) det relevanta datumet är det tidigaste av -
(i) datumet för en ansökan till domstolen om tvångslikvidation av bolaget, eller
(i) den dag då bolaget fattar ett beslut av medlemmarna om frivillig avveckling av bolaget.
den -
(3) När domstolen tar ställning till en talan enligt underavsnitt (1).
(a) bolaget var insolvent i den mening som avses i avsnitt 299 vid den tidpunkt då förmånsrätten beviljades eller blev insolvent till följd av beviljandet av förmånsrätten, och
(b) företaget, när det beslutade att bevilja en förmånsrätt, påverkades av en önskan att uppnå den effekt som avses i punkt (2) (a) (i),
får domstolen fatta de beslut som den anser lämpliga för att återställa den ställning som företaget skulle ha haft om det inte hade haft företräde för företaget.
(4) Utan att det påverkar tillämpningen av det allmänna innehållet i underavsnitt (3) , men med förbehåll för underavsnitt (5) , får ett beslut enligt detta avsnitt-.
(a) kräva att de tillgångar som överförs i samband med beviljandet av preferensen överförs till bolaget;
b) kräva att egendom ska överföras om den är i händerna på en person användningen antingen av intäkterna från försäljningen av den egendom som överförs eller av de pengar som överförs;
(c) frisläppande eller befrielse (helt eller delvis) av en säkerhet som företaget har ställt;
(d) kräva att någon person ska betala till likvidatorn sådana belopp för förmåner som bolaget har tillhandahållit honom eller henne enligt domstolens beslut;
e) föreskriva att varje borgensman eller garant vars förpliktelser gentemot någon person har frigjorts, minskats eller befriats genom beviljandet av förmånsrätten ska stå för sådana nya eller återupplivade förpliktelser gentemot den personen som domstolen anser vara lämpliga;
(f) ställa säkerhet för fullgörandet av alla skyldigheter som uppstår eller följer av utnämningen;
g) föreskriva i vilken utsträckning en person vars egendom överförs till bolaget genom beslutet eller som åläggs skyldigheter genom beslutet ska kunna göra anspråk på eller på annat sätt vara ansvarig vid likvidation.
som har uppstått till följd av beviljandet av förmånen eller som har blivit frigjorda, reducerade eller uppsagda till följd av den.
(5) Ett beslut enligt detta avsnitt kan påverka en persons egendom eller ålägga en person skyldigheter, oavsett om denne är den person som förmånsrätten har beviljats eller inte, men det får inte -
(a) försämra egendomsrättigheter som förvärvats av en annan person än bolaget i god tro, mot värde och utan att ha underrättats om att det föreligger omständigheter som gör det möjligt att ansöka om ett föreläggande enligt detta avsnitt;
b) inkräkta på en rättighet som följer av en sådan rättighet, eller
c) kräva att en person ska betala ett belopp till likvidatorn för en förmån som personen har mottagit vid en tidpunkt då personen inte var borgenär i bolaget och som personen har mottagit i god tro, mot ersättning och utan att ha underrättats om att det föreligger omständigheter som gör det möjligt att begära ett beslut enligt denna paragraf.
(6) Vid tillämpningen av detta avsnitt på alla fall där den föredragna personen är knuten till företaget-.
a) Hänvisningen till sex månader i underavsnitt 1 ska läsas som en hänvisning till två år.
b) Det antas, om inte motsatsen bevisas, att företaget påverkades i sitt beslut att ge förmånen av den önskan som avses i punkt 3 b.
(7) Vid tillämpningen av underavsnitt (6) är en person vid någon tidpunkt med företaget -ansluten om företaget visste eller borde ha vetat vid den tidpunkten-.
(a) den personen hade ett väsentligt direkt eller indirekt ägande, finansiellt eller annat intresse i eller kopplat till enheten (annat än som borgenär, garant eller borgensman), eller
b) en annan person hade ett sådant intresse i eller en sådan koppling till både den personen och företaget.
(8) Det faktum att något görs eller tillåts göras i enlighet med ett domstolsbeslut utesluter inte utan vidare ett företräde.
(9) Ingenting i detta avsnitt påverkar andra rättsmedel.

del xvIII bedräglig och olaglig handel

339.

Brottet bedrägeri vid handel

Om ett företags verksamhet bedrivs med avsikt att lura borgenärer (vare sig det gäller företaget eller någon annan person) eller i bedrägligt syfte, begår varje person som medvetet är part i den verksamhet som bedrivs på detta sätt ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 100 000 dollar eller till fängelse i högst fem år eller till bådadera.
340.

Civilrättsligt ansvar för bedrägliga transaktioner

(1) Om det i samband med -
a) upplösning av ett bolag, eller
b) Avveckling av verksamheten i ett skyddat cellföretag, eller av cellrätten i ett skyddat cellföretag, i enlighet med ett konkurs- eller förvaltningsbeslut,
det visar sig att företagets eller cellens verksamhet (beroende på vad som är tillämpligt) har bedrivits med avsikt att lura borgenärer (oavsett om det gäller företaget, cellen eller någon annan person) eller i bedrägliga syften, har punkt 2 verkan.
2. Personaldomstolen skall på begäran av -
a) likvidatorn, förvaltaren eller en borgenär eller delägare i bolaget, eller
b) Förvaltaren, konkursförvaltaren eller en borgenär eller en cellmedlem i det skyddade cellföretaget,
Kan förklara att varje person som medvetet deltagit i affärsverksamheten på det sätt som anges ovan ska vara skyldig att göra sådana bidrag till bolagets eller cellens tillgångar (beroende på vad som är fallet) som domstolen anser lämpligt.
341.

Ledarnas civilrättsliga ansvar för olaglig handel

(1) Om det i samband med avvecklingen av ett företag visar sig att underavsnitt (2) är tillämpligt på en person, ska domstolen, om inte annat följer av underavsnitt (3), ansöka hos den
Brottet bedrägeri vid handel
Civilrättsligt ansvar för bedrägliga transaktioner
Ledarnas civilrättsliga ansvar för olaglig handel
på begäran av likvidatorn, en borgenär eller en delägare i bolaget, förklara att denna person är skyldig att bidra till bolagets tillgångar på det sätt som domstolen anser lämpligt.
(2) Detta underavsnitt gäller för en person om-.
a) Företaget har gått i konkurs;
(b) visste eller borde ha kommit fram till att det inte fanns någon rimlig möjlighet för bolaget att undvika insolvens, någon gång innan likvidationen av bolaget inleddes, och
c) den personen var styrelseledamot i bolaget vid den tidpunkten.
(3) Domstolen ska inte göra en förklaring enligt detta avsnitt till en person om den anser att han, efter det att det villkor som avses i underavsnitt (2) b först uppfylldes i förhållande till honom, vidtog alla åtgärder för att minimera den potentiella förlusten för bolagets borgenärer som han borde ha vidtagit.
(4) Vid tillämpningen av underavsnitten (2) och (3) är de fakta som en styrelseledamot i ett företag bör känna till, de slutsatser som han bör dra och de åtgärder som han bör vidta de fakta som en styrelseledamot skulle känna till, nå eller vidta enligt avsnitt 144.
(5) Vid tillämpningen av detta avsnitt är ett företag insolvent om det träder i likvidation vid en tidpunkt då dess tillgångar inte räcker till för att betala dess skulder och andra åtaganden samt kostnaderna för likvidationen.
(6) Detta avsnitt gäller utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 340.
342.

Ledares civilrättsliga ansvar för olovlig handel: celler i det skyddade cellföretaget

(1) Om det under avvecklingen av verksamheten i en cell i ett skyddat cellföretag enligt ett konkurs- eller förvaltningsbeslut framkommer för domstolen att underavsnitt (2) är tillämpligt på en person, får domstolen, om inte annat följer av underavsnitt (3), på begäran av likvidatorn, konkursförvaltaren eller någon borgenär eller medlem i cellen, förklara att personen är skyldig att lämna ett sådant bidrag till cellens tillgångar som domstolen anser lämpligt.
(2) Detta underavsnitt gäller för en person om-.
a) cellen har gått i konkurs;
(b) visste eller borde vid någon tidpunkt innan likvidationen inleddes ha kommit fram till att det inte fanns några rimliga utsikter att cellen skulle förhindra en insolvent likvidation, och
(c) den personen var styrelseledamot i det skyddade cellföretaget vid den tidpunkten.
(3) Domstolen ska inte göra en förklaring enligt detta avsnitt till en person om den anser att han, efter det att det villkor som avses i underavsnitt (2) b först uppfylldes i förhållande till honom, vidtog alla åtgärder för att minimera den möjliga förlusten för cellens borgenärer som han borde ha vidtagit.
(4) Vid tillämpningen av underavsnitten (2) och (3) är de fakta som en styrelseledamot i ett företag med skyddad cell bör känna till, de slutsatser som han bör dra och de åtgärder som han bör vidta de fakta som en styrelseledamot enligt avsnitt 144 skulle känna till, dra eller vidta.
(5) Vid tillämpningen av detta avsnitt går en cell i insolvens om de celltillgångar som kan hänföras till cellen (och, om företaget har ingått ett avtal om subrogation, de tillgångar som är ansvariga enligt detta avtal) är otillräckliga för att täcka borgenärernas fordringar avseende cellen och kostnaderna för tvångsförvaltningen eller förvaltningsbeslutet (beroende på vad som är tillämpligt).
(6) Detta avsnitt gäller utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 340.
343.

