Seychellerna IBC ACT 2018 | Original

LAGEN OM INTERNATIONELLA FÖRETAG, 2016

(Lag 15 från 2016)

PLACERING AV SEKTIONER

DEL I - PRELIMINÄR

1. Kort titel och datum för ikraftträdande
2. Tolkning
3. Associerade företag
4. Tillämpning av denna akt

DEL II - BOLAGETS BILDANDE

Underavdelning I - Typer av internationella affärsföretag

5. Definition av internationella företag
6. Företag som kan bildas eller fortsätta att existera
7. Skyddade cellföretag
8. Aktiebolag med begränsat ansvar

Underavdelning II - Bolagsbildning

9. Ansökan om att bilda ett bolag
10. Inrättande av ett företag
11. Effekten av införlivandet
12. Årlig avgift
13. stiftelseurkund
14. Innehållet i stiftelseurkunden
15. Memorandum för aktiebolag
16. Memorandum för ett företag med garanterade delägare
17. I memorandumet får syftet anges.
18. Memorandum eller stadgar för ett aktiebolag
19. Språk i memorandumet
20. Bolagsordning
21. Språk i artiklarna

Underavdelning III - Ändring och omarbetning av stiftelseurkund eller bolagsordning

22. Ändring av stiftelseurkund eller stadgar
23. Registrering av ändringar av stiftelseurkund eller stadgar
24. Omarbetad stiftelseurkund eller bolagsordning

DEL III - FÖRETAGSNAMN

25. Krav på namn
26. Restriktioner för företagsnamn
27. Rättigheter och intressen i namn
28. Språk i företagsnamn
29. Reservering av namn
30. Ändring av namn
31. Befogenhet att kräva namnändring
32. Återanvändning av företagsnamnet

DEL IV - BOLAGETS KAPACITET OCH BEFOGENHETER

33. Kapacitet och befogenheter
34. Giltighet av bolagets handlingar
35. personligt ansvar
36. Affärer mellan ett företag och andra personer
37. Avtal i allmänhet
38.Avtal före bildandet av företaget
39. Fullmakter
40. Företagets sigill
41. Autentisering eller intygande

DEL V-SHARES Underdel I- Allmänt

42. Aktiernas art
43. Aktierättigheter
44. Att särskilja tal
45. Serie av aktier
46. Aktier med och utan nominellt värde
47. Fraktionella andelar
48. Förbjudna innehavaraktier

Del II - Utfärdande av aktier

49. Utfärdande av aktier
50. Ersättning för aktier
51. Avsättning för olika belopp som ska betalas för aktier
52. Aktier som emitterats mot annan ersättning än pengar
53. Tidpunkt för utfärdandet
54. Samtycke till emission av vissa aktier
55. Befogenhet att emittera aktier till rabatterat pris
56. Bolagets befogenhet att betala provisioner
57. Företrädesrätt
58. Aktiebrev

Del III - Överlåtelse av aktier

59. Aktiernas överlåtbarhet
60. Överföring av den avlidna medlemmens andel av den personliga representanten
61. Överföring enligt lag
62. Överlåtelse av aktier
63. Vägran att registrera en överföring
64. Förlust av överföringsinstrument
65. Tidpunkt för överlåtelse av aktier
66. Överföring av värdepapper genom clearingorganisationer och värdepappersfaciliteter

Underavdelning IV - Fördelningar

67. Innebörden av - solvensprovet
68. Innebörd av - distribution
69. Innebörd av - utdelning
70. Utdelning
71. Cellulär och icke-cellulär distribution av skyddade cellföretag
72. Återvinning av utdelningar som gjorts när företaget inte uppfyllde solvenskravet

Underavsnitt V - Inlösen och köp av egna aktier

73. Bolaget kan lösa in eller köpa sina egna aktier
74. Förfarande för inlösen eller köp av egna aktier
75. Erbjudande till en eller flera aktieägare enligt § 74(1)(b)
76. Aktier som inlösts på en aktieägares begäran
77. Inlösen eller köp som inte anses vara en utdelning
78. Egna aktier
79. Överföring av egna aktier

Underavdelning VI - Ändring av kapitalet

80. Ändring av kapitalet i bolag med nominellt värde
81. Ändring av kapitalet i bolag utan nominellt värde
82. förverkande av aktier
83. Minskning av aktiekapitalet
84. Ansökan till domstolen om bekräftelse
85. Domstolsbeslut som bekräftar nedsättningen
86. Registrering av order och protokoll om nedsättning
87. Medlemsansvar för reducerade andelar
88. Straff för att dölja en borgenärs namn etc.

Underavdelning VII - Säkerhet för aktier

89. Tolkning
90. Rätt att pantsätta aktier
91. Formulär för pantsättning av aktier
92. Pant i aktier som regleras av Seychellernas lagstiftning
93. Utövande av försäljningsrätt enligt en pant i aktier enligt Seychellernas lag
94. Pant i aktier som regleras av utländsk lag
95. Användning av verkställighetsmedel
96. Anteckning och arkivering av medlemsregistret

Underavdelning VIII - Omvandling av aktier med nominellt värde till aktier utan nominellt värde och vice versa

97. Omvandling av aktier i bolag med nominellt värde
98. Konvertering av aktier i bolag utan nominellt värde

DEL VI - MEDLEMSKAP Underdel I - Medlemmar

99. Minsta antal medlemmar
100. Krav på aktiebolag och garantibolag
101. Minderåriga och omyndigförklarade vuxna
102. Medlemmarnas ansvar
103. Service till medlemmarna

Underavdelning II - Register över medlemmar

104. Register över medlemmar
105. Typ av register
106. Register över medlemmar i börsnoterade företag
107. Inspektion av medlemsregistret
108. Rättelse av medlemsregistret

Underavdelning III - Ledamotsmöten och resolutioner

109. Resolutioner
110. Ordinarie resolutioner
111. För ordinarie resolutioner kan det krävas en högre andel av rösterna.
112. Särskilda resolutioner
113. För särskilda resolutioner kan det krävas en högre andel av rösterna.
114. Sammankallande av medlemsmöten
115. Kallelse till medlemsmöten
116. Beslutsförhet
117. Deltagande i mötet via telefon eller på annat elektroniskt sätt.
118. Representation av organet vid möten
119. Gemensamt ägda aktier
120. Fullmakter
121. Krav på opinionsundersökning
122. Medlemmarnas skriftliga samtyckesbeslut
123. Domstolen kan besluta om ett möte
124. Resolution som antogs vid det ajournerade mötet
125. Upprättande av protokoll och beslut av ledamöterna
126. Plats för ledamöternas protokoll och resolutioner
127. Inspektion av ledamöternas protokoll och beslut

DEL VII - STYRELSELEDAMÖTER

Underavdelning I - Förvaltning av företag

128. Förvaltning av företaget
129. Styrelseledamöternas fullgörande av bolagets skyldigheter
130. Minsta antal styrelseledamöter
131. De facto styrelseledamöter
132. delegering av befogenheter

Del II - Utnämning, avsättning och avgång av styrelseledamöter

133. Styrelseledamöternas behörighet
134. Utnämning av styrelseledamöter
135. Nominering av reservstyrelseledamöter
136. Upphörande av nomineringen av reservstyrelseledamöter
137. Avsättning av styrelseledamöter
138. styrelseledamöternas avgång
139. Utnämning av suppleanter för styrelseledamöter
140. Rättigheter och skyldigheter för styrelsesuppleanter
141. Ersättningar till styrelseledamöter
142. Fortsatt ansvar
143. Giltighet av direktörens handlingar

Underavdelning III - Styrelsens uppgifter och konflikter

144. Styrelseledamöternas uppgifter
145. Styrelseledamöter i dotterbolag etc.
146. undvikande av överträdelse
147. Tillförlitlighet på register och rapporter
148. Upplysning om intressen
149. Bolagets undvikande av transaktioner i vilka en styrelseledamot är intresserad

Underavdelning IV - Register över styrelseledamöter

150. register över styrelseledamöter
151. Insyn i registret över styrelseledamöter
152. Inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn

Underavdelning V - Styrelsemöten och resolutioner

153. Styrelseledamöten
154. Kallelse till styrelsemöte
155. resolutioner av styrelseledamöter
156. Upprättande av protokoll och beslut av styrelseledamöter
157. Placering av styrelseprotokoll och resolutioner
158. Inspektion av styrelsens protokoll och beslut

Underavdelning VI - Skadestånd och försäkringar

159. Skadestånd
160. Försäkring

DEL VIII - FÖRVALTNING Underavdelning I - Registrerat kontor

161. Registrerat kontor
162. Ändring av säte
163. Ändring av det registrerade kontoret när det registrerade ombudet byter adress

Underdel II - Registrerat ombud

164. Internationellt företag ska ha ett registrerat ombud
165. Utseende av registrerat ombud
166. Ändring av memorandumet när det registrerade ombudet ändrar företagets namn
167. Uppsägning av registrerat ombud
168. Registrerat ombud som upphör att vara behörigt att agera
169. Ändring av registrerat ombud

Del III - Allmänna bestämmelser

170. Företagets namn ska anges i korrespondens etc.
171. Årlig avkastning
172. Delgivning av handlingar
173. Överlämnande av register

Underavdelning IV - Bokföring

174. Bokföring av räkenskaper
175. Placering och bevarande av bokföringshandlingar
176. Styrelseledamöternas granskning av bokföringshandlingar

DEL IX - BELASTNING PÅ FÖRETAGETS EGENDOM

177. Tolkning
178. Företaget får belasta sina tillgångar
179. register över avgifter
180. Inspektion av avgiftsregistret
181. Registrering av avgifter
182. Ändring av registrerade avgifter
183. Tillfredsställelse eller befrielse från avgift
184. Prioriteringar bland relevanta avgifter
185. Prioriteringar i samband med redan existerande avgifter
186. Undantag i fråga om prioriteringar
187. Verkställighet av avgifter som regleras av Seychellernas lagstiftning
188. Utövande av försäljningsrätt enligt en skatt enligt Seychellernas lag
189. Tolkning

DEL X - OMRÄKNINGAR

Del I - Allmänna bestämmelser

190. Förklaring om överensstämmelse
191. Omvandlingar är inte en standard

Del II - Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt affärsverk och vice versa

192. Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt företag
193. Effekten av omvandlingen av ett vanligt bolag till ett internationellt affärsbolag
194. Omvandling av ett internationellt affärsbolag till ett vanligt bolag
195. Effekten av omvandlingen av ett internationellt affärsföretag till ett vanligt företag

Del III - Omvandling av företag som inte är ett cellföretag till ett skyddat cellföretag och vice versa

196. Omvandling av ett icke-cellföretag till ett skyddat cellföretag
197. Effekter av omvandlingen av icke-cellulära företag till skyddade cellföretag
198. Omvandling av ett företag med skyddad cell till ett företag som inte är en cell.
199. Effekter av omvandling av skyddade cellföretag till icke-cellföretag.

DEL XI - FUSIONER, KONSOLIDERINGAR OCH ARRANGEMANG

Underavdelning I - Fusioner och konsolideringar

200. Tolkning
201. Godkännande av fusion eller konsolidering
202. Registrering av fusion eller konsolidering
203. Fusion med dotterbolag
204. Effekter av fusion eller konsolidering
205. Fusion eller konsolidering med ett utländskt företag

Underavdelning II - Avyttring av tillgångar

206. 206 Godkännanden för vissa avyttringar av tillgångar

Underavsnitt III - Tvångsinlösen

207. Inlösen av minoritetsaktier

Underavdelning IV - Överenskommelser

208. Arrangemang
209. Överenskommelse när företaget är i frivillig likvidation

Underavdelning V - Oliktänkande

210. Rättigheter för oliktänkande

Underavdelning VI - Kompromiss- eller arrangemangsplaner

211. Ansökan till domstolen om att få ta del av en kompromiss eller ett ackord

DEL XII - FORTSÄTTNING

212. Fortsättning av utländska företag i Seychellerna
213. Fortsättningsartiklar
214. Ansökan om att få fortsätta i Seychellerna
215. Fortsättning
216. Effekten av en fortsättning enligt denna lag
217. Fortsättning utanför Seychellerna
218. Effekten av fortsättning utanför Seychellerna

DEL XIII - FÖRETAG FÖR SKYDDADE CELLER Underdel I - Tolkning

219. Tolkning av denna del

Underavdelning II - Utbildning

220. Företag som kan skyddas cellföretag
221. Myndighetens samtycke krävs
222. Beslut om ansökningar till och andra beslut av myndigheten
223. Överklagande av myndighetens fastställanden och andra beslut

Del III - Status, celler och cellandelar

224. Status för företag med skyddade celler
225. Skapande av celler
226. Avgränsning av kärnan
227. Cell värdepapper

Underavdelning IV - Tillgångar och skulder

228. Mobiltelefoni och kärnverksamheter
229. avtal om regress.
230. Borgenärernas ställning
231. Borgenärers tillgång till cellulära tillgångar
232. Borgenärers utnyttjande av kärntillgångar
233. Ansvar för cellulära tillgångar
234. Ansvar för kärntillgångar
235. Tvister om ansvar som kan hänföras till celler
236. Tilldelning av kärntillgångar och kärnskulder

Underavsnitt V - Affärer med och arrangemang inom skyddade cellföretag

237. Företaget ska informera personer om att de har att göra med ett företag med skyddad cell.
238. Överföring av celltillgångar från ett skyddat cellföretag
239. Arrangemang mellan celler som påverkar celltillgångar etc.

Underavdelning VI - Förvaltningsbeslut

240. Förordnande om tvångsförvaltning i samband med celler
241. Ansökningar om tvångsförvaltning
242. Förvaltarens uppgifter och verkan av ett beslut om tvångsförvaltning
243. Upphävande och ändring av beslut om tvångsförvaltning
244. Ersättning till mottagaren
245. Uppgifter som skall lämnas av mottagaren

Underavdelning VII - Förvaltningsorder

246. Förvaltningsorder i samband med skyddade cellföretag eller celler
247. Ansökan om ett förvaltningsbeslut
248. Förvaltarens uppgifter och verkan av ett förvaltningsbeslut
249. Ansvarsfrihet och ändring av ett förvaltningsbeslut
250. Ersättning till förvaltare
251. Information som ska lämnas av administratören

Underavsnitt VIII - Likvidation av företag med skyddade celler

252. Bestämmelser om likvidation av företag med skyddad cell

Underavdelning IX - Allmänt

253. Straffrättsliga påföljder

DEL XIV - UNDERSÖKNINGAR AV FÖRETAG

254. Definition av - inspektör
255. Undersökningsorder
256. Domstolens befogenheter
257. Inspektörens befogenheter
258. Förhör bakom stängda dörrar
259. Brott som rör falska uppgifter
260. Inspektörens rapport ska vara ett bevis
261. Privilege

DEL XV - SKYDD AV MEDLEMMAR

262. Befogenhet för medlem att vända sig till domstolen
263. Befogenhet för registratorn att vända sig till domstolen
264. Domstolens befogenheter

DEL XVI - BESLUT OM DISKVALIFIKATION

265. Beslut om förlust av rättigheter
266. Skäl för att fatta ett beslut om förlust av rättigheter
267. Rätt att överklaga till appellationsdomstolen
268. Ändring av beslut om förlust av rättigheter
269. Återkallande av beslut om förlust av rättigheter
270. Konsekvenser av att bryta mot ett beslut om förlust av rättigheter
271. Register över beslut om förlust av rättigheter

DEL XVII - STRYKNING, AVVECKLING OCH UPPLÖSNING.

Underavdelning I - Strykning och upplösning

272. Strykning
273. Överklagande av avstängning
274. Effekten av en avstängning
275. Upplösning av ett företag som strukits ur registret
276. Registratorn återinför bolaget i registret
277. Ansökan till domstol om att återinföra ett företag i registret
278. Utnämning av likvidator för ett företag som har strukits
279. Ej utdelad egendom från det upplösta bolaget
280. Ansvarsfriskrivning

Del II - Frivillig avveckling av ett solvent företag

281. Tillämpning av denna del
282. Plan för frivillig avveckling
283. Inledande av frivillig avveckling av ett solvent företag
284. Behörighet att vara likvidator enligt denna underavdelning
285. Inlämning till registratorn
286. Meddelande om frivillig avveckling
287. Effekten av att en frivillig avveckling inleds
288. Likvidatorns skyldigheter enligt denna underavdelning
289. Likvidatorns befogenheter vid frivillig avveckling enligt denna underavdelning
290. Vakans i likvidatorns tjänst enligt denna underavdelning
291. Likvidatorns avgång enligt denna underavdelning
292. Avsättande av likvidator enligt denna underavdelning
293. Upphävande av frivillig avveckling
294. Domstolens avslutande av frivillig likvidation
295. Befogenhet att ansöka om anvisningar hos domstolen
296. Delårsrapport om genomförandet av avvecklingen
297. Upplösning

Del III - Frivillig avveckling av insolventa företag

298. Tillämpning av denna del
299. Innebörd av - insolvent
300. När ett företag konstateras vara insolvent
301. Inledande av frivillig avveckling av insolventa företag
302. Tillämpning av vissa bestämmelser i underavdelning II på denna underavdelning
303. Inlämning till registratorn
304. Meddelande om frivillig avveckling
305. Likvidatorn kallar till första borgenärsmöte
306. Borgenärernas granskning av konkursförvaltarens räkenskaper
307. Redovisning av avvecklingen före upplösningen.
308. Upplösning

Underavdelning IV - Tvångsavveckling av domstol

309. Ansökan om tvångslikvidation
310. Omständigheter under vilka domstolen kan avveckla företaget
311. Myndigheten kan höras i samband med en ansökan om likvidation
312. Grunder på vilka registratorn, myndigheten eller ministern kan göra en ansökan om likvidation
313. Befogenhet att avbryta förfarandet och utse en provisorisk likvidator
314. Domstolens befogenheter vid prövning av ansökann
315. Utnämning av likvidator vid tvångslikvidation
316. Likvidatorns ersättning
317. Inlämning till registratorn
318. Meddelande om tvångslikvidation
319. Likvidatorn kallar till första borgenärsmöte
320. Konsekvenser av att en likvidator utses och att ett beslut om tvångslikvidation fattas
321. Befogenheter för en likvidator som utses av domstolen
322. Likvidatorns avgång, avsättning eller dödsfall
323. Borgenärernas granskning av konkursförvaltarens räkenskaper
324. Befogenhet att ansöka om anvisningar hos domstolen
325. Redovisning av den obligatoriska avvecklingen före upplösningen
326. Upplösning

Underavdelning V - Bestämmelser med allmän tillämpning vid avveckling

327. Tolkning
328. Likvidatorn ska kalla till möten med borgenärer
329. Fördelning av företagets tillgångar
330. Kostnader för avveckling
331. Säkerställda fordringsägare
332. Förmånsbetalningar
333. Inga aktieöverlåtelser efter det att likvidationen har inletts
334. Bolaget ska underrättas om ansökan om likvidation
335. Förhör bakom stängda dörrar
336. Bolaget får inte bedriva verksamhet när det har upplösts
337. Rättsmedel mot försumliga tjänstemän
338. Otillbörliga förmåner under eller före likvidationen

DEL XVIII - BEDRÄGLIG OCH OTILLBÖRLIG HANDEL

339. Bedräglig handel
340. Civilrättsligt ansvar för bedräglig handel
341. Ledningens civilrättsliga ansvar för felaktig handel
342. Civilrättsligt ansvar för styrelseledamöter för olovlig handel: celler i skyddade cellföretag
343. Förfaranden enligt §§ 340, 341 eller 342

DEL XIX - REGISTRATOR

344. Registrator för internationella företag
345. Officiell stämpel
346. Register
347. Inspektion av ingivna handlingar
348. Kopior av ingivna handlingar
349. Valfri registrering av specificerade register
350. Frivillig inlämning av årsbokslut för internationella företag
351. intyg om god status
352. Intyg om officiell sökning
353. Formulär för de handlingar som ska lämnas in
354. Sanktionsavgifter och registratorns rätt att vägra vidta åtgärder

DEL XX - SKYLDIGHETER AVSEENDE FAKTISKA BETALNINGSMOTTAGARE

355. Register över verkliga ägare: definitioner och tolkning
356. Register över verkliga ägare
357. Inspektion av registret över verkliga förmånstagare
358. Rättelse av registret över verkliga ägare
359. Företagets skyldighet att inhämta information om nyttjanderätt.
360. Offentliggörande av information om nyttjanderättsinnehav

DEL XXI - DIVERSE BESTÄMMELSER

361. Undantag från vissa lagar
362. Stämpelskatt
363. Minimiperiod för undantag och medgivanden
364. Form av register
365. Leverans av elektroniska dokument i allmänhet
366. Leverans genom publicering på en webbplats
367. Överlämnande av elektroniska register till registratorn
368. Brott
369. Tillbehör och medhjälpare
370. Ansvar för falska uppgifter
371. Domstolens befogenhet att bevilja rättshjälp
372. Förklaring från domstolen
373. Domare i kammaren
374. Överklagande av justitiesekreterarens beslut
375. Privilegium för juridiska personer
376. Immunitet
377. Inspektioner
378. Skyldighet att inte lämna ut uppgifter och tillåtna undantag
379. Ställning i förhållande till andra lagar
380. Förordningar
381. Upphävande av lagen
382. Ändring av Seychellernas civillag med avseende på företag

DEL XXII - ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

383. Företag enligt den tidigare lagen registreras automatiskt på nytt enligt denna lag.
384. Intyg om omregistrering när ett tidigare företag enligt lagen omregistreras automatiskt.
385. Effekten av automatisk omregistrering enligt denna lag
386. Återställande av den tidigare lagen Företag som strukits ur registret enligt den tidigare lagen.
387. Återställande av upplösta företag som omfattas av den tidigare lagen
388. Överlämnande av register
389. Övergång för tidigare Act-företag
390. Övergång för alla företag
391. Hänvisningar till företag i andra rättsakter

FÖRSTA FÖRTECKNINGEN - ANSÖKAN OM INKORPORERING ELLER FORTSÄTTNING


TREDJE FÖRTECKNINGEN - BEGRÄNSADE ORD


FJÄRDE FÖRTECKNINGEN - SPRÅK FÖR FÖRETAGSNAMN


FEMTE FÖRTECKNINGEN - ÅTERANVÄNDNING AV FÖRETAGSNAMN


SJÄTTE SCHEMAT - INNEHÅLL I ÅRSREDOVISNINGEN

LAGEN OM INTERNATIONELLA FÖRETAG, 2016

(Lag 15 från 2016)
Jag samtycker
J.A. Michel
Ordförande
4 augusti, 2016
LAG för att konsolidera och modernisera lagen om internationella affärsföretag i linje med förändringarna på det internationella området och för frågor som har samband med detta eller är relaterade till detta.
ENACTED av talmannen och nationalförsamlingen

DEL I - PRELIMINÄR

1.

Kort titel och datum för ikraftträdande

Denna lag kan citeras som International Business Companies Act 2016 och ska träda i kraft den dag som ministern genom ett meddelande i Gazette fastställer.
2.

Tolkning

I denna lag, om inte annat följer av sammanhanget -
-acceptabel översättare: person som är -
(a) när det gäller ett annat språk än engelska eller franska, för tillämpningen av denna lag kunna översätta det språket till engelska eller franska, beroende på vad som är tillämpligt, och
(b) vara godtagbar för registratorn som översättare i enlighet med sådana krav som kan anges i skriftliga riktlinjer som utfärdas av registratorn;
-bokföringshandlingar: när det gäller ett företag, handlingar som avser -
(a) företagets tillgångar och skulder;
b) företagets inkomster och utgifter, och
(c) Försäljningar, köp och andra transaktioner i vilka företaget är part;
-Dag för lagens ikraftträdande: den dag då denna lag träder i kraft;
-Överklagandenämnden: den överklagandenämnd som inrättats enligt
Föreskrifter om Financial Services Authority (Appeals Board) från 2014;
-godkänd blankett: en blankett som godkänts av registratorn eller av
Myndighet i enlighet med avsnitt 353;
-stadgar: ett bolags ursprungliga, ändrade eller omarbetade stadgar;
-associerat företag: enligt definitionen i avsnitt 3.2;
-godkänt kapital: i förhållande till ett företag -
a) I fråga om ett bolag med nominellt värde, det högsta belopp av aktiekapital som bolaget enligt sin stiftelseurkund har rätt att ge ut;
b) När det gäller ett bolag utan nominellt värde, det maximala antalet eventuella aktier utan nominellt värde som bolaget enligt sin stiftelseurkund har rätt att emittera;
-Myndighet: myndigheten för finansiella tjänster som inrättats genom lagen om myndigheten för finansiella tjänster;
-Myndighetens webbplats: myndighetens huvudsakliga webbplats med allmän tillgång till Internet som för närvarande upprätthålls av myndigheten eller på dess vägnar;
-innehavsaktie: en aktie som representeras av ett certifikat.
som-
a) inte innehåller ägarens namn, och
(b) anger att innehavaren av certifikatet är ägare till aktien;
-styrelse , i förhållande till ett företag: -
a) företagets styrelse, ledningskommitté eller annan styrande myndighet, eller
b) om bolaget har endast en styrelseledamot, denna styrelseledamot;
-Kroppsföretag omfattar ett företag, ett företag som är registrerat enligt Companies Act och ett kroppsföretag som är registrerat utanför Seychellerna, men omfattar inte en icke-registrerad förening eller ett icke-registrerat partnerskap;
-affärsdag: varje dag som inte är en lördag, söndag eller helgdag i Seychellerna;
-cell: en cell i ett skyddat cellföretag;
-klass av medlemmar , när det gäller ett skyddat cellföretag,
innehåller -
a) medlemmarna i en cell i företaget, och
b) en klass av medlemmar i en cell i bolaget;
-företag betyder-
a) ett internationellt affärsföretag, eller
b) ett tidigare Act-företag;
-aktiebolag: ett bolag -
(a) vars stiftelseurkund begränsar alla medlemmars ansvar till det belopp (om något) som inte betalats på de aktier som medlemmarna innehar, och
(b) som är -
i) som har ett aktiekapital bestående av aktier med nominellt värde, eller
(ii) bemyndigas att emittera aktier utan nominellt värde;
-Enligt bolagsordningen är ett bolag vars stiftelseurkund begränsar alla medlemmars ansvar till ett fast belopp som varje medlem genom en garanti och inte på grund av att han eller hon innehar en aktie, åtar sig att bidra till bolagets tillgångar om det avvecklas;
-aktiebolag och garantibolag: ett bolag -
(a) vars stiftelseurkund begränsar en eller flera av dess medlemmars ansvar till ett fast belopp som varje medlem därigenom förbinder sig att, genom garanti och inte på grund av innehav av någon aktie, bidra till bolagets tillgångar om det avvecklas;
(b) vars stiftelseurkund begränsar en eller flera av dess medlemmars ansvar till det belopp (om något) som inte betalats på de aktier som medlemmarna innehar, och
c) som är -
i) som har ett aktiekapital bestående av aktier med nominellt värde, eller
(ii) bemyndigas att emittera aktier utan nominellt värde;
-domstol: Seychellernas högsta domstol;
-Direktör, i förhållande till ett bolag, ett utländskt bolag och varje annat företag, omfattar en person som innehar eller agerar i egenskap av direktör, oavsett vad det heter;
-upplöst: när det gäller ett företag, upplöst enligt denna lag eller någon annan skriven lag i Seychellerna;
-distribution: enligt definitionen i avsnitt 68;
-dividend: enligt definitionen i avsnitt 69;
-dokument: en handling i någon form och omfattar -
(a) varje skrift på något material;
b) en bok, ett diagram, en ritning eller annan bildlig representation eller bild;
c) Information som registrerats eller lagrats med elektroniska eller andra tekniska hjälpmedel och som med eller utan hjälp av utrustning kan reproduceras;
-Elektronisk form med hänvisning till information: all information som genereras, skickas, tas emot eller lagras på alla datalagringsmedier, t.ex. magnetiska, optiska, dataminnen eller andra liknande anordningar;
-Elektroniska uppgifter: uppgifter, uppgifter eller genererade uppgifter, bilder eller ljud som lagras, tas emot eller sänds i elektronisk form och omfattar alla elektroniska koder eller anordningar som behövs för att avkryptera eller tolka de elektroniska uppgifterna;
-ledare: när det gäller ett företag, en person som är anställd.
i en verkställande eller ledande ställning;
-utländskt företag: en juridisk person som är registrerad.
eller registrerad enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna;
-tidigare lag: lagen om internationella affärsföretag (International Business Companies Act)
1994 upphävd genom avsnitt 381;
-före detta företag enligt den tidigare lagen: ett företag som var
som har bildats eller fortsatt enligt den tidigare lagen;
-garantigäldenär: när det gäller ett företag, en person-
a) som är en medlem vars ansvar i egenskap av sådan medlem enligt bolagets stiftelseurkund är begränsat till det belopp som han därigenom förbinder sig att, genom garanti och inte på grund av innehav av andelar, bidra till bolagets tillgångar vid en eventuell likvidation, och
b) vars namn är upptaget i medlemsregistret som garantimedlem;
-internationellt affärsföretag: enligt definitionen i avsnitt 5.1;
-inkapaciterad vuxen: en person, utom en minderårig, som enligt Seychellernas skriftliga lag inte har rättslig handlingsförmåga;
-begränsade företag innebär-
(a) ett aktiebolag;
b) ett aktiebolag med garanti, eller
(c) ett aktiebolag med garanti;
-begränsat livbolag: ett begränsat livbolag enligt definitionen i avsnitt 8.1;
-medlem , när det gäller ett bolag: en person vars namn är infört i bolagets medlemsregister som -
a) en aktieägare, eller
b) en garantimedlem;
-Memorandum: ett bolags ursprungliga, ändrade eller omarbetade bolagsordning;
-minister: den minister som ansvarar för finansfrågor;
-minor: en person under 18 år;
-non-cellulärt företag: ett internationellt affärsföretag som inte är ett skyddat cellföretag;
-nollvärdesföretag: ett företag som är-
(a) får ge ut aktier utan nominellt värde, och
(b) inte har rätt att emittera aktier med nominellt värde,
oavsett om den också har garantimedlemmar eller inte;
-nollvärdesaktie: en registrerad aktie som inte är uttryckt som en aktie med nominellt värde;
-Officer , när det gäller ett företag: en direktör, verkställande direktör, sekreterare eller likvidator;
-officiellt sigill: registratorns officiella sigill i enlighet med artikel 345;
-vanligt företag: ett företag som är registrerat enligt lagen om
Bolagslagen;
-ordinarie resolution: en ordinarie resolution från medlemmarna.
enligt definitionen i avsnitt 110;
-förälder , i förhållande till ett bolag, ett utländskt bolag eller något annat
organ, den definition som anges i avsnitt 3.1 b;
-par value-företag: ett företag som är -
(a) registrerat med ett aktiekapital som består av aktier med nominellt värde, och
(b) inte har tillstånd att emittera aktier utan nominellt värde, oavsett om den också har garantimedlemmar eller inte;
-nominellt värdeaktie: en registrerad aktie som uttrycks som nominellt värde;
-personlig företrädare: testamentsexekutor eller förvaltare
för tillfället för en avliden person;
-skyddat cellföretag: ett internationellt affärsföretag som omfattas av avsnitt 7;
-register: dokument och andra register, oavsett hur de förvaras;
-registrerat ombud: i förhållande till ett bolag den person som är bolagets registrerade ombud i enlighet med avsnitt 164;
-registrerad aktie: en aktie i ett bolag som har utfärdats till en namngiven person, vars namn är infört i bolagets medlemsregister som innehavare av aktien;
-Register över registrerade avgifter: det register över registrerade avgifter som förs av registratorn i enlighet med artiklarna 181.3 och 346.1 b;
-register: registret över internationella företag som förs av registratorn i enlighet med avsnitt 346.1 a;
-Registrerare: myndighetens verkställande direktör som utsetts i enlighet med avsnitt 9 i lagen om myndigheten för finansiella tjänster (Financial Services Authority Act);
-invånare innebär-
(a) En person som är bosatt i Seychellerna eller som befinner sig i Seychellerna under en period av, eller perioder som sammanlagt uppgår till, ett hundra åttiotre dagar eller mer under en tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under ett kalenderår;
b) ett företag som är registrerat enligt denna lag;
(c) ett organ som är registrerat enligt bolagslagen;
d) ett utländskt företag som leds och kontrolleras i
Seychellerna;
e) Ett partnerskap där en av partnerna är bosatt i Seychellerna, inklusive ett kommanditbolag som är registrerat enligt Limited Partnerships Act;
f) en stiftelse som är registrerad enligt lagen om stiftelser, eller
(g) en trust som är registrerad enligt lagen om internationella truster (International Trusts Act);
-beslut av styrelseledamöter: enligt definitionen i artikel 155;
-säker borgenär: enligt definitionen i avsnitt 327 c;
-Värdepapper: enligt definitionen i avsnitt 2(1) i värdepapperslagen, inklusive aktier och skuldförbindelser av alla slag samt optioner, teckningsoptioner och andra rättigheter att förvärva aktier eller skuldförbindelser;
-aktie: en aktie med eller utan nominellt värde i ett bolag eller en cell, för vilken ansvaret är begränsat till det belopp som eventuellt inte betalats på den;
-aktiekapital: när det gäller ett företag -
a) När det gäller ett bolag med nominellt värde, summan av det sammanlagda nominella värdet av alla emitterade och utestående aktier med nominellt värde i ett bolag och aktier med nominellt värde som bolaget innehar som egna aktier;
(b) i fråga om ett bolag utan nominellt värde, summan av de belopp som av styrelseledamöterna utsetts till aktiekapital av alla emitterade och utestående aktier utan nominellt värde i bolaget och aktier utan nominellt värde som bolaget innehar som egna aktier,
och de belopp som från tid till annan kan överföras från överskott till aktiekapital genom ett beslut av styrelseledamöterna;
-Aktieägare: när det gäller ett bolag, en person vars namn är infört i medlemsregistret som innehavare av en eller flera aktier, eller bråkdelar av aktier, i bolaget;
-solvenstest: ett solvenstest enligt artikel 67;
-Särskilt beslut: ett särskilt beslut av medlemmarna i enlighet med avsnitt 112;
-dotterbolag , i förhållande till ett företag, ett utländskt företag eller ett annat organ, enligt definitionen i avsnitt 3.1 c;
-överskott: när det gäller ett företag, det eventuella överskottet, vid tidpunkten för fastställandet, av företagets totala tillgångar över summan av dess totala skulder, enligt bokföringen plus dess aktiekapital;
-skatteavtal: ett fördrag eller avtal mellan Seychellernas regering och regeringen i ett eller flera andra länder.
a) för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt med avseende på inkomstskatter, eller
b) om utbyte av information i skattefrågor, och
-Med egen aktie avses en aktie i ett bolag som tidigare har emitterats men som har återköpts, lösts in eller på annat sätt förvärvats av bolaget och som inte har upphävts.
3.

Associerade företag

(1) Vid tillämpningen av detta avsnitt -
(a) -koncern , när det gäller ett företag (i denna punkt kallat det första företaget): det första företaget och alla andra företag som är -
i) ett moderföretag till det första företaget;
ii) ett dotterbolag till det första företaget;
iii) ett dotterbolag till det första bolagets moderbolag, eller
iv) ett moderbolag till ett dotterbolag till det första företaget;
(b) -moderbolag , i förhållande till ett bolag (i denna punkt kallat det första bolaget ): ett annat bolag som, vare sig det agerar ensamt eller enligt ett avtal med en eller flera andra personer, -
(i) innehar, vare sig det är juridiskt eller ekonomiskt, en majoritet av de emitterade aktierna i det första bolaget;
(ii) har befogenhet att direkt eller indirekt utöva, eller kontrollera utövandet av, en majoritet av rösträtten i det första bolaget;
(iii) har rätt att utse eller avsätta majoriteten av styrelseledamöterna i det första bolaget;
iv) har rätt att utöva ett dominerande inflytande över det första bolagets ledning och kontroll i enlighet med en bestämmelse i det första bolagets bolagsordning, eller
(v) är ett moderbolag till ett moderbolag till det första bolaget, och
c) -dotterbolag , i förhållande till ett bolag (i denna punkt kallat -första bolaget ): ett bolag för vilket det första bolaget är moderbolag.
(2) Vid tillämpningen av denna lag är ett företag associerat med ett annat företag om det ingår i samma koncern som det andra företaget och hänvisningar till ett -associerat företag ska tolkas på motsvarande sätt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitten (1) och (2) innefattar -företag
ett utländskt företag och alla andra juridiska personer.
4.

Tillämpning av denna akt

Denna lag skall tillämpas på -
a) ett internationellt affärsföretag, och
b) ett tidigare Act-företag.

DEL II - BOLAGETS BILDANDE

Underavdelning I - Typer av internationella affärsföretag

5.