Förfaranden enligt §§ 340, 341 eller 342

(1) Vid utfrågning av en ansökan enligt § 340, 341 eller
342, får sökanden själv vittna eller kalla vittnen.
(2) Om domstolen gör en förklaring enligt avsnitt 340, 341 eller 342 får den ge de ytterligare anvisningar som den anser lämpliga; i synnerhet får domstolen-.
a) föreskriva att en persons ansvar enligt förklaringen ska behandlas som en avgift för -
(i) skulder eller förpliktelser som enheten eller cellen har gentemot den;
(i) alla inteckningar, belastningar, pantbrev, panträtt eller andra säkerheter i Bolagets tillgångar eller Cell som ägs eller innehas av Bolaget;
Förfaranden enligt § 340,
341 eller 342
(iii) alla intressen i inteckningar, hypotek, panträtt eller andra säkerheter i företagets eller cellens tillgångar som ägs av eller överlåts till företaget eller cellen eller någon person på dess vägnar eller någon person som gör anspråk på att vara mottagare av eller genom den ansvariga personen eller någon person som agerar på dess vägnar; och
b) utfärda andra beslut som kan vara nödvändiga för att verkställa de avgifter som införs enligt denna underavdelning.
(3) Vid tillämpningen av punkt (2) (a) -mottagare-.
a) omfattar en person till vilken eller till förmån för vilken, enligt den ansvariga personens anvisningar, skulden, förpliktelsen, hypoteket, panträtten, säkerheten eller annan säkerhet skapades, utfärdades eller överfördes, eller den ränta som skapades, men
b) omfattar inte en överlåtelse mot ersättning (som inte inbegriper ersättning i form av giftermål) som görs i god tro och utan kännedom om någon av de omständigheter som ligger till grund för förklaringen.
(4) Om domstolen gör en förklaring enligt 340, 341 eller
342 i fråga om en person som är borgenär i bolaget eller cellen i det skyddade cellbolaget, får den besluta att hela eller en del av den ska
Del av en skuld som företaget eller cellen har till den personen, plus eventuell ränta.
prioriteras efter alla andra skulder som företaget eller cellen har och efter eventuell ränta på dessa skulder.
(5) Avsnitten 340, 341 eller 342 ska ha verkan trots att personen kan vara straffrättsligt ansvarig för de frågor för vilka förklaringen ska göras enligt avsnittet.

DEL XIX REGISTRATOR

344.

Registerguide för internationella företag

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag skall registratorn ansvara för -.
(a) utöva registratorns uppgifter enligt denna lag;
och
b) administration av denna lag.
345.

Officiell stämpel

Registraren ska låta tillverka ett sigill, ett så kallat officiellt sigill, som registraren ska använda för att bestyrka eller på annat sätt utfärda handlingar som krävs för eller i samband med företag som bildas eller drivs vidare enligt denna lag.
346.

Registrera

1. Registraren ska föra -
a) Ett register över internationella företag som innehåller den information som avses i punkt 2;
b) för varje bolag som avses i avsnitt 181(3), ett register över registrerade avgifter, och
c) Ett register över beslut om diskvalificering enligt avsnitt 271.
(2) Det register över internationella handelsföretag som förs av registratorn enligt punkt (1)(a) ska innehålla -.
a) Namnet på varje bolag som har bildats, fortsatt eller omvandlats till ett bolag enligt denna lag;
b) Registreringsnumret för varje bolag som har bildats, fortsatt eller omvandlats till ett bolag enligt denna lag;
c) Den dag då varje bolag bildades eller fortsatte eller omvandlades till ett bolag enligt denna lag;
d) Adressen till varje företags säte;
e) Den dag då ett företag stryks ur registret över internationella handelsföretag;
(f) det datum då ett företag åter konsolideras.
Register över internationella handelsföretag;
g) Om inte annat följer av punkt 4, varje företags namn och adress.
bolagets styrelseledamöter, och
h) annan information som registratorn anser lämplig.
(3) De register som förs av registratorn enligt underavsnitt (1) och den information som finns i varje inlämnad handling får föras på det sätt som registratorn anser lämpligt, inklusive, helt eller delvis, med hjälp av en anordning eller apparat -
a) registrerar eller lagrar informationen magnetiskt, elektroniskt eller på annat sätt, och
b) som gör det möjligt att kontrollera och reproducera den registrerade eller lagrade informationen i en läsbar och användbar form.
(4) Om en kopia av bolagsregistret inte har lämnats in till registratorn i enlighet med avsnitt 152, är registratorn inte skyldig att ta upp namn och adress för bolagets styrelseledamöter i det register över internationella handelsföretag som han upprätthåller enligt underavsnitt (1) a.
347.

Kontroll av de inlämnade handlingarna

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan skriven lag i Seychellerna får en person under normala kontorstider, mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan-.
a) inspektera de register som förs av registratorn enligt avsnitt 346(1), och
b) granska alla kvalificerade handlingar som har lämnats in till registratorn. (2) Vid tillämpningen av detta avsnitt och avsnitt 348(1)(b) avses med
Dokumentet är ett kvalificerat dokument om -
(a) denna lag eller bestämmelser som utfärdats i enlighet med denna lag eller någon annan bestämmelse kräver eller tillåter att dokumentet lämnas in till registratorn, och
(b) dokumentet uppfyller kraven i denna lag, alla föreskrifter som utfärdats i enlighet med denna lag eller den andra föreskriften som kräver eller tillåter att dokumentet lämnas in till registratorn och lämnas in till registratorn.
348.

Kopior av de inlämnade handlingarna

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag får en person begära en annan skriven lag från Seychellerna och registratorn ska, mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan, utfärda en bestyrkt eller
obekräftad kopia -
a) ett intyg om att ett företag har bildats, fusionerats, konsoliderats, arrangerats, fortsatt verksamhet, upphört, omvandlats, upplösts eller varit i god ställning, eller
b) varje kvalificerande handling eller del av en sådan handling som har lämnats in till registratorn.
(2) En handling eller en kopia av eller ett utdrag ur en handling eller en del av en handling som bestyrkts av registratorn enligt underavsnitt (1) är
(a) fastställa ett prima facie case i fråga om de frågor som tas upp där, och
(b) kan godkännas som bevis i alla förfaranden som om det vore den ursprungliga handlingen.
349.

Valfri registrering av de angivna registren

(1) Ett företag kan välja att lämna in en kopia av någon eller alla följande handlingar till registratorn för registrering -.
(a) dess medlemsförteckning;
b) sitt avgiftsregister, eller
(c) dess register över verkliga ägare.
(2) Ett bolag som har valt att lämna in en kopia av ett register enligt underavsnitt (1) ska, vid den tidpunkt då det kan lämna in ett meddelande enligt underavsnitt (3), lämna in eventuella ändringar i registret genom att lämna in en kopia av registret som innehåller ändringarna.
(3) Ett företag som har valt att lämna in en kopia av ett register enligt underavsnitt (1) kan avbryta registreringen av ändringar i registret genom att lämna in ett meddelande i den godkända formen.
(4) Om ett bolag väljer att lämna in en kopia av ett register enligt punkt (1), ska bolaget vara bundet av innehållet i den kopia av registret som då lämnas in till dess att det kan lämna in ett meddelande enligt punkt (3).
350.

Frivillig inlämning av årsredovisningar från internationella företag

Ett bolag kan, men är inte skyldigt att, lämna in en kopia av sin eventuella årsredovisning till registratorn.
351.

Intyg om god status

(1) Registratorn ska, på begäran av en person och mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan, utfärda ett intyg om att ett företag är i gott skick under det officiella stämpeln i den godkända formen, där det anges att företaget är i gott skick om registratorn är övertygad om att-.
(a) bolaget är infört i registret;
(b) Bolaget har betalat alla avgifter, årsavgifter och straffavgifter som ska betalas enligt denna lag, och
c) Det har inte lämnat in några handlingar som rör bolagets frivilliga eller obligatoriska likvidation.
(2) Det intyg om god status som utfärdas enligt underavsnitt (1) ska innehålla ett uttalande om huruvida-.
a) Bolaget har till registratorn lämnat in ett memorandum om sammanslagning eller konsolidering som ännu inte har trätt i kraft;
(b) bolaget har lämnat in en bolagsordning till registratorn som ännu inte har trätt i kraft;
c) ett meddelande om att likvidationen av bolaget har inkommit till registratorn, och
(d) alla förfaranden har inletts av registratorn för att stryka bolagets namn ur registret.
(3) Om ett bolag inte är i god ordning vid tidpunkten för ansökan ska registratorn utfärda ett intyg om officiell sökning enligt avsnitt 352 i stället för ett yttrande, för vilket inga ytterligare avgifter ska tas ut.
352.

Intyg via den officiella sökningen

(1) Den som mot betalning av den avgift som avses i del II i avtalet.
Andra schemat, kan begära ett intyg om officiell sökning hos registratorn.
med bolagsregistrets officiella stämpel, för varje bolag, som skall innehålla följande uppgifter -
a) Företagets namn och registreringsnummer;
(b) Eventuella tidigare namn på enheten;
c) Datum för införlivande eller fortsättning när det gäller följande
I Seychellerna;
d) I förekommande fall, datumet för dess omvandling till ett bolag enligt denna lag;
e) adressen till dess säte;
f) Namn och adress på det registrerade ombudet;
g) Om inte annat följer av punkt (3), namn och adress på dess styrelseledamöter;
h) Förfallodagen för årsavgiften;
(i) om enheten är i god ordning (och, om den inte är i god ordning, det faktum att den har lämnat företaget), och
j)antalet -
i) utestående registreringsavgifter, och
(i) fullgjorda och betalda registrerade avgifter.
Från-
(2) Den information som avses i underavsnitt (1) ska inhämtas.
a) De register som förs av registratorn enligt avsnitt "Register".
346(1) , och
b) de handlingar som har lämnats in till registratorn.
(3) Om en kopia av bolagsregistret inte har lämnats in till registratorn, ska registratorn inte vara skyldig att ta med namn och adress för bolagets styrelseledamöter i ett intyg om officiell sökning som utfärdas för det bolaget.
353.