Definition av internationella företag

(1) Ett -internationellt affärsbolag är ett bolag som bildats eller fortsatt, eller omvandlats till ett bolag, enligt denna lag och vars stiftelseurkund anger att det omfattas av de begränsningar som avses i underavsnitt (2).
(2) Ett företag får inte -
(a) med förbehåll för underavsnitt (3), bedriva verksamhet i
Seychellerna;
(b) äga en andel i fast egendom belägen i Seychellerna, eller ett hyresavtal för fast egendom belägen i Seychellerna på annat sätt än vad som avses i underavsnitt (3)(f);
(c) bedriva bankverksamhet (enligt definitionen i lagen om finansiella institutioner) i eller utanför Seychellerna;
(d) bedriva försäkringsverksamhet (enligt definitionen i försäkringslagen).
Act)-
i) i Seychellerna, eller
(ii) utanför Seychellerna om den inte har licens eller på annat sätt lagligt kan göra det enligt lagstiftningen i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet;
e) bedriva verksamhet som tillhandahåller internationella företagstjänster, internationella förvaltartjänster eller stiftelsetjänster (enligt definitionen i lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275)) utom -
i) i den utsträckning som är tillåten enligt den internationella konventionen.
lagen om företagstjänsteleverantörer (kap. 275), och
(ii) om företaget bedriver sådan verksamhet utanför Seychellerna, om företaget är licensierat eller på annat sätt lagligt kapabelt att göra det enligt lagstiftningen i varje land utanför Seychellerna där det bedriver sådan verksamhet;
(f) bedriva värdepappersverksamhet (enligt definitionen i Securities
Act)-
i) i Seychellerna, eller
(ii) utanför Seychellerna om den inte har licens eller på annat sätt lagligt kan göra det enligt lagstiftningen i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet;
(g) bedriva verksamhet som en värdepappersfond (enligt definitionen i lagen om värdepappersfonder och hedgefonder) om den inte har tillstånd eller på annat sätt är lagligt kapabel att göra detta enligt lagen om värdepappersfonder och hedgefonder eller enligt lagstiftningen i en erkänd jurisdiktion (enligt definitionen i lagen om värdepappersfonder och hedgefonder), eller
(h) bedriva spelverksamhet (enligt definitionen i Seychellernas spellag), inklusive interaktiv spelverksamhet,-
i) i Seychellerna, eller
(ii) utanför Seychellerna om den inte har licens eller på annat sätt lagligt kan göra det enligt lagstiftningen i varje land utanför Seychellerna där den bedriver sådan verksamhet.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2)(a) ska ett företag inte anses bedriva verksamhet i Seychellerna enbart på grund av att - det inte är ett företag i Seychellerna.
a) Den öppnar och upprätthåller ett konto hos en bank som är licensierad enligt lagen om finansiella institut;
(b) den anlitar tjänster från eller på annat sätt handlar med rådgivare, advokater, revisorer, bokförare, internationella företagstjänsteleverantörer, internationella förvaltartjänsteleverantörer, stiftelsetjänsteleverantörer, administratörer eller förvaltare av gemensamma fonder, värdepappershandlare, investeringsrådgivare eller andra liknande personer som bedriver verksamhet i Seychellerna;
(c) den upprättar eller upprätthåller sina böcker och register inom
Seychellerna;
(d) den håller möten med sina styrelseledamöter eller medlemmar, eller antar skriftliga samtyckesbeslut av sina styrelseledamöter eller medlemmar, i Seychellerna;
(e) den ingår eller undertecknar avtal i Seychellerna och utövar i Seychellerna alla andra befogenheter, i den mån det är nödvändigt för att bedriva sin verksamhet utanför Seychellerna;
(f) det innehar aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett bolag som är registrerat enligt denna lag eller i ett organ som är registrerat enligt bolagslagen;
g) den har något intresse eller någon rätt som förmånstagare till en stiftelse som är registrerad enligt stiftelselagen;
h) den har något intresse eller någon rättighet som förmånstagare i en trust som är registrerad enligt International Trusts Act;
i) det har något intresse i ett partnerskap som är registrerat i enlighet med
Lagen om kommanditbolag;
enligt Merchant Shipping Act och fartyget kan besöka eller befinna sig i
Seychellernas vatten, under förutsättning att företaget inte bedriver någon verksamhet i Seychellerna i strid med avsnitt 5.2 a, inklusive fiske, charter eller turismverksamhet med fartyget.
6.

Företag som kan bildas eller fortsätta att existera

(1) Ett internationellt affärsföretag ska enligt denna lag bildas eller fortsätta att existera eller omvandlas till ett företag som -
(a) ett aktiebolag;
b) ett aktiebolag med garanti, eller
(c) ett aktiebolag med garanti.
(2) Med förbehåll för bestämmelserna i denna lag kan ett internationellt affärsföretag vara -
a) ett företag med skyddad cell, eller
b) aktiebolag.
7.

Skyddade cellföretag

Ett företag är ett företag med skyddad cell om -
a) Det har bildats eller fortsatt enligt denna lag i enlighet med del XIII, inklusive att det har erhållit myndighetens skriftliga godkännande enligt avsnitt 221 som inte har återkallats.
b) I dess memorandum anges att det är ett företag med skyddad cell.
8.

Aktiebolag med begränsat ansvar

Ett bolag är ett aktiebolag om dess stiftelseurkund innehåller en bestämmelse om att bolaget ska likvideras och upplösas vid -
a) en fastställd tidsperiod löper ut, eller
b) konkurs, dödsfall, uteslutning, sinnessjukdom, avgång eller pensionering av någon av bolagets medlemmar, eller
c) inträffandet av någon annan händelse som inte är utgången av en bestämd tidsperiod.

Underavdelning II - Bolagsbildning

9.

Ansökan om att bilda ett bolag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt
(2) kan en ansökan om att bilda ett bolag enligt denna lag göras hos registratorn genom att till registratorn lämna in -
som har lämnats in av det föreslagna registrerade ombudet.
(3) I denna paragraf avses med "föreslaget registrerat ombud" den person som i memorandumet anges som bolagets första registrerade ombud.
10.

Inrättande av ett företag

(1) Om registratorn är övertygad om att kraven i denna lag avseende bolagets bildande har uppfyllts, skall registratorn efter att ha mottagit de handlingar som lämnats in enligt avsnitt 9(1), -
Inrättande av ett företag
a) registrera handlingarna;
b) tilldela företaget ett unikt registreringsnummer, och
c) utfärda ett registreringsbevis till bolaget i den godkända formen.
(2) Bolagscertifikatet ska undertecknas av registratorn.
och förseglas med det officiella sigillet.
11.

Effekten av införlivandet

(1) Ett registreringsbevis som utfärdats enligt denna lag är ett slutgiltigt bevis för följande frågor -
a) att bolaget har bildats i enlighet med denna lag, och
b) att kraven i denna lag har uppfyllts i samband med bolagets bildande.
(2) När ett bolag bildas enligt denna lag -
Bolaget har de rättigheter, befogenheter, skyldigheter och åtaganden som anges i denna lag, utom i den utsträckning som de förnekas eller ändras, i enlighet med denna lag, genom stiftelseurkunden eller bolagsordningen.
(4) Ett bolags stiftelseurkund och bolagsordning saknar verkan i den mån de strider mot eller är oförenliga med denna lag.
12.

Årlig avgift

(1) Varje företag som är upptaget i registret ska till registratorn betala den årliga avgift som anges i del I i den andra bilagan, senast på dagen för varje årsdag av dess bildande, fortsättning eller omvandling enligt denna lag, till registratorn.
(2) Betalning enligt punkt (1) ska göras av företaget genom dess registrerade ombud.
(3) Om den årsavgift som avses i underavsnitt (1) inte har betalats senast den dag som anges i det underavsnittet ska beloppet för årsavgiften höjas med tio procent.
(4) Om företaget underlåter att betala det belopp som ska betalas som en förhöjd årsavgift enligt underavsnitt (3) inom 90 dagar från den dag då det förfaller till betalning, ska beloppet för årsavgiften höjas med femtio procent.
13.

stiftelseurkund

(1) Bolagets stiftelseurkund ska -
a) ange varje abonnents fullständiga namn och adress, och
b) tryckas och undertecknas av eller för varje abonnent i närvaro av minst ett vittne som ska intyga underskriften och lägga in sitt eget namn och sin egen adress.
(2) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) kan den enda tecknare som undertecknar ett bolags stiftelseurkund vara dess föreslagna registrerade ombud, som inte behöver bli medlem i bolaget när det bildas.
14.

Innehållet i stiftelseurkunden

I bolagets stiftelseurkund ska det anges -
a) Företagets namn;
b) Adressen i Seychellerna till företagets registrerade kontor i Seychellerna.
kontoret vid dagen för memorandumet;
c) om företaget är -
(i) ett aktiebolag;
ii) ett garantiföretag, eller
(iii) ett aktiebolag med garanti;
d) Namn och adress på bolagets registrerade ombud.
per dagen för memorandumet;
e) de begränsningar som anges i avsnitt 5.2 i denna lag, och
f) i övrigt i enlighet med vad som kan krävas i denna lag.
15.

Memorandum för aktiebolag

När det gäller ett aktiebolag eller ett bolag som på annat sätt har rätt att emittera aktier ska det i stiftelseurkunden anges -
a) Om det är ett bolag med nominellt värde, det auktoriserade kapital med vilket bolaget ska registreras och det antal aktier med fast nominellt värde i varje klass som ingår i det auktoriserade kapitalet;
b) Om det är ett bolag utan nominellt värde, det auktoriserade kapital med vilket bolaget ska registreras och den eventuella begränsning av antalet aktier av varje slag som bolaget ska ha rätt att emittera;
(c) att en medlems ansvar som följer av medlemmens innehav av en aktie är begränsat till det eventuella obetalda beloppet på aktien; och
(d) de kategorier av aktier som bolaget har rätt att emittera och, om bolaget har rätt att emittera två eller flera kategorier av aktier, de rättigheter, privilegier, begränsningar och villkor som är knutna till varje kategori av aktier.
16.

Memorandum för ett företag med garanterade delägare

(1) Om ett bolag ska registreras med en stiftelseurkund som föreskriver garantimedlemmar, ska det i stiftelseurkunden anges att varje garantimedlem är skyldig att bidra till bolagets tillgångar, om det skulle avvecklas medan han är medlem eller inom tolv månader efter det att han upphör att vara medlem, med ett sådant fast belopp som kan krävas för de ändamål som anges i underavsnitt (2), men som inte överskrider ett maximalt belopp som ska anges i stiftelseurkunden i förhållande till den medlemmen.
(2) De syften som avses i underavsnitt (1) är -
(a) betalning av bolagets skulder och åtaganden som ingåtts innan han upphör att vara medlem;
b) betalning av kostnader, avgifter och utgifter för avvecklingen, och
(c) justering av de bidragsskyldigas rättigheter sinsemellan.
(3) När det gäller ett aktiebolag med garanti kan stiftelseurkunden eller bolagsordningen -
a) kräva att en garantimedlem också ska vara aktieägare, eller
b) förbjuda en garantimedlem att också vara aktieägare.
(4) Om stiftelseurkunden eller bolagsordningen för ett aktiebolag och garantibolag inte föreskriver något i underavsnitt (3) kan en garantimedlem också vara aktieägare.
(5) Ett aktiebolag får inte ändra sin stiftelseurkund enligt del III i denna del för att ändra sin ställning till ett aktiebolag med garanti eller ett aktiebolag med garanti om inte -
(a) Det finns inga obetalda skulder på någon av dess emitterade aktier;
och
b) Bolagets föreslagna ändrade stiftelseurkund och ändring av status, inklusive eventuell föreslagen annullering av andelar, har godkänts genom enhälligt beslut av medlemmarna eller, om det är tillåtet enligt stiftelseurkunden, genom ett ordinarie beslut.
17.

I memorandumet får syftet anges.

(1) I stiftelseurkunden kan bolagets ändamål anges och det kan föreskrivas att bolagets verksamhet ska begränsas till att uppnå eller främja de angivna ändamålen.
(2) Om -
(a) Inga bolagets ändamål anges i stiftelseurkunden;
(b) föremålet är specificerat men bolagets verksamhet är inte begränsad till att uppnå eller främja dessa föremål, eller
(c) memorandumet innehåller ett uttalande, antingen ensamt eller tillsammans med andra objekt, om att företagets syfte är att ägna sig åt någon handling eller verksamhet som inte är förbjuden enligt någon lag som för närvarande är i kraft i Seychellerna,
Bolagets syfte ska anses omfatta, och bolaget ska ha full makt och befogenhet att utföra eller engagera sig i, alla handlingar eller verksamheter som inte är förbjudna enligt någon lag som för närvarande är i kraft i Seychellerna, med förbehåll för eventuella begränsningar i stiftelseurkunden.
18.

Memorandum eller stadgar för ett aktiebolag

När ett företag ska avvecklas och upplösas vid -
a) en tidsperiod löper ut, eller
(b) en annan händelse inträffar,
Denna period eller händelse ska anges i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
19.

Språk i memorandumet

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska ett bolags stiftelseurkund vara på engelska eller franska eller på något annat officiellt språk i något land.
(2) Om språket i bolagets stiftelseurkund är ett annat språk än engelska eller franska, ska stiftelsen åtföljas av en översättning av den till engelska eller franska språket, som är bestyrkt som sann och korrekt av bolagets föreslagna registrerade ombud.
(3) Det registrerade ombudet får inte utfärda ett intyg enligt underavsnitt (2) om inte översättningen har erhållits från eller bekräftats av en godtagbar översättare.
20.

Bolagsordning

(1) Ett bolags stadgar ska innehålla bestämmelser för bolaget.
(2) Bolagets stadgar ska tryckas och undertecknas av eller på uppdrag av varje tecknare i närvaro av minst ett vittne som ska intyga undertecknandet och införa sitt eget namn och sin egen adress.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) kan den enda tecknare som undertecknar ett bolags stadgar vara dess föreslagna registrerade ombud, som inte behöver bli medlem i bolaget när det bildas.
21.

Språk i artiklarna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska ett bolags stadgar vara i
Engelska, franska eller något annat officiellt språk i något land.
(2) Om språket i ett bolags stadgar är ett annat språk än engelska eller franska, ska stadgarna åtföljas av en översättning av dem till engelska eller franska språket, som är bestyrkt som sann och korrekt av bolagets föreslagna registrerade ombud.
(3) Det registrerade ombudet får inte utfärda ett intyg enligt underavsnitt (2) om inte översättningen har erhållits från eller bekräftats av en godtagbar översättare.

Underavdelning III - Ändring och omarbetning av stiftelseurkund eller bolagsordning

22.

Ändring av stiftelseurkund eller stadgar

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt och avsnitt 23 får ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning ändras genom-
a) en ordinarie resolution, eller
(b) ett beslut av styrelseledamöterna.
(2) Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får inte ändras-
(a) genom ett beslut av endast styrelseledamöterna, om denna lag kräver att den föreslagna ändringen ska godkännas genom ett beslut av medlemmarna, eller
(b) genom ett beslut av styrelseledamöter eller medlemmar enbart, om denna lag kräver att den föreslagna ändringen också ska godkännas av domstolen.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) får ett bolags stiftelseurkund innehålla en eller flera av följande bestämmelser -
(a) att vissa bestämmelser i stiftelseurkunden eller stadgarna inte får ändras;
(b) att stiftelseurkunden eller bolagsordningen, eller specificerade bestämmelser i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, får ändras endast om vissa specificerade villkor är uppfyllda;
(c) att alla eller vissa bestämmelser i stiftelseurkunden eller stadgarna endast kan ändras genom ett medlemsbeslut;
(d) att det krävs ett beslut som fattas av en specificerad majoritet av medlemmar som representerar mer än femtio procent av rösterna från de röstberättigade medlemmarna för att ändra stiftelseurkunden eller stadgarna eller specificerade bestämmelser i stiftelseurkunden eller stadgarna.
(4) Underavsnitt (3) a och b gäller inte för någon bestämmelse i ett bolags stadgar som begränsar bolagets syfte.
(5) Utan hinder av att det finns bestämmelser i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning om motsatsen ska bolagets styrelseledamöter inte ha befogenhet att ändra stiftelseurkund eller bolagsordning -
(a) Att begränsa medlemmarnas rättigheter eller befogenheter att ändra stiftelseurkunden eller stadgarna;
b) ändra den procentandel medlemmar som krävs för att anta ett beslut om ändring av stiftelseurkund eller stadgar, eller
(c) under omständigheter där stiftelseurkunden eller stadgarna inte kan ändras av medlemmarna, och varje beslut av ett bolags styrelseledamöter är ogiltigt och saknar verkan i den mån det strider mot denna underavdelning.
23.

Registrering av ändringar av stiftelseurkund eller stadgar

(1) Om ett beslut fattas om att ändra ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning ska bolaget för registrering lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om godkännande av ändringen av dess stiftelseurkund eller bolagsordning i enlighet med underavsnitt (2).
(2) När det gäller den bestyrkta kopia eller det utdrag av beslutet som avses i underavsnitt (1) ska ett utdrag av beslutet bestyrkas som en riktig kopia och undertecknas av bolagets registrerade ombud.
(3) En ändring av stiftelseurkunden eller bolagsordningen får verkan först från och med den dag då den bestyrkta kopia eller det utdrag av beslutet som avses i underavsnitt (1) registreras av registratorn.
24.

Omarbetad stiftelseurkund eller bolagsordning

(1) Ett bolag kan när som helst lämna in en omarbetad stiftelseurkund eller bolagsordning till registratorn.
(2) Ett omarbetat memorandum eller en omarbetad stadga som lämnats in enligt underpunkt (1).
ska endast innehålla sådana ändringar som har registrerats enligt avsnitt 23.
(3) Om ett bolag lämnar in en omarbetad stiftelseurkund eller bolagsordning enligt underavsnitt (1) har den omarbetade stiftelseurkunden eller bolagsordningen verkan som bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning från och med den dag då den registreras av registratorn.
(4) Registraren behöver inte kontrollera att ett omarbetat memorandum eller en omarbetad bolagsordning som lämnats in enligt detta avsnitt innehåller alla ändringar, eller endast de ändringar, som har registrerats enligt avsnitt 23.
(5) Det är inte obligatoriskt att en omarbetad stiftelseurkund eller bolagsordning som lämnats in enligt underavsnitt (1) undertecknas av den ursprungliga tecknaren.

DEL III - FÖRETAGSNAMN

25.

Krav på namn

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska ett företags namn avslutas med - (a) ordet -Limited , -Corporation eller -Incorporated , eller (b) förkortningen -Ltd , -Corp eller -Inc .
(2) Namnet på ett företag med skyddad cell ska avslutas med orden
-Protected Cell Company eller med förkortningen -PCC .
(3) Ett företag får använda och juridiskt betecknas med antingen den fullständiga eller förkortade formen av ett eller flera ord som krävs som en del av dess namn enligt detta avsnitt.
(4) Om förkortningen -Ltd , -Corp , -Inc eller -PCC används som en del av ett företagsnamn får ett punktum införas i slutet av förkortningen.
(5) Ett företag med skyddade celler ska tilldela var och en av sina celler ett särskiljande namn som -
(a) skiljer cellen från alla andra celler i företaget, och
b) avslutas med orden -Protected Cell eller med förkortningen -PC .
(6) Med förbehåll för underavsnitt (7) och utan hinder av underavsnitt (1) får ett bolag enligt den tidigare lagen behålla ett namn, inklusive ett efterled som anger begränsat ansvar, som var tillåtet enligt den tidigare lagen.
(7) Om ett företag som omfattas av den tidigare lagen ändrar sitt namn på eller efter lagens ikraftträdandedatum ska det följa underavsnitt (1).
26.

Restriktioner för företagsnamn

Ett bolag får inte registreras, vare sig vid bildande, fortsättning, omvandling, fusion eller konsolidering, under ett namn som -
a) är identiskt med det namn under vilket ett annat företag är registrerat enligt denna lag;
b) är så lik det namn under vilket ett annat företag är registrerat enligt denna lag att användningen av namnet enligt registratorns uppfattning skulle kunna leda till förvirring eller vilseleda;
c) innehåller ett förbjudet ord, en förbjuden fras eller förkortning som avses i del I i den tredje bilagan;
d) innehåller ett ord, en fras eller en förkortning som omfattas av restriktioner och som avses i del II i den tredje bilagan, såvida inte registratorn och alla andra tillsynsorgan vars samtycke krävs enligt Seychellernas lagstiftning i förväg har gett sitt skriftliga samtycke till användningen av ordet, frasen eller förkortningen, eller
e) enligt justitiesekreteraren -
i) antyder eller är beräknad att antyda beskydd eller någon koppling till Seychellernas regering eller regeringen i något annat land, eller
ii) på något sätt är stötande, vilseledande, stötande eller strider mot allmän ordning eller mot allmänintresset.
27.

Rättigheter och intressen i namn

(1) Ingenting i denna del kräver att registratorn, när han eller hon beslutar om huruvida ett bolag ska bildas, fortsätta eller omvandlas under ett namn, registrera en namnändring eller beordra en namnändring, ska-
varje fråga som specificeras i det underavsnittet när han fastställer om han enligt sin åsikt,
Registreringen av ett företagsnamn är eller skulle vara oacceptabel eller strida mot allmän ordning eller mot allmänintresset.
(3) Registreringen av ett bolag enligt denna lag med ett företagsnamn ger inte bolaget något intresse av eller några rättigheter till namnet som det inte skulle ha, bortsett från denna del.
28.

Språk i företagsnamn

Om inte annat följer av artiklarna 25, 26 och 31 i denna lag och de krav som anges i den fjärde bilagan -
a) ett företags namn kan uttryckas på vilket språk som helst, och
b) Om ett företags namn är på engelska eller franska kan det ha ett ytterligare namn med utländska tecken.
29.

Reservering av namn

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt får registratorn på begäran av en person som har tillstånd att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275) reservera ett namn för 30 dagar för framtida antagande av ett företag enligt denna lag.
(2) Registratorn får vägra att reservera ett namn om han inte är övertygad om att namnet är förenligt med denna del med avseende på bolaget eller det föreslagna bolaget.
(3) Vid utgången av den 30-dagarsperiod som avses i underavsnitt (1) får registratorn, mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan, för varje 30-dagarsperiod därefter, fortsätta att reservera namnet för framtida antagande av ett företag enligt denna lag.
30.

Ändring av namn

(1) Ett bolag kan, om inte annat följer av dess stiftelseurkund och stadgar, ansöka hos registratorn om att ändra sitt namn eller sitt utländska namn genom en ändring av stiftelseurkund och stadgar i enlighet med artiklarna 22 och
23.
(2) Om ett bolag föreslår att ändra sitt namn eller sitt namn med utländsk karaktär ska § 26 tillämpas på det namn med vilket bolaget föreslår att ändra sitt namn.
(3) Om ett bolag ansöker om att ändra sitt namn eller sitt utländska namn ska registratorn, om bolaget uppfyller kraven i avsnitt
22 och 23, och om den är övertygad om att det föreslagna nya namnet eller det nya utländska namnet på bolaget är förenligt med avsnitt 26 och att det föreslagna nya namnet eller det nya utländska namnet på bolaget är förenligt med avsnitt 26 och att det föreslagna namnet är förenligt med avsnitt 26.
a) införa det nya namnet i registret i stället för det tidigare namnet, och
b) utfärda ett intyg om namnändring till bolaget.
(4) En ändring av ett bolags namn enligt detta avsnitt eller enligt avsnitt
a) får verkan från och med dagen för det intyg om namnändring som utfärdas av registratorn, och
(b) påverkar inte bolagets rättigheter eller skyldigheter och gör inte heller rättsliga förfaranden av eller mot bolaget bristfälliga, och rättsliga förfaranden som skulle ha kunnat fortsätta eller inledas mot bolaget under dess tidigare namn kan fortsätta eller inledas mot bolaget under dess nya namn.
31.

Befogenhet att kräva namnändring

(1) Om ett företag har bildats, fortsatt eller omvandlats till ett företag enligt denna lag med, eller har ändrat sitt namn till, ett namn som enligt registratorns åsikt inte uppfyller kraven i avsnitt 25 eller 26, får registratorn-
a) inom två år efter denna tidpunkt genom ett skriftligt meddelande uppmana företaget att lämna in en ansökan om ändring av sitt namn eller sitt utländska namn på eller före ett datum som anges i meddelandet, vilket inte får vara mindre än 30 dagar efter datumet för meddelandet, eller
(b) ansöka till domstolen om, och domstolen kan bevilja, ett beslut om att ändra bolagets namn eller dess namn med utländsk karaktär, eller kräva att bolaget ändrar ett sådant namn, till ett namn som är godtagbart för registratorn på de villkor som domstolen anser lämpliga.
(2) Om ett företag som har fått ett meddelande enligt underavsnitt (1)(a) inte lämnar in en ansökan om att ändra sitt namn till ett namn som registratorn kan godta på eller före det datum som anges i meddelandet, får registratorn återkalla företagets namn och tilldela det ett nytt namn som registratorn kan godta.
(3) Om registratorn ger ett bolag ett nytt namn enligt underavsnitt (2) eller enligt ett beslut av domstolen enligt underavsnitt (1)(b), ska det-.
a) införa det nya namnet i registret i stället för det tidigare namnet;
b) utfärda ett intyg om namnändring till bolaget;
och
c) offentliggöra namnändringen i Gazette.
(4) Ett företag som inte följer en anvisning som ges enligt denna paragraf inom den tidsperiod som registratorn fastställt enligt underavsnitt (1)(a)begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
32.

Återanvändning av företagsnamnet

Registratorn får tillåta återanvändning av företagsnamn i enlighet med vad som föreskrivs i den femte bilagan.

DEL IV - BOLAGETS KAPACITET OCH BEFOGENHETER

33.

Kapacitet och befogenheter

(1) Om inte annat följer av denna lag, annan skriven lag eller dess stadgar, har ett bolag, oberoende av bolagsvinst -
(a) full kapacitet att bedriva eller åta sig någon affärsverksamhet eller aktivitet, utföra någon handling eller ingå någon transaktion, och
(b) vid tillämpningen av punkt a, fullständiga rättigheter, befogenheter och privilegier.
(2) Utan att begränsa det allmänna innehållet i underavsnitt (1) och med förbehåll för dess memorandum och stadgar, underavsnitt (3) och avsnitt 48 (Förbud mot innehavaraktier) omfattar ett bolags befogenheter bland annat befogenhet att göra något av följande-
(a) Utfärda och annullera aktier och inneha egna aktier;
(b) tilldela optioner över outgivna aktier i bolaget och egna aktier;
(c) emittera värdepapper som kan konverteras till aktier;
(d) ge ekonomiskt stöd till någon person i samband med förvärv av egna aktier;
(e) emittera skuldförbindelser av alla slag och bevilja optioner, teckningsoptioner och rättigheter att förvärva skuldförbindelser;
f) garantera en persons ansvar eller förpliktelse och säkra alla förpliktelser genom inteckning, pantsättning eller annan belastning av alla sina tillgångar för detta ändamål, och
g) Skydda företagets tillgångar till förmån för företaget, dess borgenärer och dess medlemmar och, enligt styrelsens gottfinnande, för alla personer som har ett direkt eller indirekt intresse i företaget.
(3) Punkterna (a), (b), (c) och (d) i underavsnitt (2) ska inte tillämpas på bolag med begränsat ansvar.
(4) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) g får styrelseledamöterna se till att bolaget överför några av sina tillgångar i förtroende till en eller flera förvaltare, som var och en kan vara en enskild person, ett företag, en förening, ett partnerskap, en stiftelse eller en liknande enhet, och med avseende på överföringen får styrelseledamöterna föreskriva att bolaget, dess fordringsägare, dess medlemmar eller varje person som har ett direkt eller indirekt intresse i bolaget, eller någon av dem, kan vara förmånstagare i förtroendet.
(5) Rättigheter eller intressen för en befintlig eller senare borgenär i bolaget i bolagets tillgångar påverkas inte av en överlåtelse enligt underavsnitt (4), och dessa rättigheter eller intressen kan åberopas mot en förvärvare vid en sådan överlåtelse.
34.

Giltighet av bolagets handlingar

(1) Om inte annat följer av punkt (2) är ingen handling av ett bolag och ingen överföring av en tillgång av eller till ett bolag ogiltig enbart på grund av att bolaget inte hade kapacitet, rätt eller befogenhet att utföra handlingen eller att överföra eller ta emot tillgången.
(2) Ett bolags brist eller påstådda brist på kapacitet, rätt eller befogenhet att utföra en handling eller att överföra eller ta emot en tillgång kan göras gällande -
(a) i ett förfarande som en medlem eller en styrelseledamot inleder mot bolaget för att förbjuda att bolaget utför en handling eller förfogar över egendom av eller till bolaget, och
b) i förfaranden som bolaget, vare sig det agerar direkt eller genom en likvidator eller annan laglig företrädare eller genom bolagets medlemmar i egenskap av företrädare, för talan mot sittande eller tidigare styrelseledamöter eller andra tjänstemän i bolaget för förlust eller skada genom deras obehöriga handlingar.
(3) Detta avsnitt gäller bolag som bildats före, på eller efter lagens ikraftträdandedatum, men detta avsnitt påverkar inte förmågan hos ett bolag enligt den tidigare lagen i förhållande till något som det har gjort innan detta avsnitt trädde i kraft.
35.

personligt ansvar

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) och utom i den mån han kan vara ansvarig för sitt eget beteende eller sina egna handlingar, är ingen styrelseledamot, agent eller likvidator i ett bolag ansvarig för någon skuld, skyldighet eller försummelse från bolagets sida, såvida inte -
a) det bevisas att han har agerat bedrägligt eller på annat sätt i ond tro, eller
b) särskilt föreskrivs i denna lag eller i någon annan skriftlig lag i Seychellerna.
(2) Om det vid någon tidpunkt inte finns någon bolagsman i ett bolag, är varje person som bedriver verksamhet i bolagets namn eller för bolagets räkning personligen ansvarig för betalningen av alla bolagets skulder som har uppkommit under denna tid och personen kan stämmas i fråga om dessa utan att någon annan person kan ansluta sig till förfarandet.
36.

Affärer mellan ett företag och andra personer

(1) Ett bolag eller en borgensman för ett bolags förpliktelser får inte göra gällande mot en person som har att göra med bolaget eller mot en person som har förvärvat tillgångar, rättigheter eller intressen från bolaget att -
a) denna lag eller bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning inte har följts;
b) en person som anges som styrelseledamot i bolagets register över
direktörer -
i) inte är styrelseledamot i företaget;
ii) inte har utsetts till styrelseledamot i bolaget, eller
iii) inte har befogenhet att utöva en befogenhet som en styrelseledamot i ett bolag som bedriver verksamhet av det slag som bolaget bedriver brukar ha befogenhet att utöva;
c) en person som bolaget utger sig för att vara styrelseledamot, anställd eller ombud för bolaget-
i) inte har utsetts i vederbörlig ordning, eller
ii) inte har befogenhet att utöva en befogenhet som en styrelseledamot, anställd eller agent i ett bolag som bedriver verksamhet av det slag som bolaget bedriver vanligtvis har befogenhet att utöva;
d) en person som av bolaget uppges vara styrelseledamot, anställd eller ombud för bolaget med befogenhet att utöva en befogenhet som en styrelseledamot, anställd eller ombud för ett bolag som bedriver verksamhet av det slag som bolaget bedriver inte normalt har befogenhet att utöva, inte har befogenhet att utöva denna befogenhet, eller
e) En handling som utfärdats för ett bolags räkning av en styrelseledamot, anställd eller agent i bolaget med faktisk eller sedvanlig befogenhet att utfärda handlingen är inte giltig eller inte äkta, såvida inte personen har eller borde ha, på grund av sitt förhållande till bolaget, kännedom om de omständigheter som avses i någon av punkterna a-e.
(2) Underavsnitt (1) gäller även om en person av det slag som avses i punkterna b-e i det underavsnittet agerar bedrägligt eller förfalskar en handling som tycks ha undertecknats för bolagets räkning, såvida inte den person som har att göra med bolaget eller med en person som har förvärvat tillgångar, rättigheter eller intressen från bolaget har faktisk kännedom om bedrägeriet eller förfalskningen.
37.

Avtal i allmänhet

(1) Ett avtal kan ingås av ett bolag på följande sätt -
a) Ett avtal som, om det hade ingåtts mellan enskilda personer, enligt lag skulle vara skriftligt och upprättat genom en handling eller under sigill, är giltigt ingånget av ett bolag som en handling eller ett instrument under sigill om det antingen -
i) förseglad med bolagets gemensamma sigill och bevittnad av en av bolagets direktörer eller en annan person som enligt bolagsordningen har rätt att bevittna tillämpningen av bolagets sigill, eller
ii) uttrycks som en handling, eller utförs på bolagets vägnar och uttrycks som en handling, eller på annat sätt tydligt framgår att den är avsedd att vara en handling, och den undertecknas av någon person som agerar med bolagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande;
b) ett avtal som, om det hade ingåtts mellan enskilda personer, enligt lag skulle vara skriftligt och undertecknat av parterna, får ingås av eller på bolagets vägnar i skriftlig form och undertecknas av en person som agerar med bolagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande, och
c) Ett avtal som, om det hade ingåtts mellan enskilda personer, skulle vara giltigt även om det ingicks muntligt och inte var skriftligt, får ingås muntligt av eller för bolagets räkning av en person som agerar med bolagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande.
(2) Ett avtal som ingåtts i enlighet med denna paragraf får ändras eller upphävas på samma sätt som det enligt denna paragraf får ingås.
(3) Ett avtal som ingås i enlighet med denna paragraf är giltigt och bindande för bolaget och dess efterträdare samt alla andra parter i avtalet, deras arvingar, testamentsexekutorer eller förvaltare.
38.

Avtal före bildandet av företaget

(1) En person som ingår ett avtal i ett bolags namn eller för bolagets räkning innan bolaget har bildats är personligen bunden av, ansvarig för och berättigad till fördelarna med avtalet, utom när -
a) om det uttryckligen föreskrivs något annat i avtalet, eller
b) Om inte annat följer av eventuella bestämmelser i avtalet, ratificerar bolaget avtalet enligt underpunkt 2.
(2) Ett bolag kan, genom varje handling eller beteende som visar att det har för avsikt att vara bundet av ett avtal som ingåtts i dess namn eller för dess räkning innan det bildades, ratificera avtalet efter bolagets bildande.
(3) När ett företag ratificerar ett avtal enligt underavsnitt (2) -
a) bolaget är bundet av, ansvarigt för och har rätt till förmåner enligt avtalet som om bolaget hade bildats vid tidpunkten för avtalet och hade varit part i det, och
b) Om inte annat följer av eventuella bestämmelser i avtalet, upphör den person som handlade i bolagets namn eller för bolagets räkning att personligen vara bunden av, ansvarig för eller berättigad till förmåner enligt avtalet.
39.

Fullmakter

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och stadgar får ett bolag genom ett skriftligt dokument utse en person till dess ombud, antingen generellt eller i samband med ett specifikt ärende.
(2) En handling av ett ombud som utsetts enligt underavsnitt (1) i enlighet med det instrument enligt vilket han utsågs binder bolaget.
(3) Ett instrument som utser ett ombud enligt underavsnitt (1) kan antingen vara -
(a) som har utförts som en handling, eller
b) undertecknad av en person som agerar med företagets uttryckliga eller underförstådda bemyndigande.
40.

Företagets sigill

(1) Ett bolag kan ha ett gemensamt sigill.
(2) Ett bolag som har ett gemensamt sigill ska ha sitt namn med läsbara bokstäver på detta sigill.
(3) Ett bolag som har en gemensam stämpel får ha dubbla gemensamma stämplar.
41.

Autentisering eller intygande

En handling som kräver att ett bolag ska bestyrkas eller intygas av ett bolag får undertecknas av en styrelseledamot, en sekreterare eller ett behörigt ombud för bolaget, och behöver inte vara försedd med bolagets gemensamma sigill.

DEL V - AKTIER Underdel I - Allmänt

42.

Aktiernas art

En aktie i ett företag är lös egendom.
43.

Aktierättigheter

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) ger en aktie i ett bolag innehavaren -
(a) Rätt till en röst vid ett möte med bolagets medlemmar eller vid ett beslut av bolagets medlemmar;
b) rätt till en lika stor andel av varje utdelning som betalas ut i enlighet med denna lag, och
c) Rätt till lika stor andel i fördelningen av bolagets överskottstillgångar.
(2) Om det uttryckligen tillåts i dess stiftelseurkund i enlighet med avsnitt 15, men med förbehåll för avsnitt 48 (Förbjudna innehavaraktier), får ett bolag -
a) får emittera mer än ett aktieslag, och
(b) får emittera aktier på villkor som upphäver, ändrar eller kompletterar de rättigheter som anges i underavsnitt (1).
(3) Utan att begränsa det allmänna innehållet i underavsnitt (2)(b)men med förbehåll för avsnitt 48 (innehavaraktier förbjudna), kan aktier i ett företag vara -
(a) kan, om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag, lösas in;
(b) ger inga rättigheter eller förmånsrättigheter till utdelningar;
(c) ge särskilda, begränsade eller villkorade rättigheter, inklusive rösträtt;
(d) inte ger någon rösträtt;
(e) delta endast i vissa av bolagets tillgångar;
(f) om de emitteras i, eller konverteras till, en klass eller serie, kunna konverteras till en annan klass eller serie, på det sätt som anges i stiftelseurkunden eller bolagsordningen.
44.

Att särskilja tal

Aktierna i ett bolag med ett aktiekapital som är uppdelat i aktier ska var och en av dem vara märkta med ett lämpligt nummer, men om alla emitterade aktier i bolaget eller alla emitterade aktier i bolaget av ett visst slag vid någon tidpunkt är fullt betalda och medför samma rättigheter i alla avseenden, behöver ingen av dessa aktier ha ett särskiljande nummer.
45.

Serie av aktier

Om inte annat följer av dess stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag emittera ett aktieslag i en eller flera serier.
46.

Aktier med och utan nominellt värde

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning och av punkt (2) kan en aktie emitteras som en aktie med eller utan nominellt värde.
(2) Ett bolag får inte ha ett aktiekapital som består av aktier som innehåller aktier med och utan parivärde.
(3) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning får en aktie med nominellt värde emitteras i vilken valuta som helst.
47.