Formulär för de handlingar som ska deponeras

(1) Registratorn eller myndigheten får, beroende på vad som är tillämpligt, godkänna formulär som ska användas när det anges i denna lag.
(2) Om en blankett ska vara i -godkänd form krävs.
a) innehålla den information som anges i, och
(b) ha bifogat de handlingar som krävs enligt den blankett som godkänts enligt underavsnitt (1) av registratorn eller myndigheten.
(3) Om denna lag kräver att en handling ska delges registratorn eller myndigheten i den godkända formen och handlingens form inte har godkänts av registratorn eller myndigheten enligt underavsnitt (1), ska det vara tillräckligt om handlingen delges i en form som registratorn eller myndigheten kan godta.
354.

Påföljder och registratorns rätt att vägra vidta åtgärder

(1) Registraren får -
(a) vägra att vidta någon åtgärd som krävs av honom enligt denna lag och för vilken en avgift är föreskriven tills alla avgifter har betalats, eller
b) av goda skäl helt eller delvis avstå från påföljder som utdöms enligt denna lag.
(2) Innan registratorn utdömer en påföljd enligt denna lag ska den berörda personen ges möjlighet att höras.
(3) Påföljder som registratorn ålägger en person för överträdelse av någon bestämmelse i denna lag ska begränsas till ett maximalt belopp på 2 500 dollar per överträdelse.

DEL XX SKYLDIGHETER GENTEMOT FAKTISKA BETALNINGSMOTTAGARE

355.

Register över verkliga ägare: definitioner och tolkning

(1) I denna del -
-ägare: om inte annat följer av punkterna 2, 3 och 4 , varje person (utom en förvaltare som agerar för någon annans räkning) som i förhållande till ett företag -.
(a) i slutändan äger (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med någon annan person eller enhet) mer än 25% av aktierna i bolaget;
(b) (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med någon annan person eller enhet) utövar slutlig kontroll över mer än 25 % av den totala rösträtten för bolagets medlemmar;
(c) har makten (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med någon annan person eller enhet) att utse eller avsätta en majoritet av bolagets styrelseledamöter; eller
(d) på annat sätt har rätt att utöva eller i praktiken utöva kontroll över företaget eller dess ledning;
Listad under Företag betyder - - -
a) en enhet vars värdepapper är noterade på en erkänd börs, eller
(b) en enhet som är ett dotterbolag till ett bolag, partnerskap eller trust vars värdepapper är noterade på en erkänd börs;
-erkänd valuta innebär - - -
a) en värdepappersbörs som är licensierad enligt Securities Act, b) en erkänd utländsk värdepappersbörs i den mening som avses i
Securities Act, eller
c) varje annan börs som är medlem i World.
Federation of Exchanges;
-register över verkliga förmånstagare i fråga om ett företag: det register över verkliga förmånstagare som avses i avsnitt 356(1), och
-registrerbara uppgifter: i förhållande till ett företag, följande
Uppgifter som krävs enligt avsnitt 356(1)(a) till (d).
(2) En panthavare med säkerhetsintressen i aktier i ett bolag med panträtt (enligt definitionen i avsnitt 89) ska inte vara en faktisk betalningsmottagare vid tillämpningen av denna del enbart på grund av att den endast består av sådana säkerhetsintressen.
(3) Om förvaltarna av en trust i slutändan äger eller kontrollerar (direkt eller indirekt och oavsett om de är ensamma eller tillsammans med en annan person eller enhet) mer än
25% av aktierna eller rösträtten i ett bolag eller på annat sätt har rätt att utöva eller faktiskt utöva kontroll över bolaget eller dess ledning, är vid tillämpningen av denna del en faktisk ägare till bolaget -.
(a) varje person som äger eller har ett nyttjanderättsligt intresse i mer än 25% av Trustfastighetens kapital;
b) den kategori av personer i vars huvudintresse trusten är upprättad eller drivs, såvida inte trusten är upprättad eller drivs uteslutande till förmån för de personer som avses i punkt a, eller
(c) varje person som har kontroll över trusten.
(4) Om en stiftelse i slutändan äger eller kontrollerar (direkt eller indirekt, och oavsett om den är ensam eller tillsammans med en annan person eller enhet) mer än 25% av aktierna eller rösträtterna i ett bolag, eller på annat sätt har rätt att utöva eller faktiskt utöva kontroll över bolaget eller dess ledning, är en faktisk ägare till bolaget vid tillämpningen av denna del-.
(a) varje person som äger eller har ett nyttjanderättsligt intresse i mer än 25% av kapitalet i stiftelsens tillgångar;
b) den grupp av personer i vars huvudintresse stiftelsen är inrättad eller drivs, såvida stiftelsen inte är inrättad eller drivs uteslutande till förmån för de personer som avses i a, eller
c) varje person som har kontroll över stiftelsen.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitten (3) (c) och (4) (c) avses med kontroll en befogenhet, antingen ensam, tillsammans med en annan person eller med en annan persons samtycke, enligt lag eller enligt trust- eller stiftelsehandlingen eller, i förekommande fall, bestämmelserna, -den
(a) förfoga över, föredra, låna ut, investera, betala eller använda trustens eller stiftelsens tillgångar;
(b) ändra villkoren i Trust Deed eller Trust.
Lagar eller förordningar;
c) lägga till eller ta bort en person som förmånstagare;
d) utse eller avsätta förvaltare, beskyddare eller rådsmedlemmar, eller
e) Utövandet av någon av de befogenheter som avses i punkterna a , b , c eller d direkt, med fördröjt samtycke eller med veto.
356.

register över verkliga förmånstagare

1. Om inte annat följer av punkt 3 ska varje företag vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas registret över verkliga ägare och där registrera följande information -.
(a) namn, hemvist, födelsedatum och nationalitet för varje verklig ägare till bolaget;
b) Information om varje faktisk innehavare av nyttjanderätter.
och hur den hålls;
c) det datum då en person blev den verkliga ägaren till enheten, och
(d) Det datum då en person upphör att vara den verkliga ägaren till enheten.
(2) Ett företag ska se till att den information som ska föras i dess register över verkliga ägare enligt underavsnitt (1) är korrekt och aktuell.
(3) Underavsnitt (1) gäller inte för ett börsnoterat bolag.
(4) Registret över verkliga förmånstagare får föras i den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är en magnetisk, elektronisk eller annan datalagring måste bolaget kunna tillhandahålla läsbara bevis för dess innehåll.
(5) En anteckning som avser en tidigare faktisk ägare till bolaget får strykas ur registret efter utgången av sju år från den dag då personen i fråga upphörde att vara faktisk ägare till bolaget.
(6) Registret över verkliga ägare ska utgöra prima facie-bevisning för alla frågor som enligt denna lag ska eller får ingå i registret.
(7) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) är skyldigt att betala en straffavgift på 500 dollar och en ytterligare straffavgift på 50 dollar för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
(8) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) är skyldig att betala ett vite på 500 dollar och ett ytterligare vite på 50 dollar för varje dag, eller del av dag, som överträdelsen fortsätter.
357.

Verifiering av registret över verkliga förmånstagare

(1) Var och en av följande personer ska ha rätt att kostnadsfritt få
att ta del av registret över företagets verkliga ägare -
(a) en styrelseledamot eller medlem i enheten, och
b) en person vars namn är antecknat som den verkliga ägaren till bolaget vars namn är antecknat som den verkliga ägaren i registret över verkliga ägare till bolaget.
(2) Rätten för en person att inspektera enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga tidsbegränsningar eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men inte mindre än 2 timmar på varje arbetsdag för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av, eller ett utdrag ur, bolagets register över verkliga ägare, och bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en undersökning enligt punkt (1) vägras eller om ett exemplar av en handling som begärts enligt punkt (3) inte tillhandahålls inom 21 arbetsdagar efter det att begäran gjorts -.
(a) enheten begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 5 000 US-dollar, och
b) Den skadelidande får ansöka hos domstolen om ett beslut om att han får ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska göras tillgängligt för honom.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får tribunalen fatta de beslut som den anser lämpliga.
358.

Korrigering av registret över verkliga förmånstagare

(1) Om - när -
a) uppgifter som krävs för att föras in i registret över verkliga förmånstagare stryks från registret eller förs in felaktigt i registret, eller
(b) det finns en oskälig försening i införandet av informationen i registret,
En ekonomisk ägare eller delägare i bolaget eller någon annan person som drabbas av utelämnandet, felaktigheten eller förseningen får ansöka till domstolen om ett beslut om rättelse av registret.
2. På en ansökan som gjorts enligt punkt 1 får domstolen -
(a) antingen avslå ansökan med eller utan att sökanden får stå för kostnaderna eller förordna om rättelse av registret över verkliga förmånstagare och förplikta bolaget att betala alla kostnader för ansökan och all skada som sökanden har lidit;
b) avgöra varje fråga som rör rätten för en person som är inblandad i förfarandet att få sitt namn infört i eller avfört från registret över verkliga förmånstagare, oavsett om frågan uppstår mellan -
i) två eller flera verkliga ägare eller förmodade verkliga ägare, eller
i) mellan en eller flera verkliga ägare eller påstådda verkliga ägare och företaget, och
c) på annat sätt besluta om alla frågor som är nödvändiga eller ändamålsenliga för att rätta registret över verkliga förmånstagare.
359.

Företagets skyldighet att inhämta information om nyttjanderätt.

(1) I detta avsnitt avses med "särskilda": -.
a) när det gäller en faktisk betalningsmottagare, den registrerbara informationen, och
b) när det gäller en annan person, all information som gör det möjligt för företaget att kontakta den personen.
(2) Ett företag som omfattas av avsnitt 356(1) måste identifiera varje verklig ägare till företaget.
(3) Utan att begränsa tillämpningen av punkt (2) , kan en enhet som omfattas av avsnitt
356(1) är tillämplig, måste delge varje person som han vet eller har skäl att tro är en faktisk betalningsmottagare i förhållande till honom ett skriftligt meddelande där han kräver att mottagaren -
(a) ange om den är en ekonomisk ägare i förhållande till enheten eller inte, och
b) vid behov meddela, bekräfta eller korrigera de registrerbara uppgifter som rör honom.
(4) Ett bolag på vilket avsnitt 356(1) är tillämpligt får också ge ett skriftligt meddelande till en person enligt detta avsnitt om bolaget vet eller har rimliga skäl att tro att personen känner till identiteten på en av bolagets verkliga ägare eller känner till identiteten på en person som sannolikt kommer att ha denna kunskap.
(5) I ett meddelande enligt underavsnitt (4) får det krävas att adressaten-.
a) ange om mottagaren känner till identiteten på en faktisk betalningsmottagare i förhållande till enheten eller känner till identiteten på en person som sannolikt har sådan kännedom, och
b) i så fall tillhandahålla information om sådana personer som är
som mottagaren känner till.
(6) Utan hinder av underavsnitten (2) till (5) får ett bolag när som helst skriftligen underrätta en bolagsman om att tillhandahålla, bekräfta eller korrigera de registrerbara uppgifterna om den verkliga ägaren med avseende på aktier som innehas av denne.
(7) I ett meddelande enligt detta avsnitt ska det anges att adressaten måste följa meddelandet inom 30 dagar från och med datumet för meddelandet.
(8) Ett bolag behöver inte vidta någon åtgärd eller lämna något meddelande enligt detta avsnitt i förhållande till en faktisk betalningsmottagare om bolaget redan skriftligen har underrättats om personens status som faktisk betalningsmottagare i förhållande till honom och försetts med alla uppgifter som kan registreras.
(9) Om ett företag bryter mot underavsnitt (2) eller (3) begår det ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 dollar.
360.

Offentliggörande av information om nyttjanderätt

(1) I detta avsnitt avses med "en relevant förändring som inträffar med avseende på en person".
a) personen upphör att vara en faktisk ägare i förhållande till enheten, eller
b) någon annan förändring inträffar som gör att den registrerbara information som lämnats för personen i företagets register över verkliga ägare är felaktig eller ofullständig.
(2) Inom 30 dagar efter det att en person blir faktisk betalningsmottagare i förhållande till ett bolag ska han skriftligen meddela bolaget de registrerbara uppgifter som rör honom.
(3) Om en väsentlig ändring inträffar i fråga om en person ska den göras inom två veckor efter det att ändringen har mottagits.
30 dagar efter ändringen i fråga, en skriftlig anmälan till företaget om -
(a) den relevanta ändringen;
b) det datum då den inträffade, och
c) All information som behövs för att uppdatera företagsregistret.
de verkliga ägarna.
(4) Inom 30 dagar efter att ha mottagit ett meddelande från bolaget enligt avsnitt 359 ska en person följa meddelandet genom att skriftligen förse bolaget med den information som begärs i meddelandet.
(5) Ingen person får göra falska eller vilseledande uttalanden enligt punkterna (2) , (3) eller (4).
(6) Underavsnitten (2) , (3) och (4) gäller inte för ett börsnoterat bolag.
(7) Om en person bryter mot underavsnitten (2) , (3) eller (4)-.
a) begår han ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 US-dollar;
b) Alla röst- och utdelningsrättigheter som är knutna till de berörda aktierna eller garantimedlemskapet upphävs tills de överträdda bestämmelserna har följts fullt ut.
(c) Varje rätt att överlåta eller lösa in de relevanta aktierna eller garantimedlemskapet kommer att upphävas tills fullständig efterlevnad av de överträdda bestämmelserna har uppnåtts.
(8) Om en person bryter mot underavsnitt (5) begår han ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 dollar.

DEL XXI ANDRA BESTÄMMELSER

361.

Undantag från vissa lagar

(1) Ett företag, inklusive all inkomst och vinst i ett företag, ska vara befriat från handelsskattelagen.
(2) Utan hinder av underavsnitt (1) ska lagen om företagsbeskattning, lagen om skatteförvaltning och alla skatteavtal tillämpas på ett företag i den utsträckning som krävs för att Seychellernas skattemyndighet ska kunna uppfylla en begäran om information till Seychellernas regering enligt ett skatteavtal.
(3) Vid betalning till det ska ett bolag anses vara ett icke hemmahörande företag vid tillämpningen av lagen om handelsskatt.
(4) Ingen skatt ska betalas på den realiserade kapitalvinsten -.
(a) med avseende på aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i ett företag;
(b) av ett företag vid avyttring av någon av dess tillgångar.
(5) Ingen skatt på dödsbo, arv, bodelning eller gåva ska betalas på aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i ett bolag.
(6) Ett företag är undantaget från bestämmelserna i lagen om skatt på inkomst och naturaförmåner om inte -.
(a) den tar emot ersättning eller naturaförmåner för en anställd som är bosatt i Seychellerna (i den mening som avses i lagen om inkomst- och förmånsbeskattning) som är skattepliktiga enligt lagen om inkomst- och förmånsbeskattning och som inte är undantagna, och
b) från vilken arbetsgivaren inte har innehållit sådan ersättning eller skatt på naturaförmåner (i den mening som avses i lagen om skatt på inkomst och naturaförmåner) i enlighet med 5 § i lagen om skatt på inkomst och naturaförmåner.
(7) Ett företag skall vara undantaget från bestämmelserna i -
a) lagen om utländsk valuta, och
b) lagen om mervärdesskatt med avseende på tjänster eller varor som företaget tillhandahåller eller säljer utanför Seychellerna eller på annat sätt tillåts enligt avsnitt 5.3 i den lagen.
362.

Stämpelskatt

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) , utan hinder av bestämmelserna i
Stämpelskattelagen alla instrument som rör -
(a) bildandet av ett företag;
(b) överföring av äganderätten till eller av en enhet;
(c) Transaktioner i aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i ett företag;
(d) skapande, ändring eller avskrivning av en panträtt eller annan säkerhetsrätt i ett företags egendom, och
(e) Andra transaktioner som rör ett företags verksamhet eller tillgångar,
är befriade från stämpelskatt.
(2) Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5(2)(b) gäller inte underavsnitt (1) för ett instrument som avser -
a) Överföring till eller av ett företag av en andel i fast egendom i Seychellerna, eller
b) Transaktioner i aktier, skuldebrev eller andra värdepapper i ett företag när det eller något av dess dotterbolag har ett intresse i fastigheter i Seychellerna.
363.

Minimitid för undantag och medgivanden

De undantag och koncessioner som beviljas enligt 361 och 362 §§ ska gälla i 20 år från och med den -.
a) datumet för bolagets bildande, fortsättning eller omvandling enligt denna lag, och
b) Lagens ikraftträdande i fråga om ett företag som omfattas av den tidigare lagen och förblir i kraft därefter, om inte annat föreskrivs i en skriftlig lag.
364.

Form av register

De register som ett företag ska föra enligt denna lag är -.
a) registreras skriftligen, eller
b) som förs in eller registreras med hjälp av ett mekaniskt eller elektroniskt databehandlingssystem eller med hjälp av någon annan anordning för lagring av information som kan presentera eller återge all den information som krävs i begriplig skriftlig form.
365.

Tillhandahållande av elektroniska dokument i allmänhet

(1) Om det finns ett krav i denna lag, i bestämmelser som utfärdats enligt denna lag eller i ett företags stadgar att göra en
Kravet kan, om det inte är uteslutet i bolagets bolagsordning, uppfyllas genom leverans eller som leverans av en elektronisk registrering av dokumentet enligt detta avsnitt eller avsnitt 366.
(2) Vid tillämpningen av punkt (1) omfattar - att tillhandahålla - att skicka, vidarebefordra, ge, leverera, arkivera, deponera, tillhandahålla, utfärda, lämna, lämna, servera, distribuera, flytta, göra tillgängligt eller deponera.
(3) En elektronisk registrering av en handling får tillhandahållas en person genom elektronisk överföring till personen på den adress eller det nummer som personen har angett för elektronisk överföring.
(4) Detta avsnitt gäller inte överföring eller mottagande av handlingar till eller av domstolen, finansunderrättelseenheten eller Seychellernas skattekommission.
366.