Fraktionella andelar

(1) Om inte annat följer av dess stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag emittera delaktier.
(2) Om inte och i den utsträckning som annat föreskrivs i ett bolags bolagsordning ska en bråkdel av en aktie vara föremål för och bära motsvarande bråkdel av skulder (oavsett om det gäller nominellt värde, överkurs, apport, inbetalningar, infordringar eller på annat sätt), begränsningar, preferenser, privilegier, kvalifikationer, begränsningar, rättigheter och andra egenskaper hos en hel aktie av samma slag av aktier; och i denna lag omfattar uttrycket aktie även en bråkdel av en aktie, och ingen emission eller påstådd emission av en bråkdel av en aktie ska vara ogiltig enbart på grund av att den utfärdades eller påstås ha utfärdats före lagens ikraftträdande.
(3) Det nominella värdet av en aktie med nominellt värde kan uttryckas i ett belopp som är en bråkdel eller en procentandel av den minsta valören i den valuta i vilken den är emitterad.
48.

Förbjudna innehavaraktier

Ett företag får inte, och har ingen befogenhet att -
(a) ge ut en innehavaraktie;
(b) omvandla en registrerad aktie till en innehavaraktie;
(c) byta ut en registrerad aktie mot en innehavaraktie, eller
(d) konvertera andra värdepapper till, eller byta ut andra värdepapper mot, innehavaraktier.

Del II - Utfärdande av aktier

49.

Utfärdande av aktier

Om inte annat följer av denna lag och dess stiftelseurkund och bolagsordning får aktier i ett bolag emitteras och optioner för att förvärva aktier i ett bolag beviljas vid sådana tidpunkter, till sådana personer, mot sådant vederlag och på sådana villkor som styrelseledamöterna bestämmer.
50.

Ersättning för aktier

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) får en aktie emitteras mot ersättning i vilken form som helst, inklusive pengar, ett skuldebrev eller annan skriftlig förpliktelse att bidra med pengar eller egendom, fast egendom, lös egendom (inklusive goodwill och know-how), utförda tjänster eller ett avtal om framtida tjänster.
(2) Om inte annat följer av §55 får vederlaget för en aktie med nominellt värde inte vara lägre än aktiens nominella värde.
(3) Med förbehåll för eventuella bestämmelser om motsatsen i dess stiftelseurkund eller stadgar får ett bolag -
(a) emittera bonusaktier, delvis betalda aktier och nollbetalda aktier, och
(b) acceptera betalning av vederlag för en aktie i sådana delbetalningar och vid sådana tidpunkter efter emissionen av aktien som bolaget kan godkänna.
(4) Om en aktie emitteras i strid med underavsnitt (2), är den person till vilken aktien emitteras skyldig att till bolaget betala ett belopp som motsvarar skillnaden mellan emissionspriset och det nominella värdet.
(5) När ett parivärdesbolag emitterar en parivärdesaktie utgör vederlaget för aktien aktiekapital till nominellt värde och överskottet utgör överskott.
(6) Med förbehåll för eventuella begränsningar i dess stiftelseurkund eller stadgar, när ett bolag utan paritet ger ut en aktie utan paritet, utgör vederlaget för aktien aktiekapital i den utsträckning som styrelseledamöterna fastställer och överskottet utgör överskott, med undantag för att styrelseledamöterna ska fastställa ett belopp av vederlaget som aktiekapital som minst ska motsvara det belopp som aktien är berättigad till som en eventuell preferens i bolagets tillgångar vid dess likvidation.
51.

Avsättning för olika belopp som ska betalas för aktier

Ett bolag får, om det är tillåtet enligt bolagsordningen, -
(a) vidta åtgärder vid emissionen av aktier för en skillnad mellan aktieägarna i fråga om belopp och tidpunkter för betalning av inlösen eller delbetalningar som ska betalas på deras aktier;
b) från en aktieägare ta emot hela eller en del av det belopp som är obetalt på de aktier som han innehar, även om ingen del av detta belopp har dragits in eller blivit betalbart, och
(c) betala utdelningar i proportion till det belopp som betalats in på varje aktie, om ett större belopp betalas in på vissa aktier än på andra.
52.

Aktier som emitterats mot annan ersättning än pengar

(1) Innan aktier emitteras mot ett annat vederlag än pengar
(helt eller delvis), ska styrelseledamöterna fatta ett beslut som anger -
(a) Det belopp som ska krediteras för emissionen av aktierna;
(b) deras fastställande av det rimliga nuvarande kontantvärdet av den icke-monetära ersättningen för emissionen, och
(c) att, enligt deras uppfattning, det aktuella kontantvärdet av den icke-monetära ersättningen och den monetära ersättningen (om någon) för emissionen inte är lägre än det belopp som ska tillgodoräknas för emissionen av aktierna.
(2) Underavsnitt (1) ska inte tillämpas på emissionen av bonusaktier.
53.

Tidpunkt för utfärdandet

En aktie anses vara emitterad när aktieägarens namn är inskrivet i det emitterande bolagets medlemsregister.
54.

Samtycke till emission av vissa aktier

Ett bolags emission av en aktie som -
a) ökar en persons ansvar gentemot bolaget, eller
(b) innebär att en person åläggs ett nytt ansvar gentemot bolaget,
är ogiltig om denna person, eller ett befullmäktigat ombud för denna person, inte skriftligen samtycker till att bli innehavare av aktien.
55.

Befogenhet att emittera aktier till rabatterat pris

(1) I denna paragraf avses med emission till rabatterat pris , i förhållande till en aktie med nominellt värde, emission till ett pris som understiger aktiens nominella värde.
(2) Med förbehåll för vad som föreskrivs i denna paragraf ska det vara lagligt för ett parivärdesbolag att till rabatterat pris emittera aktier i bolaget av en klass som redan har emitterats.
(3) Inga aktier får emitteras till rabatterat pris enligt underavsnitt (2).
om inte -
(a) den föreslagna emissionen av aktierna till rabatterat pris har-
(i) godkänts genom ett beslut av bolagets medlemmar, och
(ii) godkänts av domstolen;
(b) de är aktier med nominellt värde;
(c) I beslutet anges den högsta diskonteringsräntan till vilken aktierna ska emitteras;
d) minst ett år, på dagen för emissionen, har förflutit sedan den dag då bolaget hade rätt att inleda sin verksamhet, och
(e) de aktier som ska emitteras med rabatt emitteras inom tre månader efter den dag då emissionen godkänns av domstolen eller inom en sådan förlängd tid som domstolen tillåter.
(4) Om ett bolag har fattat ett beslut som tillåter emission av aktier till rabatterat pris kan det ansöka till domstolen om ett beslut som godkänner emissionen.
(5) På en ansökan till domstolen enligt underavsnitt (4) får domstolen, om den med hänsyn till alla omständigheter i fallet anser att det är lämpligt att göra det, utfärda ett beslut om godkännande av utfärdandet på de villkor som den anser lämpliga.
(6) Ett företag som bryter mot underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $25 000 US-dollar.
56.

Bolagets befogenhet att betala provisioner

(1) Ett bolag har befogenhet, och ska alltid anses ha haft befogenhet, att betala en provision till en person som ersättning för att denne tecknar eller går med på att teckna (absolut eller villkorligt) aktier i bolaget, eller förmedlar eller går med på att förmedla teckning (absolut eller villkorligt) av aktier i bolaget, om betalningen av provisionen är tillåten enligt bolagets stadgar.
(2) En säljare till, eller initiativtagare till, eller annan person som tar emot betalning i pengar eller aktier från ett bolag har, och anses alltid ha haft, befogenhet att använda en del av de pengar eller aktier som tagits emot som betalning av en provision, vars betalning, om den hade gjorts direkt av bolaget, skulle ha varit laglig enligt underavsnitt (1).
57.

Företrädesrätt

(1) Underavsnitten (2) till (4) gäller för ett bolag om det i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning uttryckligen föreskrivs att detta avsnitt ska gälla för bolaget, men inte på annat sätt.
(2) Innan aktier emitteras som har eller skulle ha samma rösträtt eller utdelningsrätt, eller båda, som aktier som redan emitterats av bolaget, ska styrelseledamöterna erbjuda aktierna till befintliga aktieägare på ett sådant sätt att, om erbjudandet accepterades av dessa aktieägare, dessa aktieägares befintliga rösträtt eller utdelningsrätt, eller båda, skulle bibehållas.
(3) Aktier som erbjuds befintliga aktieägare enligt underavsnitt (2) ska erbjudas till ett sådant pris och på sådana villkor som aktierna ska erbjudas andra personer.
(4) Ett erbjudande som lämnas enligt underavsnitt (2) måste vara öppet för accept under minst 21 dagar.
(5) Ingenting i detta avsnitt hindrar ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning från att ändra bestämmelserna i detta avsnitt eller från att göra andra bestämmelser med avseende på företrädesrätt.
58.

Aktiebrev

(1) Ett bolag ska i sina stadgar ange de eventuella omständigheter under vilka aktiebrev ska utfärdas.
(2) Om ett bolag utfärdar aktiebrev, ska certifikaten -
a) ska, om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och
artiklar, vara undertecknad av -
i) minst en styrelseledamot i bolaget, eller
(ii) en annan person som enligt ett beslut av styrelsen kan ha befogenhet att underteckna aktiebrev, eller
b) ska vara försedd med bolagets gemensamma sigill, med eller utan underskrift av någon av bolagets direktörer,
och i stadgarna får det föreskrivas att underskrifterna eller det gemensamma sigillet får vara faksimil.

Del III - Överlåtelse av aktier

59.

Aktiernas överlåtbarhet

Med förbehåll för eventuella begränsningar eller restriktioner för överlåtelse av aktier i stiftelseurkunden eller bolagsordningen kan en aktie i ett bolag överlåtas.
60.

Överföring av den avlidna medlemmens andel av den personliga representanten

En överlåtelse av en avliden delägares andel i ett bolag som görs av den avlidne delägarens personliga företrädare, trots att den personliga företrädaren inte är delägare i bolaget, är lika giltig som om den personliga företrädaren hade varit delägare när överlåtelseinstrumentet upprättades.
61.

Överföring enligt lag

Aktier i ett bolag kan övergå genom lag, utan hinder av att något annat anges i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
62.

Överlåtelse av aktier

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) och av avsnitt 66, ska registrerade aktier i ett bolag överlåtas genom ett skriftligt överlåtelseinstrument.
a) undertecknad av överlåtaren;
b) undertecknad av förvärvaren, och
(c) innehåller namn och adress för förvärvaren.
(2) Om det uttryckligen tillåts i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning, men med förbehåll för underavsnitt (3), ska registrerade aktier i bolaget överlåtas genom ett skriftligt överlåtelseinstrument som undertecknats av överlåtaren och som innehåller övertagarens namn och adress, under förutsättning att ett skriftligt överlåtelseinstrument på vilket detta underavsnitt är tillämpligt inte blir ogiltigt om det undertecknas av både övertagaren och överlåtaren.
(3) Överlåtelsehandlingen ska undertecknas av förvärvaren (liksom av överlåtaren) om -
a) aktien inte är fullt betald, eller
(b) registrering som innehavare av aktien på annat sätt ålägger förvärvaren ett ansvar gentemot bolaget.
(4) Överlåtelseinstrumentet för en registrerad aktie ska skickas till bolaget för registrering.
(5) Med förbehåll för dess memorandum eller stadgar och avsnitt 63 ska bolaget, efter att ha mottagit ett överlåtelseinstrument, föra in namnet på aktieövertagaren i medlemsregistret, såvida inte styrelseledamöterna beslutar att vägra eller fördröja registreringen av överlåtelsen av skäl som ska anges i beslutet.
63.

Vägran att registrera en överföring

(1) Styrelseledamöterna får inte fatta ett beslut om att vägra eller fördröja registreringen av en överlåtelse såvida inte denna lag eller stiftelseurkunden eller bolagsordningen tillåter dem att göra det.
(2) Om styrelseledamöterna fattar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska bolaget så snart som möjligt skicka ett skriftligt meddelande till överlåtaren och förvärvaren om vägran eller förseningen.
(3) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelseledamöterna vägra eller fördröja registreringen av en överlåtelse av aktier om överlåtaren har underlåtit att betala ett belopp som ska betalas för dessa aktier.
(4) Utan hinder av vad som sägs i dess stiftelseurkund eller stadgar, men med förbehåll för avsnitt 66, får ett bolag inte registrera en överlåtelse av aktier i bolaget om inte ett skriftligt överlåtelseinstrument enligt avsnitt 62(1) har överlämnats till bolaget.
64.

Förlust av överföringsinstrument

Om styrelseledamöterna i ett bolag är övertygade om att ett instrument för överlåtelse av registrerade aktier har undertecknats men att instrumentet har förlorats eller förstörts, kan de besluta -
a) att godta sådana bevis på överlåtelsen av aktierna som de anser lämpliga, och
(b) att förvärvarens namn ska föras in i medlemsregistret, trots att överlåtelseinstrumentet saknas.
65.

Tidpunkt för överlåtelse av aktier

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna underavdelning, är överlåtelsen av en aktie effektiv när förvärvarens namn införs i medlemsregistret.
66.

Överföring av värdepapper genom clearingorganisationer och värdepappersfaciliteter

(1) I detta avsnitt -
a) godkända regler: regler och förfaranden för ett clearingorgan, ett erkänt utländskt clearingorgan, en värdepappersfacilitet eller en erkänd utländsk värdepappersfacilitet, beroende på vad som är tillämpligt, avseende överföring av äganderätt till värdepapper, vilka regler och förfaranden har godkänts skriftligen av myndigheten enligt
Securities Act eller av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet;
b) clearingorganisation: en licensierad clearingorganisation.
enligt värdepapperslagen;
c) -erkänd utländsk clearingorganisation: ett företag som är licensierat av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet och vars licensierade verksamhet omfattar tillhandahållande av tjänster för clearing eller avveckling eller bådadera med avseende på transaktioner med värdepapper;
d) erkänd utländsk tillsynsmyndighet: som
definieras i Securities Act;
e) -erkänd utländsk värdepappersfacilitet: ett företag som är licensierat av en erkänd utländsk tillsynsmyndighet vars licensierade verksamhet omfattar tillhandahållande av värdepappersregistreringstjänster eller värdepappersförvaringstjänster, inklusive en central värdepappersförvaring för avveckling av värdepapperstransaktioner;
f) - erkänd utländsk värdepappersbörs: som
definieras i Securities Act;
g) -värdepappersfacilitet: en licensierad värdepappersfacilitet enligt Securities Act, och
h) -Seychelles Securities Exchange: en licensierad
värdepappersbörs enligt värdepapperslagen.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) får värdepapper som emitterats av ett företag som är noterat på en värdepappersbörs i Seychellerna eller på en erkänd utländsk värdepappersbörs vara -
a) utfärdas i elektronisk form;
b) omvandlas från fysisk form till elektronisk form eller vice versa;
c) Överförs på elektronisk väg.
(3) Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna lag eller annan skriven lag ska metoden för överföring av äganderätten till värdepapper som deponerats i eller clearats genom ett clearingorgan, ett erkänt utländskt clearingorgan, en värdepappersfacilitet eller en erkänd utländsk värdepappersfacilitet vara en överföring som görs i enlighet med de godkända reglerna.
(4) Underavsnitt (3) påverkar inte rätten för någon att ansöka till domstolen om en förklaring eller annat beslut med avseende på äganderätt eller överföring av värdepapper.

Underavdelning IV - Utdelningar

67.

Innebörden av - solvensprovet

(1) Vid tillämpningen av denna lag uppfyller ett företag solvenskravet om -
(a) Företaget kan betala sina skulder när de förfaller till betalning;
och
b) värdet av företagets tillgångar är större än värdet av
värdet av dess skulder.
(2) Vid bedömningen av om värdet av ett företags tillgångar är
större än värdet av dess skulder, ska styrelseledamöterna -
(a) ska beakta -
skulder som är rimliga med hänsyn till omständigheterna.
(3) Detta avsnitt tillämpas på celler och kärnor i företag med skyddade celler som om hänvisningar till företag var hänvisningar till celler eller kärnor, i förekommande fall, i företag med skyddade celler.
68.

Innebörd av - distribution

(1) I denna lag men med förbehåll för bestämmelserna i denna del,
-utdelning , när det gäller en utdelning från ett bolag till en delägare, betyder -
a) direkt eller indirekt överföring av en tillgång, förutom bolagets egna aktier, till eller till förmån för delägaren, eller
b) uppkomsten av en skuld till en medlem eller till förmån för en medlem, i förhållande till aktier som innehas av en aktieägare, eller till rätten till utdelning.
av en medlem som inte är aktieägare, och oavsett om det sker genom köp av
en tillgång, köp, inlösen eller annat förvärv av aktier, överföring av skulder eller på annat sätt, och inkluderar utdelning.
(2) -Distribution omfattar inte -
(a) En utdelning i form av en fördelning av tillgångar till bolagets delägare vid bolagets likvidation;
b) en fördelning av tillgångar till medlemmarna i en cell i ett företag med skyddad cell under och i samband med ett beslut om tvångsförvaltning, eller
c) En fördelning av tillgångar till medlemmarna i en cell i ett företag med skyddad cell under och i samband med cellens upphörande.
69.

Innebörd av - utdelning

(1) I denna lag avses med utdelning varje utdelning av ett företags tillgångar till dess medlemmar, med undantag för utdelning i form av -
(a) en emission av aktier som helt eller delvis betalda bonusaktier;
b) inlösen eller köp av bolagets egna aktier eller finansiellt stöd för köp av bolagets egna aktier;
(c) en minskning av aktiekapitalet.
(2) För att undvika tvivel kan en utdelning vara i form av pengar eller annan egendom.
70.

Utdelning

(1) Med förbehåll för detta underavsnitt och för alla andra krav som ställs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelseledamöterna i ett bolag (annat än ett företag med skyddad cell) genom beslut tillåta en utdelning från bolaget till medlemmarna vid den tidpunkt och med det belopp som de anser lämpligt om de på rimliga grunder är övertygade om att bolaget omedelbart efter utdelningen kommer att uppfylla solvenskravet.
(2) Ett beslut av styrelseledamöterna som fattas enligt underavsnitt (1) ska innehålla ett uttalande om att bolaget, enligt styrelseledamöterna, omedelbart efter utdelningen kommer att uppfylla solvenskravet.
71.

Cellulär och icke-cellulär distribution av skyddade cellföretag

(1) Om inte annat följer av avsnitt 72och andra krav som ställs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag när som helst godkänna en utdelning med avseende på en cell (-cellutdelning ) om de på rimliga grunder är övertygade om att det skyddade cellföretaget omedelbart efter utdelningen kommer att uppfylla solvenskravet enligt vad som gäller enligt underavsnitt (2).
(2) När man fastställer om ett skyddat cellföretag uppfyller solvenskravet enligt underavsnitt (1) för att göra en cellutdelning med avseende på en cell, ska ingen hänsyn tas till -
a) tillgångar och skulder som kan hänföras till någon annan av företagets celler, eller
(b) Företagets icke-cellulära tillgångar och skulder.
(3) Med förbehåll för avsnitt 72 och eventuella andra krav som åläggs av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag när som helst godkänna en utdelning med avseende på dess tillgångar och skulder som inte är cellulära (en -non-cellulär utdelning ) om de på rimliga grunder är övertygade om att det skyddade cellföretaget, omedelbart efter utdelningen, kommer att uppfylla solvenskravet såsom det gäller enligt underavsnitt (4).
(4) Vid bedömningen av om ett företag med skyddad cell uppfyller solvenskravet enligt underavsnitt (3) för att göra en icke-cellulär utdelning behöver ingen hänsyn tas till tillgångar och skulder för någon cell i företaget med skyddad cell, utom när det gäller skulder som uppkommer i enlighet med del XIII, del IV, där det skyddade cellföretagets icke-cellulära tillgångar kan användas för att uppfylla en skuld som kan hänföras till någon cell i ett företag med skyddad cell.
72.

Återvinning av utdelningar som gjorts när företaget inte uppfyllde solvenskravet

(1) Om ett bolag har gjort en utdelning till en delägare och bolaget omedelbart efter utdelningen inte uppfyllde solvenskravet, får bolaget återkräva utdelningen (eller värdet av den) från delägaren, men endast om -
(a) Medlemmen fick utdelningen eller förmånen av utdelningen (beroende på vad som är fallet) på annat sätt än i god tro och utan kännedom om att bolaget inte uppfyllde solvenskravet;
b) medlemmens ställning har inte ändrats genom att medlemmen har förlitat sig på distributionens giltighet, och
c) Det skulle inte vara orättvist att kräva återbetalning helt eller delvis.
(2) Om en utdelning har gjorts till en eller flera medlemmar av ett bolag och bolaget inte omedelbart efter utdelningen uppfyllde solvenskravet, ska en styrelseledamot som inte vidtagit rimliga åtgärder för att säkerställa att utdelningen gjordes i enlighet med avsnitt 70, eller, när det gäller ett företag med skyddad cell, avsnitt 71, vara personligen ansvarig gentemot bolaget för att återbetala till bolaget den del av utdelningen som inte kan återkrävas från medlemmarna.
(3) Om domstolen i en talan som väckts mot en styrelseledamot eller en delägare enligt detta avsnitt anser att bolaget genom att göra en utdelning på ett lägre belopp skulle ha kunnat uppfylla solvenskravet, får domstolen -
a) tillåta att medlemmen behåller, eller
(b) befria direktören från ansvar i fråga om,
ett belopp som motsvarar värdet av den utdelning som på ett korrekt sätt skulle ha kunnat göras.

Underavsnitt V Inlösen och köp av egna aktier

73.

Bolaget kan lösa in eller köpa sina egna aktier

(1) Om inte annat följer av 70 och 71 §§ får ett bolag lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva sina egna aktier i enlighet med -
a) artiklarna 74, 75 och 76, eller
(b) sådana andra bestämmelser för inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier som kan anges i dess stiftelseurkund eller bolagsordning eller i ett skriftligt avtal mellan bolaget och den eller varje berörd aktieägare.
(2) Om ett bolag får lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva sina egna aktier på annat sätt än i enlighet med 74, 75 och 76 §§, får det inte lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktierna utan samtycke från den medlem vars aktier ska lösas in, köpas eller på annat sätt förvärvas, såvida inte bolaget enligt stiftelseurkunden eller bolagsordningen har rätt att köpa, lösa in eller på annat sätt förvärva aktierna utan detta samtycke.
(3) Om aktierna inte innehas som egna aktier i enlighet med § 78, anses alla aktier som ett bolag förvärvat vara annullerade omedelbart vid inlösen, köp eller annat förvärv.
(4) Ett bolag får inte lösa in sina aktier om bolaget till följd av inlösen inte skulle ha några medlemmar.
(5) Ett bolag får inte lösa in en aktie om den inte är fullt betald.
(6) Om avsnitten 74, 75 och 76 upphävs eller ändras genom bestämmelser om inlösen, köp eller annat förvärv av bolagets egna aktier som anges i ett skriftligt avtal mellan bolaget och en aktieägare (i detta underavsnitt kallat inlösenavtal ) och det finns någon inkonsekvens mellan inlösenavtalet och bolagets stiftelseurkund och bolagsordning när det gäller inlösen, köp eller annat förvärv av bolagets egna aktier, ska denna inkonsekvens lösas på följande sätt-.
(a) Om inlösenavtalet innehåller ett villkor om att inlösenavtalet ska ha företräde i den mån det finns en inkonsekvens i förhållande till bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, ska inlösenavtalet ha företräde, och
(b) Om inlösenavtalet inte innehåller ett villkor om att inlösenavtalet ska ha företräde i den utsträckning som det finns en eventuell bristande överensstämmelse med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, ska bolagets stiftelseurkund och bolagsordning ha företräde.
74.

Förfarande för inlösen eller köp av egna aktier

(1) Ett bolags styrelse får lämna ett erbjudande om att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktier som emitterats av bolaget, om erbjudandet är -
(a) ett erbjudande till alla aktieägare att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktier som emitterats av bolaget som -
(i) skulle, om det accepteras, inte påverka aktieägarnas relativa röst- och utdelningsrättigheter, och
(ii) ger varje aktieägare en rimlig möjlighet att acceptera erbjudandet, eller
(b) ett erbjudande till en eller flera aktieägare att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva aktier -
i) som alla aktieägare skriftligen har samtyckt till, eller
(ii) som är tillåten enligt stiftelseurkunden eller bolagsordningen och som görs i enlighet med avsnitt 75.
(2) Om ett erbjudande lämnas i enlighet med underavsnitt (1)(a) -
(a) erbjudandet kan också tillåta bolaget att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva ytterligare aktier från en aktieägare i den mån en annan aktieägare inte accepterar erbjudandet eller endast delvis accepterar erbjudandet, och
b) Om antalet ytterligare aktier överstiger det antal aktier som bolaget har rätt att lösa in, köpa eller på annat sätt förvärva, ska antalet ytterligare aktier minskas proportionellt.
(3) Detta avsnitt är inte tillämpligt på ett bolag i den mån det är upphävt, ändrat eller oförenligt med bestämmelser om inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier som anges i -
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
75.

Erbjudande till en eller flera aktieägare enligt § 74(1)(b)

(1) Ett bolags styrelse får inte lämna ett erbjudande till en eller flera aktieägare enligt avsnitt 74(1)(b)(ii) om de inte har antagit ett beslut som anger att de anser att -
(a) inlösen, köp eller annat förvärv är till fördel för de återstående aktieägarna, och
b) Villkoren för erbjudandet och den ersättning som erbjuds för aktierna är rättvisa och rimliga för bolaget och de återstående aktieägarna.
(2) I ett beslut som fattas enligt underavsnitt (1) ska skälen anges.
för styrelsens yttrande.
(3) Styrelseledamöterna får inte lämna ett erbjudande till en eller flera aktieägare enligt avsnitt 74(1)(b)(ii) om de efter antagandet av ett beslut enligt underavsnitt (1) och innan erbjudandet lämnas upphör att ha de åsikter som anges i underavsnitt (1).
(4) En aktieägare kan ansöka till domstolen om ett föreläggande om att hindra det föreslagna köpet, inlösen eller andra förvärv av aktier enligt avsnitt
74.1 b ii med motiveringen att -
(a) inlösen, köp eller annat förvärv inte är i de återstående aktieägarnas bästa intresse, eller
b) Villkoren för erbjudandet och den ersättning som erbjuds för aktierna är inte rättvisa och rimliga för bolaget eller de kvarvarande aktieägarna.
(5) Detta avsnitt är inte tillämpligt på ett bolag i den mån det är upphävt, ändrat eller oförenligt med bestämmelser om inlösen, köp eller annat förvärv av egna aktier som specificeras i
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
76.

Aktier som inlösts på en aktieägares begäran

(1) Om en aktie kan lösas in på aktieägarens begäran och aktieägaren ger bolaget ett korrekt meddelande om sin avsikt att lösa in aktien-
(a) ska bolaget lösa in aktien på det datum som anges i meddelandet, eller om inget datum anges, på det datum då meddelandet mottas;
(b) såvida aktien inte innehas som en egen aktie enligt avsnitt 78, anses aktien vid inlösen vara annullerad;
och
(c) från och med inlösningsdagen har den tidigare aktieägaren samma ställning som en oprioriterad borgenär i bolaget för det belopp som ska betalas vid inlösningen.
(2) Om en aktie kan lösas in på en bestämd dag -
(a) ska bolaget lösa in aktien på detta datum;
(b) såvida aktien inte innehas som en egen aktie enligt avsnitt 78, anses aktien vid inlösen vara annullerad;
och
(c) från och med inlösningsdagen har den tidigare aktieägaren samma ställning som en oprioriterad borgenär i bolaget för det belopp som ska betalas vid inlösningen.
(3) Om ett bolag löser in en aktie enligt underavsnitten (1) eller (2) gäller inte avsnitten 74 och 75.
(4) Detta avsnitt är inte tillämpligt på ett bolag i den mån det är upphävt, ändrat eller oförenligt med bestämmelser om inlösen av dess aktier som anges i -
a) bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller
b) ett skriftligt avtal mellan bolaget och aktieägaren.
77.

Inlösen eller köp som inte anses vara en utdelning

Ett bolags inlösen, köp eller annat förvärv av en eller flera av sina egna aktier anses inte vara en utdelning om -
(a) bolaget löser in aktien eller aktierna enligt och i enlighet med artikel 76;
b) bolaget på annat sätt löser in aktien eller aktierna i enlighet med en aktieägares rätt att få sina aktier inlösta eller att få sina aktier utbytta mot pengar eller annan egendom från bolaget, eller
c) bolaget löser in, köper eller på annat sätt förvärvar aktien eller aktierna med stöd av bestämmelserna i avsnitt
207 (inlösen av minoritetsaktier) eller 210 (rättigheter för oliktänkande).
78.

Egna aktier

(1) Ett bolag får inneha aktier som har lösts in, köpts eller på annat sätt förvärvats enligt 73 § som egna aktier om -
(a) Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning förbjuder inte bolaget att inneha egna aktier;
(b) styrelseledamöterna beslutar att aktier som ska lösas in, köpas eller på annat sätt förvärvas ska hållas som egna aktier; och
(c) antalet aktier som köps, löses in eller förvärvas på annat sätt, när det läggs samman med aktier av samma slag som bolaget redan innehar som egna aktier, inte överstiger femtio procent av de aktier av samma slag som bolaget tidigare har emitterat, exklusive aktier som har upphävts.
(2) Alla rättigheter och skyldigheter som är knutna till en egen aktie är upphävda och får inte utövas av eller mot bolaget så länge det innehar aktien som egen aktie.
79.

Överföring av egna aktier

Egna aktier kan överlåtas av bolaget och de bestämmelser i denna lag och i stiftelseurkunden som gäller emission av aktier tillämpas på överlåtelse av egna aktier.

Underavdelning VI - Ändring av kapitalet

80.

Ändring av kapitalet i bolag med nominellt värde

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2), (3) och (4), avsnitt 83 och dess stiftelseurkund och stadgar får ett parivärdesbolag -
(a) ändra sitt memorandum i enlighet med delavsnitt III.
i del II för att ändra sitt auktoriserade kapital;
b) öka sitt aktiekapital genom att skapa nya aktier till det belopp som den anser lämpligt;
(c) kombinera alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte) till ett mindre antal aktier med ett större nominellt värdebelopp än de befintliga aktierna;
(d) dela upp alla eller några av sina aktier i ett större antal aktier med ett mindre nominellt värde än de befintliga aktierna, och
(e) ändra valutan för dess aktiekapital eller någon klass av dess aktiekapital.
(2) En delning eller kombination av aktier med nominellt värde, inklusive emitterade aktier, av en klass eller serie ska vara för ett större eller mindre antal, beroende på vad som är tillämpligt, av aktier i samma klass eller serie.
(3) När aktier med nominellt värde delas eller kombineras enligt detta avsnitt måste de nya aktiernas sammanlagda nominella värde vara lika med de ursprungliga aktiernas sammanlagda nominella värde.
(4) Om det rör sig om en ändring av bolagets auktoriserade kapital eller av dess sammansättning ska punkterna b-e i underavsnitt 1 omfattas av punkt a i underavsnitt 1.
81.

Ändring av kapitalet i bolag utan nominellt värde

1) Med förbehåll för underavsnitten (2) och (3), avsnitt 83 och dess stiftelseurkund och stadgar får ett bolag utan nominellt värde -
(a) ändra sin stiftelseurkund i enlighet med del II, del III, för att ändra sitt auktoriserade kapital, inklusive att öka eller minska det antal aktier som den har rätt att emittera;
(b) kombinera alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte).
till ett mindre antal aktier, och
(c) dela upp alla eller några av sina aktier (oavsett om de är emitterade eller inte) i ett större antal aktier.
(2) En delning eller kombination av aktier utan nominellt värde, inklusive emitterade aktier, av en klass eller serie ska vara för ett större eller mindre antal, beroende på vad som är tillämpligt, av aktier i samma klass eller serie.
(3) Om det rör sig om en ändring av bolagets auktoriserade kapital eller av dess sammansättning ska punkterna b och c i underavsnitt (1) omfattas av punkt a i underavsnitt (1).
82.

förverkande av aktier

(1) Om inte annat föreskrivs i dess stiftelseurkund eller bolagsordning får ett bolag -
(a) i enlighet med denna paragraf låta alla sina aktier som har emitterats på annat sätt än som fullt betalda bli förverkade på grund av att de inte har betalat något belopp som är förfallet och som ska betalas för dem, eller
(b) acceptera överlämnande av sådana aktier i stället för att låta dem förverkas.
(2) Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning eller i villkoren för utfärdande av aktier i ett sådant bolag får en aktie endast förverkas om ett skriftligt meddelande om förverkande har delgivits den medlem som inte har betalat aktien.
(3) Det skriftliga meddelande om förverkande som avses i underavsnitt (2) ska ange ett datum, tidigast vid utgången av 14 dagar från delgivningsdagen för meddelandet, vid eller före vilket den betalning som krävs enligt meddelandet ska göras, och ska innehålla en förklaring om att, i händelse av utebliven betalning vid eller före den tidpunkt som anges i meddelandet, kommer de aktier, eller någon av dem, för vilka betalning inte har gjorts att vara föremål för förverkande.
(4) Om ett skriftligt meddelande om förverkande har utfärdats enligt detta avsnitt och kraven i meddelandet inte har följts, får styrelseledamöterna när som helst innan betalning sker, förverka och annullera de aktier som meddelandet avser.
(5) Bolaget är inte skyldigt att återbetala några pengar till den medlem vars andelar har upphävts i enlighet med underavsnitt (4) och medlemmen ska befrias från alla ytterligare förpliktelser gentemot bolaget.
83.

Minskning av aktiekapitalet

(1) Om inte annat följer av denna del och eventuella motsatta bestämmelser i dess stiftelseurkund eller bolagsordning får ett bolag med aktiekapital genom ett särskilt beslut minska sitt aktiekapital på vilket sätt som helst.
(2) I synnerhet, och utan att det påverkar det allmänna i underavsnitt (1), kan bolaget -
(a) utplåna eller minska skulden för någon av dess aktier med avseende på icke inbetalt aktiekapital;
(b) med eller utan att utsläcka eller minska ansvaret för någon av dess aktier -
(i) annullera inbetalt aktiekapital som gått förlorat eller inte representeras av tillgängliga tillgångar, eller
ii) betala av det inbetalda aktiekapital som överstiger bolagets behov, och
c) om och i den mån det är nödvändigt, ändra sin stiftelseurkund genom att minska beloppet för dess aktiekapital och dess aktier i enlighet med detta.
(3) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning ska en minskning av ett bolags aktiekapital inte behöva bekräftas av domstolen om bolagets styrelseledamöter fattar ett beslut som godkänner minskningen om de på rimliga grunder är övertygade om att bolaget, omedelbart efter minskningen, kommer att uppfylla solvenskravet.
(4) Ett beslut av styrelseledamöterna som fattas enligt underavsnitt (3) ska innehålla ett uttalande om att bolaget, enligt styrelseledamöterna, omedelbart efter minskningen av det emitterade kapitalet kommer att uppfylla solvenskravet.
(5) En styrelseledamot som gör ett uttalande enligt underavsnitt (4) om att bolaget uppfyller solvenskravet utan att ha rimliga skäl för detta uttalande begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $25 000 US-dollar.
(6) Bestämmelserna i detta avsnitt ska inte tillämpas på en värdepappersfond (enligt definitionen i lagen om värdepappersfonder och hedgefonder) eller på något annat bolag som löser in sina aktier enligt och i enlighet med avsnitt 76 (Aktier som löses in på en aktieägares begäran).
84.

Ansökan till domstolen om bekräftelse

(1) Om ett bolag har fattat ett särskilt beslut om minskning av sitt emitterade aktiekapital kan det, om inte annat följer av underavsnitt (2), ansöka till domstolen om ett beslut som bekräftar minskningen.
(2) Om ett bolag har fattat ett särskilt beslut om att minska sitt emitterade aktiekapital ska det ansöka till domstolen om ett beslut som bekräftar minskningen om-
(a) ett styrelsebeslut har inte fattats i enlighet med avsnitt 83(3), eller
b) I bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning anges att en minskning av bolagets aktiekapital ska vara föremål för domstolens bekräftelse.
(3) Om den föreslagna minskningen av aktiekapitalet innebär antingen -
(a) en minskning av ansvaret för ett obetalt belopp på en aktie, eller
(b) utbetalning till en aktieägare av inbetalt kapital, och i alla andra fall om domstolen så beslutar, har underavsnitten (4), (5) och (6) verkan, men med förbehåll för hela underavsnitt (7).
(4) Varje borgenär i bolaget som vid den dag som domstolen fastställer har rätt till en skuld eller fordran som, om denna dag vore den dag då bolagets likvidation inleddes, skulle kunna godtas som bevis mot bolaget, har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet.
(5) Domstolen ska upprätta en förteckning över de borgenärer som har rätt att göra invändningar, och i detta syfte -
a) ska i möjligaste mån, utan att kräva en ansökan från någon borgenär, fastställa namnen på dessa borgenärer samt arten och beloppet av deras skulder eller fordringar, och
b) får föreskriva offentliggörande av meddelanden som fastställer en dag eller dagar inom vilka borgenärer som inte är upptagna i förteckningen ska vara upptagna i förteckningen eller uteslutas från rätten att göra invändningar mot kapitalminskningen.
(6) Om en borgenär som är upptagen i den förteckning som avses i underavsnitt (5) och vars skuld eller fordran inte är befriad eller har fastställts inte samtycker till minskningen, får domstolen, med den borgenärens samtycke, avstå från att säkra betalningen av borgenärens skuld eller fordran genom att anslå (enligt domstolens anvisningar) följande belopp
a) Om bolaget erkänner det fulla beloppet av skulden eller fordran eller, även om det inte erkänner den, är villigt att betala för den, då det fulla beloppet av skulden eller fordran;
b) om bolaget inte erkänner eller är villigt att betala hela skulden eller fordran, eller om beloppet är villkorligt eller inte fastställt, ett belopp som fastställs av domstolen efter utredning och avgörande.
(7) Om en föreslagen minskning av aktiekapitalet innebär antingen en minskning av en skuld avseende obetalt kapital eller en utbetalning till en aktieägare av inbetalt kapital, får domstolen, om den med hänsyn till särskilda omständigheter i fallet anser det lämpligt, föreskriva att underavsnitten (4) till (6) inte ska tillämpas på någon klass eller några klasser av borgenärer.
85.

Domstolsbeslut som bekräftar nedsättningen

(1) Domstolen, om den är övertygad om att varje borgenär i bolaget som enligt § 84 har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet antingen -
a) Borgenärens samtycke till minskningen har erhållits;
eller .
b) borgenärens skuld eller fordran har befriats eller har
fastställts eller har säkerställts,
får fatta ett beslut som bekräftar minskningen av aktiekapitalet på de villkor som den anser lämpliga.
(2) Om domstolen så beslutar, kan den också utfärda ett beslut om att bolaget ska offentliggöra, enligt domstolens anvisningar, skälen till kapitalminskningen eller sådan annan information om den som domstolen anser lämplig för att ge allmänheten lämplig information och, om domstolen anser det lämpligt, de orsaker som ledde till minskningen.
86.

Registrering av order och protokoll om nedsättning

(1) Om domstolen bekräftar minskningen av ett bolags aktieandelar
kapital, skall bolaget till registratorn överlämna -
a) domstolens beslut som bekräftar nedsättningen, och
b) ett protokoll, godkänt av domstolen, som för bolaget visar de uppgifter som anges i punkt 2.
(2) Den information som avses i punkt (1) är -
a) Det totala beloppet för det minskade aktiekapitalet, som bekräftats av domstolen;
(b) Det antal aktier som aktiekapitalet ska delas in i och, i fråga om ett bolag med nominellt värde, beloppet för varje aktie;
c) i fråga om ett bolag med nominellt värde, det eventuella belopp som vid tidpunkten för registreringen av beslutet och protokollet enligt underavsnitt (3) kommer att förbli inbetalt för varje aktie som har utfärdats, och
(d) i fråga om ett bolag utan nominellt värde, det belopp (om något) som återstår att betala för emitterade aktier.
(3) Registraren ska registrera beslutet och protokollet, och därefter ska beslutet om minskning av aktiekapitalet som bekräftats genom beslutet träda i kraft.
(4) Registraren skall intyga att beslutet och protokollet har registrerats och ett sådant intyg skall vara giltigt.
87.

Medlemsansvar för reducerade andelar

(1) Vid en minskning av aktiekapitalet ska en tidigare eller nuvarande medlem i bolaget inte vara ansvarig för någon aktie för någon inbetalning eller något bidrag som i belopp överstiger skillnaden, om någon, mellan aktiens belopp enligt protokollet och det belopp som betalats eller det reducerade beloppet, om något, som ska anses ha betalats för aktierna.
(2) Om en borgenär som har rätt att göra invändningar mot minskningen av det emitterade aktiekapitalet på grund av att han inte känner till förfarandet för minskning eller till dess art och verkan i förhållande till hans skuld eller fordran, inte är upptagen i borgenärsförteckningen, och bolaget efter minskningen inte kan betala beloppet för hans skuld eller fordran, så -
a) varje person som var delägare i bolaget vid tidpunkten för registreringen av beslutet om nedsättning och protokoll ska vara skyldig att bidra till betalningen av skulden eller fordran med ett belopp som inte överstiger det belopp som han skulle ha varit skyldig att bidra med om bolaget hade börjat likvideras dagen före nämnda tidpunkt, och
b) Om bolaget avvecklas får domstolen, på begäran av en sådan borgenär och med bevis för att han inte vet vad som sägs ovan, om den anser det lämpligt, upprätta en förteckning över de personer som är skyldiga att bidra, och göra och verkställa infordringar och förelägganden på de bidragsskyldiga vid en avveckling.
(3) Ingenting i detta avsnitt ska påverka de bidragsskyldigas rättigheter sinsemellan.
88.

Straff för att dölja en borgenärs namn etc.

Om en tjänsteman i bolaget med avseende på en ansökan till
domstolen enligt denna del -
(a) medvetet döljer namnet på en borgenär som har rätt att invända mot minskningen av aktiekapitalet;
(b) medvetet ger en oriktig bild av arten eller beloppet av en borgenärs skuld eller fordran, eller
(c) hjälper, uppmuntrar eller är delaktig i ett sådant hemlighållande eller en sådan felaktig framställning,
tjänstemannen gör sig skyldig till ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter som inte får överstiga $25 000 US-dollar.

Underavdelning VII Säkerhet för aktier

89.

Tolkning

I denna underavdelning avses med -pant varje form av säkerhetsrätt,
inklusive, utan begränsning -
(a) en pant;
b) en avgift, eller
(c) en pantsättning,
över en eller flera aktier i ett bolag, med undantag för en andel som uppkommer genom
och -pledged , -pledgee och -pledgor ska tolkas i enlighet med detta.
90.

Rätt att pantsätta aktier

Med förbehåll för -
(a) Bestämmelserna i ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning;
och
(b) varje annat skriftligt förhandsavtal som aktieägaren har ingått,
En aktieägare får pantsätta en aktie som han innehar i ett bolag.
91.

Formulär för pantsättning av aktier

(1) En pantsättning av aktier i ett bolag ska undertecknas skriftligen av, eller med fullmakt av, den aktieägare vars namn är infört i bolagets medlemsregister som innehavare av den aktie som pantsättningen avser.
(2) En pantsättning av aktier i ett bolag behöver inte ha någon särskild form, men den ska tydligt ange -
(a) avsikten att skapa en pant, och
b) Det belopp som säkerställs genom panträtten eller hur detta belopp ska beräknas.
92.

Pant i aktier som regleras av Seychellernas lagstiftning

(1) Om inte annat följer av detta avsnitt har panthavaren, om den lag som gäller för en pantsättning av aktier i ett företag är Seychellernas lag, rätt till följande åtgärder om panthavaren inte uppfyller villkoren för pantsättningen.
(a) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panträtten, rätten att sälja aktierna;
b) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panten, rätten att -
(i) rösta om aktierna;
(ii) ta emot utdelningar med avseende på aktierna, och
(iii) utöva pantsättarens övriga rättigheter och befogenheter med avseende på aktierna,
till dess att pantbrevet har lösts, och
c) rätten att utse en konkursförvaltare som, med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panträtten, får -
(i) rösta om aktierna;
(ii) ta emot utdelningar med avseende på aktierna, och
(iii) utöva pantsättarens övriga rättigheter och befogenheter med avseende på aktierna,
till dess att pantbrevet har lösts.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3), får de åtgärder som avses i underavsnitt
(1) kan inte utnyttjas förrän -
a) en underlåtenhet har inträffat och har pågått under en period på minst trettio dagar, eller en kortare period som kan anges i det instrument som skapar panträtten, och
b) Bristen har inte rättats till inom fjorton dagar eller inom en kortare period som kan anges i det instrument som skapar panträtten från det meddelande som anger bristen och kräver att den ska rättas till.
(3) Om den tillämpliga lagen för en pantsättning av aktier i ett bolag är Seychellernas lag, om det instrument som skapar panten föreskriver det, ska de åtgärder som avses i underavsnitt (1) kunna utövas omedelbart när en försummelse inträffar.
(4) Med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar panträtten kan de åtgärder som avses i underavsnitt 1 utövas utan domstolsbeslut.
93.

Utövande av försäljningsrätt enligt en pant i aktier enligt Seychellernas lag

(1) Utan hinder av någon bestämmelse om motsatsen i det instrument som skapar en pant i aktier som regleras av Seychellernas lag, ska försäljningen, i händelse av att en panthavare utövar sin rätt till försäljning enligt avsnitt 92(1)(a), ske till -
a) marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen, eller
b) Det bästa pris som rimligen kan erhållas om det inte finns något värde på den öppna marknaden vid försäljningstillfället.
(2) Med förbehåll för eventuella bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar en pant i aktier som regleras av Seychellernas lag, får en försäljning enligt underavsnitt (1) genomföras på vilket sätt som helst, inklusive genom privat försäljning eller offentlig auktion.
94.

Pant i aktier som regleras av utländsk lag

Om den lag som gäller för en pantsättning av aktier i ett bolag inte är Seychellernas lag -
(a) panträtten ska vara förenlig med kraven i dess gällande lag för att vara giltig och bindande för bolaget, och
b) De rättsmedel som står till buds för en panthavare ska regleras av den gällande lagen och det instrument som skapar panten, med undantag för att rättigheterna mellan pantgivaren eller panthavaren i egenskap av bolagsman och bolaget även fortsättningsvis ska regleras av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning samt denna lag.
95.

Användning av verkställighetsmedel

Om inte annat föreskrivs i det instrument som skapar en pant i aktier i ett bolag, ska alla belopp som uppkommer vid verkställandet av panträtten användas på följande sätt -
(a) För det första för att täcka kostnaderna för att verkställa panträtten;
b) i andra hand för att lösa de belopp som säkrats genom panträtten;
och
(c) för det tredje, för att betala eventuella skulder till panthavaren.
96.

Anteckning och arkivering av medlemsregistret

(1) På skriftlig begäran av en aktieägare som har ställt en pant i aktier i ett bolag ska bolaget föra in eller låta föra in i sitt medlemsregister -
(a) en uppgift om att aktierna är pantsatta, (b) panthavarens namn och adress, och
c) den dag då uttalandet och namnet införs i medlemsregistret.
(2) En kopia av ett bolags medlemsregister, med anteckningar i enlighet med underavsnitt (1), får lämnas in av bolaget till registratorn i enlighet med avsnitt349.

Underavdelning VIII - Omvandling av aktier med nominellt värde till aktier utan nominellt värde och vice versa

97.

Omvandling av aktier i bolag med nominellt värde

(1) Ett bolag med nominellt värde kan omvandla sina aktier till aktier utan nominellt värde genom att ändra sitt memorandum i enlighet med denna paragraf.
(2) Den befogenhet som ges genom underavsnitt (1) -
(a) får endast utövas genom att omvandla samtliga av de
bolagets aktier till aktier utan nominellt värde;
(b) får endast utövas genom ett särskilt beslut av bolaget och, om det finns mer än ett slag av emitterade aktier, med godkännande av ett särskilt beslut som fattats vid ett separat möte för innehavarna av varje slag av aktier, och
(c) kan utövas oavsett om bolagets emitterade aktier är fullt betalda eller inte.
(3) Bolagets särskilda beslut -
(a) ska ange det antal aktier utan nominellt värde som varje klass av emitterade aktier ska delas upp i;
b) får ange hur många ytterligare aktier utan nominellt värde som bolaget får emittera, och
c) göra sådana andra ändringar i stiftelseurkunden och stadgarna som kan vara nödvändiga under omständigheterna.
(4) Vid omvandling av sina aktier enligt denna paragraf ska bolaget -
(a) ska överföra det totala belopp som betalats in på aktierna i det aktuella slaget från kontot för aktiekapitalet för varje slag av aktier till kontot för angivet kapital för det slaget, och
(b) ska överföra varje belopp som står på krediten av ett överskottskonto eller en kapitalåterbetalningsreserv till det angivna kapitalkontot för den kategori av aktier som skulle ha blivit utgivna om detta belopp hade använts för att betala in icke utgivna aktier som utfärdats till medlemmarna som fullt betalda bonusaktier.
(5) Vid omvandling av ett bolags aktier enligt denna paragraf förblir alla belopp som är obetalda på en aktie omedelbart före omvandlingen betalbara när de kallas in eller förfaller till betalning.
98.

Konvertering av aktier i bolag utan nominellt värde

(1) Ett bolag utan paritet kan omvandla sina aktier till aktier med paritet genom att ändra sitt memorandum i enlighet med denna paragraf.
(2) Den befogenhet som ges genom underavsnitt (1) -
(a) får endast utövas genom att omvandla samtliga av de
bolagets aktier till aktier med nominellt värde;
(b) får endast utövas genom ett särskilt beslut av bolaget och, om det finns mer än ett slag av emitterade aktier, med godkännande av ett särskilt beslut som fattats vid ett separat möte för innehavarna av varje slag av aktier, och
(c) kan utövas oavsett om bolagets emitterade aktier är fullt betalda eller inte.
(3) Vid en konvertering av aktier enligt detta avsnitt skall varje aktie av en klass konverteras till en aktie som -
de ändringar av stiftelseurkunden och stadgarna som kan vara nödvändiga för att
omständigheter.
(5) Vid omvandling av sina aktier enligt denna paragraf ska bolaget -
(a) ska, i den mån det belopp som står på kredit i det angivna kapitalkontot för varje aktieslag är lika med det totala nominella beloppet för aktierna i det slag till vilket dessa aktier omvandlas, överföra beloppet till kontot för aktiekapital, och
(b) ska, i den utsträckning (om det finns) som beloppet överstiger detta totala nominella belopp, överföra det till kontot för överkurs för den klassen.
(6) Vid omvandling av ett bolags aktier enligt denna paragraf förblir alla belopp som är obetalda på en aktie omedelbart före omvandlingen betalbara när de kallas in eller förfaller till betalning.

DEL VI - MEDLEMSKAP Underdel I - Medlemmar

99.

Minsta antal medlemmar

(1) Med förbehåll för punkt (2) ska ett bolag alltid ha en eller flera medlemmar.
(2) Underavsnitt (1) gäller inte under perioden från bolagets bildande till dess att dess första styrelseledamöter utses.
100.

Krav på aktiebolag och garantibolag

När det gäller ett aktiebolag med garanti ska minst en av bolagets medlemmar vara en garantimedlem.
101.

Minderåriga och omyndigförklarade vuxna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) och om det inte är förbjudet enligt bolagets stiftelseurkund eller stadgar, får en minderårig eller en omyndig vuxen vara medlem i ett bolag.
(2) Om ett företags stiftelseurkund eller bolagsordning inte förbjuder en minderårig eller omyndig vuxen att vara medlem i ett företag, får inga aktier emitteras till en minderårig eller omyndig vuxen såvida inte en eller flera personer (i detta avsnitt kallad -representant ) har laglig rätt att, och är villiga att, företräda den minderåriga eller omyndiga vuxnes intressen när det gäller att utöva alla röst- eller andra rättigheter som är knutna till aktierna för och på den minderåriga eller omyndiga vuxnes vägnar.
(3) Ingenting i detta avsnitt ska hindra att aktier i ett bolag innehas av en person i egenskap av förvaltare eller förmyndare i egenskap av medlem för och på uppdrag av en minderårig eller omyndig vuxen.
ska-
(4) En företrädare, och en förvaltare eller förmyndare enligt underavsnitt (3),
(a) inte vara minderårig eller en vuxen med nedsatt arbetsförmåga, och
(b) handla i den minderåriges eller den omyndigas bästa intresse.
102.

Medlemmarnas ansvar

(1) En delägare i ett aktiebolag har inget ansvar i egenskap av delägare för bolagets skulder.
(2) En aktieägares ansvar gentemot bolaget i egenskap av aktieägare är begränsat till följande
(a) varje obetalt belopp på en aktie som innehas av aktieägaren;
b) varje ansvar som uttryckligen föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
(c) eventuell skyldighet att återbetala en utdelning enligt avsnitt 72(1). (3) En garantimedlems ansvar gentemot bolaget, i egenskap av
garantimedlem, är begränsad till -
(a) det belopp som garantimedlemmen är skyldig att bidra med enligt vad som anges i memorandumet i enlighet med avsnitt 16(1), och
b) varje annat ansvar som uttryckligen föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
(c) eventuell skyldighet att återbetala en utdelning enligt avsnitt 72(1).
103.

Service till medlemmarna

Alla meddelanden, upplysningar eller skriftliga uttalanden som krävs enligt denna
Den handling som ett bolag ska ge medlemmarna ska delges -
a) på det sätt som anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, beroende på vad som är tillämpligt, eller
b) om det inte finns någon bestämmelse i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, genom personlig delgivning eller per post till varje medlem på den adress som anges i medlemsregistret eller, om medlemmen samtycker, genom och i enlighet med sådana elektroniska medel som kan tillåtas enligt artiklarna 364 och 365.

Underavdelning II - Register över medlemmar

104.

Register över medlemmar

(1) Om inte annat följer av avsnitt 106 ska varje företag vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas medlemsregister, och i det föra in följande information som är lämplig för företaget -
a) Namn och adress för varje person som innehar aktier i bolaget;
(b) Antalet aktier av varje klass och serie som innehas av varje aktieägare;
c) Namn och adress för varje person som är garantimedlem i bolaget;
d) den dag då varje medlems namn infördes i medlemsregistret, och
e) Den dag då en person upphörde att vara medlem.
(2) Ett bolag ska se till att den information som enligt underavsnitt (1) ska föras i dess medlemsregister är korrekt och aktuell.
(3) Medlemsregistret kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är i magnetisk, elektronisk eller annan form av datalagring måste bolaget kunna lägga fram läsbara bevis för dess innehåll.
(4) En anteckning om en tidigare medlem i bolaget får strykas ur registret efter sju år från den dag då medlemmen upphörde att vara medlem.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$500 och en ytterligare sanktionsavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) ska vara ansvarig för en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
105.

Typ av register

(1) Medlemsregistret är prima facie bevis för alla frågor som enligt denna lag ska eller får införas i det.
(2) Utan att det påverkar tillämpningen av det allmänna innehållet i underavsnitt (1), är en persons namn i medlemsregistret som innehavare av en aktie i ett bolag ett prima facie-bevis för att den juridiska äganderätten till aktien tillfaller personen i fråga.
(3) Om inte annat följer av dess stiftelseurkund eller bolagsordning ska ett bolag behandla innehavaren av en aktie, enligt vad som framgår av bolagets medlemsregister, som den enda person som har rätt att -
(a) utöva eventuella rösträtter som är knutna till aktien, (b) ta emot meddelanden;
(c) få en utdelning för aktien, och
(d) utöva andra rättigheter och befogenheter som är knutna till aktien.
106.

Register över medlemmar i börsnoterade företag

(1) Ett börsnoterat företag (enligt definitionen i Securities Act) får skriftligen ansöka hos registratorn om godkännande för att föra sitt medlemsregister på en plats i Seychellerna på en annan plats än sitt registrerade kontor.
(2) Registraren får efter eget gottfinnande godkänna eller avslå en ansökan från ett börsnoterat bolag enligt underavsnitt (1) eller ställa sådana villkor som den anser lämpliga i samband med godkännandet av en sådan ansökan.
(3) Om ett börsnoterat bolag för sitt medlemsregister på en godkänd plats enligt underavsnitt (1), ska det -
(a) får inte, utan registratorns skriftliga förhandsgodkännande, ändra platsen där den förvarar sitt medlemsregister;
(b) inom 14 dagar efter det att registratorn har gett sitt godkännande enligt punkt (1), skriftligen meddela sitt registrerade ombud adressen till den plats där dess medlemsregister förs;
(c) inom 14 dagar efter varje ändring av den plats där medlemsregistret förs, skriftligen meddela sitt registrerade ombud om den ändrade platsen, och
(d) om inte annat följer av underavsnitt (4), hålla en kopia av sitt medlemsregister på sitt registrerade kontor och, om det sker någon ändring i registret, förse det registrerade ombudet med en uppdaterad kopia av registret inom 14 dagar.
(4) I stället för att uppfylla kravet i underavsnitt (3) d får ett bolag, med registratorns skriftliga förhandsgodkännande på sådana villkor som registratorn anser lämpliga, ge sitt registrerade ombud elektronisk eller annan omedelbar tillgång till sitt medlemsregister.
(5) Om ett börsnoterat bolag emitterar eller kan komma att emittera både certifierade och ocertifierade aktier, får det, med förhandsgodkännande från registratorn på sådana villkor som registratorn anser lämpliga, föra två underregister över medlemmar som tillsammans ska utgöra bolagets medlemsregister.
(6) Ett företag som bryter mot något krav i detta avsnitt ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$500 och en ytterligare sanktionsavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(7) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt detta avsnitt ska vara ansvarig för en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
107.

Inspektion av medlemsregistret

(1) En styrelseledamot eller medlem i ett bolag har rätt att utan avgift få
ta del av bolagets medlemsregister.
(2) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom beslut av styrelseledamöter, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av bolagets medlemsregister eller ett utdrag ur det, i vilket fall bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en inspektion enligt punkt (1) vägras eller om en kopia av en handling som begärts enligt punkt (3) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
b) får den berörda personen ansöka till domstolen om ett beslut om att han eller hon ska tillåtas att ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska tillhandahållas honom eller henne.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.
108.

Rättelse av medlemsregistret

(1) Om -
(a) information som måste föras in i medlemsregistret enligt artikel 104 utelämnas i registret eller förs in felaktigt i registret, eller
b) det finns en oskälig försening av införandet av informationen i registret,
en delägare i bolaget eller en person som har drabbats av utelämnandet, felaktigheten eller förseningen kan ansöka till domstolen om att registret ska rättas.
(2) På en ansökan enligt punkt (1) får domstolen -
a) antingen avslå ansökan, med eller utan att sökanden betalar sina kostnader, eller besluta om rättelse av registret och ålägga bolaget att betala alla kostnader för ansökan och eventuella skador som sökanden kan ha lidit;
b) avgöra varje fråga som rör rätten för en person som är part i förfarandet att få sitt namn infört i eller utelämnat ur medlemsregistret, oavsett om frågan uppstår mellan -
i) två eller flera medlemmar eller påstådda medlemmar, eller
ii) mellan en eller flera delägare eller påstådda delägare och bolaget, och
c) på annat sätt avgöra alla frågor som kan vara nödvändiga eller lämpliga att avgöra för att rätta medlemsregistret.

Underavdelning III - Medlemmarnas möten och resolutioner

109.

Resolutioner

(1) Om inte annat anges i denna lag eller i ett bolags stadgar ska ett bolags medlemmar utöva en befogenhet som de har fått enligt denna lag eller stadgarna genom ett beslut som ska fattas i enlighet med följande
(a) har antagits vid ett medlemsmöte som hållits i enlighet med denna underavdelning, eller
(b) antas som ett skriftligt beslut i enlighet med § 122.
110.

Ordinarie resolutioner

(1) Om inte annat följer av avsnitt 111, innebär ett ordinarie beslut av ett bolags medlemmar, eller av en klass av medlemmar, ett beslut som fattas med enkel majoritet.
(2) Ett beslut som fattas vid ett möte genom handuppräckning antas med enkel majoritet om det antas av mer än hälften av de medlemmar som har rätt att göra det och som röstar personligen eller genom fullmakt på beslutet.
(3) Ett beslut som fattas vid en omröstning vid ett möte antas med enkel majoritet om det antas av medlemmar som representerar mer än hälften av det totala antalet röster från de medlemmar som, då de har rätt att göra det, röstar personligen eller genom fullmakt på beslutet.
(4) Ett skriftligt beslut antas med enkel majoritet om det antas i enlighet med denna underavdelning av medlemmar som representerar mer än hälften av det totala antalet röster från medlemmar som har rätt att rösta om beslutet.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitten (2), (3) och (4) -
a) aktieägarnas röster ska räknas enligt de röster som är knutna till de aktier som den röstande aktieägaren innehar, och
(b) Om inget annat föreskrivs i stiftelseurkunden eller stadgarna har en garantimedlem rätt till en röst i alla resolutioner där han har rätt att rösta.
(6) Allt som kan göras genom ett ordinarie beslut kan också göras genom ett särskilt beslut.
(7) Om inte sammanhanget kräver något annat ska en hänvisning i denna lag till ett medlemsbeslut innebära ett ordinarie beslut.
111.

För ordinarie resolutioner kan det krävas en högre andel av rösterna.

Avsnitt 110 utesluter inte att ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning föreskriver att alla eller vissa ordinarie beslut ska fattas med högre majoritet av röster än enkel majoritet.
112.

Särskilda resolutioner

(1) Om inte annat följer av avsnitt 113 avses med ett särskilt beslut av bolagets medlemmar, eller av en klass av medlemmar, ett beslut som fattas med minst två tredjedels majoritet.
(2) Ett beslut som fattas vid ett möte genom handuppräckning antas med två tredjedels majoritet om det antas av minst två tredjedelar av de medlemmar som, då de har rätt att göra det, röstar personligen eller genom fullmakt på beslutet.
(3) Ett beslut som fattas vid en omröstning vid ett möte antas med två tredjedels majoritet om det antas av medlemmar som representerar minst två tredjedelar av det totala antalet röster från de medlemmar som, då de har rätt att göra det, röstar personligen eller genom fullmakt på beslutet.
(4) Ett skriftligt beslut antas med två tredjedels majoritet om det antas i enlighet med denna underavdelning av medlemmar som representerar minst två tredjedelar av det totala antalet röster från medlemmar som har rätt att rösta om beslutet.
113.

Särskilda resolutioner kan kräva en högre andel av rösterna.

Paragraf 112 hindrar inte att det i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning föreskrivs att alla eller vissa särskilda beslut ska fattas med en högre majoritet av röster än två tredjedelars majoritet.
114.

Sammankallande av medlemsmöten

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och stadgar kan ett möte med bolagets medlemmar hållas vid en tidpunkt och på en plats, inom eller utanför Seychellerna, som möteskallelsen anser lämplig.
(2) Med förbehåll för eventuella begränsningar i bolagets stiftelseurkund och bolagsordning får någon av följande personer när som helst sammankalla ett möte med bolagets medlemmar -
a) bolagets styrelseledamöter, eller
(b) den eller de personer som enligt stiftelseurkunden eller stadgarna har befogenhet att kalla till stämman.
(3) Med förbehåll för en bestämmelse i stiftelseurkunden eller stadgarna om en lägre procentsats ska ett bolags styrelse sammankalla ett möte med bolagets medlemmar om detta skriftligen begärs av medlemmar som har rätt att utöva minst tjugo procent av rösträtten i det ärende som mötet begärs för.
(4) En skriftlig begäran enligt underavsnitt (3) ska ange mötets syfte och ska undertecknas av eller på uppdrag av de begärande medlemmarna och överlämnas till styrelseledamöterna på bolagets säte eller huvudsakliga verksamhetsställe, och kan bestå av flera dokument i liknande form som var och en är undertecknad av eller på uppdrag av en eller flera begärande medlemmar.
(5) Med förbehåll för en bestämmelse i stiftelseurkunden eller stadgarna som ändrar en tidsperiod som avses i detta underavsnitt, om styrelseledamöterna inte inom 21 dagar från dagen för delgivningen av den skriftliga begäran enligt underavsnitten (3) och (4) kallar till ett möte som ska hållas inom 2 månader från detta datum, får de begärande medlemmarna, eller någon av dem som representerar mer än hälften av den totala rösträtten för alla medlemmar, själva kalla till ett möte, men ett möte som kallas på detta sätt får inte hållas efter 3 månader från detta datum.
(6) Ett möte som sammankallas enligt detta avsnitt av begärande medlemmar ska så långt det är möjligt sammankallas på samma sätt som möten ska sammankallas av styrelseledamöter.
(7) Rimliga kostnader som de begärande medlemmarna har haft på grund av att styrelseledamöterna inte har kallat till ett möte ska återbetalas till de begärande medlemmarna av bolaget, och belopp som återbetalas på detta sätt ska behållas av bolaget från belopp som är skyldiga eller kommer att bli skyldiga från bolaget i form av arvoden eller andra ersättningar för deras tjänster till de styrelseledamöter som var i dröjsmål.
115.

Kallelse till medlemsmöten

(1) Om inte annat följer av ett krav i stiftelseurkunden eller stadgarna på längre kallelsetid, ska den eller de personer som sammankallar till ett bolags bolagsstämma lämna kallelse till de personer vars namn, den dag då kallelsen lämnas, finns som medlemmar i medlemsregistret och som har rätt att rösta vid stämman.
(a) för ett möte för att anta en särskild resolution, minst 21 dagars skriftligt varsel, och
(b) om det rör sig om ett annat möte än det som avses i punkt (a), minst sju dagars skriftligt varsel.
(2) Utan hinder av underavsnitt (1), och med förbehåll för stiftelseurkund eller stadgar, är ett medlemsmöte som hålls i strid med kravet på kallelse giltigt om medlemmar som innehar nittio procent majoritet, eller en sådan annan majoritet som kan anges i stiftelseurkund eller stadgar, av den totala rösträtten i alla frågor som ska behandlas vid mötet har avstått från kallelse till mötet, och för detta ändamål ska en medlems närvaro vid mötet anses utgöra ett avstående från hans sida.
(3) Att sammankallande eller sammankallande vid ett medlemsmöte oavsiktligt underlåter att underrätta en medlem om mötet, eller att en medlem inte har fått kallelsen, gör inte mötet ogiltigt.
116.

Beslutsförhet

Det beslutsmässiga antalet medlemmar vid ett bolagsstämma för ett medlemsbeslut är det som fastställs i stiftelseurkunden eller stadgarna, men om inget beslutsmässigt antal medlemmar har fastställts, är en bolagsstämma korrekt sammankallad för alla ändamål om det vid stämmans början finns närvarande, personligen eller genom ombud, medlemmar som har rätt att utöva minst femtio procent av rösterna.
117.

Deltagande i mötet via telefon eller på annat elektroniskt sätt.

Om inte annat följer av bolagets stadgar ska en bolagsman anses vara närvarande vid ett bolagsstämma om -
a) medlemmen deltar via telefon eller på annat elektroniskt sätt, och
(b) alla medlemmar som deltar i mötet kan höra varandra.
118.

Representation av organet vid möten

(1) En juridisk person, oavsett om den är ett företag i den mening som avses i denna lag eller inte, får genom ett beslut av sina styrelseledamöter eller annat styrande organ bemyndiga en person som den anser lämplig att agera som dess representant vid varje möte med ett företag, eller med någon klass av medlemmar i ett företag, eller med ett företags borgenärer, som den har rätt att närvara vid.
(2) En person som är auktoriserad i enlighet med underavsnitt (1) har rätt att utöva samma befogenheter för det bolagsorgan som personen företräder som detta bolagsorgan skulle kunna utöva om det var en enskild medlem eller borgenär i bolaget.
119.

Gemensamt ägda aktier

Om inte annat följer av bolagets bolagsordning gäller följande när aktierna ägs gemensamt -
får närvara personligen eller genom fullmakt vid ett medlemsmöte och får tala i egenskap av medlem;
b) om endast en av dem är närvarande personligen eller genom ombud, får han rösta för dem alla, och
(c) Om två eller fler är närvarande personligen eller genom ombud måste de rösta som en enda person.
120.

Fullmakter

(1) En medlem i ett bolag har rätt att genom ett skriftligt dokument utse en annan person till ombud för att företräda medlemmen vid alla bolagsstämmor där medlemmen har rätt att närvara och rösta.
(2) När en fullmakt deltar i ett möte enligt underavsnitt (1) får fullmaktshavaren tala och rösta för den medlem som utsett fullmaktshavaren.
(3) Denna paragraf gäller för möten för alla kategorier av medlemmar på samma sätt som för allmänna möten.
121.

Krav på opinionsundersökning

(1) En bestämmelse i ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning är ogiltig i den mån den skulle ha effekten antingen -
(a) att utesluta rätten att begära omröstning vid ett medlemsmöte eller vid ett möte för någon kategori av medlemmar i en annan fråga än valet av mötesordförande eller uppskjutande av mötet, eller
(b) att inte göra en begäran om omröstning om en sådan fråga ineffektiv, som görs antingen -
i) av minst fem medlemmar som har rätt att rösta i frågan, eller
ii) av en eller flera medlemmar som representerar minst en tiondel av den totala rösträtten för alla medlemmar som har rätt att rösta i frågan.
(2) Ett skriftligt dokument som utser en fullmakt att rösta vid ett sådant möte anses också ge befogenhet att begära eller medverka till att begära omröstning; och vid tillämpningen av underavsnitt (1) är en begäran av en person som fullmakt för en medlem detsamma som en begäran av medlemmen.
(3) Vid en omröstning vid ett sådant möte behöver en medlem som har rätt till mer än en röst inte, om medlemmen röstar, personligen eller genom ombud, använda alla sina röster eller avge alla de röster han använder på samma sätt.
122.

Medlemmarnas skriftliga samtyckesbeslut

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning får en åtgärd som kan vidtas av bolagets medlemmar vid ett medlemsmöte eller någon kategori av medlemmar också vidtas genom ett beslut av medlemmarna med skriftligt samtycke eller genom telex, telegram, kabel eller annan skriftlig elektronisk kommunikation, utan att det behövs någon kallelse.
(2) Ett beslut enligt underavsnitt (1) kan bestå av flera dokument, inklusive skriftliga elektroniska meddelanden, i likartad form som alla är undertecknade eller på annat sätt godkända av eller på uppdrag av en eller flera medlemmar.
(3) Ett beslut enligt detta avsnitt ska anses ha fattats när samtyckesinstrumentet, eller det sista av flera instrument, senast har undertecknats eller på annat sätt godkänts eller vid en sådan senare tidpunkt som anges i beslutet.
123.

Domstolen kan besluta om ett möte

(1) Domstolen kan besluta att ett medlemsmöte ska sammankallas, hållas och genomföras på det sätt som domstolen bestämmer om den anser att -
a) det av någon anledning är omöjligt att sammankalla eller genomföra ett bolagsstämma på det sätt som anges i denna lag eller i bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, eller
(b) det ligger i bolagets medlemmars intresse att ett medlemsmöte hålls.
(2) En ansökan om ett beslut enligt underavsnitt (1) får göras av en bolagsman eller styrelseledamot i bolaget.
(3) Domstolen får utfärda ett beslut enligt underavsnitt (1) på de villkor som den anser lämpliga, inklusive när det gäller kostnaderna för att genomföra mötet och när det gäller ställande av säkerhet för dessa kostnader.
(4) När ett sådant beslut fattas kan domstolen ge sådana kompletterande eller följdriktiga anvisningar som den anser vara lämpliga, och dessa kan inkludera en bedömning av hur ett möte ska konstitueras.
124.

Resolution som antogs vid det ajournerade mötet

Om ett beslut fattas vid ett uppskjutet möte med bolagets medlemmar eller någon klass av medlemmar ska beslutet för alla ändamål anses ha fattats den dag då det faktiskt fattades, och ska inte anses ha fattats vid någon tidigare tidpunkt.
125.

Upprättande av protokoll och beslut av ledamöterna

(1) Ett företag ska hålla -
a) Protokoll från alla möten med medlemmarna;
(b) protokoll från alla möten med alla klasser av dess medlemmar;
c) kopior av alla skriftliga resolutioner som godkänts av dess medlemmar, och
(d) Kopior av alla skriftliga resolutioner som godkänts av någon klass av dess medlemmar.
(2) De register som avses i underavsnitt (1) (som i detta underavsnitt ska kallas protokoll och resolutioner) ska bevaras i minst sju år från dagen för mötet eller det skriftliga beslutet, beroende på vad som är tillämpligt.
(3) Ett företag som bryter mot detta avsnitt ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt detta avsnitt ska vara skyldig att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
126.

Plats för ledamöternas protokoll och resolutioner

(1) Ett företag ska föra sina protokoll och resolutioner på en sådan plats inom eller utanför Seychellerna som styrelseledamöterna bestämmer.
(2) Om ett bolag inte förvarar sina protokoll och beslut på sitt säte, ska det skriftligen meddela sitt registrerade ombud den fysiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förvaras.
(3) Om det sker en ändring av den plats där dess protokoll och beslut förs, ska ett bolag inom 14 dagar efter ändringen skriftligen meddela sitt registrerade ombud den fysiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förs.
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitten (1), (2) eller (3) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(5) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitten (1), (2) eller (3) ska vara skyldig att betala en straffavgift påUS$25 för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
127.

Inspektion av ledamöternas protokoll och beslut

(1) En styrelseledamot i ett bolag har rätt att ta del av bolagets
protokoll och resolutioner utan kostnad.
(2) En medlem i ett bolag har rätt att utan avgift ta del av protokoll och beslut från de kategorier av medlemmar som han är medlem i.
(3) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitten (1) eller (2) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom ett beslut av styrelseledamöterna, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(4) En person med rätt till insyn enligt underavsnitt (1) eller (2) har rätt att begära en kopia av alla bolagets protokoll och beslut som personen har rätt att ta del av, i vilket fall bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(5) Om en inspektion enligt underavsnitten (1) eller (2) vägras, eller om en kopia av en handling som begärts enligt underavsnitt (4) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
(b) Den kränkta personen kan ansöka till domstolen om att få tillstånd att ta del av de relevanta protokollen och besluten eller att få en kopia av dessa protokoll och beslut.
(6) På en ansökan enligt underavsnitt (5) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.

DEL VII - STYRELSELEDAMÖTER

Underavdelning I - Förvaltning av företag

128.

Förvaltning av företaget

Om inte annat följer av eventuella ändringar eller begränsningar i företagets
memorandum eller stadgar -
a) ett bolags verksamhet och affärer ska skötas av, eller under ledning eller övervakning av, bolagets styrelseledamöter, och
b) Ett bolags styrelseledamöter har alla befogenheter som krävs för att leda, styra och övervaka bolagets verksamhet och affärer.
129.

Styrelseledamöternas fullgörande av bolagets skyldigheter

Närhelst det i denna lag föreskrivs en skyldighet eller ett ansvar för ett företag eller ett företag bemyndigas att utföra en handling ska, om inte annat föreskrivs, denna skyldighet, detta ansvar eller denna handling utföras eller låta utföras av företagets styrelseledamöter.
130.

Minsta antal styrelseledamöter

(1) Ett företag ska alltid ha minst en styrelseledamot som utses i enlighet med denna lag, om inte annat föreskrivs i annan skriven lag i Seychellerna.
(2) Underavsnitt (1) gäller inte under perioden mellan bolagets bildande och utnämningen av de första styrelseledamöterna.
(3) Om inte annat följer av punkt (1) får antalet styrelseledamöter i ett bolag fastställas i bolagets stadgar eller på det sätt som anges i dessa.
131.