Leverans beaktas genom att webbplatsen offentliggörs

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (4) och om det inte är uteslutet i ett företags stadgar, anses en elektronisk upptagning av en handling ha skickats till en person om den läggs ut på en webbplats och personen får ett meddelande som innehåller information om -
a) offentliggörandet av dokumentet på webbplatsen, webbplatsens adress, den plats på webbplatsen där dokumentet finns och hur dokumentet kan nås på webbplatsen, och
b) hur personen ska meddela enheten att personen väljer att ta emot handlingen i fysisk form, om personen vill ta emot handlingen i fysisk form.
(2) Om en person enligt ett meddelande som lämnats till en person enligt underavsnitt (1) väljer att ta emot en handling i fysisk form, ska företaget skicka handlingen till personen inom sju dagar efter att ha mottagit personens val.
(3) Att ett bolag oavsiktligt underlåter att skicka en handling till en person som avses i punkt (1), eller att en handling som skickats korrekt till den personen inte tas emot, leder inte till att handlingen anses ha levererats till den personen i enlighet med punkt (1).
(4) Om en person måste få tillgång till en handling under en viss period måste personen underrättas om att handlingen publicerats innan perioden börjar och, om inte annat följer av punkt (3), måste handlingen publiceras på webbplatsen under hela perioden.
(5) Ingenting i underavsnitt (4) ogiltigförklarar vad som betraktas som ett tillhandahållande av en elektronisk kopia av en handling enligt underavsnitt (1) om-.
a) Dokumentet offentliggörs åtminstone under en del av en period;
och
b) Den uteblivna publiceringen under hela perioden beror helt och hållet på omständigheter som den person som tillhandahåller dokumentet inte rimligen kunde förväntas förhindra eller undvika.
(6) Detta avsnitt gäller inte överföring eller mottagande av handlingar till eller av domstolen, justitiesekreteraren, finansunderrättelseenheten eller Seychellernas skattemyndighet.
367.

Överlämnande av elektroniska register till registratorn

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), när denna lag eller föreskrifter som utfärdats enligt denna lag kräver att en person ska tillhandahålla en handling till registratorn, kan kravet uppfyllas genom att registratorn tillhandahålls en elektronisk upptagning av handlingen i en form och på ett sätt som anges av registratorn och i enlighet med detta avsnitt.
(2) Underavsnitt (1) gäller inte förrän registratorn genom offentliggörande i Gazette meddelar att den kan ta emot leverans av en elektronisk dokumentfil i den form och på det sätt som registratorn anger och i enlighet med detta avsnitt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) innefattar -en tillhandahålla, leverera, sända, meddela, underrätta, vidarebefordra, överföra, ansöka eller rapportera eller arkivera, registrera eller deponera.
(4) Utan hinder av någon metod för autentisering som föreskrivs i denna lag eller annan skriven lag får registratorn föreskriva att en elektronisk upptagning av en handling som delges registratorn ska autentiseras på det sätt som registratorn föreskriver.
registrator som inte uppfyller kraven i detta avsnitt, får registratorn delge varje person från vilken den elektroniska dokumentationen tillhandahölls ett meddelande med uppgift om i vilken utsträckning den elektroniska dokumentationen inte uppfyller kraven.
(6) Om registratorn har delgivit ett meddelande enligt punkt (5) med avseende på ett elektroniskt dokument ska det elektroniska dokumentet anses inte ha delgivits om inte-.
a) en elektronisk ersättningshandling som uppfyller kraven i detta avsnitt levereras till registratorn inom 14 dagar efter delgivningen av meddelandet, eller
b) Om det inte finns någon ersättande elektronisk registrering, har kraven i detta avsnitt i övrigt uppfyllts på ett sätt som registeradministratören anser vara tillfredsställande.
368.

Överträdelser

(1) En person som bryter mot ett krav i denna lag för vilket ingen påföljd föreskrivs i denna lag begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50. 000 dollar.
(2) Om ett brott enligt denna lag begås av ett företag, en direktör eller annan tjänsteman som medvetet har godkänt, tillåtit eller samtyckt till att brottet begås, begår också ett brott och kan vid fällande dom dömas till det straff som anges för brottet.
369.

Tillbehör och kontroller

Varje person som hjälper, uppmuntrar, rådger eller ordnar till att ett brott enligt denna lag begås ska också vara skyldig till och straffas för det brottet på samma sätt som en huvudgärningsman.
370.

Ansvar för vilseledande uppgifter

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag, begår en person som i en handling som ska arkiveras eller överlämnas till registratorn enligt denna lag gör ett uttalande som är falskt eller vilseledande vid den tidpunkt och under de omständigheter under vilka det görs, i förhållande till en väsentlig omständighet, eller som utelämnar en väsentlig omständighet, vars utelämnande gör uttalandet falskt eller vilseledande, ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 US-dollar eller till fängelse i högst två år eller till bådadera.
(2) Det är ett försvar för en person som anklagas för att ha begått ett brott enligt underavsnitt (1) att bevisa att personen inte visste att
uttalandet var falskt eller vilseledande eller inte rimligen kunde ha känt till att uttalandet var falskt eller vilseledande.
371.

Förstainstansrättens behörighet att bevilja resning

(1) Detta avsnitt gäller för -
(a) en direktör eller tidigare direktör i ett företag;
b) en likvidator eller tidigare likvidator i ett företag, c) en revisor eller tidigare revisor i ett företag.
(2) Om det i ett förfarande för vårdslöshet, försummelse, försummelse eller pliktbrott mot en person som omfattas av detta avsnitt, framgår det för domstolen att,
a) att personen är eller kan vara ansvarig för försumlighet, underlåtenhet, försummelse eller pliktbrott, men att personen har handlat i god tro, och
(b) att personen på ett adekvat sätt bör ursäktas för försummelsen, underlåtenheten eller pliktbrottet med hänsyn till alla omständigheter i ärendet, inklusive de omständigheter som rör personens utnämning,
får domstolen befria den personen helt eller delvis från sitt ansvar på de villkor som domstolen finner lämpliga.
(3) Om en person som omfattas av detta avsnitt har skäl att tro att ett krav är eller kan komma att ställas mot honom för vårdslöshet, underlåtenhet, försummelse eller åsidosättande av sina skyldigheter, får personen i fråga ansöka till domstolen om rättelse och domstolen ska ha samma befogenhet att befria personen som den skulle ha haft om talan hade väckts mot personen för vårdslöshet, underlåtenhet eller åsidosättande av sina skyldigheter.
372.

Uttalande från domstolen

(1) Ett bolag kan, utan att behöva ansluta sig till någon annan part, genom en ansökan som stöds av en affidavit ansöka till domstolen om en förklaring i en fråga om tolkning av denna lag eller bolagets stadgar.
(2) En person som agerar på grundval av en förklaring som domstolen har utfärdat med anledning av en talan enligt underavsnitt (1) ska, när det gäller fullgörandet av en förtroendeuppgift eller en yrkesmässig skyldighet, anses ha fullgjort sina skyldigheter på ett korrekt sätt i fråga om föremålet för talan.
373.

Domare på avdelningarna

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) får en domare vid tribunalen i kammaren utöva all behörighet som tribunalen har enligt denna lag och vid utövandet av denna behörighet får domaren tilldela kostnader som han anser vara lämpliga och i överensstämmelse med rätt och billighet.
(2) Civilrättsliga förfaranden som inleds vid domstolen av, mot eller med avseende på ett bolag där namnen på en eller flera av dess verkliga ägare nämns eller kommer att nämnas ska prövas av en kammarrättsdomare inom stängda dörrar i stället för i allmän domstol.
(3) En domare i ett civilrättsligt förfarande enligt underavsnitt (1) eller (2) får begränsa eller förbjuda offentliggörandet av en rapport om förfarandet eller av någon del av förfarandet eller av någon handling som ingivits under förfarandet eller ge andra anvisningar som är nödvändiga för att skydda identiteten hos bolagets medlemmar och verkliga ägare.
(4) En person som inte följer en begränsning, ett förbud eller en anvisning enligt underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 dollar.
374.

Överklagande av justitiesekreterarens beslut

(1) Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 273 (överklagande av strykning) får en person som har lidit skada av ett beslut av registratorn överklaga registratorns beslut till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Boar(d) Regulations 2014) inom 90 dagar från delgivningen av registratorns beslut.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden -
a) bekräfta registratorns beslut, b) ändra registratorns beslut, eller
c) upphäva justitiesekreterarens beslut och, om nämnden anser det lämpligt, återförvisa ärendet till justitiesekreteraren med de anvisningar som nämnden anser lämpliga.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4), kan ett överklagande av ett beslut av
Registreraren skall inte ha till följd att beslutets verkställighet skjuts upp.
(4) Vid en ansökan enligt detta avsnitt mot ett beslut av tribunalen.
Villkor som överklagandenämnden anser lämpliga, uppskjuta verkställigheten av beslutet i avvaktan på resultatet av överklagandet.
(5) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut får inom 30 dagar efter beslutet lämna in ett överklagande till tribunalen i enlighet med regel 8(8) i Financial Services Authority (Appeals Boar(d)) Regulations 2014.
(6) Tribunalen får, i samband med ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och ge sådana anvisningar som den anser lämpliga och rättvisande.
375.

Advokaternas yrkesrätt

Om inte annat följer av Seychellernas skriftliga lagar ska, när ett förfarande enligt denna lag inleds mot en person, ingenting i denna lag anses kräva att personen ska lämna ut information som personen inte har rätt att lämna ut på grund av yrkesmässig tystnadsplikt.
376.

Immunitet

Inga stämningar, åtal eller andra förfaranden kommer att föras mot-
a) registratorn eller en av registratorns anställda eller ombud, eller
b) myndigheten eller en anställd eller företrädare för myndigheten,
med avseende på varje handling som har utförts eller underlåtits av en sådan person i god tro i samband med att han eller hon utförde sina uppgifter enligt denna lag på ett korrekt sätt.
377.

Inspektioner

(1) Registratorn får, enbart i syfte att övervaka och bedöma efterlevnaden av denna lag, under normal arbetstid och efter rimligt meddelande till bolaget -.
a) Tillträde till ett företags säte;
b) granska de register som företaget måste föra enligt denna lag, och
(c) under eller efter en begäran om inspektion av uttalanden från en direktör i bolaget eller från en direktör i dess registrerade ombud.
(2) En person som på något sätt hindrar, förhindrar eller försvårar för registratorn eller någon av hans anställda eller ombud att utföra sina uppgifter.
Inspektion enligt detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 25 000 dollar.
378.