De facto styrelseledamöter

(1) Utan att begränsa det sätt på vilket uttrycket -direktör ska läsas enligt avsnitt 2 och med förbehåll för underavsnitt (3), ska en person som inte formellt har utsetts till direktör i ett bolag men som innehar en direktörsposition eller som leder, styr eller övervakar bolagets verksamhet och affärer behandlas som en direktör i bolaget.
(2) En person som med stöd av underavsnitt (1) behandlas som styrelseledamot i ett bolag kallas i denna lag för en faktisk styrelseledamot.
(3) En person får inte vara faktisk styrelseledamot i ett bolag enbart på grund av att han eller hon i yrkesmässig egenskap ger råd till bolaget eller någon av dess styrelseledamöter.
(4) Om ett bolag vid någon tidpunkt inte har någon styrelseledamot som formellt har utsetts till sådan, anses varje de facto styrelseledamot vara en styrelseledamot i bolaget vid tillämpningen av denna lag.
132.

delegering av befogenheter

(1) Med förbehåll för eventuella begränsningar i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får styrelsen delegera en eller flera av sina befogenheter till en kommitté av styrelseledamöter, en styrelseledamot eller anställd i bolaget, eller till någon annan person, med undantag för att styrelseledamöterna inte har rätt att delegera följande befogenheter
(a) Godkänna utdelningar från bolaget, inklusive att göra ett fastställande enligt avsnitt 70(1) eller 71(1) att bolaget omedelbart efter en föreslagen utdelning kommer att uppfylla solvenskravet;
(b) ändra stiftelseurkund eller stadgar, (c) utse styrelsens kommittéer;
(d) delegera befogenheter till en styrelsekommitté, (e) utse eller avsätta styrelseledamöter;
f) utse eller avsätta ett ombud;
g) godkänna en plan för fusion, konsolidering eller arrangemang, eller
h) godkänna bolagets frivilliga avveckling enligt följande
(2) En nämnd som delegerar en befogenhet enligt underavsnitt (1) är ansvarig för delegatens utövande av befogenheten som om befogenheten hade utövats av nämnden, såvida inte nämnden -
(a) på rimliga grunder trodde att delegaten vid varje tidpunkt före utövandet av befogenheten skulle utöva befogenheten i enlighet med de skyldigheter som åläggs bolagets styrelseledamöter enligt denna lag och bolagets stiftelseurkund och stadgar, och
(b) med hjälp av rimliga och korrekt använda metoder har övervakat delegatens utövande av befogenheten.

Del II - Utnämning, avsättning och avgång av styrelseledamöter

133.

Styrelseledamöternas behörighet

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), bolagets stiftelseurkund och bolagsordning och bestämmelserna i lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275), ska en styrelseledamot i ett bolag vara en enskild person eller en juridisk person.
(2) Följande personer får inte vara styrelseledamöter i ett bolag -
a) en person som -
från att göra det enligt punkt 2 anses ändå vara en styrelseledamot i bolaget vid tillämpningen av alla bestämmelser i denna lag som ålägger en styrelseledamot en plikt eller skyldighet.
134.

Utnämning av styrelseledamöter

(1) Den eller de som tecknar bolagets stiftelseurkund eller en majoritet av dem utser inom nio månader efter bolagets bildande den eller de första direktörerna i bolaget.
(2) Efterföljande styrelseledamöter i ett bolag kan utses -
a) om inte något annat föreskrivs i stiftelseurkunden eller stadgarna, av medlemmarna genom ett ordinarie beslut, eller
(b) om det är tillåtet enligt stiftelseurkunden eller stadgarna, genom ett beslut av styrelseledamöterna.
(3) En styrelseledamot utnämns för den tidsperiod som anges i den lösning där han utses.
(4) Om inget annat föreskrivs i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får bolagets styrelse utse en eller flera styrelseledamöter för att fylla en vakant plats i styrelsen.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitt (4) -
a) det finns en vakans i styrelsen om en styrelseledamot avlider eller på annat sätt upphör att vara styrelseledamot innan hans mandatperiod löper ut, och
b) Styrelsen får inte utse en styrelseledamot för en längre tid än den tid som återstod när den person som upphörde att vara styrelseledamot lämnade eller på annat sätt upphörde att inneha sitt uppdrag.
(6) En styrelseledamot innehar sitt ämbete tills hans efterträdare tillträder sitt ämbete eller tills han eller hon avlider, avgår eller avsätts.
135.

Nominering av reservstyrelseledamöter

Om ett bolag endast har en enskild bolagsman och denna bolagsman också är bolagets enda styrelseledamot, får den enda bolagsmanen/styrelseledamoten, utan hinder av vad som anges i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, genom ett skriftligt dokument utse en person som inte är förbjuden att vara styrelseledamot i bolaget till reservstyrelseledamot i bolaget för att ersätta den enda styrelseledamoten i händelse av dennes död.
136.

Upphörande av nomineringen av reservstyrelseledamöter

(1) Utnämningen av en person till reservdirektör i bolaget upphör att gälla om-
(a) före dödsfallet för den enda ledamot/styrelseledamot som nominerade honom -
i) personen avgår som reservdirektör, eller
(ii) den enda ledamoten/styrelseledamoten återkallar nomineringen skriftligen, eller
b) den enda medlem/styrelseledamot som nominerade honom upphör att vara enda medlem/styrelseledamot i bolaget av någon annan anledning än hans död.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (1) ska en reservdirektör, vid dödsfallet av den enda medlem/direktör som nominerade honom, bli en direktör i bolaget för alla ändamål enligt denna lag, inklusive med avseende på de skyldigheter och ansvar som en direktör har.
137.

Avsättning av styrelseledamöter

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning kan en styrelseledamot i bolaget avsättas genom ett beslut av bolagets medlemmar.
(2) Om inte annat följer av stiftelseurkund och stadgar får en resolution enligt underavsnitt 1 endast antas -
(a) vid ett medlemsmöte som sammankallats för att avsätta direktören eller för ändamål som inkluderar avsättning av direktören, eller
b) genom ett skriftligt beslut som fattas med mer än hälften av rösterna från de röstberättigade medlemmarna i bolaget.
(3) I kallelsen till ett möte som sammankallats enligt underavsnitt (2)(a) ska det anges att syftet med mötet är, eller att syftet med mötet inkluderar, att avsätta en styrelseledamot.
(4) Om det är tillåtet enligt bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning kan en styrelseledamot i bolaget avsättas genom ett beslut av styrelseledamöterna.
(5) Om inte annat följer av stiftelseurkund och stadgar gäller underavsnitten (2) och (3) för ett beslut av styrelseledamöter som fattas enligt underavsnitt (4), varvid i underavsnitt (3) styrelseledamöter ersätts med medlemmar.
138.

styrelseledamöternas avgång

(1) En styrelseledamot i ett bolag kan avsäga sig sitt uppdrag genom att skriftligen meddela bolaget om sin avgång och avgången får verkan från den dag då bolaget mottar meddelandet eller från en senare dag som anges i meddelandet.
(2) En styrelseledamot i ett bolag ska omedelbart avgå om han är eller blir förbjuden att agera som styrelseledamot enligt avsnitt 133.
139.

Utnämning av suppleanter för styrelseledamöter

(1) Om inte annat följer av ett företags stiftelseurkund och bolagsordning och bestämmelserna i lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275) får en styrelseledamot i företaget utse en annan styrelseledamot eller en annan person som inte är förbjuden att utses till styrelseledamot enligt avsnitt 133 i lagen som suppleant.
a) utöva den utnämnande direktörens befogenheter, och
(b) utföra den utnämnande direktörens ansvar i samband med att styrelseledamöterna fattar beslut i den utnämnande direktörens frånvaro.
(2) Den utnämnande direktören kan när som helst säga upp
utnämning av en suppleant.
(3) Utnämningen av en styrelsesuppleant och dess uppsägning ska ske skriftligen, och den utnämnande styrelseledamoten ska skriftligen underrätta bolaget om utnämningen och uppsägningen.
a) inom den tid som anges i memorandumet eller stadgarna, eller
(b) om ingen period anges i stiftelseurkunden eller stadgarna, så snart som det är praktiskt möjligt.
(4) Uppsägningen av en styrelsesuppleant träder inte i kraft förrän bolaget har fått ett skriftligt meddelande om uppsägningen.
(5) En suppleant -
(a) inte har befogenhet att utse en suppleant, vare sig för den utnämnande styrelseledamoten eller för suppleanten, och
(b) inte agerar som ombud för den utnämnande direktören eller för dennes räkning.
140.

Rättigheter och skyldigheter för styrelsesuppleanter

(1) En styrelsesuppleant har samma rättigheter som den utsedda styrelseledamoten i förhållande till alla styrelsemöten och alla skriftliga resolutioner som cirkuleras för skriftligt samtycke.
(2) Varje utövande av den ställföreträdande direktören av den utnämnde direktörens befogenheter i samband med att direktörerna fattar beslut är lika effektivt som om befogenheterna hade utövats av den utnämnde direktören.
(3) En styrelsesuppleant är ansvarig för sina egna handlingar och försummelser som styrelsesuppleant och underdel III i denna del gäller för en person som utsetts till styrelsesuppleant, när han eller hon agerar som sådan.
141.

Ersättningar till styrelseledamöter

Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning får bolagets styrelse fastställa styrelseledamöternas arvoden för tjänster som ska utföras i någon egenskap för bolaget.
142.

Fortsatt ansvar

En styrelseledamot som lämnar sitt ämbete förblir ansvarig enligt alla bestämmelser i denna lag och enligt all annan skriven lag i Seychellerna som ålägger en styrelseledamot ansvar för hans handlingar eller underlåtenhet eller beslut som fattats medan han var styrelseledamot.
143.

Giltighet av direktörens handlingar

En person som agerar som styrelseledamot är giltig trots att det senare upptäcks att -
a) personens utnämning till styrelseledamot var bristfällig;
(b) personen är förbjuden att agera som styrelseledamot enligt avsnitt 132;
c) personen hade upphört att inneha sitt ämbete, eller
d) personen inte hade rätt att rösta i frågan i fråga.

Underavdelning III - Styrelsens uppgifter och konflikter

144.

Styrelseledamöternas uppgifter

Om inte annat följer av denna paragraf och paragraf 145 skall en direktör, när han eller hon utövar sina befogenheter och utför sina uppgifter, --
a) agera i enlighet med bolagets stiftelseurkund och
artiklar;
(b) handla ärligt och i god tro och i vad styrelseledamoten anser vara i bolagets bästa intresse, och
(c) utöva den omsorg, noggrannhet och skicklighet som en rimligt försiktig person skulle ha gjort under samma omständigheter.
145.

Styrelseledamöter i dotterbolag etc.

(1) En styrelseledamot i ett bolag som är ett helägt dotterbolag får, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, om det uttryckligen tillåts i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, agera på ett sätt som han eller hon anser vara i det bästa intresset för bolagets moderbolag, även om det kanske inte är i bolagets bästa intresse.
(2) En styrelseledamot i ett bolag som är ett dotterbolag, men inte ett helägt dotterbolag, får, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, om det uttryckligen tillåts i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning och med förhandsgodkännande från andra bolagsmän än dess moderbolag, agera på ett sätt som han eller hon anser vara i det bolagets moderbolags bästa intresse, även om det kanske inte är i bolagets bästa intresse.
(3) En styrelseledamot i ett bolag som genomför ett samriskföretag mellan medlemmarna får, när han eller hon utövar befogenheter eller utför uppgifter som styrelseledamot i samband med genomförandet av samriskföretaget, om det uttryckligen är tillåtet enligt bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, agera på ett sätt som han eller hon anser vara i en eller flera medlemmars bästa intresse, även om det kanske inte är i bolagets bästa intresse.
146.

undvikande av överträdelse

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) och utan att det påverkar tillämpningen av en lagregel som ger medlemmarna, eller någon av dem, befogenhet att godkänna eller ratificera en överträdelse av avsnitt 144, ska ingen handling eller underlåtenhet av en styrelseledamot behandlas som en överträdelse av avsnitt 144 om -
a) alla bolagets medlemmar godkänner eller ratificerar genom ett beslut av medlemmarna handlingen eller underlåtenheten, och
(b) efter handlingen eller underlåtenheten kommer företaget att kunna fullgöra sina skulder när de förfaller till betalning.
(2) Underavsnitt (1) ska inte, när det gäller en handling eller underlåtenhet av en styrelseledamot som bryter mot avsnitt 144, fungera för att undvika eller minska -
a) alla böter eller straff som kan åläggas enligt denna förordning
Act eller annan skriftlig lag i Seychellerna, eller
(b) annat straffrättsligt eller lagstadgat ansvar för styrelseledamoten eller bolaget.
147.

Tillförlitlighet på register och rapporter

(1) Med förbehåll för punkt (2) har en styrelseledamot i ett bolag, när han eller hon utövar sina befogenheter eller fullgör sina skyldigheter som styrelseledamot, rätt att förlita sig på medlemsregistret och på böcker, register, bokslut och annan information som utarbetats eller tillhandahållits, samt på professionell eller sakkunnig rådgivning som getts av-
(a) en anställd i företaget som direktören på rimliga grunder anser vara pålitlig och kompetent i fråga om de berörda frågorna;
b) en professionell rådgivare eller expert i frågor som direktören på rimliga grunder anser ligga inom personens yrkesmässiga kompetens eller expertkompetens, och
(c) varje annan styrelseledamot, eller en styrelsekommitté i vilken styrelseledamoten inte var medlem, i samband med frågor som faller inom styrelseledamotens eller kommitténs utsedda befogenhet.
(2) Underavsnitt (1) gäller endast om direktören -
(a) handlar i god tro;
b) gör en lämplig utredning när omständigheterna visar att det finns behov av en utredning, och
(c) inte har någon kännedom om att hans tillit till medlemsregistret eller till böcker, register, bokslut och annan information eller expertråd inte är berättigad.
148.

Upplysning om intressen

(1) Om en styrelseledamot i ett bolag har ett intresse i en transaktion som bolaget har gjort eller ska göra och som i väsentlig utsträckning står i konflikt eller kan stå i konflikt med bolagets intressen, ska styrelseledamoten, inom sju dagar efter att ha fått kännedom om att han har ett sådant intresse, avslöja intresset för bolagets styrelse.
(2) En styrelseledamot i ett företag behöver inte uppfylla kraven i underavsnitt (1) om-.
a) transaktionen eller den föreslagna transaktionen sker mellan direktören och företaget, och
(b) Transaktionen eller den föreslagna transaktionen är eller ska ingås inom ramen för bolagets ordinarie verksamhet och på sedvanliga villkor.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) är en upplysning till styrelsen om att en styrelseledamot är medlem, styrelseledamot, annan befattningshavare eller förvaltare i ett annat namngivet bolag eller annan person och ska anses vara intresserad av en transaktion som efter datumet för anteckningen eller upplysningen kan komma att ingås med det bolaget eller den personen, en tillräcklig upplysning om intresse i förhållande till den transaktionen.
(4) Om inte annat följer av avsnitt 149(1) påverkar inte en styrelseledamots underlåtenhet att följa underavsnitt (1) giltigheten av en transaktion som styrelseledamoten eller bolaget har ingått.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) är ett avslöjande inte gjort till styrelsen om det inte görs eller uppmärksammas av varje styrelseledamot i styrelsen.
(6) Varje avslöjande vid ett styrelsemöte ska antecknas i mötesprotokollet.
(7) En styrelseledamot som bryter mot underavsnitt (1) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högstUS$10 000.
149.

Bolagets undvikande av transaktioner i vilka en styrelseledamot är intresserad

(1) Om inte annat följer av denna paragraf kan en transaktion som ett bolag har ingått och i vilken en styrelseledamot har ett intresse ogiltigförklaras av bolaget, om inte styrelseledamotens intresse var -
(a) har offentliggjorts för styrelsen i enlighet med avsnitt 148 innan bolaget genomförde transaktionen, eller
(b) som inte behöver offentliggöras i enlighet med avsnitt 148(2).
(2) Trots vad som sägs i underavsnitt (1) kan en transaktion som ett bolag har ingått och i vilken en styrelseledamot har ett intresse inte ogiltigförklaras av bolaget om-
(a) de väsentliga fakta om styrelseledamotens intresse i transaktionen är kända av de röstberättigade medlemmarna vid ett medlemsmöte och transaktionen godkänns eller ratificeras genom ett medlemsbeslut, eller
(b) företaget fick ett verkligt värde för transaktionen.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) ska ett beslut om huruvida ett företag erhåller ett skäligt värde för en transaktion göras på grundval av den information som företaget och den intresserade styrelseledamoten kände till vid den tidpunkt då transaktionen ingicks.
(4) Om inte annat följer av bolagsordningen får en styrelseledamot i ett bolag som är intresserad av en transaktion som bolaget har ingått eller ska ingå -
(a) rösta i en fråga som rör transaktionen;
(b) närvara vid ett styrelsemöte där en fråga om transaktionen tas upp och räknas till de styrelseledamöter som är närvarande vid mötet när det gäller beslutförhet, och
(c) underteckna en handling på företagets vägnar eller göra något annat i sin egenskap av styrelseledamot som rör transaktionen.
(5) Undvikandet av en transaktion enligt underavsnitt (1) påverkar inte en persons äganderätt eller intresse i eller i egendom som personen har förvärvat om egendomen förvärvades -
(a) från en annan person än företaget (-överlåtaren );
(b) mot ett värdefullt vederlag, och
c) utan att känna till omständigheterna kring den transaktion under vilken överlåtaren förvärvade egendomen från bolaget.

Underavdelning IV - Register över styrelseledamöter

150.

register över styrelseledamöter

(1) Ett företag ska vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas register över styrelseledamöter och som innehåller -
a) Namn och adress för varje person som är styrelseledamot eller styrelsesuppleant i bolaget och för varje person som har utsetts till reservstyrelseledamot i bolaget, med angivande av om personen är styrelseledamot, styrelsesuppleant eller reservstyrelseledamot;
b) Den dag då varje person vars namn är infört i registret utsågs till styrelseledamot eller styrelsesuppleant, eller utsågs till reservstyrelseledamot, i bolaget;
c) Den dag då varje person som anges som styrelseledamot eller styrelsesuppleant upphörde att vara styrelseledamot eller styrelsesuppleant i bolaget;
d) den dag då nomineringen av en person som nominerats till reservstyrelseledamot upphörde att gälla, och
e) annan information som kan föreskrivas i föreskrifter som utfärdas av ministern.
(2) Ett företag ska se till att den information som enligt underavsnitt (1) ska föras i dess register över styrelseledamöter är korrekt och aktuell.
(3) Styrelseledamotsregistret kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är i magnetisk, elektronisk eller annan form för datalagring måste bolaget kunna lägga fram läsbara bevis för dess innehåll.
(4) Registret över styrelseledamöter utgör prima facie-bevisning för alla frågor som enligt denna lag ska eller får ingå i registret.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$500 och en ytterligare sanktionsavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) ska vara ansvarig för en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
151.

Insyn i registret över styrelseledamöter

(1) En styrelseledamot eller medlem i ett bolag har rätt att utan avgift få
ta del av företagets register över styrelseledamöter.
(2) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom beslut av styrelseledamöter, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt underavsnitt (1) har rätt att begära en kopia av bolagets register över styrelseledamöter eller ett utdrag ur det, i vilket fall bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en inspektion enligt punkt (1) vägras eller om en kopia av en handling som begärts enligt punkt (3) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
b) får den berörda personen ansöka till domstolen om ett beslut om att han eller hon ska tillåtas att ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska tillhandahållas honom eller henne.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.
152.

Inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn

(1) Ett företag ska -
(a) i fråga om ett bolag som bildats enligt denna lag på eller efter lagens startdatum, inom trettio dagar från utnämningen av dess första styrelseledamot eller styrelseledamöter enligt avsnitt 134;
b) när det gäller ett bolag som fortsätter eller omvandlas till ett bolag enligt denna lag, inom trettio dagar efter det att det har fortsatt eller omvandlats, och
c) i fråga om ett redan existerande företag, inom tolv månader från den dag då lagen började tillämpas,
lämna in en kopia av sitt register över styrelseledamöter för registrering hos registratorn.
(2) Ett företag som har lämnat in en kopia av sitt register över styrelseledamöter för registrering hos registratorn enligt underavsnitt (1) ska, inom trettio dagar efter en ändring av innehållet i registret över styrelseledamöter, lämna in en kopia av sitt uppdaterade register över styrelseledamöter för registrering hos registratorn, som innehåller ändringen eller ändringarna.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) ska vara ansvarig för en straffavgift på US$500 och för en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.

Underavdelning V - Styrelsemöten och resolutioner

153.

Styrelseledamöten

(1) Om inte annat följer av ett företags stadgar eller memorandum, får ett företags styrelseledamöter sammanträda vid de tidpunkter och på de sätt och platser inom eller utanför Seychellerna som de anser vara nödvändiga eller önskvärda.
(2) Om inte annat följer av stiftelseurkunden och stadgarna får en eller flera styrelseledamöter sammankalla ett styrelsemöte.
if-
(3) En styrelseledamot ska anses vara närvarande vid ett styrelsemöte
a) direktören deltar via telefon eller på annat elektroniskt sätt, och
(b) alla styrelseledamöter som deltar i mötet kan höra varandra.
(4) Det beslutsmässiga antalet styrelseledamöter är det som fastställs i stiftelseurkunden eller stadgarna, men om inget beslutsmässigt antal styrelseledamöter har fastställts, är ett styrelsemöte korrekt sammankallat för alla ändamål om hälften av det totala antalet styrelseledamöter är närvarande personligen eller genom en suppleant när mötet inleds.
154.

Kallelse till styrelsemöte

(1) Om inte annat följer av ett krav i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning på en längre uppsägningstid, ska en styrelseledamot få minst två dagars uppsägningstid för ett styrelsemöte.
(2) Trots vad som sägs i underavsnitt (1) är ett styrelsemöte som hålls i strid med det underavsnittet giltigt om alla styrelseledamöter, eller en sådan majoritet av dem som kan anges i memorandumet eller stadgarna med rätt att rösta vid mötet, har avstått från kallelse till mötet; och för detta ändamål ska en styrelseledamots närvaro vid mötet anses utgöra ett avstående från hans sida.
(3) Om en styrelseledamot av misstag inte har underrättats om ett möte eller om en styrelseledamot inte har mottagit kallelsen, ogiltigförklarar detta inte mötet.
155.

resolutioner av styrelseledamöter

(1) Ett styrelsebeslut kan antas -
a) vid ett möte med styrelseledamöter, eller
(b) med förbehåll för memorandumet och stadgarna, som ett skriftligt beslut.
(2) Om inte annat följer av stiftelseurkund och bolagsordning, antas ett styrelsebeslut vid ett styrelsemöte med en majoritet av de röster som avges av de styrelseledamöter som är närvarande vid mötet och har rätt att rösta om beslutet.
(3) Ett skriftligt beslut är ett beslut som godkänns skriftligen eller genom telex, telegram, kabel eller annan skriftlig elektronisk kommunikation, utan att det behövs något meddelande.
a) med en sådan majoritet av rösterna från de styrelseledamöter som har rätt att rösta om resolutionen som kan anges i memorandumet eller stadgarna, eller
(b) i avsaknad av någon bestämmelse i stiftelseurkunden eller stadgarna, av alla styrelseledamöter som har rätt att rösta om resolutionen.
(4) En skriftlig resolution -
(a) kan bestå av flera dokument, inklusive skriftliga elektroniska meddelanden, i samma form som var och en undertecknats eller godkänts av en eller flera styrelseledamöter, och
(b) ska anses ha antagits när det skriftliga samtyckesinstrumentet, eller det sista av flera instrument, senast har undertecknats eller på annat sätt godkänts, eller vid ett senare datum som anges i beslutet.
156.

Upprättande av protokoll och beslut av styrelseledamöter

(1) Ett företag ska hålla -
(a) protokoll från alla möten med dess styrelseledamöter;
b) Protokoll från alla möten i eventuella kommittéer med dess styrelseledamöter;
c) kopior av alla skriftliga resolutioner som godkänts av dess styrelseledamöter, och
(d) Kopior av alla skriftliga resolutioner som godkänts av alla kommittéer av dess styrelseledamöter.
(2) De register som avses i underavsnitt (1) (som i detta underavsnitt ska kallas protokoll och resolutioner) ska bevaras i minst sju år från dagen för mötet eller det skriftliga beslutet, beroende på vad som är tillämpligt.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) ska vara skyldig att betala en straffavgift påUS$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
157.

Placering av styrelseprotokoll och resolutioner

(1) Ett företag ska föra sina protokoll och resolutioner på en sådan plats inom eller utanför Seychellerna som styrelseledamöterna bestämmer.
(2) Om ett bolag inte förvarar sina protokoll och beslut på sitt säte, ska det skriftligen meddela sitt registrerade ombud den fysiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förvaras.
(3) Om det sker en ändring av den plats där dess protokoll och beslut förs, ska ett bolag inom 14 dagar efter ändringen skriftligen meddela sitt registrerade ombud den fysiska adressen till den plats där dess protokoll och beslut förs.
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitten (1), (2) eller (3) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(5) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitten (1), (2) eller (3) ska vara skyldig att betala en straffavgift påUS$25 för varje dag eller del av dag som överträdelsen fortsätter.
158.

Inspektion av styrelsens protokoll och beslut

(1) En styrelseledamot i ett bolag har rätt att ta del av bolagets
protokoll och resolutioner utan kostnad.
(2) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom beslut av styrelseledamöter, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(3) En styrelseledamot i ett bolag har rätt att begära och utan kostnad få en kopia av alla bolagets protokoll och beslut.
(4) Om en inspektion enligt punkt (1) vägras eller om en kopia av en handling som begärts enligt punkt (3) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
(b) Den kränkta personen kan ansöka till domstolen om att få tillstånd att ta del av de relevanta protokollen och besluten eller att få en kopia av dessa protokoll och beslut.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.

Underavdelning VI - Skadestånd och försäkringar

159.

Skadestånd

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) och dess stiftelseurkund eller bolagsordning får ett bolag ersätta alla kostnader, inklusive advokatkostnader, och alla domar, böter och belopp som betalats i förlikning och som rimligen uppkommit i samband med rättsliga, administrativa eller utredningsmässiga förfaranden, för varje person som-
a) är eller har varit part eller hotas av att bli part i ett hotande, pågående eller avslutat civilrättsligt, straffrättsligt, administrativt eller utredningsmässigt förfarande på grund av att personen är eller har varit styrelseledamot i bolaget, eller
(b) är eller var, på begäran av företaget, styrelseledamot i, eller i någon annan egenskap är eller var verksam för, ett annat bolag eller ett partnerskap, ett samriskföretag, en trust eller ett annat företag.
(2) Underavsnitt (1) är inte tillämpligt på en person som avses i det underavsnittet, såvida inte personen handlade ärligt och i god tro och i vad han trodde var i bolagets bästa intresse och, i fråga om straffrättsliga förfaranden, personen inte hade någon rimlig anledning att tro att hans beteende var olagligt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2) agerar en styrelseledamot i bolagets bästa intresse om han agerar i bästa intresse för -
a) företagets moderbolag, eller
b) en eller flera av bolagets medlemmar, i båda fallen under de omständigheter som anges i artikel 145.1, 145.2 eller 145.3, beroende på vad som är tillämpligt.
(4) Att ett förfarande avslutas genom en dom, ett beslut, en förlikning, en fällande dom eller ett nolleprosequi skapar i sig inte en presumtion för att personen inte handlade ärligt och i god tro och med hänsyn till bolagets bästa intressen eller att personen hade rimlig anledning att tro att hans beteende var olagligt.
(5) Utgifter, inklusive juridiska kostnader, som en styrelseledamot ådragit sig för att försvara sig mot rättsliga, administrativa eller utredningsmässiga förfaranden får betalas av bolaget innan det slutliga avgörandet av sådana förfaranden efter mottagande av ett åtagande från styrelseledamoten eller för styrelseledamotens räkning att återbetala beloppet, om det i slutändan fastställs att styrelseledamoten inte har rätt till ersättning från bolaget i enlighet med punkt (1).
(6) Utgifter, inklusive juridiska kostnader, som en före detta styrelseledamot ådragit sig för att försvara sig mot rättsliga, administrativa eller utredningsmässiga förfaranden får betalas av bolaget innan det slutgiltiga avgörandet av sådana förfaranden efter mottagande av ett åtagande från eller på den före detta styrelseledamotens vägnar att återbetala beloppet om det slutligen fastställs att den före detta styrelseledamoten inte har rätt att bli ersatt av bolaget i enlighet med underavsnitt (1) och på sådana andra villkor som bolaget anser vara lämpliga.
(7) Den ersättning och det kostnadsförskott som föreskrivs eller beviljas enligt detta avsnitt utesluter inte andra rättigheter som den person som söker ersättning eller kostnadsförskott kan ha rätt till enligt avtal, medlemsbeslut, beslut av ointresserade styrelseledamöter eller andra beslut av ointresserade styrelseledamöter.
eller på annat sätt, både när det gäller att agera i personens officiella egenskap och när det gäller att agera i en annan egenskap samtidigt som han eller hon är styrelseledamot i bolaget.
(8) Om en person som avses i underavsnitt (1) har lyckats försvara sig mot ett förfarande som avses i underavsnitt (1), har personen rätt att få ersättning för alla kostnader, inklusive advokatkostnader, och för alla domar, böter och belopp som betalats i förlikning och som personen rimligen har ådragit sig i samband med förfarandet.
(9) Ett bolag får inte ersätta en person som bryter mot underavsnitt (2) och varje ersättning som ges i strid med det avsnittet är ogiltig och saknar verkan.
160.

Försäkring

Ett bolag får köpa och upprätthålla en försäkring för en person som är eller var styrelseledamot i bolaget, eller som på bolagets begäran är eller var styrelseledamot i, eller i någon annan egenskap är eller var verksam för, ett annat organ eller ett partnerskap, ett samriskföretag, en trust eller ett annat företag, mot varje ansvar som åberopas mot personen och som personen ådragit sig i den egenskapen, oavsett om bolaget har eller skulle ha haft befogenhet att ersätta personen för ansvaret enligt avsnitt 159.

DEL VIII ADMINISTRATION

Underavdelning I - Registrerat kontor

161.

Registrerat kontor

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) ska ett företag alltid ha ett registrerat kontor i Seychellerna.
(2) Ett företags registrerade kontor ska vara samma adress som huvudkontoret i Seychellerna för dess registrerade ombud.
(3) Om inte annat följer av punkt (2) är ett företags säte-
a) den plats som anges som bolagets säte i
dess memorandum, eller
b) Om ett eller flera bestyrkta utdrag av beslut om ändring av säte har lämnats in till registratorn enligt avsnitt 162 eller 163, den plats som anges i det sista sådana meddelande som registrerats av registratorn.
162.

Ändring av säte

(1) Ett bolag får ändra sin stiftelseurkund för att ändra platsen för sitt säte -
(a) genom ett ordinarie beslut, utan hinder av att något annat föreskrivs i stiftelseurkund eller stadgar, eller
(b) om det är tillåtet enligt stiftelseurkund eller stadgar, genom ett beslut av styrelseledamöterna,
som lämnas in till registratorn i enlighet med avsnitt 23, förutsatt att ett företags registrerade kontor ska vara samma adress som huvudkontoret i Seychellerna för dess registrerade ombud.
(2) En ändring av det registrerade kontoret träder i kraft när registratorn har registrerat en bestyrkt kopia eller ett utdrag av det beslut som avses i underavsnitt (1) och som har lämnats in i enlighet med avsnitt 23.
163.

Ändring av det registrerade kontoret när det registrerade ombudet byter adress

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (5), gäller detta avsnitt i förhållande till ett företag om-.
(a) Företagets registrerade kontor är beläget på huvudkontoret för dess registrerade ombud i Seychellerna, och
(b) efter lagens ikraftträdandedatum ändrar företagets registrerade ombud platsen för dess huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna.
(2) När detta avsnitt är tillämpligt på ett företag kan dess registrerade ombud ändra företagets registrerade säte till den ändrade platsen för dess huvudkontor i Seychellerna genom att lämna in ett meddelande i den godkända formen till registratorn med följande uppgifter -
(a) att den registrerade agenten har flyttat platsen för sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna och att företaget avser att dess registrerade kontor ska fortsätta att vara den registrerade agentens huvudsakliga verksamhetsställe;
b) i förekommande fall, att bolagets stiftelseurkund
anger det registrerade ombudets adress, och
c) Den nya adressen till det registrerade ombudets huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna.
(3) När registratorn har registrerat ett sådant meddelande som avses i underavsnitt (2) -
Företaget kan lämna in en enda anmälan som kombinerar en eller flera av de anmälningar som anges i punkt 2.
(5) Detta avsnitt omfattar ett företag som omfattas av den tidigare lagen -
(a) vars registrerade ombud har ändrat platsen för sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seychellerna inom sex månader före lagens ikraftträdandedatum, och
(b) som på dagen för lagens ikraftträdande inte hade ändrat platsen för sitt säte.

Underdel II - Registrerat ombud

164.

Internationellt företag ska ha ett registrerat ombud

(1) Ett företag ska alltid ha ett registrerat ombud i Seychellerna.
(2) Ingen person får vara, eller samtycka till att vara ett företags registrerade ombud, om inte personen i fråga har tillstånd att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om internationella företagstjänster (International Corporate Services Act).
(3) Om inte bolagets senaste registrerade ombud har avgått i enlighet med artikel 167 eller upphört att vara bolagets registrerade ombud i enlighet med artikel 168, är bolagets registrerade ombud -
(a) den person som anges som bolagets registrerade ombud i
memorandumet, eller
b) Om en eller flera bestyrkta kopior eller utdrag av beslut om ändring av registrerat ombud har lämnats in till registratorn enligt avsnitt 169 sedan memorandumet registrerades, den person som anges som bolagets registrerade ombud i det senaste sådana meddelande som registrerats av registratorn.
Om en handling som rör ett bolag lämnas in till registratorn av en person som har rätt att göra det enligt del IX eller del XVII, men som inte är bolagets registrerade ombud, ska registratorn skicka en kopia av den inlämnade handlingen till bolagets registrerade ombud eller på annat sätt skriftligen underrätta det.
(5) Ett företag som inte har ett registrerat ombud i strid med underavsnitt (1) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$100 och en ytterligare straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter den överträdelse som avses i underavsnitt (5) ska vara skyldig att betala en straffavgift på US$100 och en ytterligare straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(7) Om inte annat följer av avsnitt 168(11) begår en person som bryter mot underavsnitt (2) ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$25 000.
165.

Utseende av registrerat ombud

(1) Om ett företag vid någon tidpunkt inte har något registrerat ombud ska det hädanefter, genom ett beslut av medlemmarna eller styrelseledamöterna, utse ett registrerat ombud.
(2) Ett beslut om att utse ett registrerat ombud kan fattas -
a) trots att det finns bestämmelser om motsatsen i stiftelseurkund eller stadgar, av bolagets medlemmar, eller
b) om det är tillåtet enligt stiftelseurkund eller stadgar, av bolagets styrelseledamöter.
(3) Ett meddelande om utnämning av ett registrerat ombud i den godkända formen ska undertecknas av det registrerade ombudet med dess samtycke till att agera som registrerat ombud och lämnas in till registratorn av det registrerade ombudet.
(4) Utnämningen av det registrerade ombudet träder i kraft när registratorn registrerar det meddelande som lämnats in enligt underavsnitt (3).
166.

Ändring av memorandumet när det registrerade ombudet ändrar företagets namn

(1) Detta avsnitt gäller för ett företag om -
(a) bolagets registrerade ombud ändrar bolagets företagsnamn.
namn, och
(b) att det registrerade ombudet anges i memorandumet vara bolagets registrerade ombud, oavsett om det är det första eller efterföljande registrerade ombudet.
(2) När detta avsnitt är tillämpligt på ett bolag kan dess registrerade ombud lämna in ett meddelande i godkänd form med följande uppgifter
a) Att det registrerade ombudet har ändrat sitt registrerade namn;
(b) att det i memorandumet anges att det registrerade ombudet är bolagets registrerade ombud, oavsett om det är det första eller efterföljande registrerade ombudet, och
c) Den registrerade agentens nya företagsnamn.
(3) Vid registrering av ett meddelande som avses i underavsnitt (2) ska bolagets stiftelseurkund anses vara ändrad så att bolagets nya namn anges med verkan från och med dagen för registrering av meddelandet.
(4) En person som agerar som registrerat ombud för mer än ett bolag får lämna in en enda anmälan som kombinerar en eller flera anmälningar som anges i underavsnitt (2).
167.

Uppsägning av registrerat ombud

(1) En person får avgå som registrerat ombud för ett bolag endast i enlighet med denna paragraf.
(2) En person som vill avgå som registrerat ombud för ett företag ska ge minst 30 dagars skriftligt meddelande till företaget om sin avsikt att avgå som registrerat ombud för företaget på det datum som anges i meddelandet till en person som anges i underavsnitt (3) d.
(3) Ett meddelande enligt underavsnitt (2) ska -
a) Ange att det är ett krav enligt denna lag att företaget har ett registrerat ombud i Seychellerna;
(b) ange att företaget måste utse ett nytt registrerat ombud senast den uppsägningsdag som anges i meddelandet;
c) ange att förteckningen över namn och adresser på alla personer som av myndigheten har fått tillstånd att tillhandahålla tjänster som registrerat ombud i Seychellerna finns på myndighetens webbplats, och
d) skickas omedelbart -
i) per post eller personligen till en styrelseledamot i företaget på dennes senast kända adress eller per e-post till styrelseledamoten på dennes senast kända e-postadress, eller
ii) om det registrerade ombudet vanligtvis fick sina instruktioner om bolaget från en annan person än en av bolagets tjänstemän, anställda eller medlemmar, per post eller personligen till den person från vilken det registrerade ombudet senast fick instruktioner om bolaget eller per e-post till en sådan person på dennes senast kända e-postadress.
(4) Om ett bolag inte byter registrerat ombud i enlighet med avsnitt 169 på eller före den uppsägningsdag som anges i ett meddelande enligt underavsnitt (2), kan det registrerade ombudet efter den dagen skriftligen meddela registratorn att det avgår som registrerat ombud för bolaget.
(5) Ett meddelande enligt underavsnitt (4) ska åtföljas av en kopia av meddelandet enligt underavsnitt (2).
(6) Om bolaget inte tidigare har bytt registrerat ombud, träder en registrerad ombuds avgång i kraft från och med den dag då meddelandet om avgång enligt underavsnitt (4) registreras av registratorn.
168.

Registrerat ombud som upphör att vara behörigt att agera

(1) Vid tillämpningen av detta avsnitt upphör en person att vara berättigad att agera som registrerat ombud om personen upphör att inneha en licens för att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275).
(2) Om en person upphör att vara berättigad att agera som registrerad agent ska personen, med avseende på varje bolag för vilket den var registrerad agent omedelbart innan den upphörde att vara berättigad att agera, lämna ett meddelande i enlighet med underavsnitt (3) till bolaget inom 30 dagar från det att personen upphörde att vara berättigad att agera som registrerad agent.
(3) Ett meddelande enligt underavsnitt (2) ska -
a) ange att den person som lämnar meddelandet har upphört att vara
som kan vara företagets registrerade ombud;
(b) ange att det är ett krav enligt denna lag att företaget har ett registrerat ombud i Seychellerna;
c) Ange att företaget måste utse ett nytt registrerat ombud inom 90 dagar från dagen för meddelandet;
(d) ange att vid utgången av 90 dagar från dagen för meddelandet kommer den person som lämnar meddelandet att upphöra att vara bolagets registrerade ombud, om bolaget vid denna tidpunkt inte har bytt registrerat ombud;
e) ange att förteckningen över namn och adresser på alla personer som av myndigheten har fått tillstånd att tillhandahålla tjänster som registrerat ombud i Seychellerna finns på myndighetens webbplats, och
f) skickas omedelbart -
i) per post eller personligen till en av bolagets direktörer på dennes senast kända adress eller via e-post till direktören på dennes senast kända e-postadress, eller
ii) om det registrerade ombudet vanligtvis fick sina instruktioner om företaget från en annan person än en av företagets tjänstemän, anställda eller medlemmar, genom post eller personlig leverans till den person från vilken det registrerade ombudet senast fick instruktioner om företaget eller genom e-post till denna person på dennes senast kända e-postadress.
(4) En person som har lämnat ett meddelande enligt underpunkt (2) ska inom 14 dagar efter att ha lämnat ett sådant meddelande lämna in en kopia av detta till registratorn, såvida inte det bolag som får ett meddelande enligt underpunkt (2) har bytt registrerat ombud sedan meddelandet lämnades.
(5) Ett bolag som får ett meddelande enligt underavsnitt (2) ska inom 90 dagar från dagen för meddelandet byta registrerat ombud i enlighet med avsnitt 169.
(6) En person som har upphört att vara berättigad att agera som registrerat ombud upphör att vara registrerat ombud för varje företag till vilket den har skickat ett meddelande enligt underavsnitt (2), genom en styrelseledamot eller annan person som anges i underavsnitt (3), på den tidigare av följande dagar: -
a) den dag då företaget byter registrerat ombud i enlighet med underavsnitt (5), eller
b) den första dagen efter utgången av den uppsägningstid som anges i underavsnitt 5.
(7) För perioden från det att en person upphör att vara berättigad att agera som registrerad agent enligt underavsnitt (1) till dess att personen upphör att vara registrerad agent för sina kundföretag enligt underavsnitt (6), är personen -
(a) Endast tillåtet att bevara och överföra register över sina kundföretag till en efterföljande registrerad agent;
b) inte får tillhandahålla andra tjänster som är tillåtna enligt lagen om internationella företagstjänsteleverantörer (Cap 275) till sina kundföretag, och
c) får inte bilda eller fortsätta ett företag, marknadsföra sina tjänster som registrerat ombud eller på annat sätt bedriva någon annan verksamhet som registrerat ombud.
(8) En person som bryter mot underavsnitt (2) eller (7) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$25 000.
(9) En styrelseledamot som medvetet tillåter en överträdelse (av en person som är en juridisk person) enligt underavsnitt (2) eller (7) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$25 000.
(10) Ett företag som bryter mot underavsnitt (5) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(11) En person bryter inte mot artikel 164.2 enbart på grund av det faktum att -
a) den upphör att vara berättigad att agera som registrerat ombud, och
b) efter att ha upphört att vara behörig att agera fortsätter den att vara registrerat ombud för ett bolag under perioden från den dag då den upphör att vara behörig att agera till den dag då bolaget utser ett nytt registrerat ombud.
169.

Ändring av registrerat ombud

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett bolag ändra sin stiftelseurkund för att ändra sitt registrerade ombud -
(a) trots att det finns bestämmelser om motsatsen i stiftelseurkund eller stadgar, genom ett enhälligt beslut av medlemmarna, eller
(b) om det är tillåtet enligt stiftelseurkunden eller stadgarna, genom ett ordinarie beslut eller genom ett beslut av styrelseledamöterna.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) ska ett företag som vill byta registrerat ombud, inom 14 dagar från dagen för det beslut som avses i underavsnitt (1) ("beslutet om ändring av registrerat ombud"), lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om ändring av registrerat ombud till registratorn i enlighet med avsnitt 23(1), vilket ska lämnas in för företagets räkning av-
a) bolagets befintliga registrerade ombud, eller
b) Företagets föreslagna nya registrerade ombud.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) ska registratorn inte registrera en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ett beslut om byte av registrerat ombud som lämnats in av bolagets föreslagna nya registrerade ombud om inte registratorn också har fått ett skriftligt samtycke från det befintliga registrerade ombudet där det samtycker till bytet av registrerat ombud och till att det föreslagna nya registrerade ombudet lämnar in utdraget av beslutet.
(4) Ett företags befintliga registrerade ombud ska ge sitt skriftliga samtycke enligt underavsnitt (3) om inte -
(a) det inte har fått skriftlig fullmakt av bolaget att ge sitt samtycke till bytet av registrerat ombud, eller
(b) eventuella avgifter som ska betalas till det befintliga registrerade ombudet har inte betalats.
(5) Ett byte av registrerat ombud träder i kraft när registratorn har registrerat den bestyrkta kopia eller det bestyrkta utdrag av det beslut som avses i underavsnitt 1 och som har lämnats in i enlighet med avsnitt 23.
(6) En person som underlåter att följa underavsnitt (4) inom 14 dagar från dagen för beslutet om ändring av registrerat ombud ska vara skyldig att betala en straffavgift på US$100 och en ytterligare straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter, förutsatt att denna 14-dagarsperiod inte börjar löpa förrän -
a) det befintliga registrerade ombudet har skriftligen bemyndigats av bolaget att ge sitt samtycke till bytet av registrerat ombud, och
b) Alla avgifter som ska betalas till det befintliga registrerade ombudet har betalats.

Del III - Allmänna bestämmelser

170.

Företagets namn ska anges i korrespondens etc.

Bolagets namn ska anges med läsbara bokstäver i alla dess -
a) affärsbrev, kontoutdrag, fakturor och beställningsformulär;
b) kungörelser och andra officiella publikationer, och
c) Överlåtbara instrument och remburser som påstås vara undertecknade av eller för företagets räkning.
171.

Årlig avkastning

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) ska varje företag senast den 31 december varje år efter det år då det bildades, fortsatte eller omvandlades till ett företag enligt denna lag, till sitt registrerade ombud i Seychellerna lämna en årsredovisning i form av en deklaration i den godkända blanketten som undertecknats av eller för företagets räkning och som innehåller den information som avses i den sjätte bilagan.
(2) Vid tillämpningen av detta avsnitt ska ett bolag enligt den tidigare lagen anses ha bildats i enlighet med denna lag på samma dag som dess bildande eller fortsättning, eller omvandling till ett bolag enligt den tidigare lagen.
(3) Ett företag får inte lämna en falsk eller vilseledande deklaration enligt punkt (1).
(4) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) ska betala en straffavgift på US$500.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar.
172.

Delgivning av handlingar

(1) Delgivning av en handling som rör ett rättsligt förfarande eller någon annan handling kan ske till ett bolag genom att lämna den på, eller skicka den med rekommenderat brev eller på något annat föreskrivet sätt till -
a) bolagets säte, eller
(b) den huvudsakliga verksamhetsorten i Seychellerna för den
företagets registrerade ombud.
(2) Vid tillämpningen av underavsnitt (1)(a) ska, om ett företag inte har någon registrerad agent, dess registrerade kontor vara det huvudsakliga verksamhetsstället i Seychellerna för företagets senast registrerade agent.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt 1 avses med -registrerad post - varje system för postutdelning genom postmyndigheter eller privata kurirföretag som innefattar bevis på utdelning genom att mottagaren skriver under för den levererade försändelsen.
(4) Utan hinder av och utan att det påverkar tillämpningen av underavsnitt (1) får delgivning av en handling till ett företag utföras av registratorn genom att skicka den med vanlig förbetald post, fax eller e-post till huvudkontoret i Seychellerna för företagets registrerade ombud.
(5) Ministern får utfärda föreskrifter för att fastställa metoder för att bevisa att en handling har delgivits ett företag.
173.

Överlämnande av register

(1) I detta avsnitt avses med register, i förhållande till ett företag, dess -
a) bokföring;
(b) protokoll och beslut av medlemmar som förs i enlighet med avsnitt 125;
(c) protokoll och beslut av styrelseledamöter som förs i enlighet med avsnitt 156;
(d) årsredovisningar som upprättas i enlighet med artikel 171, (e) medlemsregister;
f) register över styrelseledamöter;
g) register över verkliga ägare, och
(h) register över eventuella avgifter.
(2) Om ett företag enligt en skriftlig lag i Seychellerna uppmanas att tillhandahålla alla eller några av sina register (eller kopior av dem), inklusive (utan begränsning) en begäran från -
a) Seychellernas skattekommission för att uppfylla en begäran om information enligt ett skatteavtal;
b) den finansiella underrättelseenheten enligt lagen om bekämpning av penningtvätt.
lagen om penningtvätt, eller
c) registratorn i syfte att övervaka och bedöma efterlevnaden av denna lag,
Företaget ska se till att de begärda handlingarna (eller kopior av dem) lämnas till den begärande parten i Seychellerna inom den tidsperiod som anges i begäran.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (2) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift till registratorn på US$500 och en ytterligare sanktionsavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (2) ska vara skyldig att betala en straffavgift till registratorn på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.

Underavdelning IV - Redovisningsuppgifter

174.

Bokföring av räkenskaper

1. Ett företag ska föra en tillförlitlig bokföring som -.
(a) är tillräckliga för att visa och förklara företagets transaktioner;
(b) göra det möjligt att när som helst fastställa företagets finansiella ställning med rimlig noggrannhet, och
(c) tillåta att bolagets räkenskaper upprättas.
(2) Vid tillämpningen av punkt (1) ska bokföring anses inte vara upprättad om den inte ger en sann och rättvisande bild av bolagets finansiella ställning och förklarar dess transaktioner.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$100 och en ytterligare sanktionsavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) ska vara skyldig att betala en straffavgift påUS$100 och en ytterligare straffavgift påUS$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
175.

Placering och bevarande av bokföringshandlingar

(1) Ett bolags bokföring ska föras på dess registrerade kontor eller på en annan plats som styrelseledamöterna anser lämplig.
(2) Om ett företags bokföring förs på en annan plats än dess registrerade kontor, ska företaget skriftligen informera sitt registrerade ombud om den fysiska adressen till denna plats.
(3) Om den plats där ett företags bokföring förs ändras, ska företaget skriftligen informera sitt registrerade ombud om den fysiska adressen till den nya platsen för bokföringen inom 14 dagar efter ändringen av platsen.
(4) Bokföringen ska bevaras av bolaget i minst sju år från den dag då de transaktioner eller verksamheter som de var för sig avser avslutats.
(5) Ett företag som bryter mot detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $2 500 US-dollar.
176.

Styrelseledamöternas granskning av bokföringshandlingar

(1) En styrelseledamot i ett bolag får -
a) vid varje rimlig tidpunkt som han anger, utan kostnad inspektera företagets bokföring och göra kopior av eller utdrag ur bokföringen;
(b) kräva att företaget ska tillhandahålla original eller kopior av bokföringen till den inom 14 dagar.
(2) Ett företag ska följa en begäran enligt underavsnitt (1).
(3) Ett företag som bryter mot detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $2 500 US-dollar.
(4) Om bokföringshandlingar inte görs tillgängliga för inspektion av en direktör i strid med detta avsnitt, kan domstolen på begäran av den direktören genom ett beslut tvinga fram inspektion eller överlämnande av sådana handlingar och fatta sådana relaterade beslut som den anser lämpliga.

DEL IX BELASTNING PÅ FÖRETAGETS EGENDOM

177.

Tolkning

(1) I denna del -
-belastning: varje form av säkerhetsintresse, inklusive, utan begränsning -
(a) en fast eller flytande panträtt, (b) en inteckning;
c) en pant, eller
(d) en pantsättning,
över egendom, oavsett var den är belägen, med undantag för en rätt som uppkommer genom lag, och -chargee och -chargor ska tolkas i enlighet med detta;
-skulder omfattar eventualförpliktelser och framtida skulder;
-förutvarande skuld: en skuld som skapats före lagens ikraftträdandedatum av ett tidigare bolag enligt lagen -
a) huruvida avgiften har registrerats enligt avsnitt
101A.2 i den tidigare lagen, och
b) som inte var helt och hållet befriad och annullerad per den
Datum för lagens ikraftträdande;
-egendom omfattar fast egendom, lös egendom, pengar, varor, immateriell egendom och alla andra typer av egendom, oavsett var den är belägen, samt förpliktelser och alla typer av intressen, vare sig de är nuvarande eller framtida, förvärvade eller villkorade, som härrör från eller är förknippade med egendom, och
-relevant avgift: en avgift som skapats på eller efter den dag då lagen började tillämpas.
(2) En hänvisning i denna del till skapandet av en avgift innefattar en hänvisning till förvärvet av egendom, oavsett var den är belägen, som omedelbart före förvärvet var föremål för en avgift och som fortfarande är föremål för denna avgift efter förvärvet, och för detta ändamål anses dagen för skapandet av avgiften vara dagen för förvärvet av egendomen.
178.

Företaget får belasta sina tillgångar

(1) Med förbehåll för dess stiftelseurkund och bolagsordning får ett bolag genom ett skriftligt instrument skapa en panträtt i hela eller delar av sin egendom.
(2) Den tillämpliga lagen för en panträtt som skapas av ett bolag kan vara lagen i en sådan jurisdiktion som bolaget och panthavaren kan komma överens om, och panträtten ska vara bindande för bolaget i den utsträckning och i enlighet med kraven i den tillämpliga lagen.
(3) Om ett företag förvärvar egendom som är belagd med en avgift -
a) Underavsnitt (1) kräver inte att förvärvet av egendomen ska ske genom ett skriftligt instrument, om förvärvet inte på annat sätt måste ske genom ett skriftligt instrument.
b) Om inte bolaget och den betalningsskyldige kommer överens om något annat, är den lag som gäller för belastningen den lag som gäller för belastningen omedelbart innan bolaget förvärvade den egendom som omfattas av belastningen.
179.

register över avgifter

(1) Ett företag ska vid sitt säte i Seychellerna föra ett register över alla relevanta och redan existerande avgifter som skapats av företaget, som ska kallas dess register över avgifter, med angivande av följande för varje avgift -
a) Om belastningen är en belastning som skapats av bolaget, datumet för dess skapande eller, om belastningen är en belastning som finns på egendom som förvärvats av bolaget, datumet då egendomen förvärvades;
(b) En kort beskrivning av den skuld som säkerställs genom belastningen;
c) En kort beskrivning av den debiterade egendomen;
d) Namn och adress på den betalningsmottagare som kan agera som förvaltare eller säkerhetsagent för andra personer;
(e) Uppgifter om eventuella förbud eller begränsningar i det instrument som skapar belastningen på bolagets befogenhet att skapa framtida belastningar som har företräde framför eller är likställda med belastningen.
(2) Avgiftsregistret kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är i magnetisk, elektronisk eller annan form för datalagring måste bolaget kunna lägga fram läsbara bevis för dess innehåll.
(3) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$100 och en ytterligare sanktionsavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(4) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) ska vara skyldig att betala en straffavgift påUS$100 och en ytterligare straffavgift påUS$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
180.

Inspektion av avgiftsregistret

(1) En styrelseledamot eller medlem i ett bolag har rätt att utan avgift få
ta del av bolagets belastningsregister.
(2) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom beslut av styrelseledamöter, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt underavsnitt (1) har rätt att begära en kopia av bolagets belastningsregister eller ett utdrag ur det, i vilket fall bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en inspektion enligt punkt (1) vägras eller om en kopia av en handling som begärts enligt punkt (3) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
b) får den berörda personen ansöka till domstolen om ett beslut om att han eller hon ska tillåtas att ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska tillhandahållas honom eller henne.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.
181.

Registrering av avgifter

(1) Om ett bolag skapar en relevant avgift, ska en ansökan till
Registrator för att registrera avgiften kan göras av -
a) företaget genom sitt registrerade ombud eller en jurist i Seychellerna som är bemyndigad att agera på dess vägnar, eller
(b) en registrerad agent (annan än företagets registrerade agent) eller en jurist i Seychellerna, som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(2) En ansökan enligt punkt (1) görs genom att lämna in -
a) En ansökan, med angivande av de uppgifter om den avgift som avses i avsnitt 179.1 a-e, på den godkända blanketten;
b) det instrument, eller en bestyrkt kopia av instrumentet, som skapar avgiften, och
c) Vid en ansökan som görs av eller på uppdrag av den betalningsskyldige, ett skriftligt samtycke till ansökan som undertecknats av eller på uppdrag av den betalningsskyldige.
(3) Registratorn skall för varje bolag föra ett register, kallat registret över registrerade avgifter, som skall innehålla följande information om varje relevant avgift som registrerats enligt detta avsnitt -
a) Om belastningen är en belastning som skapats av bolaget, datumet för dess skapande eller, om belastningen är en belastning som finns på egendom som förvärvats av bolaget, datumet då egendomen förvärvades;
(b) en kort beskrivning av den skuld som säkerställs genom belastningen, (c) en kort beskrivning av den egendom som belastas;
d) namn och adress för den betalningsmottagare som kan agera som förvaltare eller säkerhetsagent för andra personer, och
e) Andra uppgifter som registratorn anser lämpliga.
(4) Om registratorn är övertygad om att kraven i denna del på registrering har uppfyllts, ska registratorn, efter att ha mottagit en ansökan enligt underavsnitt (2), hädanefter -
(a) registrera belastningen i det register över registrerade belastningar som förs av honom för det företaget;
b) utfärda ett brev om registrering av belastningen och sända det tillsammans med en förseglad kopia av det belastningsinstrument eller den bestyrkta kopia av instrumentet som lämnades in, till den person som lämnade in ansökan enligt underavsnitt 1, och
c) Om den person som lämnade in ansökan enligt underavsnitt 1 inte var det uppgiftslämnande bolagets registrerade ombud, skicka en kopia av skrivelsen om registrering av uppgiften till det uppgiftslämnande bolagets registrerade ombud.
(5) Registreraren ska i registret över registrerade avgifter och på registreringsbrevet ange datum och tid då en avgift registrerades.
(6) Ett registreringsbrev som utfärdats enligt underavsnitt (4) är ett slutgiltigt bevis på att kraven i denna del avseende registrering har uppfyllts och att den avgift som avses i brevet registrerades på det datum och vid den tidpunkt som anges i brevet.
(7) En panträtt som registreras enligt detta avsnitt behöver inte registreras i registret över lagfarter (som förs av registratorn för lagfarter enligt lagen om hypotek och registrering) för en Date Certaine i enlighet med artikel 1328 i lagen om Seychellernas civillagbok.
182.

Ändring av registrerade avgifter

(1) Om det finns en ändring i villkoren för en avgift som registrerats enligt avsnitt 181, kan ansökan om att ändringen ska registreras göras av-
a) företaget, genom dess registrerade ombud eller en jurist i Seychellerna som har befogenhet att agera på dess vägnar, eller
(b) en registrerad agent (annan än företagets registrerade agent) eller en jurist i Seychellerna, som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(2) En ansökan enligt punkt (1) görs genom att lämna in -
registratorn skall hädanefter -
(a) registrera ändringen av avgiften;
b) utfärda ett brev om registrering av avgiftsändringen och sända det tillsammans med en förseglad kopia av det instrument för avgiftsändring eller den bestyrkta kopia av instrumentet som lämnades in till den person som lämnade in ansökan enligt underavsnitt 1, och
c) om den person som lämnat in ansökan enligt underavsnitt
(1) inte var registrerat ombud för det uppgiftslämnande bolaget, skicka en kopia av skrivelsen om registrering av ändringen av uppgiften till det uppgiftslämnande bolagets registrerade ombud.
(4) Registreraren ska i registret över registrerade avgifter och på ändringsbrevet ange datum och tid då en ändring av en avgift registrerades.
(5) Ett registreringsbrev som utfärdats enligt underavsnitt (3) är ett slutgiltigt bevis för att den ändring som avses i brevet registrerades på det datum och vid den tidpunkt som anges i brevet.
183.

Tillfredsställelse eller befrielse från avgift

(1) Ett meddelande om uppfyllelse eller frisläppande i den godkända formen kan lämnas in till registratorn enligt detta avsnitt om-.
(a) alla skulder som säkerställs genom den panträtt som registrerats i enlighet med avsnitt 181 har betalats eller fullgjorts i sin helhet, eller
(b) en belastning som registrerats enligt avsnitt 181 har upphört att påverka ett bolags egendom, eller någon del av dess egendom.
(2) Ett meddelande om uppfyllelse eller frisläppande ska -
(a) ange om avgiften har betalats eller fullgjorts i sin helhet eller om avgiften har upphört att påverka bolagets egendom eller någon del av dess egendom;
(b) om avgiften har upphört att påverka bolagets egendom eller någon del av dess egendom, ange vilken egendom i bolaget som har upphört att påverkas av avgiften, med angivande av om det rör sig om hela eller delar av bolagets egendom, och
c) vara undertecknad av eller på uppdrag av den betalningsskyldige.
(3) Ett meddelande om uppfyllelse eller frisläppande kan lämnas in av -
a) Företaget genom sitt registrerade ombud eller en jurist i Seychellerna som är bemyndigad att agera på dess vägnar, eller
(b) en registrerad agent (annan än företagets registrerade agent) eller en jurist i Seychellerna, som agerar på uppdrag av den skattskyldige.
(4) Om registratorn är övertygad om att ett meddelande som lämnats in enligt underavsnitt (1) är korrekt ifyllt och uppfyller kraven i underavsnitt (2), ska registratorn hädanefter registrera meddelandet och utfärda ett brev om att meddelandet är korrekt ifyllt eller att avgiften är befriad och skicka -
och på den skrivelse som utfärdas enligt punkt 4, datum och tidpunkt för när
anmälan som lämnats in enligt punkt 1 har registrerats.
(6) Från och med det datum och den tidpunkt som anges i det brev som utfärdats enligt underavsnitt (4) a anses avgiften inte vara registrerad i fråga om den egendom som anges i det meddelande som lämnats in enligt underavsnitt (1).
184.

Prioriteringar bland relevanta avgifter

(1) En relevant skuld på ett företags egendom som är registrerad i enlighet med avsnitt 181 har företräde framför -
(a) en relevant belastning på egendomen som därefter registreras i enlighet med avsnitt 181, och
(b) en relevant belastning på fastigheten som inte är registrerad i enlighet med avsnitt 181.
(2) Relevanta avgifter som inte är registrerade enligt avsnitt 181 ska rangordnas sinsemellan i den ordning i vilken de skapades.
185.

Prioriteringar i samband med redan existerande avgifter

(1) Före detta belastningar på ett bolags egendom ska vara rangordnade sinsemellan i den ordning i vilken de skapades.
(2) När det gäller en befintlig belastning på ett företags egendom och en relevant belastning på samma egendom -
(a) den tidigare existerande fordran ska ha företräde framför den relevanta fordran, eftersom prioriteringen ska bestämmas utifrån den ordning i vilken varje fordran skapades, och
(b) Om den tidigare existerande rättigheten är registrerad enligt avsnitt 181, ska datumet för registreringen inte beaktas vid fastställandet av den tidigare rättighetens prioritet.
(3) Underavsnitt (2) ska tillämpas oberoende av om den befintliga avgiften -
(a) är oregistrerad;
b) är registrerad enligt avsnitt 181, eller
c) registrerades enligt den tidigare lagen.
186.

Undantag i fråga om prioriteringar

Utan hinder av artiklarna 184 och 185 -
a) Prioriteringsordningen för avgifterna är beroende av -
i) ett uttryckligt skriftligt samtycke från innehavaren av en rättighet som ändrar rättighetens prioritet i förhållande till en eller flera andra rätter som den skulle ha haft prioritet över om inte samtycket hade funnits, eller
ii) alla skriftliga avtal mellan de betalningsskyldiga som påverkar prioriteringarna i förhållande till de avgifter som innehas av respektive betalningsskyldiga, och
(b) en registrerad flytande panträtt skjuts upp till en senare registrerad fast panträtt, såvida inte den flytande panträtten innehåller ett förbud eller en begränsning av bolagets befogenhet att skapa en framtida panträtt som är prioriterad i rangordning med eller jämbördig med panträtten.
187.

Verkställighet av avgifter som regleras av Seychellernas lagstiftning

(1) Om den tillämpliga lagen för en panträtt som skapats av ett bolag är Seychellernas lag, har panträttshavaren rätt till följande åtgärder om panträttshavaren inte uppfyller villkoren i panträtten.
(a) med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar belastningen, rätten att sälja hela eller delar av den egendom som är säkrad genom belastningen, och
b) rätten att utse en konkursförvaltare som, med förbehåll för eventuella begränsningar eller bestämmelser om motsatsen i det instrument som skapar belastningen, får -
(i) ta emot utdelningar och andra inkomster från den egendom som är säkrad genom belastningen, och
(ii) utöva andra rättigheter och befogenheter för den som har ställt ut säkerheten i fråga om den egendom som säkras genom säkerheten,
till dess att laddningen har laddats ur.
(2) Med förbehåll för underavsnitt (3), där den tillämpliga lagen för en belastning som skapats av ett bolag är Seychellernas lag, kan de åtgärder som avses i underavsnitt (1) inte utövas förrän -
a) en underlåtenhet har inträffat och har pågått under en period på minst trettio dagar, eller en kortare period som kan anges i det instrument som skapar avgiften, och
b) Bristen har inte rättats till inom fjorton dagar eller inom en kortare period som kan anges i det instrument som skapar avgiften från det meddelande som anger bristen och kräver att den ska rättas till.
(3) Om den tillämpliga lagen för en skuld som skapats av ett bolag är Seychellernas lag, om det föreskrivs i det instrument som skapar skulden, ska de åtgärder som avses i underavsnitt (2) kunna utövas omedelbart efter det att en försummelse inträffat.
(4) För att undanröja alla tvivel kan en avgift, med förbehåll för dess bestämmelser, verkställas, även i enlighet med underavsnitt 1 a, utan domstolsbeslut.
188.

Utövande av försäljningsrätt enligt en skatt enligt Seychellernas lag

(1) Utan hinder av eventuella bestämmelser om motsatsen i en panträtt som regleras av Seychellernas lag ska försäljningen, om en panträttsinnehavare utövar sin rätt till försäljning enligt denna lag, ske på -
a) marknadsvärdet vid tidpunkten för försäljningen, eller
b) Det bästa pris som rimligen kan erhållas om det inte finns något värde på den öppna marknaden vid försäljningstillfället.
(2) Om inte bestämmelserna i en skuld som regleras av Seychellernas lag anger motsatsen får en försäljning enligt avsnitt 187(1)(a) genomföras på vilket sätt som helst, inklusive privat försäljning eller offentlig auktion.

DEL X OMRÄKNINGAR

Del I - Allmänna bestämmelser

189.

Tolkning

I denna del -
(a) -Ordinary Companies Registrar: registraren för företag enligt Companies Act, och
b) hänvisning till ett utdrag: ett utdrag som intygas vara sant av -
i) när det gäller ett bolag, dess registrerade ombud, eller
ii) när det gäller ett vanligt bolag, en styrelseledamot eller dess föreslagna registrerade ombud.
190.

Förklaring om överensstämmelse

(1) Vid tillämpningen av denna del är en försäkran om överensstämmelse en försäkran, undertecknad av en styrelseledamot, om att alla krav i denna lag avseende omvandling av ett bolag har uppfyllts.
(2) Registratorn kan, när han utför sina uppgifter enligt denna lag, förlita sig på en förklaring om att bestämmelserna i alla avseenden har följts och är följaktligen inte skyldig att undersöka ytterligare om bestämmelserna i denna lag har följts i samband med en omvandling eller överföring.
(3) En styrelseledamot som utan rimlig ursäkt lämnar en förklaring som är falsk, vilseledande eller vilseledande i en väsentlig sak begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
191.

Omvandlingar är inte en standard

En omvandling enligt denna del skall inte anses vara -
a) som ett avtals- eller förtroendeskada eller annars som ett civilrättsligt fel;
b) som en överträdelse av en avtalsbestämmelse som förbjuder, begränsar eller reglerar överlåtelse eller överföring av rättigheter eller skyldigheter, eller
c) som ger upphov till någon åtgärd, av en part i ett avtal eller annat instrument, som en händelse av försummelse enligt ett avtal eller annat instrument eller som orsakar eller tillåter uppsägning av ett avtal eller annat instrument eller av en förpliktelse eller ett förhållande.

Del II - Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt affärsverk och vice versa

192.

Omvandling av ett vanligt bolag till ett internationellt företag

(1) Ett vanligt bolag kan omvandlas till ett internationellt affärsverk i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Det vanliga bolaget kan inte omvandlas om det inte har fått ett brev utfärdat av Seychellernas skattemyndighet som anger att den inte har några invändningar mot att det vanliga bolaget omvandlas till ett internationellt affärsbolag.
(3) Det ordinarie bolaget ska fatta ett särskilt bolagsstämmobeslut som godkänner -
a) ombildningen av bolaget till ett internationellt affärsföretag, och
b) ändring av dess stiftelseurkund och stadgar så att de överensstämmer med kraven i denna lag när det gäller stiftelseurkund och stadgar för ett internationellt affärsföretag.
(4) Det ordinarie bolaget skall till registratorn lämna in följande handlingar
(4)tillsammans med den avgift som anges i del II i den andra bilagan, ska
Registratorn ska -
Bolaget ska undertecknas av registratorn och förseglas med det officiella sigillet.
(7) Omvandlingen av bolaget till ett internationellt handelsbolag ska träda i kraft från och med den dag då registratorn utfärdar intyget om omvandling till ett internationellt handelsbolag.
(8) Vid mottagandet av anmälan enligt underavsnitt (5) c ska den ordinarie bolagsregistratorn stryka företagets namn ur registret över företag som är registrerade enligt bolagslagen.
193.

Effekten av omvandlingen av ett vanligt bolag till ett internationellt affärsbolag

Om ett vanligt bolag omvandlas till ett internationellt affärsverk med stöd av avsnitt 192 -
(a) all egendom och alla rättigheter som det ordinarie bolaget hade rätt till omedelbart före denna omvandling förblir det internationella affärsbolagets egendom och rättigheter;
b) Det internationella affärsbolaget förblir föremål för alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter samt alla avtal, skulder och andra förpliktelser som det ordinarie bolaget var föremål för omedelbart före omvandlingen;
(c) alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som omedelbart före omvandlingen kunde ha inletts eller fortsatt av eller mot det ordinarie bolaget kan inledas eller fortsätta av eller mot det internationella affärsbolaget efter omvandlingen; och
(d) En dom, ett beslut, en dom, ett beslut eller ett beslut till förmån för eller mot det ordinarie bolaget kan verkställas av eller mot det internationella affärsbolaget efter omvandlingen.
194.

Omvandling av ett internationellt affärsbolag till ett vanligt bolag

(1) Ett internationellt affärsverk kan omvandlas till ett vanligt bolag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Bolaget ska fatta ett särskilt beslut -
(a) Godkänna omvandlingen av bolaget till ett vanligt bolag;
(b) godkänna ändringen av dess stiftelseurkund och bolagsordning så att den överensstämmer med kraven i Companies Act när det gäller stiftelseurkund och bolagsordning för ett bolag som ska bildas som ett vanligt bolag.
(3) Bolaget skall till den ordinarie bolagsregistratorn lämna in följande handlingar
(a) ett utdrag av det särskilda beslut som fattats enligt underavsnitt (2);
(b) dess förslag till ändrad stiftelseurkund och bolagsordning;
c) ett intyg om god status som utfärdats enligt denna lag av registratorn för företaget, och
d) En försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna.
(4) Efter att ha mottagit de handlingar som anges i underavsnitt (3) tillsammans med alla relevanta avgifter som anges i Companies Act, ska den ordinarie bolagsregistratorn -
(a) registrera den ändrade stiftelseurkunden och bolagsordningen;
b) utfärda ett intyg om omvandling till ett vanligt bolag till bolaget, och
c) skriftligen underrätta registratorn om omvandlingen.
(5) Intyget om omvandling till ett vanligt bolag ska undertecknas och förseglas av registratorn för det vanliga bolaget.
(6) Omvandlingen av bolaget till ett vanligt bolag ska träda i kraft från och med den dag då den ordinarie bolagsregistratorn utfärdar intyget om omvandling till ett vanligt bolag.
(7) När registratorn har mottagit anmälan enligt underavsnitt (4) c ska registratorn stryka företagets namn ur registret.
195.

Effekten av omvandlingen av ett internationellt affärsföretag till ett vanligt företag

När ett internationellt affärsbolag omvandlas till ett vanligt bolag med stöd av avsnitt 194 -
(a) all egendom och alla rättigheter som det internationella affärsbolaget hade rätt till omedelbart före denna omvandling förblir det ordinarie bolagets egendom och rättigheter;
b) Det vanliga bolaget fortsätter att omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter samt alla avtal, skulder och andra förpliktelser som det internationella affärsbolaget omfattades av omedelbart före omvandlingen;
(c) alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som omedelbart före omvandlingen kunde ha inletts eller fortsatt av eller mot det internationella affärsbolaget kan inledas eller fortsätta av eller mot det vanliga bolaget efter omvandlingen; och
(d) En dom, ett beslut, en dom, ett beslut eller ett beslut till förmån för eller mot det internationella affärsbolaget kan verkställas av eller mot det ordinarie bolaget efter omvandlingen.

Del III - Omvandling av företag som inte är ett cellföretag till ett skyddat cellföretag och vice versa

196.

Omvandling av ett icke-cellföretag till ett skyddat cellföretag

(1) Ett icke-cellföretag kan omvandlas till ett skyddat cellföretag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Företaget får inte omvandlas om det inte har myndighetens skriftliga samtycke i enlighet med bestämmelserna i del XIII del II.
(3) Bolaget ska fatta ett särskilt beslut -
skyddat cellföretag;
b) godkänna ändringen av dess stiftelseurkund så att den överensstämmer med kraven i denna lag när det gäller stiftelseurkunden för ett företag som ska bildas som ett företag med skyddad cell;
(4) Den särskilda resolutionen enligt underavsnitt (3) kan också -
(a) godkänna ändringen av bolagets stadgar, och
(b) Godkänna skapandet av celler i det skyddade cellbolaget och tilldela medlemmar, aktier, kapital, tillgångar och skulder mellan dessa celler och mellan dessa celler och kärnan.
(5) Bolaget skall till registratorn lämna in följande handlingar
(a) ett utdrag av det särskilda beslut som fattats enligt underavsnitt (3);
(b) Dess förslag till ändrat memorandum och, i förekommande fall, stadgar;
c) en försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna, och
d) En kopia av myndighetens samtycke enligt underavsnitt 2.
(6) Förklaringen om överensstämmelse ska innehålla en förklaring om att -
Registratorn ska -
undertecknas av registratorn och förses med det officiella sigillet.
(9) Omvandlingen av bolaget till ett företag med skyddad cell ska träda i kraft från den dag då registratorn utfärdar intyget om omvandling till företag med skyddad cell.
197.

Effekter av omvandlingen av icke-cellulära företag till skyddade cellföretag

(1) Om ett företag omvandlas till ett företag med skyddad cell i enlighet med artikel 196 -
(a) all egendom och alla rättigheter som den hade rätt till omedelbart före denna omvandling förblir dess egendom och rättigheter;
(b) den förblir föremål för alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter, och alla avtal, skulder och andra förpliktelser, som den var föremål för omedelbart före denna omvandling;
(c) Alla talan och andra rättsliga förfaranden som omedelbart före denna omvandling kunde ha inletts eller fortsatt av eller mot bolaget får inledas eller fortsätta av eller mot bolaget i dess nya namn;
d) en fällande dom, ett beslut, ett förordnande eller en dom till förmån för eller mot den före omvandlingen får verkställas av eller mot den efter omvandlingen, och
(e) Med förbehåll för underavsnitt (2) fördelas dess medlemmar, aktier, kapital, tillgångar och skulder mellan dess celler och mellan dess celler och kärnan i enlighet med villkoren i ett särskilt beslut som innehåller sådana bestämmelser som nämns i avsnitt 196(4)(b).
(2) Oavsett bestämmelserna i underavsnitt (1) e och del XIII ska varje borgenär som ingått en transaktion med ett företag innan företaget omvandlades till ett företag med skyddad cell ha regressrätt på alla kärnor och denna omvandling) med avseende på all skuld för den transaktionen, såvida inte borgenären har kommit överens om något annat.
(3) Om styrelseledamöterna inte hade rimliga skäl att tro att det skyddade cellbolaget och varje cell skulle uppfylla solvenskravet omedelbart efter omvandlingen, är varje styrelseledamot som undertecknade förklaringen om överensstämmelse personligen ansvarig för att betala till kärnan eller cellen i det skyddade cellbolaget lika mycket pengar som kärnan eller cellerna skulle ha varit tvungna att betala till en borgenär som kärnan eller cellerna inte skulle ha varit tvungna att betala, om det inte vore för bestämmelserna i underavsnitt (2).
198.