Tystnadsplikt och tillåtna undantag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får myndigheten, registratorn och varje tjänsteman, anställd och ombud för myndigheten eller registratorn inte avslöja någon information eller handling som erhållits vid utförandet av myndighetens eller registratorns uppgifter enligt denna lag för någon tredje part.
(2) Punkt (1) gäller inte för utlämnande-.
(a) som tillåts eller krävs enligt denna lag eller någon annan skriven lag i Seychellerna;
b) i enlighet med ett beslut av förstainstansrätten;
c) när det gäller information eller handlingar som rör en enhet, med enhetens skriftliga förhandsgodkännande, eller
d) Om den information som lämnas ut är i statistisk form eller på annat sätt lämnas ut på ett sätt som inte gör det möjligt att identifiera ett företag eller en annan person som informationen avser.
379.

Ställning i förhållande till andra lagar

(1) De undantag och lättnader som beviljas i avsnitt 361,
362 och 363 i denna lag ska tillämpas och ha företräde, trots eventuella motsättningar mellan dessa avsnitt och-.
a) lagen om företagsskatt, b) lagen om stämpelskatt;
c) lagen om skatt på inkomst och naturaförmåner, d) lagen om utländsk valuta, eller
e) lagen om mervärdesskatt.
(2) Vid avvikelser mellan civillagen och civillagen för
Seychellernas lag eller lagen om handelslagen och -
a) Underavsnitt VII i del V i denna lag (säkerhet för aktier) ;
Tystnadsplikt och tillåtna undantag
Ställning i förhållande till andra lagar
b) Del IX i denna lag (avgifter för företags egendom) ;
c) del XVII i denna akt (avskaffande, upplösning och likvidation), eller
d) § 382 i den lagen (om ändring av civillagen i
Seychellerna när det gäller företag) denna akt ska ha företräde.
(3) I händelse av någon inkonsekvens mellan aktiebolagslagen och del X i denna lag (omvandlingar) har denna lag företräde.
380.

Förordningar

Ministern får utfärda föreskrifter för att genomföra och verkställa bestämmelserna i denna lag och får genom föreskrifter ändra en förteckning.
381.

Upphävande av lagen

Lagen om internationella företag (International Business Companies Act 1994) skall upphöra att gälla.
382.

Ändring av Seychellernas civillag med avseende på företag

(1) När det gäller företag (enligt definitionen i avsnitt 2 i denna lag) ska Seychellernas civillag (enligt definitionen i avsnitt 2 i Seychellernas civillag) ändras i enlighet med underavsnitten (2) till (5).
(2) Att artikel 2078 i Seychellernas civilrätt inte är tillämplig på företag och att följande gäller i stället -
-(a) Om inte annat följer av punkterna (b) och (c) får domstolen, om låntagaren inte fullgör sina förpliktelser som är säkerställda genom en pant, på begäran av panthavaren eller annan berörd person besluta att den pantsatta egendomen ska behållas av panthavaren eller säljas inom ramen för domstolens befogenheter, eller fatta andra eller ytterligare beslut som domstolen anser lämpliga.
(b) En pant i aktier eller andra värdepapper som utfärdats av ett bolag som bildats enligt lagen om internationella affärsföretag får verkställas utan domstolsbeslut, om villkoren för panten tillåter det, i enlighet med bestämmelserna i underavsnitt VII i del V i lagen om internationella affärsföretag (panträtt i aktier).
(c) Punkt (a) påverkar inte försäljningen av pantsatt egendom enligt punkt (b) .
2074.
(3) Att artikel 2079 i Seychellernas civilrätt inte är tillämplig på företag, och i stället -
-(a) En pantsättare förblir ägare till panträtten såvida inte panträtten säljs i händelse av betalningsinställelse för de förpliktelser som garanteras av panträtten -(b) En pantsättare förblir ägare till panträtten såvida inte panträtten säljs.
i) i enlighet med ett domstolsbeslut, eller
i) Vid pantsättning av aktier eller andra värdepapper som utfärdats av ett bolag som är registrerat enligt lagen om internationella affärsföretag i enlighet med bestämmelserna i del V underavsnitt VII i lagen om internationella affärsföretag (pantsättning av aktier).
(b) Fram till dess att de förpliktelser som säkerställs genom panten har betalats i sin helhet och fullgjorts eller den pantsatta egendomen har sålts i enlighet med punkt (a), utgör panten en säkerhetsrätt i den pantsatta egendomen till förmån för panthavaren.
(4) Att andra och tredje meningen i artikel 2091-1 i civillagen.
Seychellernas kodex är inte tillämplig på företag.
(5) Att artikel 2091-3 i Seychellernas civillagbok inte är tillämplig på företag och i stället ska följande gälla-.
-(a) Om inte annat följer av punkt (b) får domstolen, i händelse av att en pågående fordran utkristalliseras, på begäran av den säkrade parten eller annan berörd person besluta att den belastade egendomen ska säljas inom ramen för domstolens befogenheter eller att en konkursförvaltare ska utses, eller göra sådana andra eller ytterligare beslut som domstolen anser lämpliga.
(b) Om det är tillåtet enligt villkoren i ett skriftligt avtal om flytande säkerhet, kan en flytande säkerhet placeras i händelse av kristallisering, utan att den som har rätt att förfoga över den
Domstolen, om det är tillåtet enligt villkoren för belastningen, i enlighet med bestämmelserna i del IX i International Business Companies Act (belastning av företags egendom) .

DEL XXII ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

383.

Tidigare företag som automatiskt registreras på nytt enligt denna lag

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt ska varje företag enligt den tidigare lagen, från och med den dag då lagen träder i kraft, anses ha blivit automatiskt omregistrerat som ett internationellt handelsföretag enligt denna lag.
(2) När ett företag omregistreras enligt punkt (1) ska registratorn så snart som möjligt föra in företagets namn i registret och tilldela företaget ett unikt nummer.
(3) Det unika nummer som tilldelas ett företag enligt underavsnitt (2) kan, enligt registratorns gottfinnande, vara det nummer som tidigare tilldelats företaget som ett företag enligt den tidigare lagen.
(4) Om inte annat föreskrivs i denna lag omfattas ett bolag som nyligen registrerats enligt underavsnitt 1 av denna lag som om det vore ett bolag som bildats enligt denna lag.
384.

Intyg om omregistrering, om det tidigare Act-företaget automatiskt omregistreras.

(1) När ett företag enligt den tidigare lagen automatiskt omregistreras enligt avsnitt 383(1) behöver registratorn inte utfärda ett intyg om omregistrering till företaget om inte företaget genom sitt registrerade ombud gör en skriftlig ansökan till registratorn om utfärdande av ett intyg om omregistrering.
(2) Ett intyg som utfärdas av registeradministratören enligt punkt (1) ska vara
Bekräftelsen om omregistrering ska innehålla följande -
a) Företagets namn och unika registreringsnummer. b) Att det tidigare Act-företaget har omregistrerats enligt denna lag.
lag för att få lagen att träda i kraft, och
(c) Datum för ursprunglig bildande eller fortsättning enligt den tidigare lagen.
385.

Effekten av automatisk återkoppling enligt denna lag

(1) Ett företag enligt den tidigare lagen som omregistreras enligt avsnitt 383(1) fortsätter att existera som juridisk person och dess omregistrering enligt denna lag, oavsett om det sker under samma eller ett annat namn, innebär inte-.
(a) äventyra eller försämra dess identitet;
b) dess tillgångar, rättigheter, skulder eller skyldigheter, eller
(c) påverka inledandet eller fortsättningen av förfaranden av eller mot enheten.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (1) ska ett tidigare lagstadgat bolag som omregistreras enligt underavsnitt (1) i avsnitt 383 behandlas som ett bolag som bildats enligt denna lag från och med dagen för omregistreringen den dag då lagen träder i kraft.
386.

Återställande av företag enligt den tidigare lagen som har strukits ur det register som förts enligt den tidigare lagen.

(1) Varje ansökan om återställande av ett företag enligt den tidigare lagen som har strukits ur det register som förs enligt den tidigare lagen, men som inte har upplösts, på eller efter den dag då denna lag träder i kraft, oavsett om den görs till registratorn eller till domstolen, ska göras och avgöras i enlighet med denna lag som om företaget enligt den tidigare lagen hade varit ett företag som strukits ur registret enligt denna lag.
(2) När ett bolag återställs på ansökan enligt underavsnitt (1) ska det föras in i det register som förs enligt denna lag.
387.

Återställande av upplösta tidigare aktiebolag.

(1) En ansökan kan göras till domstolen enligt denna lag om att upphäva likvidationen av ett bolag som upplösts enligt den tidigare lagen som om det vore ett bolag som upplösts enligt denna lag vid tidpunkten för dess upplösning enligt den tidigare lagen.
(2) En ansökan enligt punkt (1) -
(a) inträffar inom sju år efter upplösningen av företaget enligt den tidigare lagen enligt den tidigare lagen;
b) ska fastställas i enlighet med denna lag.
(3) Om likvidationen av ett företag enligt den tidigare lagen återkallas enligt detta avsnitt ska företaget återföras till det register som förs enligt denna lag.
388.

Tillhandahållande av handlingar

Så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande skall den person som var registrator enligt den tidigare lagen omedelbart före lagens ikraftträdande överlämna alla register som han har befogenhet, innehav eller kontroll över och som förvaras enligt den tidigare lagen till registratorn (enligt denna lag).
389.

Övergång för tidigare aktiebolag

(1) Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna lag, men med förbehåll för underavsnitt (2) , ska varje tidigare lag- företag ha en period på tre månader från den dag då lagen träder i kraft för att uppfylla bestämmelserna i denna lag i förhållande till-.
a) föra register och registreringar, och
(b) inlämnande av årsrapporter.
(2) Ett tidigare lagstadgat företag ska ha en period på tolv månader från det att lagen börjar gälla för att-.
a) § 126.2 (meddelande om var medlemmarnas protokoll och resolutioner finns) ;
(b) avsnitt 157(2) (meddelande om var styrelsens protokoll och beslut finns), och
c) avsnitt 179 (avgiftsregister) .
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) är det inte obligatoriskt för ett tidigare Act-företag att ändra sin stiftelseurkund eller bolagsordning för att följa denna lag, men i den mån det finns en inkonsekvens mellan -
bolagsavtalet eller bolagsordningen i en tidigare lag och den lagen, ska den lagen ha företräde.
(4) Om ett bolag enligt den tidigare lagen i stiftelseurkunden eller bolagsordningen hänvisar till en bestämmelse i, eller ett krav enligt, en tidigare lag, ska hänvisningen i stiftelseurkunden eller bolagsordningen i det tidigare bolaget enligt den tidigare lagen till det kravet eller den bestämmelsen anses vara annorlunda och ska tolkas som om den hade följt så nära som möjligt den analoga bestämmelsen eller kravet enligt denna lag.
(5) Om ett bolag enligt den tidigare lagen vid lagens ikraftträdande har påbörjat (men inte slutfört) likvidation enligt artiklarna 87-95 i den tidigare lagen , ska likvidation och upplösning av bolaget-.
(a) fortsätta och slutföras i enlighet med avsnitten.
87-95 i den tidigare lagen, som om dessa bestämmelser fortfarande var tillämpliga, eller
b) återupptas och avslutas i enlighet med bestämmelserna i del XVII i denna akt.
(6) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning av ett företag enligt den tidigare lagen enligt punkt (5) a, ska intyget ha verkan som om det vore ett intyg om upplösning utfärdat av registratorn enligt del XVII i denna lag.
390.

Övergång för alla företag

(1) Varje bolag ska ha en period på tolv månader från och med dagen för offentliggörandet. Datum då lagen om efterlevnad av - - träder i kraft.
a) § 152 (inlämning av register över styrelseledamöter till lämplig(a) myndighet(er)).
Registreringsposition(er), och
b) Del XX i denna lag (skyldigheter för ägare av ekonomiska aspekter) .
(2) För att uppfylla kraven i avsnitt 152 (registrering av styrelseledamöternas register hos registratorn) är det tillräckligt om-.
a) det första register över styrelseledamöter som ett bolag lämnar in till registratorn innehåller endast uppgifter om dess nuvarande styrelseledamöter på dagen för inlämningen, och
b) Varje efterföljande register över styrelseledamöter som ett bolag lämnar in till registratorn ska endast innehålla uppgifter om dess styrelseledamöter från och med dagen för inlämning av det första registret över styrelseledamöter som lämnats in enligt avsnitt 152.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) gäller inte artiklarna 347 (granskning av inlämnade handlingar) och 348 (kopior av inlämnade handlingar) för ett företags kopioregister som har lämnats in till registratorn enligt artikel 152.
(registrering av styrelseledamöterna hos registratorn) till och med den dag som infaller två år efter den dag då lagen träder i kraft.
(4) Från och med dagen för lagens ikraftträdande ska Seychellernas skattemyndighet och den finansiella underrättelseenheten ha rätt att (kostnadsfritt) inspektera kopioregistret för ett företag som lämnats in till registratorn i enlighet med avsnitt 152 (inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn/registratorerna).
391.

Hänvisningar till företag i andra förordningar

En hänvisning i en skriftlig lag till ett bolag som bildats, registrerats eller fortsatt enligt den tidigare lagen ska, om inte annat följer av sammanhanget, tolkas som en hänvisning till ett bolag som bildats, registrerats på nytt eller fortsatt enligt denna lag.
392.
International Business Corporation Act, 1994 (kapitel 100 a) skall upphöra att gälla.

FÖRSTA TIDTABELLEN DEL I ANSÖKAN OM REGISTRERING

§ 9.1 lit. (b) och § 214.1 lit. (b)

I ett ansökningsformulär för bolagisering krävs att den sökande (minst) lämnar följande information -.
1. Det föreslagna företagsnamnet;
2. Den föreslagna adressen till det registrerade kontoret;
3. Fullständigt namn och adress för bolagets föreslagna första registrerade ombud;
4. Om företaget ska vara ett bolag, ett aktiebolag eller ett aktiebolag som äger aktier;
5. När det gäller ett företag med skyddad cell, en förklaring om att skriftligt samtycke har erhållits från myndigheten enligt § 221;
6. En förklaring om att lagens krav på bolagisering har uppfyllts.

DEL II ANSÖKAN OM FORTSÄTTNING

I en ansökan om fortsättning måste sökanden lämna minst (minst) följande information -.
1. företagets befintliga namn;
2. Företagets föreslagna namn om det fortsätter;
3. Den föreslagna adressen för det registrerade kontoret i Seychellerna;
4. Fullständigt namn och adress för bolagets föreslagna registrerade ombud;
5. Om bolaget ska vara ett aktiebolag, ett privat aktiebolag eller ett privat aktiebolag med aktieägande;
6. När det gäller ett företag med skyddad cell, en förklaring om att skriftligt samtycke har erhållits från myndigheten enligt § 221;
7. Ett intyg om att lagens krav på fortsättning har uppfyllts.

TREDJE SCHEDULAN (avsnitt 26) BEGRÄNSADE ORD

-Bank
-Bausparkasse
-Handelskammaren
-Jordisk
-Samarbete
-kreditförening
-Government
-licensiering
-Kommunal
-Parlamentet
-Polis
-Kingly
-Tribune
-Exchange
-Joint Fund
-apotek
-Polytechnic
-återförsäkring
-Skolan
-Säkerheten
-Seychelles
-Suverän
-State
-Förtroende
-Förvaltare
-En förening
-Universitetet
-Airline
-försäkring
-Bitcoin
--Brevväxling
-Casino
-Charity
-Universitetet
-Rådet
-stiftelse
-Fond
-Gambling
-Gaming
-Hospital
-försäkring
-Försäkringsgivare
-Giveaway
-Militären
Eller ett ord eller en förkortning med liknande innebörd och andra ord som skriftligen kan föreskrivas i de riktlinjer som utfärdas av registratorn.