Omvandling av ett företag med skyddad cell till ett företag som inte är en cell.

(1) Ett skyddat cellföretag kan omvandlas till ett icke-cellföretag i enlighet med bestämmelserna i denna paragraf.
(2) Företaget får inte omvandlas om det inte har myndighetens skriftliga samtycke i enlighet med bestämmelserna i del XIII del II.
(3) Bolaget ska fatta ett särskilt beslut -
a) godkänna omvandlingen av det skyddade cellföretaget till ett icke-cellföretag, och
(b) godkänna ändringen av dess stiftelseurkund så att den överensstämmer med kraven i denna lag när det gäller stiftelseurkunden för ett icke-cellulärt bolag.
(4) Det särskilda beslutet enligt underavsnitt (3) kan också godkänna följande
ändring av bolagets stadgar.
(5) En cell i bolaget ska, om cellandelar har emitterats för den, fatta ett särskilt beslut som godkänner omvandlingen av bolaget till ett icke-cellbolag.
(6) Om inte annat följer av paragraferna (7) och (8) ska bolaget lämna in följande till registratorn
(a) ett utdrag av det särskilda beslut som fattats enligt underavsnitt (3);
(b) Dess förslag till ändrat memorandum och, i förekommande fall, stadgar;
c) en försäkran om överensstämmelse eller ett utdrag ur denna;
d) en kopia av myndighetens samtycke enligt punkt 2, och
e) Ett utdrag av det särskilda beslutet för varje cell i företaget.
(7) Förklaringen om överensstämmelse ska innehålla en förklaring om att -
Registratorn ska -
a) registrera det ändrade memorandumet och, i förekommande fall, stadgarna, och
b) utfärda ett intyg om omvandling till ett vanligt bolag eller ett bolag med skyddad cell, beroende på vad som är tillämpligt, till bolaget i den godkända formen.
(9) Certifikatet om omvandling till ett vanligt bolag eller ett internationellt affärsbolag, beroende på vad som är tillämpligt, ska undertecknas av registratorn och förseglas med det officiella sigillet.
(10) Omvandlingen av bolaget till ett icke-cellulärt bolag ska träda i kraft från och med den dag då registratorn utfärdar intyget om omvandling till ett vanligt bolag eller ett internationellt affärsbolag, beroende på vad som är tillämpligt.
199.

Effekter av omvandling av skyddade cellföretag till icke-cellföretag.

(1) Om ett skyddat cellföretag omvandlas till ett icke-cellföretag med stöd av avsnitt 198 -
(a) all egendom och alla rättigheter som kärnan och cellerna hade rätt till omedelbart före denna omvandling förblir det icke-cellulära bolagets egendom och rättigheter;
och civilrättsliga skulder samt alla kontrakt, skulder och andra förpliktelser som kärnan och varje cell var föremål för omedelbart före omvandlingen;
(c) alla åtgärder och andra rättsliga förfaranden som omedelbart före omvandlingen kunde ha inletts eller fortsatt av eller mot kärnan eller någon cell kan inledas eller fortsätta av eller mot det icke-cellulära företaget efter omvandlingen, och
d) En fällande dom, ett beslut, en dom eller ett beslut till förmån för eller mot kärnan eller någon cell får verkställas av eller mot det icke-cellplacerade företaget efter omvandlingen.
(2) Om domstolen är övertygad om att omvandlingen skulle vara till orättvis nackdel för en delägare eller borgenär i bolaget, får den, på begäran av den personen, som görs när som helst före den dag då omvandlingen får verkan, eller inom den ytterligare tid som domstolen i varje enskilt fall tillåter, utfärda ett beslut som den anser lämpligt i förhållande till omvandlingen, inklusive, utan att det påverkar det allmänna i det föregående, ett beslut om att
a) bestämma att omvandlingen inte ska få verkan, b) ändra omvandlingen på det sätt som kan vara lämpligt, och c) fastställa att den inte ska få verkan.
som anges i beslutet, eller
(c) ålägga bolaget eller dess styrelseledamöter att ompröva omvandlingen eller någon del av den.
(3) Ett föreläggande enligt underavsnitt (2) får utfärdas på sådana villkor och med sådana påföljder som domstolen anser lämpliga.

DEL XI FUSIONER, KONSOLIDERINGAR OCH ARRANGEMANG

Underavdelning I - Fusioner och konsolideringar

200.

Tolkning

I denna del -
-konsoliderat företag: det nya företag som uppstår.
genom konsolidering av två eller flera bolag;
-konsolidering: konsolidering av två eller flera
bolag till ett nytt bolag;
-konstituerande företag: ett befintligt företag som deltar i en fusion eller konsolidering med ett eller flera andra befintliga företag;
-sammanslagning: sammanslagning av två eller flera beståndsdelar.
företag till ett av de ingående företagen;
-moderbolag: ett bolag som äger minst nittio procent av de emitterade aktierna av varje aktieslag i ett annat bolag;
-Dotterbolag: ett bolag vars minst nittio procent av de emitterade aktierna av varje aktieslag ägs av ett annat bolag;
-överlevande bolag: det konstituerande bolag i vilket
ett eller flera andra ingående bolag fusioneras.
201.

Godkännande av fusion eller konsolidering

(1) Två eller flera bolag får fusionera eller konsolidera sig i enlighet med denna paragraf.
(2) Styrelsen för varje bolag som ingår i ett bolag som föreslår att delta i en fusion eller konsolidering ska godkänna en skriftlig plan för fusion eller konsolidering som innehåller, beroende på vad som krävs -
a) Namn och adress på varje konstituerande bolags säte;
b) Namn och adress på det överlevande bolagets eller det föreslagna konsoliderade bolagets säte;
(c) för varje bolag som ingår i en koncern -
(i) beteckning och antal emitterade aktier av varje aktieslag, med angivande av varje sådant slag som har rätt att rösta om fusionen eller konsolideringen, och
(ii) en specifikation av varje sådan klass, om det finns någon, som har rätt att rösta som en klass;
(d) skälet till fusionen eller konsolideringen;
(e) villkoren för den föreslagna fusionen eller konsolideringen, inklusive sättet och grunden för att annullera, omklassificera eller omvandla aktier i varje konstituerande bolag till aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, eller pengar eller andra tillgångar, eller en kombination av dessa, och
f) När det gäller en fusion, en redogörelse för eventuella ändringar i det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning som fusionen medför.
(3) Vid en konsolidering ska det till konsolideringsplanen fogas en stiftelseurkund och bolagsordning som överensstämmer med denna lag och som ska antas av det konsoliderade bolaget.
(4) Vissa eller alla aktier av samma aktieslag i varje konstituerande bolag kan omvandlas till ett visst eller blandat slag av tillgångar och andra aktier av samma slag, eller alla aktier av andra aktieslag, kan omvandlas till andra tillgångar.
(5) Följande gäller för en fusion eller konsolidering enligt detta avsnitt -
(a) Planen för fusion eller konsolidering ska godkännas genom ett ordinarie beslut;
(b) om ett medlemsmöte ska hållas, ska kallelse till mötet, tillsammans med en kopia av planen för fusion eller konsolidering, ges till varje medlem, oavsett om denne har rätt att rösta om fusionen eller konsolideringen eller inte, och
c) Om det föreslås att medlemmarnas skriftliga samtycke ska en kopia av fusionsplanen eller konsolideringsplanen ges till varje medlem, oavsett om denne har rätt att samtycka till fusionsplanen eller konsolideringsplanen eller inte.
202.

Registrering av fusion eller konsolidering

(1) Efter det att fusionsplanen eller konsolideringsplanen godkänts av styrelseledamöterna och bolagsmännen i varje konstituerande bolag, skall varje bolag upprätta en fusions- eller konsolideringsstadga som skall innehålla -
Registrator tillsammans med -
fusion eller konsolidering har uppfyllts och att det föreslagna namnet på
det överlevande eller konsoliderade bolaget uppfyller kraven i del III i denna lag, ska
Registratorn ska -
a) register -
i) fusions- eller konsolideringsstadgan, och
ii) vid en fusion, varje ändring av det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning eller, vid en konsolidering, av det konsoliderade bolagets stiftelseurkund och bolagsordning, och
b) utfärda ett intyg om fusion eller konsolidering, beroende på vad som är tillämpligt, i den godkända formen och, när det gäller en konsolidering, ett intyg om bildande av det konsoliderade bolaget.
(4) För att undvika tvivel -
a) Vid en fusion ska ett fusionsintyg som utfärdats i enlighet med punkt 3 b utfärdas till det överlevande bolaget.
b) Vid en konsolidering ska ett konsolideringsintyg och ett intyg om införlivande som utfärdats enligt punkt 3 b utfärdas till det konsoliderade bolaget.
(5) Ett intyg om fusion eller ett intyg om konsolidering som utfärdas av registratorn är ett slutgiltigt bevis på att alla krav i denna lag har uppfyllts i fråga om fusionen eller konsolideringen, beroende på vad som är tillämpligt.
203.

Fusion med dotterbolag

(1) Ett moderbolag får fusionera med ett eller flera dotterbolag, utan godkännande av bolagsmännen i något av bolagen, i enlighet med denna paragraf.
(2) Moderbolagets styrelse skall godkänna en skriftlig fusionsplan som innehåller -
a) Namn och adress på varje konstituerande bolags säte;
b) Namn och adress på det överlevande bolagets säte;
(c) för varje bolag som ingår i en koncern -
i) beteckning och antal emitterade aktier av varje aktieslag, och
(ii) antalet aktier av varje aktieslag i varje dotterbolag som ägs av moderbolaget;
(d) skälet till fusionen;
(e) villkoren för den föreslagna fusionen, inklusive sättet och grunden för omvandling av aktier i varje bolag som ska fusioneras till aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i det överlevande bolaget, eller pengar eller andra tillgångar, eller en kombination av dessa, och
f) En redogörelse för eventuella ändringar i det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning som fusionen medför.
(3) Vissa eller alla aktier av samma aktieslag i varje bolag som ska fusioneras kan omvandlas till tillgångar av ett visst eller blandat slag och andra aktier av samma slag, eller alla aktier av andra aktieslag, kan omvandlas till andra tillgångar; men om moderbolaget inte är det överlevande bolaget kan aktier av varje aktieslag i moderbolaget endast omvandlas till liknande aktier i det överlevande bolaget.
(4) En kopia av fusionsplanen eller en översikt av den ska ges till varje delägare i varje dotterbolag som ska fusioneras, såvida inte delägaren har avstått från att ge denna kopia eller översikt.
(5) Fusionsplanen skall upprättas av moderbolaget och skall innehålla -
med alla resolutioner om ändring av den överlevande bolagets stiftelseurkund och stadgar.
företag.
(7) Om registratorn är övertygad om att kraven i detta avsnitt har uppfyllts och att det överlevande bolagets föreslagna firma överensstämmer med del III, skall registratorn -
a) register -
i) fusionsstadgan, och
ii) varje ändring av det överlevande bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, och
b) utfärda ett intyg om fusion i den godkända formen.
(8) Ett intyg om fusion som utfärdas av registratorn är ett slutgiltigt bevis på att alla krav i denna lag har uppfyllts i fråga om fusionen.
204.

Effekter av fusion eller konsolidering

(1) En fusion eller sammanläggning träder i kraft den dag då fusionsplanen eller sammanläggningen registreras av registratorn eller på en sådan dag därefter, som inte får överstiga trettio dagar, som anges i fusionsplanen eller sammanläggningen.
(2) Så snart en fusion eller konsolidering träder i kraft -
(a) Det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget har, i den mån det är förenligt med dess stiftelseurkund och bolagsordning, i dess ändrade eller fastställda lydelse enligt fusions- eller konsolideringsstadgan, alla rättigheter, privilegier, immunitet, befogenheter, föremål och syften som tillhör vart och ett av de ingående bolagen;
(b) Vid en fusion ska det överlevande bolagets stiftelseurkund och bolagsordning automatiskt ändras i den mån som eventuella ändringar i dess stiftelseurkund och bolagsordning ingår i fusionsordningen;
c) Vid en konsolidering är den stiftelseurkund och de stadgar som ingivits tillsammans med konsolideringsstadgan den stiftelseurkund och de stadgar som gäller för det konsoliderade bolaget;
d) tillgångar av alla slag i vart och ett av de ingående bolagen, inklusive sakrätter och verksamheten i vart och ett av de ingående bolagen, omedelbart tillfaller det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, beroende på vad som är tillämpligt, och
e) Det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, beroende på vad som är tillämpligt, är ansvarigt för alla fordringar, skulder, åtaganden och förpliktelser i vart och ett av de ingående bolagen.
(3) Om en fusion eller konsolidering sker -
(a) ingen fällande dom, dom, beslut, order, fordran, skuld, ansvar eller förpliktelse som förfaller eller kommer att förfallas, och ingen befintlig orsak mot ett konstituerande bolag eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i detta bolag, frigörs eller försämras genom fusionen eller sammanläggningen, och
b) inga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden som vid tidpunkten för fusionen eller sammanläggningen var anhängiga av eller mot ett konstituerande bolag, eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i detta bolag, avbryts eller avslutas genom fusionen eller sammanläggningen, men -
(i) förfarandet kan verkställas, åtalas, regleras eller förlikas av eller mot det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget eller mot delägaren, styrelseledamoten, en annan befattningshavare eller agent i dessa, beroende på vad som är tillämpligt, eller
ii) Det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget kan i förfarandet ersättas med ett konstituerande bolag.
(4) När en fusion eller konsolidering äger rum ska registratorn stryka följande ur registret
a) ett konstituerande bolag som inte är det överlevande bolaget vid en fusion, eller
(b) ett konstituerande företag som deltar i en konsolidering.
205.

Fusion eller konsolidering med ett utländskt företag

(1) Ett eller flera bolag får fusionera eller konsolidera sig med ett eller flera utländska bolag i enlighet med denna paragraf, även om ett av de ingående bolagen är ett moderbolag och de andra ingående bolagen är dotterbolag, om fusionen eller konsolideringen är tillåten enligt lagarna i varje jurisdiktion där varje utländskt bolag är registrerat.
(2) Följande gäller för en fusion eller konsolidering enligt detta avsnitt -
a) ett bolag ska följa bestämmelserna i denna lag när det gäller fusion eller konsolidering, beroende på vad som är tillämpligt, och ett utländskt bolag ska följa lagarna i den jurisdiktion där det är registrerat, och
b) Om det överlevande bolaget eller det sammanställda bolaget ska bildas i enlighet med lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, ska det lämna in -
(i) ett avtal om att en delgivning får utföras på det i Seychellerna med avseende på förfaranden för verkställighet av fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser för ett konstituerande bolag som är ett bolag registrerat enligt denna lag eller med avseende på förfaranden för verkställighet av de rättigheter som en dissident delägare i ett konstituerande bolag som är ett bolag registrerat enligt denna lag har mot det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget;
ii) Ett oåterkalleligt utnämnande av dess registrerade ombud i Seychellerna som ombud för att ta emot delgivning i förfaranden som avses i led i;
iii) ett avtal om att det omedelbart kommer att betala de avvikande delägarna i ett konstituerande bolag som är ett bolag som är registrerat enligt denna lag det eventuella belopp som de har rätt till enligt denna lag med avseende på avvikande delägares rättigheter, och
(iv) en bestyrkt kopia av det intyg om fusion eller konsolidering som utfärdats av den behöriga myndigheten i den utländska jurisdiktionen där företaget är registrerat, eller, om inget intyg om fusion eller konsolidering har utfärdats av den behöriga myndigheten i den utländska jurisdiktionen, ett sådant bevis på fusionen eller konsolideringen som registratorn anser vara godtagbart.
(3) Effekten enligt detta avsnitt av en fusion eller konsolidering är densamma som vid en fusion eller konsolidering enligt avsnitt 201 om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är registrerat enligt denna lag.
(4) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är registrerat enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, är effekten av fusionen eller konsolideringen densamma som i fallet med en fusion eller konsolidering enligt avsnitt 201, utom i den mån lagstiftningen i den andra jurisdiktionen föreskriver något annat.
(5) Om det överlevande bolaget eller det sammanslagna bolaget är ett bolag som bildats enligt denna lag, träder fusionen eller sammanslagningen i kraft den dag då fusions- eller sammanslagningsstadgan registreras av registratorn eller vid en sådan senare tidpunkt, som inte får överstiga trettio dagar, som anges i fusions- eller sammanslagningsstadgan.
(6) Om det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget är ett bolag som är registrerat enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, är fusionen eller konsolideringen effektiv enligt lagstiftningen i den andra jurisdiktionen.

Underavdelning II - Avyttring av tillgångar

206.

Godkännanden med avseende på vissa avyttringar av tillgångar

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning ska försäljning, överföring, uthyrning, byte eller annat förfogande, annat än inteckning, belastning, pant eller annan belastning eller verkställighet av denna, av mer än femtio procent av värdet av bolagets tillgångar, om det inte sker inom ramen för den ordinarie eller regelbundna verksamheten i bolaget, ske på följande sätt -
(a) Försäljning, överlåtelse, uthyrning, utbyte eller annan avyttring ska godkännas av styrelseledamöterna genom ett styrelsebeslut;
(b) efter godkännande av försäljning, överföring, uthyrning, utbyte eller annat förfogande ska styrelseledamöterna överlämna detaljerna om förfogandet till medlemmarna för att det ska godkännas genom ett beslut av medlemmarna;
c) Om ett medlemsmöte ska hållas ska varje medlem, oavsett om han eller hon har rätt att rösta om försäljningen, överlåtelsen, uthyrningen, utbytet eller annan överlåtelse, underrättas om mötet tillsammans med en beskrivning av överlåtelsen.
(d) Om det föreslås att medlemmarnas skriftliga samtycke ska en översiktlig beskrivning av avyttringen ges till varje medlem, oavsett om han eller hon har rätt att samtycka till försäljningen, överföringen, uthyrningen, utbytet eller annan avyttring eller inte.
(2) Detta avsnitt omfattas av avsnitt 210.

Underavsnitt III - Tvångsinlösen

207.

Inlösen av minoritetsaktier

(1) Om inte annat följer av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning -
a) bolagsmän som innehar nittio procent av rösterna för de utestående röstberättigade aktierna, och
b) bolagets medlemmar som innehar nittio procent av rösterna för de utestående aktierna i varje aktieslag som har rätt att rösta som ett klass,
får, i samband med en fusion eller konsolidering, ge bolaget en skriftlig instruktion om att det ska lösa in de andelar som innehas av de återstående delägarna.
(2) Vid mottagandet av den skriftliga instruktion som avses i underavsnitt (1) ska bolaget lösa in de aktier som anges i den skriftliga instruktionen oavsett om aktierna är inlösbara enligt sina villkor eller inte.
(3) Bolaget ska skriftligen underrätta varje medlem vars andelar ska lösas in om inlösenpriset och det sätt på vilket inlösen ska ske.
(4) Detta avsnitt omfattas av avsnitt210.

Underavdelning IV - Överenskommelser

208.

Arrangemang

(1) I detta avsnitt avses med arrangemang -
a) en ändring av stiftelseurkund eller bolagsordning, b) en omorganisation eller rekonstruktion av ett bolag;
c) en fusion eller konsolidering av ett eller flera bolag som är registrerade enligt denna lag med ett eller flera andra bolag, om det överlevande bolaget eller det
konsoliderat företag är ett företag som har bildats enligt denna lag;
(d) En separation av två eller flera verksamheter som bedrivs av ett företag;
e) Försäljning, överföring, byte eller annan överlåtelse av någon del av ett företags tillgångar eller verksamhet till någon person.
i utbyte mot aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i den andra personen, eller pengar eller andra tillgångar, eller en kombination av dessa;
f) Försäljning, överlåtelse, byte eller annat förfogande av aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett bolag som innehas av innehavarna av dessa mot aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i bolaget eller pengar eller annan egendom, eller en kombination av dessa;
g) upplösning av ett företag, och
h) En kombination av något av det som anges i punkterna a-g.
(2) Om ett bolags styrelseledamöter fastställer att det ligger i bolagets eller dess borgenärers eller delägares bästa intresse, får bolagets styrelseledamöter godkänna en ackordsplan enligt denna underavdelning som innehåller detaljer om det föreslagna ackordet, trots att det föreslagna ackordet kan vara godkänt eller tillåtet enligt någon annan bestämmelse i denna lag eller på annat sätt tillåtet.
(3) När styrelseledamöterna har godkänt planen för arrangemanget ska bolaget ansöka hos domstolen om godkännande av det föreslagna arrangemanget.
(4) Domstolen får, på en ansökan som lämnats in till den enligt underavsnitt (3), fatta ett interimistiskt eller slutgiltigt beslut som inte kan överklagas, såvida det inte rör sig om en rättsfråga och i så fall ska överklagande meddelas inom 21 dagar omedelbart efter datumet för beslutet, och när domstolen fattar beslutet får den -
(a) fastställa vilken underrättelse, om någon, om det föreslagna arrangemanget som ska ges till någon person;
(b) fastställa om godkännande av det föreslagna arrangemanget från någon person bör inhämtas och hur godkännandet ska inhämtas;
(c) fastställa om en innehavare av aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i bolaget kan avstå från det föreslagna arrangemanget och få betalning av det verkliga värdet av sina aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper enligt avsnitt 210;
d) genomföra en utfrågning och låta alla berörda personer komma till tals, och
(e) godkänna eller förkasta planen för ackordet i den form som föreslagits eller med de ändringar som den kan bestämma.
(5) När domstolen utfärdar ett beslut om godkännande av en ackordsplan ska bolagets styrelseledamöter, om de fortfarande önskar genomföra planen, bekräfta ackordsplanen så som den godkänts av domstolen, oavsett om domstolen har beordrat att några ändringar ska göras i den eller inte.
(6) Bolagets styrelseledamöter skall, efter att ha bekräftat ackordsplanen, -
a) meddela de personer som omfattas av beslutet om
Domstolen kräver att meddelande ska lämnas, och
b) överlämna planen för ackord till dessa personer för ett eventuellt godkännande enligt domstolens beslut.
(7) Efter det att ackordsplanen har godkänts av de personer som enligt domstolens beslut kan kräva godkännande, ska ackordsplanen upprättas av bolaget och innehålla -
(a) planen för ackord;
b) domstolens beslut om godkännande av ackordsplanen, och
c) Det sätt på vilket ackordsplanen godkändes, om godkännande krävdes enligt domstolens beslut.
(8) Förordningarna ska lämnas in till registratorn som ska registrera dem.
(9) Efter registrering av ackordet ska registratorn utfärda ett ackordsintyg i den godkända formen som intygar att ackordet har registrerats.
(10) Ett ackord träder i kraft den dag då ackordet registreras av registratorn eller på en sådan dag därefter, som inte får överstiga trettio dagar, som anges i ackordet.
209.

Arrangemang för företag i likvidation

Likvidatorn för ett företag i likvidation enligt del XVII del II, III eller IV kan godkänna en ackordsplan enligt avsnitt 208, varvid det avsnittet gäller i tillämpliga delar som om "likvidator" ersattes av "likvidator".
-direktörer .

Underavdelning V - Oliktänkande

210.

Rättigheter för oliktänkande

(1) En delägare i ett bolag har rätt till betalning av det verkliga värdet av sina andelar vid avvikelse från -
(a) en fusion, om bolaget är ett konstituerande bolag, såvida inte bolaget är det överlevande bolaget och medlemmen fortsätter att inneha samma eller liknande aktier;
b) en konsolidering, om bolaget är ett konstituerande bolag;
(c) försäljning, överföring, uthyrning, byte eller annan överlåtelse av mer än femtio procent av värdet av bolagets tillgångar eller verksamhet, om den inte sker inom ramen för den vanliga eller regelbundna verksamheten i bolaget, men inte inbegripet - (d) försäljning, överföring, uthyrning, byte eller annan överlåtelse av mer än femtio procent av värdet av bolagets tillgångar eller verksamhet.
i) ett beslut i enlighet med ett beslut av den domstol som är behörig i ärendet, eller
(ii) en avyttring mot pengar på villkor som kräver att alla eller i stort sett alla nettointäkter ska delas ut till medlemmarna i enlighet med deras respektive intressen inom ett år efter dagen för avyttringen;
(d) om bolaget löser in hans aktier i enlighet med artikel 207, och
e) ett ackord, om domstolen tillåter det.
(2) En medlem som önskar utöva sin rätt enligt underavsnitt (1) ska före det medlemsmöte vid vilket åtgärden ska bli föremål för omröstning, eller vid mötet men före omröstningen, lämna en skriftlig invändning mot åtgärden till bolaget; en invändning krävs dock inte från en medlem till vilken bolaget inte har skickat någon kallelse till mötet i enlighet med denna lag, eller om den föreslagna åtgärden har godkänts genom skriftligt samtycke från medlemmarna utan möte.
(3) En invändning enligt underavsnitt (2) ska innehålla ett uttalande om att medlemmen föreslår att kräva betalning för sina andelar om åtgärden vidtas.
(4) Inom 21 dagar omedelbart efter den dag då omröstningen bland medlemmarna som godkänner åtgärden genomförs, eller den dag då ett skriftligt samtycke från medlemmarna utan möte erhålls, ska bolaget ge ett skriftligt meddelande om godkännandet eller samtycket till varje medlem som gjort en skriftlig invändning eller från vilken en skriftlig invändning inte krävdes, med undantag för de medlemmar som röstade för eller gav sitt skriftliga samtycke till den föreslagna åtgärden.
(5) En delägare som bolaget var skyldigt att meddela och som väljer att avstå ska inom 21 dagar omedelbart efter den dag då det meddelande som avses i underavsnitt (4) lämnades, lämna ett skriftligt meddelande till bolaget om sitt beslut att avstå, med följande uppgifter
a) hans namn och adress;
(b) antalet aktier och de kategorier av aktier för vilka han avstår, och
(c) ett krav på betalning av det verkliga värdet av hans andelar och en medlem som väljer att avstå från en fusion enligt avsnitt 203 ska ge bolaget ett skriftligt meddelande om sitt beslut att välja att avstå inom 21 dagar omedelbart efter den dag då kopian av fusionsplanen eller en översikt av denna har lämnats till honom i enlighet med avsnitt 203.
(6) En ledamot som avstår ska göra det med avseende på alla aktier som han innehar i bolaget.
(7) När ett meddelande om val av avvikande mening lämnas upphör den medlem som meddelandet avser att ha några av medlemmens rättigheter utom rätten att få betalt det verkliga värdet av sina andelar.
(8) Inom 7 dagar omedelbart efter den dag då den period inom vilken medlemmarna kan lämna sina meddelanden om val av avvikande mening löper ut, eller inom 7 dagar omedelbart efter den dag då den föreslagna åtgärden träder i kraft, beroende på vilken dag som infaller sist, ska bolaget eller, vid fusion eller konsolidering, det överlevande bolaget eller det konsoliderade bolaget, lämna ett skriftligt erbjudande till varje avvikande medlem att köpa hans aktier till ett angivet pris som bolaget fastställer som deras verkliga värde; och om det bolag som lämnar erbjudandet och den avvikande medlemmen inom 30 dagar omedelbart efter den dag då erbjudandet lämnades in kommer överens om det pris som ska betalas för hans andelar, ska bolaget till medlemmen betala beloppet i pengar mot överlämnande av de certifikat som representerar hans andelar.
(9) Om bolaget och en avvikande delägare inte lyckas komma överens om det pris som ska betalas för de andelar som ägs av delägaren inom den period på 30 dagar som avses i punkt (8), inom 21 dagar omedelbart efter den dag då perioden på 30 dagar löper ut, ska följande gälla -
a) Bolaget och den avvikande delägaren ska utse varsin värderingsman;
b) De två utsedda värderarna ska tillsammans utse en värderare;
c) De tre värderarna ska fastställa det verkliga värdet av de aktier som ägs av den avskiljande medlemmen vid affärsdagens stängning dagen före den dag då den omröstning bland medlemmarna som godkände åtgärden genomfördes eller den dag då medlemmarnas skriftliga samtycke utan möte inhämtades, med undantag för varje värdering eller värdeminskning som direkt eller indirekt orsakats av åtgärden eller dess förslag, och detta värde är bindande för bolaget och den avskiljande medlemmen i alla avseenden.
d) Bolaget ska betala medlemmen det belopp i pengar som denne har betalat när han överlämnar de certifikat som representerar hans andelar.
(10) Aktier som bolaget förvärvar enligt underavsnitt (8) eller (9) ska annulleras, men om aktierna är aktier i ett överlevande bolag ska de vara tillgängliga för nyemission.
(11) En medlems verkställighet av sin rätt enligt detta avsnitt utesluter medlemmens verkställighet av en rättighet som han annars skulle kunna ha rätt till på grund av att han innehar aktier, med undantag för att detta avsnitt inte utesluter medlemmens rätt att väcka talan för att få upprättelse på grund av att åtgärden är olaglig.
(12) Endast underavsnitten (1) och (8) till (11) ska tillämpas vid inlösen av aktier av ett bolag i enlighet med bestämmelserna i avsnitt 207, och i ett sådant fall ska det skriftliga erbjudande som ska lämnas till den avvikande medlemmen i enlighet med underavsnitt (8) lämnas inom sju dagar omedelbart efter det att ett bolag har fått instruktioner i enlighet med avsnitt 207 om att lösa in sina aktier.

Underavdelning VI - Kompromiss- eller arrangemangsplaner

211.

Ansökan till domstolen om att få ta del av en kompromiss eller ett ackord

(1) Om en kompromiss eller ett ackord föreslås mellan ett bolag och dess borgenärer, eller någon kategori av dem, eller mellan bolaget och dess medlemmar, eller någon kategori av dem, får domstolen, på begäran av en person som anges i underavsnitt (2), besluta att ett möte med borgenärerna eller kategorin av borgenärer, eller med medlemmarna eller kategorin av medlemmar, beroende på vad som är fallet, ska sammankallas på det sätt som domstolen bestämmer.
(2) En ansökan enligt punkt (1) kan göras av -
a) företaget;
b) en borgenär i bolaget;
c) en bolagsman i bolaget, eller
d) om bolaget är i likvidation, av likvidatorn.
(3) Om en majoritet som representerar sjuttiofem procent av värdet av de borgenärer eller klasser av borgenärer eller medlemmar eller klasser av medlemmar, beroende på vad som är tillämpligt, som är närvarande och röstar antingen personligen eller genom fullmakt vid mötet, samtycker till en kompromiss eller ett arrangemang, ska kompromissen eller arrangemanget, om det godkänns av domstolen, godkännas, är bindande för alla borgenärer eller klasser av borgenärer, eller för medlemmarna eller klassen av medlemmar, beroende på vad som är tillämpligt, och även för bolaget eller, när det gäller ett bolag i likvidation, för likvidatorn och för varje person som är skyldig att bidra till bolagets tillgångar i händelse av dess likvidation.
(4) Ett domstolsbeslut enligt underavsnitt (3) ska inte ha någon verkan förrän en kopia av beslutet har lämnats in till registratorn.
(5) En kopia av domstolens beslut enligt underavsnitt (3) ska bifogas varje kopia av bolagets memorandum som utfärdas efter det att beslutet har fattats.
(6) I detta avsnitt omfattar -arrangemang en omorganisation av bolagets aktiekapital genom konsolidering av aktier av olika slag eller genom uppdelning av aktier i aktier av olika slag, eller genom båda dessa metoder.
(7) Om domstolen utfärdar ett beslut avseende ett bolag enligt detta avsnitt ska avsnitten 200-210 inte tillämpas på bolaget.
(8) Ett företag som bryter mot underavsnitt (5) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar.

DEL XII FORTSÄTTNING

212.

Fortsättning av utländska företag i Seychellerna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett utländskt bolag fortsätta som ett bolag som bildats enligt denna lag i enlighet med denna del.
(2) Ett utländskt bolag får inte fortsätta som ett bolag som bildats enligt denna lag om inte - - det har bildats i Förenade kungariket.
a) det utländska bolaget har god rättslig ställning i den utländska jurisdiktion där det är registrerat enligt lagstiftningen i den jurisdiktionen, och
b) en majoritet av det utländska bolagets styrelseledamöter eller andra personer som har till uppgift att utöva det utländska bolagets befogenheter utfärdar ett skriftligt intyg riktat till registratorn som intygar att - det utländska bolagets befogenheter har överlåtits till det
i) Det utländska bolaget är solvent i den mening som avses i avsnitt 67 i denna lag;
ii) Det utländska bolaget är inte på väg att likvideras, upplösas eller strykas ur registret i den jurisdiktion där det har sitt säte;
iii) ingen konkursförvaltare eller förvaltare (oavsett vad en sådan person kallas) har utsetts, vare sig av en domstol eller på annat sätt, för det utländska bolagets egendom;
iv) det finns ingen utestående överenskommelse mellan det utländska företaget och dess borgenärer som inte har slutförts, och
v) Lagen i den utländska jurisdiktion där det utländska bolaget är registrerat förbjuder inte dess fortsatta verksamhet som bolag i Seychellerna.
(3) En person som tillhandahåller ett falskt eller vilseledande intyg enligt underavsnitt (2)(b) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$25 000.
213.

Fortsättningsartiklar

(1) Ett utländskt bolag som vill fortsätta som ett bolag som har bildats enligt denna lag ska godkänna stadgar om fortsättning i enlighet med underavsnitt (2).
a) av en majoritet av dess styrelseledamöter eller andra personer som har till uppgift att utöva det utländska bolagets befogenheter, eller
b) på annat sätt som den kan fastställa för att utöva sina befogenheter, i enlighet med sina författningsdokument och den lag där den är registrerad.
(2) I fortsättningsstadgan ska det anges -
a) Det utländska bolagets namn och det namn under vilket det fortsätter;
b) Den jurisdiktion där det utländska bolaget är registrerat;
c) Det datum då det utländska bolaget bildades;
(d) att det utländska företaget önskar fortsätta i Seychellerna som ett företag som har bildats enligt denna lag, och
e) att det utländska bolaget ska anta en stiftelseurkund och bolagsordning som överensstämmer med denna lag, med verkan från och med dess fortsättning enligt denna lag.
(3) Fortsättningsstadgan ska undertecknas av det utländska bolaget eller på dess vägnar.
214.

Ansökan om att få fortsätta i Seychellerna

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) ska en ansökan från ett utländskt bolag om att fortsätta enligt denna lag göras av dess tilltänkta registrerade ombud som lämnar in en ansökan till registratorn:
a) en ansökan om fortsättning
b) i den godkända formen i enlighet med del II i den första bilagan, undertecknad av eller på uppdrag av varje undertecknare av bolagets stiftelseurkund och bolagsordning som antagits i enlighet med denna lag;
c) En bestyrkt kopia av det utländska bolagets registreringsbevis eller motsvarande handling och dess stiftelseurkund och bolagsordning eller motsvarande författningsdokument, skrivna på engelska eller franska språket eller, om de är skrivna på något annat språk, åtföljda av en bestyrkt översättning till engelska eller franska språket som är tillfredsställande för registratorn;
(d) dokumenterade bevis, som är tillfredsställande för registratorn, på att det utländska bolaget har god rättslig status enligt lagstiftningen i den jurisdiktion där det är registrerat;
(e) Det intyg (eller ett riktigt utdrag därav som bestyrkts av det utländska företagets föreslagna registrerade ombud i Seychellerna) som avses i avsnitt 212(2)(b);
f) minst tre exemplar av dess föreslagna stiftelseurkund och stadgar enligt denna lag och som uppfyller kraven i denna lag, och
g) Om företaget ska fortsätta som ett företag med skyddad cell, myndighetens skriftliga godkännande enligt avsnitt 221.
(2) De handlingar som avses i underavsnitt (1) ska, när de inges till registratorn, åtföljas av den angivna avgift som anges i del II i den andra bilagan.
215.

Fortsättning

(1) Med förbehåll för underavsnitt (4) ska registratorn, om denne är övertygad om att kraven i denna lag avseende fortsättning har uppfyllts, vid mottagandet av de handlingar som anges i avsnitt 214(1), :
(a) registrera bolagets fortsättningsstadgar och nya stiftelseurkund och bolagsordning;
b) tilldela företaget ett unikt registreringsnummer, och
c) utfärda ett intyg om fortsättning till bolaget i den godkända formen.
(2) Certifikatet om fortsättning ska undertecknas av registratorn och förseglas med det officiella sigillet.
(3) Ett intyg om fortsättning som utfärdas av registratorn enligt underavsnitt (1) är ett slutgiltigt bevis på att :
a) alla krav i denna lag på fortsättning har uppfyllts, och
b) bolaget fortsätter som ett bolag som bildats enligt denna lag under det namn som anges i dess stiftelseurkund på den dag som anges i intyget om fortsättning.
(4) Ett företag får inte fortsätta som ett företag med skyddad cell utan myndighetens skriftliga medgivande i enlighet med bestämmelserna i

Del II i del XIII, del II.

216.