FJÄRDE FÖRTECKNINGEN (§ 28) SPRÅK FÖR FÖRETAGSNAMN

(1) Ett bolags namn får uttryckas på vilket språk som helst, men om namnet inte är på engelska eller franska ska en översättning av namnet till engelska eller franska som är bestyrkt som sann och korrekt av en godtagbar översättare (enligt definitionen i avsnitt 1.2) lämnas till registratorn.
2(1) i lagen) eller av bolagets eller det föreslagna bolagets registrerade ombud.
Den registrerade representanten får inte utfärda ett intyg enligt punkt 1 om han inte har erhållit översättningen från en erkänd översättare eller låtit den bestyrkas.
(3) Om ett bolags namn inte är på engelska eller franska, ska registratorn inkludera namnet och den engelska eller franska översättningen i bolagets registreringsbevis.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (4), och om ett företags namn är på engelska eller franska, får registratorn, på ansökan enligt underavsnitt (3), registrera ett företag med ett ytterligare namn för utländska tecken.
(2) Om ett företag är registrerat med ett ytterligare utländskt namn -.
a) memorandumet ska innehålla en förklaring om att bolaget har ett namn för utländska tecken utöver sitt namn och ska inkludera namnet för utländska tecken, och
b) Om bolagets namn förekommer i memorandumet eller bolagsordningen ska även den utländska personens namn anges.
(3) Ett företag får inte registreras med ett utländskt namn som - är
a) är identiskt med ett utländskt namn som är eller har varit registrerat enligt lagen för ett annat företag, eller
(b) så lik ett utländskt teckennamn som är registrerat eller registrerat enligt lagen för ett annat företag att användningen av namnet enligt registratorns åsikt sannolikt skulle kunna förvirra eller vilseleda.
(4) Trots vad som sägs i punkt (3)(b) får registratorn registrera ett företag med ett ytterligare främmande namn som liknar ett annat företags främmande namn om båda företagen är intressebolag.
3.(1) En ansökan till registratorn om godkännande och registrering av ett namn med utländskt kännetecken kan göras samtidigt med ansökan om bolagets bildande eller fortsättning eller vid en senare tidpunkt.
(2) En ansökan enligt punkt (1) ska vara utformad på den godkända blanketten och ska åtföljas av-.
a) Ett intyg som bestyrkts av en godtagbar översättare eller av bolagets eller det föreslagna bolagets registrerade ombud.
i) bekräfta om det utländska tecknet är en översättning av namnet eller har en betydelse som motsvarar företagets namn eller föreslagna namn, och
ii) innebörden eller, om den har mer än en möjlig innebörd, innebörden av namnet på de utländska tecknen, och
b) Om ansökan avser ett befintligt bolag, en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ett ändringsbeslut enligt 23 och 30 §§ och, om bolaget har fattat ett sådant beslut, en anpassad stiftelseurkund och bolagsordning enligt 24 §.
(3) Den registrerade representanten får inte avge en förklaring enligt underavsnitt (1) om han inte har mottagit förklaringen eller låtit den bestyrkas av en erkänd översättare.
(4)(1) Registratorn ska inte godkänna ett namn för utländska tecken om -.
a) namnet inte är förenligt med lagen, eller
b) registratorn anser att -
i) namnet är stötande eller stötande, eller
ii) det skulle strida mot allmän ordning eller mot allmänintresset att registrera namnet.
om -
(2) Registratorn kan vägra att godkänna ett namn med en utländsk beteckning.
(a) han inte är övertygad om att han förstår namnets fullständiga eller sanna innebörd, oavsett om det beror på översättningens noggrannhet eller inte, eller på det sammanhang i vilket namnet används eller kan användas, eller
b) Det är inte möjligt att registrera namnet av tekniska eller andra skäl.
(3) När registratorn godkänner ett utländskt karaktärsnamn, oavsett om det används vid inkorporering, fortsättning, ändring eller på annat sätt, skall registratorn -
a) registrera företagsnamnet med utländsk karaktär mot företaget i handelsregistret, och
b) i förekommande fall utfärda ett intyg om inrättande, fortsättning eller registrering av en tilläggsbeteckning för utländska kännetecken som - är
i) ange att enheten har ett utländskt namn utöver sitt namn, och
ii) ange både sitt namn och namnet på det utländska tecknet.
5.(1) När ett företag som har ett namn med en utländsk beteckning ansöker om ändring av sitt namn med en utländsk beteckning, ska det lämna in de handlingar som avses i punkt 3.2 när det ansöker om ändring av beteckningen.
(2) Om ett företag ansöker om ändring av sitt namn för den utländska karaktären ska punkt 4 gälla i tillämpliga delar.
6.(1) Ett företag som är registrerat med ett utländskt signum kan ansöka hos registratorn om att avregistrera sitt utländska signum.
(2) En ansökan enligt underavsnitt (1) ska åtföljas av den godkända blanketten och en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ett ändringsbeslut enligt avsnitten 23 och 30 och, om bolaget har fattat ett sådant beslut, en anpassad stiftelseurkund och bolagsordning enligt avsnitt 24.
3. På ansökan enligt punkt 1 får registratorn avregistrera och avföra namnet på det främmande kännetecknet ur registret.
(4) Om registratorn avregistrerar namnet på ett företag med en utländsk beteckning ska han utfärda ett intyg om avregistrering för namnet med en utländsk beteckning.
7. 1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2-6 ska 25, 26 och 31 §§ gälla i tillämpliga delar för utländska teckensignaturer.
(2) Registratorn får delge ett bolag ett meddelande enligt underavsnitt (3) om-.
(a) registratorn anser att det utländska bolaget i bolaget Charakternamn -
(i) inte följer lagen eller är stötande eller stötande, eller
ii) att det strider mot allmän ordning eller mot allmänintresset att den utländska personens namn ska finnas kvar i registret, eller
b) Registratorn anser att den inte förstår namnets fullständiga eller sanna innebörd.
(3) När underavsnitt (2) är tillämpligt får registratorn delge företaget ett meddelande där han eller hon ålägger det att ansöka om att ändra sitt utländska signaturnamn till ett av registratorn godkänt namn med utländskt signaturnamn på eller före ett datum som anges i meddelandet, vilket datum ska vara minst fjorton dagar efter datumet för meddelandet.
(4) Om ett företag som har fått ett meddelande enligt underavsnitt (3) inte lämnar in en ansökan om att ändra sitt utländska signaturnamn till ett namn som registratorn har godkänt på eller före det datum som anges i meddelandet, får registratorn avregistrera namnet.
5. När registratorn registrerar ett utländskt signnamn enligt denna förordning ska han till bolaget utfärda ett intyg om namnändringen.
(6) Om ett utländskt bolags namn har avregistrerats enligt detta avsnitt, ska det inom fjorton dagar från dagen för intyget om namnändring lämna in en bestyrkt kopia eller ett beslut om ändring enligt 23 och 30 §§ och, om bolaget har fattat ett sådant beslut, ett justerat intyg om bildande och stadgar enligt 24 §.

FEMTE FÖRTECKNINGEN (§ 32) ÅTERANVÄNDNING AV FÖRETAGSNAMN

1. i denna förteckning, om inte annat följer av sammanhanget -
-Lagen: lagen om internationella företag (International Business Companies Act);
-Ändringsdatum: det datum då det första företaget bytte namn;
--Upplöst företag: ett företag för vilket registratorn har utfärdat ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (4)(a) i avsnitt 217 i lagen;
-Upplöst bolag: ett bolag som har upplösts enligt denna lag eller en tidigare lag;
-första företaget innebär -
a) företaget eller det tidigare bolaget enligt lagen, beroende på vad som är tillämpligt -
i) ändrat sitt namn;
ii) har upplösts enligt lagen eller någon tidigare lag;
eller .
(b) den avvecklade verksamheten;
-Solvent i den mening som avses i § 299 i lagen;
-Insolvent företag -
(a) betyder -
i) ett insolvent företag som är i likvidation enligt del III eller del IV i del XVII i lagen, eller
ii) Ett bolag som har upplösts efter avslutad likvidation enligt underavsnitt III eller underavsnitt IV i avsnitt XVII i lagen;
(b) omfattar inte ett företag som har varit likviderat under en period av sju år eller mer;
-Det andra bolaget är det bolag som har för avsikt att använda det första bolagets namn, oavsett om det sker genom bolagisering, fortsättning eller namnändring.
(2) (1) I den utsträckning som tillåts enligt underavsnitten (3) eller (4) får registratorn bilda eller fortsätta ett bolag under ett namn eller registrera en ändring av ett bolags namn till ett namn som är identiskt eller liknar namnet-.
a) ett bolag eller ett tidigare bolag enligt lagen som är -
i) har ändrat sitt namn, eller
ii) har upplösts enligt lagen eller den tidigare lagen, eller
(b) en avvecklad verksamhet.
Punkterna 3 och 4 ska omfattas av punkterna 6 och 7.
(3) Ingenting i underavsnitten (3) till (7) är avsett att ge något bolag, vare sig det första eller det andra bolaget, någon rätt till överföring av namnet från det första bolaget till det andra bolaget.
3.(1) Om det första bolaget är ett bolag som har bytt namn, får registratorn tillåta att det första bolagets tidigare namn, eller ett namn som liknar det första bolagets tidigare namn, registreras för ett andra bolag-.
a) när som helst efter utgången av en period på sju år från den dag då det första bolaget ändrade sitt namn, eller
b) om det första bolaget ger sitt skriftliga samtycke -
liknande namn, ännu inte har registrerats hos ett andra företag, registratorn.
kan tillåta företaget att ändra sitt namn till sitt tidigare namn eller ett liknande namn.
(4) Om det första bolaget är ett upplöst bolag får registratorn tillåta att det första bolagets namn eller ett namn som liknar det första bolagets namn registreras i ett andra bolag när som helst efter det att det första bolaget upplösts.
5. 1 Om det första bolaget är ett bolag som har upphört att existera, får registratorn tillåta att det första bolagets namn eller ett namn som liknar det första bolagets namn registreras som ett andra bolag när som helst efter utgången av en period på sju år från dagen för det intyg om upplösning som utfärdats för det första bolaget.
(2) Om ett bolag som upphört att existera fortsätter i enlighet med lagen, kan registratorn tillåta att bolaget fortsätter under sitt tidigare namn som anges i upplösningsinstrumentet, såvida inte namnet har återanvänds i enlighet med denna bilaga.
6. Registratorn får inte tillåta att ett namn, inklusive ett liknande namn, registreras i namnet på en person som inte är en medlem av allmänheten.
a) mer än två olika företag, eller
b) mer än två gånger för samma företag under en sjuårsperiod.
7. 1) Punkterna 2-5 ska inte tillämpas om det första företaget är ett insolvent företag.
(2) Om det första bolaget är ett insolvent bolag får det första bolagets namn eller ett namn som liknar det första bolagets namn registreras endast i ett andra bolag -.
a) om likvidatorn har sålt det första bolagets verksamhet eller företag eller en väsentlig del av det första bolagets verksamhet eller företag till det andra bolaget, eller
b) med domstolens tillstånd.

SJÄTTE FÖRTECKNINGEN (§ 171) ÅRLIG AVKASTNING LÖN

Årsredovisningen ska vara utformad i den form som registratorn kan föreskriva eller godkänna och ska (åtminstone) innehålla en uppgift om och en förklaring om att vid tidpunkten för årsredovisningen -.
1. Företaget ska föra bokföring i enlighet med kraven i lagen på följande platser:
[ange den fysiska adressen till en eventuell redovisningsplats].
2. Bolaget ska föra protokoll från möten och kopior av skriftliga beslut av medlemmar och styrelseledamöter i enlighet med kraven i lagen (tillsammans kallade protokoll och beslut), vilka protokoll och beslut ska förvaras på följande platser:
[ange den fysiska adressen till den plats där protokollet och kopiorna av resolutionerna finns].
3. Om företaget enligt någon skriftlig lag i Seychellerna är skyldigt att lägga fram alla eller några av sina bokföringshandlingar och protokoll och beslut eller kopior av dessa, ska det se till att de begärda bokföringshandlingarna och protokollen och besluten eller kopior av dessa överlämnas till den begärande parten i Seychellerna inom den tid som anges i begäran.
Jag intygar att detta är en korrekt kopia av den lag som utfärdats av
Nationalförsamlingen den 26 juli 2016.
Luisa Waye-Hive
Biträdande kontorist


sv_SESvenska