Effekten av en fortsättning enligt denna lag

(1) När ett utländskt bolag fortsätter enligt denna lag -
a) Denna lag tillämpas på bolaget som om det hade bildats i enlighet med avsnitt 10;
b) Bolaget kan utöva alla befogenheter som ett bolag som bildats enligt denna lag har;
c) företaget inte längre ska behandlas som ett företag som är bildat enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna, och
(d) den stiftelseurkund och bolagsordning som lämnats in enligt § 214(1) blir bolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
(2) Fortsättningen av ett utländskt bolag enligt denna lag påverkar inte-
a) företagets fortlevnad som juridisk enhet, eller
(b) företagets tillgångar, rättigheter, skyldigheter eller skulder.
(3) Utan att begränsa tillämpningen av punkt (2) kan ett utländskt bolag vid fortsatt verksamhet enligt denna lag -
a) All egendom och alla rättigheter som bolaget hade rätt till omedelbart innan fortsättningsbeviset utfärdas är bolagets egendom och rättigheter;
b) Bolaget omfattas av alla straffrättsliga och civilrättsliga skyldigheter samt alla avtal, skulder och andra förpliktelser som bolaget omfattades av omedelbart innan intyget om fortsättning utfärdades;
c) ingen dom, dom, beslut, order, fordran, skuld, ansvar eller skyldighet som är förfallen eller kommer att bli förfallen, och ingen orsak som finns mot bolaget eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan befattningshavare eller agent i bolaget, frigörs eller försämras genom att bolaget fortsätter att vara ett bolag enligt denna lag, och
d) Inga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden som är anhängiga vid tidpunkten för registratorns utfärdande av ett intyg om fortsättning av eller mot bolaget, eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i bolaget, avbryts eller avbryts genom att bolaget fortsätter att vara ett bolag enligt denna lag, men förfarandena kan verkställas, åtalas, avgöras eller förlikas av eller mot bolaget eller mot bolagsmannen, styrelseledamoten, annan tjänsteman eller agent i bolaget, beroende på vad som är fallet.
(4) Alla aktier i det fortsatta bolaget som emitterats innan registratorn utfärdade ett intyg om fortsättning ska anses ha emitterats i enlighet med denna lag.
217.

Fortsättning utanför Seychellerna

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) och dess stiftelseurkund eller stadgar får ett företag för vilket registratorn skulle utfärda ett intyg om god status enligt denna lag, genom ett styrelsebeslut eller genom ett ordinarie beslut, fortsätta som ett företag som är registrerat enligt lagarna i en jurisdiktion utanför Seychellerna på det sätt som föreskrivs i dessa lagar.
(2) Ett bolag som fortsätter som ett utländskt bolag upphör inte att vara ett bolag som har bildats enligt denna lag om inte-.
a) Den har betalat alla sina avgifter och alla straff eller böter som ska betalas enligt denna lag;
(b) lagarna i den utländska jurisdiktionen tillåter en sådan fortsättning och bolaget har följt dessa lagar;
c) i förekommande fall har deklarationen enligt underavsnitt (3) lämnats in till registratorn;
(d) det meddelande och intyg som krävs enligt underavsnitt (4) har lämnats in till registratorn, och
e) Registraren har utfärdat ett intyg om att bolaget har upphört att existera enligt underavsnitt 5.
(3) Om ett företag som vill fortsätta som ett utländskt företag har en registrerad panträtt i företagets egendom enligt avsnitt 181, ska det lämna in en skriftlig förklaring från en majoritet av dess styrelseledamöter till registratorn där det anges att - företaget är ett utländskt företag
(a) ett meddelande om uppfyllelse eller befrielse med avseende på belastningen har lämnats in och registrerats enligt avsnitt 183;
b) om punkt a inte har uppfyllts, har den sakägare som den registrerade skulden avser skriftligen underrättats om avsikten att fortsätta bolaget som ett utländskt bolag och sakägaren har gett sitt samtycke eller har inga invändningar mot fortsättningen, eller
c) Om punkt a) inte har uppfyllts och den underhållsberättigade, efter underrättelse enligt punkt b), inte har gett sitt samtycke eller uttryckt att han eller hon inte motsätter sig fortsättningen, ska den underhållsberättigades intresse som säkras genom den registrerade rättigheten inte minskas eller på något sätt äventyras genom fortsättningen och rättigheten ska fungera som en skuld på vilken avsnitt 218 a) är tillämpligt.
(4) Ett företag som fortsätter som ett utländskt företag ska till registratorn lämna in följande handlingar
a) ett meddelande om bolagets fortsättning i den godkända formen, och
(b) för att fastställa att underpunkt (2)(b) är uppfyllt, ett skriftligt intyg (eller ett utdrag av detta intyg som bestyrkts av bolagets registrerade ombud) adresserat till registratorn av -
i) en majoritet av bolagets styrelseledamöter, eller
(ii) en advokat som är kvalificerad och har rätt att utöva juridik i den jurisdiktion utanför Seychellerna där företaget ska fortsätta, och som intygar att lagarna i den utländska jurisdiktionen tillåter en sådan fortsättning och att företaget har följt dessa lagar.
(5) Om registratorn är övertygad om att kraven i denna lag avseende ett företags fortsatta verksamhet enligt lagstiftningen i en utländsk jurisdiktion har uppfyllts, skall registratorn -
(a) utfärda ett intyg om att bolaget har upphört att existera i den godkända formen;
b) stryka företagets namn ur registret över internationella företag med verkan från och med dagen för intyget om nedläggning, och
(c) offentliggöra avstängningen av bolaget i Gazette.
(6) Ett intyg om nedläggning som utfärdats enligt underavsnitt (5) är ett prima facie-bevis på att -
(a) alla krav i denna lag avseende ett företags fortsatta verksamhet enligt lagstiftningen i en utländsk jurisdiktion har uppfyllts, och
b) Bolaget avvecklades den dag som anges i avvecklingsintyget.
(7) Ingenting som ingår i eller görs i enlighet med underavsnitt (3) ska utgöra ett hinder för rättsliga åtgärder som en betalningsmottagare kan ha rätt till enligt lag mot bolaget.
218.

Effekten av fortsättning utanför Seychellerna

Om ett företag fortsätter enligt lagstiftningen i en jurisdiktion utanför Seychellerna -
(a) Företaget fortsätter att vara ansvarigt för alla sina fordringar, skulder, åtaganden och skyldigheter som fanns innan det fortsatte som företag enligt lagstiftningen i jurisdiktionen utanför Seychellerna;
(b) Ingen dom, dom, beslut, order, fordran, skuld, ansvar eller skyldighet som är förfallen eller kommer att bli förfallen, och ingen befintlig orsak, mot företaget eller mot någon medlem, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i företaget, frigörs eller försämras genom att det fortsätter att vara ett företag enligt lagarna i den jurisdiktion som ligger utanför Seychellerna;
(c) inga civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden som pågår av eller mot bolaget, eller mot någon bolagsman, styrelseledamot, annan tjänsteman eller agent i bolaget, avbryts eller avbryts genom att bolaget fortsätter att vara ett bolag enligt lagarna i jurisdiktionen utanför Seychellerna, men förfarandena kan verkställas, åtalas, avgöras eller kompromissas av eller mot bolaget eller mot bolagsmannen, styrelseledamoten, annan tjänsteman eller agent i bolaget, beroende på vad som är tillämpligt, och
d) Delgivning får fortsätta att utföras på företagets registrerade ombud i Seychellerna med avseende på alla fordringar, skulder, ansvar eller skyldigheter för företaget under dess existens som företag enligt denna lag.

DEL XIII SKYDDADE CELLFÖRETAG

Del I - Tolkning

219.

Tolkning av denna del

I denna del, om inte sammanhanget kräver något annat -
-förvaltningsbeslut: ett beslut av domstolen enligt avsnitt 246 i förhållande till ett skyddat cellföretag eller någon cell i det;
-Förvaltare: en person som utsetts som sådan genom ett förvaltningsbeslut och som avses i artikel 246.3;
-Cellvärdepapper: värdepapper som skapats och emitterats av ett skyddat cellföretag med avseende på någon av dess celler;
-Cellaktier: aktier som skapats och emitterats av ett skyddat cellföretag med avseende på någon av dess celler;
-Cellaktiekapital: intäkterna från emissionen av cellaktier, som ska ingå i de cellulära tillgångar som kan hänföras till den cellen;
-cellöverföringsbeslut: ett beslut av domstolen enligt avsnitt 238 (3) som godkänner överföringen av de celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag till en annan person;
-Cellulära tillgångar i ett företag med skyddade celler: de tillgångar i företaget som kan hänföras till företagets celler i enlighet med avsnitt 228(4);
-kärna , när det gäller ett skyddat cellföretag: enligt definitionen i avsnitt 226;
-Kärntillgångarna i ett skyddat cellföretag omfattar de tillgångar i företaget som inte är celltillgångar;
-Crediter innefattar nuvarande, framtida och eventualborgenärer och, i förhållande till ett företag med skyddad cell som är en ömsesidig fond enligt definitionen i avsnitt 2 i lagen om ömsesidiga fonder och hedgefonder, innefattar även alla investerare enligt definitionen i avsnitt 2 i den lagen;
-skyddade tillgångar innebär -
a) alla celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag, med avseende på en skuld som inte kan hänföras till den cellen, och
(b) alla kärntillgångar, med avseende på en skuld som kan hänföras till en cell;
-mottagare: en person som utsetts till mottagare genom ett beslut om tvångsförvaltning och som avses i avsnitt 240.3;
-beställning om övertagande: ett beslut av domstolen enligt avsnitt 240 i förhållande till en cell i ett företag med skyddad cell, och
-återkravsavtal: enligt definitionen i avsnitt 229.

Underavdelning II - Utbildning

220.

Företag som kan skyddas cellföretag

(1) Ett företag får inte bildas, fortsätta som eller omvandlas till ett företag med skyddad cell, såvida inte - det har bildats, fortsatt som eller omvandlats till ett företag med skyddad cell
a) Företaget är (eller kommer när det bildas att vara) licensierat av myndigheten som en värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder och hedgefonder;
(b) företaget är (eller när det har bildats kommer att vara) en emittent av noterade värdepapper som omfattas av noteringsreglerna för en Seychelles Securities Exchange eller en erkänd utländsk värdepappersbörs i den mening som avses i Securities Act, eller
c) Företaget är av annan typ eller bedriver (eller kommer att bedriva när det bildats) sådan annan verksamhet som kan godkännas av myndigheten.
221.

Myndighetens samtycke krävs

(1) Följande får inte göras annat än på uppdrag av och i enlighet med villkoren i myndighetens skriftliga medgivande -
a) Inrättande eller fortsättning av ett företag som ett företag med skyddad cell;
b) Omvandling av ett icke-cellföretag till ett skyddat cellföretag.
c) Omvandling av ett skyddat cellföretag till ett icke-cellföretag.
(2) Myndigheten får från tid till annan och på det sätt som den anser lämpligt -
(a) ändra eller återkalla alla villkor på vilka ett medgivande enligt underavsnitt (1) beviljades, och
b) införa nya villkor i samband med ett sådant medgivande.
(1) -
(3) En ansökan om myndighetens samtycke enligt underavsnitt
a) ska lämnas till myndigheten i den form och åtföljas av de handlingar och uppgifter som myndigheten kan kräva och som verifierats på det sätt som myndigheten kan kräva, och
b) ska åtföljas av den avgift som anges i del
I eller del II, beroende på vad som är tillämpligt, i den andra förteckningen.
(4) En person som bryter mot, eller som orsakar eller tillåter att ett villkor i ett tillstånd från myndigheten bryter mot, begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $20 000 US-dollar.
222.

Beslut om ansökningar till och andra beslut av myndigheten

(1) Vid beslut om huruvida -
(a) bevilja en ansökan om samtycke som gjorts enligt avsnitt 221;
(b) införa något villkor för detta samtycke;
c) ändra eller återkalla något villkor i detta samtycke, eller
d) införa nya villkor för detta tillstånd, ska myndigheten beakta skyddet av allmänintresset, inklusive behovet av att skydda och stärka Seychellernas rykte som finansiellt centrum.
(2) Om myndigheten -
(a) avslår en ansökan om samtycke som gjorts enligt avsnitt 221;
(b) ställer villkor för detta samtycke;
(c) ändrar eller återkallar något villkor i detta samtycke;
eller .
(d) införa något nytt villkor för detta samtycke,
Den skall ge sökanden ett skriftligt meddelande om sitt beslut och om dennes rätt.
enligt avsnitt 223 att överklaga ett beslut av myndigheten.
223.

Överklagande av myndighetens fastställanden och andra beslut

(1) En person som har fått ett beslut av myndigheten som är föremål för klagomål kan inom
90 dagar efter delgivning av meddelandet om myndighetens beslut, överklaga beslutet till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014, inklusive mot ett beslut -
(a) att avslå en ansökan om samtycke som gjorts enligt avsnitt 221;
b) att införa villkor för detta samtycke;
c) att ändra eller återkalla något villkor i detta samtycke, eller
d) införa nya villkor för detta medgivande, eller
e) att återkalla detta samtycke.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden -
(a) bekräfta myndighetens beslut;
b) ändra myndighetens beslut, eller
c) upphäva myndighetens beslut och, om överklagandenämnden anser det lämpligt, återförvisa ärendet till myndigheten med de anvisningar som överklagandenämnden anser lämpliga.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) kan ett överklagande av ett beslut av
Myndigheten ska inte ha till följd att beslutets tillämpning skjuts upp.
(4) Vid en ansökan enligt detta avsnitt mot ett beslut av myndigheten får överklagandenämnden, på begäran av den klagande och på de villkor som överklagandenämnden finner lämpliga, skjuta upp verkställigheten av beslutet i avvaktan på att överklagandet avgörs.
(5) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut får inom 30 dagar efter beslutet överklaga till domstolen i enlighet med regel 8.8 i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(6) Domstolen får, när det gäller ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och får ge sådana anvisningar som domstolen anser lämpliga och rättfärdiga.

Del III - Status, celler och cellandelar

224.

Status för företag med skyddade celler

(1) Ett skyddat cellföretag är en enda juridisk person.
(2) När ett företag med skyddad cell bildar en cell skapas inte, med avseende på denna cell, en juridisk person som är skild från företaget.
225.

Skapande av celler

Ett företag med skyddad cell får skapa en eller flera celler i syfte att avskilja och skydda cell- och kärntillgångar eller skulder på det sätt som föreskrivs i denna del.
226.

Avgränsning av kärnan

Kärnan är det skyddade cellföretaget med undantag för dess celler.
227.

Cell värdepapper

(1) Ett skyddat cellföretag får, med avseende på någon av sina celler, skapa och emittera cellvärdepapper, inklusive cellaktier.
(2) Intäkterna från emissionen av andra aktier än cellandelar som skapats och emitterats av ett skyddat cellföretag ska ingå i företagets kärntillgångar.
(3) Ett skyddat cellföretag får göra en cellulär distribution eller en icke-cellulär distribution i enlighet med avsnitt 71.
(4) Bestämmelserna i denna lag, med förbehåll för bestämmelserna i denna del och om inte sammanhanget kräver något annat, är tillämpliga i förhållande till -
(a) cellandelar i den mån de är tillämpliga på aktier som inte är cellandelar, och
(b) cellandelskapital som de är tillämpliga på aktiekapital som inte är cellandelskapital.
(5) Utan att begränsa det allmänna innehållet i underavsnitt (4) ska bestämmelserna i avsnitt 76 (Aktier som löses in på en aktieägares begäran) gälla i tillämpliga delar i förhållande till cellandelar i ett skyddat cellföretag, inklusive så att cellandelar i ett skyddat cellföretag som enligt lagen om ömsesidiga fonder och hedgefonder har tillstånd att verka som en ömsesidig fond kan lösas in på innehavarens begäran.

Underavdelning IV - Tillgångar och skulder

228.

Mobiltelefoni och kärnverksamheter

(1) Tillgångarna i ett skyddat cellföretag är antingen celltillgångar eller kärntillgångar.
(2) Det är styrelseledamöterna i ett företag med skyddad cell som är skyldiga att -
(a) att hålla cellulära tillgångar åtskilda och separat identifierbara från kärntillgångar, och
b) Att hålla de cellulära tillgångar som kan hänföras till varje cell åtskilda och separat identifierbara från de cellulära tillgångar som kan hänföras till andra celler.
(3) Celltillgångarna i ett företag med skyddade celler omfattar företagets tillgångar som kan hänföras till företagets celler.
(4) De tillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag omfattar-
a) tillgångar som utgörs av intäkterna från cellens aktiekapital och reserver som kan hänföras till cellen, och
b) alla andra tillgångar som kan hänföras till cellen.
(5) Kärntillgångarna i ett företag med skyddad cell omfattar de tillgångar i företaget som kan hänföras till företagets kärna.
(6) De tillgångar som kan hänföras till kärnan i ett företag med skyddad cell består av -
(a) tillgångar som utgörs av intäkterna från aktiekapitalet i kärnan och de reserver som kan hänföras till kärnan, och
(b) alla andra tillgångar som kan hänföras till kärnan.
(7) Vid tillämpningen av underavsnitten (4) och (6) gäller följande
-reserver omfattar balanserade vinstmedel, kapitalreserver och aktiepremier.
(8) Utan hinder av bestämmelserna i underavsnitt (2) får styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag orsaka eller tillåta att celltillgångar och kärntillgångar innehas-
a) av eller genom en förvaltare, eller
b) av ett bolag vars aktier och kapitalandelar kan vara celltillgångar eller kärntillgångar, eller en kombination av båda.
(9) Den skyldighet som åläggs i underavsnitt (2) bryts inte enbart på grund av att styrelseledamöterna i ett skyddat cellföretag orsakar eller tillåter att celltillgångar eller kärntillgångar, eller en kombination av båda, investeras kollektivt eller förvaltas kollektivt av en investeringsförvaltare, förutsatt att tillgångarna i fråga förblir separat identifierbara i enlighet med underavsnitt (2).
229.

avtal om regress.

(1) -Recourseavtal är ett skriftligt avtal mellan ett företag med skyddad cell och en tredje part som föreskriver att, i enlighet med ett arrangemang (i den mening som avses i avsnitt 239(2)) som genomförs av företaget med skyddad cell, kan skyddade tillgångar, utan hinder av bestämmelserna i denna del, bli föremål för en skuld till den tredje parten.
(2) Innan ett regressavtal ingås måste varje styrelseledamot i det skyddade cellföretaget som godkänner det avge en förklaring om att han på rimliga grunder anser att -
a) att ingen av bolagets borgenärer kommer att drabbas av orättvis skada genom regressavtalet, och
b) att, om inte något annat föreskrivs i stiftelseurkunden eller stadgarna, -
i) om de skyddade tillgångarna är tillgångar som kan hänföras till en cell, medlemmarna i den cellen, eller
(ii) Om de skyddade tillgångarna är kärntillgångar, har medlemmarna i kärnan antagit ett beslut som godkänner regressavtalet.
(3) En styrelseledamot som utan rimlig ursäkt lämnar en förklaring enligt underavsnitt (2) som är falsk, bedräglig eller vilseledande i en väsentlig del begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$7 500.
(4) Varje delägare eller borgenär i det skyddade cellföretaget får, med förbehåll för sådana rimliga begränsningar som det skyddade cellföretaget kan införa, inspektera eller begära en kopia av styrelsens deklaration.
(5) Om ett företag underlåter att tillåta en inspektion eller vägrar en begäran om en kopia enligt underavsnitt (4) begår det ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $2 500 US-dollar.
230.

Kreditgivarnas ställning>

(1) Om inte annat följer av villkoren i ett eventuellt regressavtal, motsvarar borgenärernas rättigheter i ett skyddat cellföretag de skulder som föreskrivs i 233 och 234 §§.
(2) Om inte annat följer av villkoren i ett eventuellt regressavtal har ingen borgenär i ett skyddat cellföretag några andra rättigheter än de rättigheter som avses i detta avsnitt och i avsnitten 231, 232, 233 och 234.
(3) I varje transaktion som genomförs av ett företag med skyddad cell ingår följande villkor (utom i den mån detta inte uttryckligen utesluts skriftligen) -
(a) Att ingen part ska försöka, vare sig i ett förfarande eller på något annat sätt eller var som helst, att göra eller försöka göra skyddade tillgångar ansvariga;
(b) att om någon part på något sätt eller var som helst lyckas göra skyddade tillgångar ansvariga, ska den parten vara skyldig att betala bolaget ett belopp som motsvarar värdet av den fördel som han därigenom erhåller, och
(c) att om någon part lyckas beslagta eller göra beslag på något sätt eller på annat sätt utmäta skyddade tillgångar, ska den parten hålla dessa tillgångar eller deras intäkter i förtroende för och på uppdrag av bolaget och hålla dessa tillgångar eller intäkter åtskilda och identifierbara som sådan förtroendeegendom.
(4) Alla belopp som återvinns av ett företag med skyddad cell som ett resultat av en sådan trust som beskrivs i underavsnitt (3) c ska tillgodoräknas mot alla samtidiga skyldigheter som åläggs i enlighet med det underförstådda villkoret i underavsnitt (3) b.
(5) Alla tillgångar eller belopp som återvinns av ett företag med skyddad cell i enlighet med det implicita villkor som anges i underavsnitt (3) b eller (3) c eller på något annat sätt eller var som helst i de händelser som avses i dessa underavsnitt ska, efter avdrag för eller betalning av eventuella kostnader för återvinning, användas av företaget för att kompensera den berörda cellen eller (i förekommande fall) kärnan.
(6) I händelse av att skyddade tillgångar tas i anspråk för ett ansvar som de inte kan hänföras till, och i den mån sådana tillgångar eller ersättning för dem inte på annat sätt kan återställas till den berörda cellen eller (i förekommande fall) kärnan, skall företaget -
a) låta en oberoende expert, som agerar som expert och inte som skiljedomare, intyga värdet av de tillgångar som gått förlorade för den drabbade cellen eller (i förekommande fall) kärnan, eller låta en oberoende expert, som agerar som expert och inte som skiljedomare, intyga värdet av de förlorade tillgångarna, och
(b) överföra eller betala, från de tillgångar i cellen eller kärnan som ansvaret var hänförligt till, till den drabbade cellen eller (i förekommande fall) kärnan, tillgångar eller belopp som är tillräckliga för att återställa värdet av de förlorade tillgångarna till den drabbade cellen eller (i förekommande fall) kärnan.
(7) Detta avsnitt har extraterritoriell tillämpning.
231.

Borgenärers tillgång till cellulära tillgångar

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i §§ 230 och 233, och med förbehåll för villkoren i ett eventuellt regressavtal, ska celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag -
(a) är endast tillgängliga för bolagets borgenärer som är borgenärer med avseende på den cellen och som därmed i enlighet med bestämmelserna i denna del har rätt att tillgripa de celltillgångar som är hänförliga till den cellen;
(b) är absolut skyddade från bolagets borgenärer som inte är borgenärer med avseende på den cellen och som följaktligen inte har rätt att tillgripa de celltillgångar som kan hänföras till den cellen.
232.

Borgenärers utnyttjande av kärntillgångar

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artiklarna 230 och 234, och med förbehåll för villkoren i ett eventuellt avtal om återkrav, ska ett skyddat cellföretags kärntillgångar-
a) endast är tillgängliga för bolagets borgenärer som är borgenärer med avseende på kärnverksamheten och som därmed har rätt att, i enlighet med bestämmelserna i denna del, få tillgång till kärnverksamheten, och
(b) är absolut skyddade från bolagets borgenärer som inte är borgenärer med avseende på kärnan och som följaktligen inte har rätt att tillgripa kärnans tillgångar.
233.

Ansvar för cellulära tillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i underavsnitt (2) och av villkoren i ett avtal om regress, om ett ansvar uppstår som kan hänföras till en viss cell i ett företag med skyddad cell -
a) de cellulära tillgångar som kan hänföras till den cellen är ansvariga, och
(b) Ansvaret är inte ett ansvar för några skyddade tillgångar.
(2) När det gäller förlust eller skada som drabbar en viss cell i ett företag med skyddad cell och som orsakas av bedrägeri som begåtts av eller mot kärnan eller en annan cell, är förlusten eller skadan enbart ett ansvar för företagets kärntillgångar eller (i förekommande fall) den andra cellens tillgångar, utan att det påverkar något ansvar för någon annan person än företaget.
(3) Varje ansvar som inte kan hänföras till en särskild cell i en skyddad
cellföretag är ansvar enbart för företagets kärntillgångar.
(4) Utan hinder av ovanstående bestämmelser i detta avsnitt ska de skulder enligt underavsnitt (1)(a) för de cellulära tillgångar som kan hänföras till en viss cell i ett skyddat cellföretag minska i takt tills värdet av de sammanlagda skulderna motsvarar värdet av dessa tillgångar: men bestämmelserna i detta underavsnitt gäller inte i en situation där det finns ett regressavtal eller där någon av skulderna för företagets cellulära tillgångar härrör från bedrägeri av det slag som avses i underavsnitt (2).
(5) Detta avsnitt har extraterritoriell tillämpning.
234.

Ansvar för kärntillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i underavsnitt (2) och av villkoren i ett eventuellt regressavtal, om ett ansvar uppstår som kan hänföras till kärnan i ett skyddat cellföretag -
a) de centrala tillgångarna är ansvariga, och
(b) Ansvaret är inte ett ansvar för några skyddade tillgångar.
(2) Vid förlust eller skada som drabbar kärnan i ett företag med skyddad cell och som orsakas av bedrägeri som begås av eller på en cell, är förlusten eller skadan ett ansvar enbart för celltillgångarna i den cellen, utan att det påverkar ansvar för någon annan person än företaget.
(3) Detta avsnitt har extraterritoriell verkan.
235.

Tvister om ansvar som kan hänföras till celler

(1) I händelse av en tvist om -
(a) Om en rättighet avser en viss cell;
b) Om en borgenär är en borgenär med avseende på en viss cell;
c) om ansvaret kan hänföras till en viss cell, eller
d) det belopp till vilket ett ansvar är begränsat, får domstolen, på begäran av det skyddade cellföretaget, och utan att det påverkar någon annans rätt eller rättsmedel för någon person, utfärda en förklaring med avseende på den tvistiga frågan.
(2) När domstolen prövar en ansökan om förklaring enligt underavsnitt (1) -
a) får besluta att någon person ska höras i samband med ansökan;
b) får göra en interimistisk förklaring eller skjuta upp förhandlingen, villkorligt eller ovillkorligt;
c) får göra förklaringen beroende av de villkor som den anser lämpliga, och
d) får föreskriva att förklaringen är bindande för de personer som kan anges.
236.

Tilldelning av kärntillgångar och kärnskulder

(1) Skulder hos ett företag med skyddad cell som inte kan hänföras till något annat.
till någon av dess celler ska avräknas från företagets kärntillgångar.
(2) Inkomster, intäkter och annan egendom eller rättigheter som tillhör eller förvärvats av ett företag med skyddad cell och som inte på annat sätt kan hänföras till någon cell ska tillämpas på och ingå i företagets kärntillgångar.

Underavsnitt V - Affärer med och arrangemang inom skyddade cellföretag

237.

Företaget ska informera personer om att de har att göra med ett företag med skyddad cell.

(1) Ett företag med skyddad cell ska -
a) informera alla personer med vilka det gör affärer om att det är ett företag med skyddad cell, och
(b) för den transaktionen identifiera eller specificera den cell som personen i fråga genomför transaktionen, såvida inte transaktionen inte är en transaktion avseende en viss cell, i vilket fall det ska specificeras att transaktionen avser kärnan.
(2) Om ett skyddat cellföretag, i strid med punkt (1), -
a) underlåter att informera en person om att han eller hon handlar med ett skyddat cellföretag, och personen i fråga i övrigt inte är medveten om att han eller hon handlar med ett skyddat cellföretag och inte har någon rimlig anledning att tro att han eller hon gör det, eller
b) underlåter att identifiera eller specificera den cell eller kärna, beroende på vad som är tillämpligt, som en person handlar med, och personen i fråga i övrigt inte är medveten om och inte har någon rimlig grund för att veta vilken cell eller kärna, beroende på vad som är tillämpligt, som han eller hon handlar med,
i båda dessa fall -
(i) styrelseledamöterna (utan hinder av någon bestämmelse om motsatsen i bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning eller i något avtal med bolaget eller på annat sätt) ådrar sig personligt ansvar gentemot den personen med avseende på transaktionen, och
(ii) Styrelseledamöterna har rätt till ersättning mot bolagets kärntillgångar, såvida de inte var bedrägliga, vårdslösa eller försumliga eller agerade i ond tro.
(3) Om domstolen i enlighet med avsnitt 350 befriar en styrelseledamot från hela eller delar av hans personliga ansvar enligt underavsnitt (2)(i), får domstolen besluta att ansvaret i fråga i stället ska täckas av sådana av det skyddade cellföretagets celltillgångar eller kärntillgångar som kan anges i beslutet.
238.

Överföring av celltillgångar från ett skyddat cellföretag

(1) Det är lagligt, med förbehåll för bestämmelserna i underavsnitt (3), att de cellulära tillgångar som kan hänföras till någon cell i ett skyddat cellföretag, men inte ett skyddat cellföretags kärntillgångar, överförs till en annan person, oavsett var den är bosatt eller registrerad, och oavsett om det är ett skyddat cellföretag eller inte.
(2) En överföring i enlighet med underavsnitt (1) av celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag ger inte i sig självt borgenärer i det företaget rätt att tillgripa tillgångarna hos den person till vilken celltillgångarna överfördes.
(3) Om inte annat följer av underavsnitten (8) och (9) får ingen överföring av de cellulära tillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag göras utom med stöd av, och i enlighet med villkoren i, ett beslut av domstolen enligt detta avsnitt (ett -cellöverföringsbeslut ).
(4) Domstolen får inte utfärda ett beslut om cellöverföring i förhållande till en cell i ett skyddat cellföretag -
(a) om det inte är uppfyllt -
i) att bolagets borgenärer har rätt att utnyttja de celltillgångar som kan hänföras till samtycket till överföringen, eller
ii) att dessa borgenärer inte skulle drabbas av orättvis skada genom överföringen, och
b) utan att höra myndighetens synpunkter på detta.
(5) När domstolen behandlar en ansökan om ett beslut om cellöverföring -
Överföringsbeslut, inklusive villkor om att borgenärernas fordringar ska vara befriade.
har rätt att använda sig av de celltillgångar som är hänförliga till den cell som ansökan avser.
(7) Domstolen kan utfärda ett beslut om cellöverföring för en cell i ett skyddat cellföretag trots att -
a) En likvidator har utsetts att agera i fråga om bolaget eller bolaget har fattat ett beslut om frivillig likvidation;
b) ett beslut om tvångsförvaltning har fattats med avseende på cellen eller någon annan cell i företaget, eller
c) ett förvaltningsbeslut har fattats med avseende på cellen, företaget eller någon annan cell i detta.
(8) Bestämmelserna i detta avsnitt påverkar inte ett skyddat cellföretag som lagligen har befogenhet att göra betalningar eller överföringar från de cellulära tillgångar som kan hänföras till en cell i företaget till en person som i enlighet med bestämmelserna i denna del har rätt att utnyttja dessa cellulära tillgångar.
(9) Utan hinder av bestämmelserna i detta avsnitt behöver ett skyddat cellföretag inte ett uppdrag om cellöverföring för att investera, och ändra investering av, celltillgångar eller på annat sätt göra betalningar eller överföringar från celltillgångar inom ramen för företagets ordinarie verksamhet.
(10) Avsnitt 206 ska inte tillämpas på en överföring av celltillgångar som kan hänföras till en cell i ett skyddat cellföretag och som görs i enlighet med detta avsnitt.
239.

Arrangemang mellan celler som påverkar celltillgångar etc.

(1) För att undvika tvivel får ett företag med skyddad cell, i den normala verksamheten eller i den verksamhet som kan hänföras till någon av dess celler,
(2) Ett -arrangemang är en hantering av, eller en överföring, avyttring eller tilldelning av ett skyddat cellföretags cell- eller kärntillgångar som har effekt-
(a) mellan någon av företagets celler;
b) mellan kärnan och någon av dess celler, c) mellan bolaget och kärnan, eller
d) mellan företaget och någon av dess celler,
men ett arrangemang omfattar inte en transaktion mellan företaget och en annan person.
(3) Domstolen får på begäran av en person som nämns i underavsnitt (4) och på de villkor som den anser lämpliga utfärda och därefter ändra, upphäva, ersätta eller bekräfta ett föreläggande avseende -
a) genomförande, administration eller verkställighet av ett avtal, eller
b) Alla cell- eller kärntillgångar i ett skyddat cellföretag som är föremål för eller påverkas av ett arrangemang, inklusive (utan begränsning) ett beslut om tilldelning, överföring, disposition, spårning, överlåtelse, behållning, bevarande, tillämpning, återvinning eller leverans av dem.
Synkroniserat och korrigerat av dr.jackson för
(4) En ansökan om ett föreläggande enligt underavsnitt (3) får göras
(a) det skyddade cellföretaget;
b) en direktör, likvidator eller förvaltare av företaget;
c) Konkursförvaltaren eller förvaltaren av en cell i företaget som berörs av arrangemanget;
(d) en chef för bolagets verksamhet;
e) en chef för verksamheten i eller som kan hänföras till en cell i företaget som berörs av arrangemanget, eller
f) med domstolens tillstånd, varje annan person som direkt eller indirekt har ett intresse i, eller som på annat sätt påverkas av, ackordet.
(5) Ett företag med skyddad cell ska, med avseende på ett arrangemang, göra sådana justeringar i sin bokföring, inklusive de av eller hänförbara till dess celler, som kan vara nödvändiga eller ändamålsenliga.
(6) För att undvika tvivel -
a) De justeringar som avses i underavsnitt (5) kan omfatta överföring, avyttring eller tilldelning av tillgångar, rättigheter och skulder i det skyddade cellföretaget.
i) mellan någon av bolagets celler, ii) mellan kärnan och någon av dess celler, iii) mellan bolaget och kärnan, eller
iv) mellan bolaget och någon av dess celler, men utan att det påverkar bolagets unika juridiska personlighet, och
b) För att genomföra ett arrangemang krävs inte ett beslut om cellöverföring.
(7) Ett beslut enligt punkt (3) får fattas ex parte. (8) Detta avsnitt har extraterritoriell tillämpning.

Underavdelning VI - Förvaltningsbeslut

240.

Förordnande om tvångsförvaltning i samband med celler

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, om domstolen i förhållande till ett skyddat cellföretag är övertygad om -
a) att de cellulära tillgångar som kan hänföras till en viss cell i företaget (och, om företaget har ingått ett regressavtal, de tillgångar som är ansvariga enligt detta avtal)
avtal) är eller sannolikt inte kommer att vara tillräckliga för att betala borgenärernas fordringar avseende den cellen;
b) att det inte skulle vara lämpligt att utfärda ett förvaltningsbeslut för den cellen, och
c) att ett beslut enligt detta avsnitt skulle uppnå de syften som anges i underavsnitt (3), får domstolen utfärda ett beslut enligt detta avsnitt (ett -receivership-beslut ) med avseende på den cellen.
(2) Ett beslut om tvångsförvaltning kan utfärdas med avseende på en eller flera
(3) Ett beslut om tvångsförvaltning är ett beslut om att verksamheten och de cellulära tillgångarna i en cell eller som kan hänföras till en cell ska förvaltas av en person som anges i beslutet (tvångsförvaltaren) i syfte att -
a) en ordnad avveckling av cellens verksamhet eller av den verksamhet som kan hänföras till cellen, och
b) Fördelning av de celltillgångar som kan hänföras till cellen (och, om företaget har ingått ett regressavtal, de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet) till dem som har rätt att ha regressrätt på dem.
(4) Ett beslut om tvångsförvaltning -
a) får inte göras om -
i) en likvidator har utsetts att agera för det skyddade cellföretaget, eller
(ii) det skyddade cellföretaget har fattat ett beslut om frivillig avveckling;
b) får göras för en cell som är föremål för ett förvaltningsbeslut, och
c) ska upphöra att gälla när en likvidator utses för att agera i fråga om det skyddade cellföretaget, men utan att det påverkar tidigare handlingar.
(5) Inget beslut om frivillig avveckling av ett skyddat cellföretag där någon cell är föremål för ett beslut om tvångsförvaltning ska vara effektivt utan domstolens tillstånd.
241.

Ansökningar om tvångsförvaltning

(1) En ansökan om ett beslut om tvångsförvaltning avseende en cell i ett skyddat cellföretag kan göras av -
a) företaget;
b) bolagets direktörer;
(c) alla bolagets borgenärer med avseende på den cellen, (d) alla innehavare av cellandelar med avseende på den cellen;
e) administratören för den cellen, eller
f) myndigheten.
(2) Domstolen kan vid prövning av en ansökan -
a) för ett beslut om tvångsförvaltning, eller
(b) om tillstånd, i enlighet med avsnitt 240(5), för ett beslut om frivillig avveckling,
får fatta ett interimistiskt beslut eller skjuta upp förhandlingen, villkorligt eller ovillkorligt.
(3) Meddelande om en ansökan till domstolen om ett beslut om tvångsförvaltning avseende en cell i ett skyddat cellföretag ska delges -
a) företaget;
b) cellens eventuella administratör;
c) myndigheten, och
d) andra personer (om några) som domstolen kan bestämma, vilka alla ska ges möjlighet att lämna synpunkter till domstolen innan beslutet fattas.
242.

Förvaltarens uppgifter och verkan av ett beslut om tvångsförvaltning

(1) Mottagaren av en cell -
a) får göra allt som kan vara nödvändigt för de syften som anges i avsnitt 240.3, och
(b) har alla styrelseledamöternas funktioner när det gäller verksamheten och celltillgångarna i eller som kan hänföras till cellen.
(2) Konkursförvaltaren kan när som helst ansöka hos domstolen om -
agera som ombud för det skyddade cellföretaget och ska inte ådra sig personligt ansvar utom i den mån han är bedräglig, vårdslös eller grovt vårdslös eller handlar i ond tro.
(4) En person som i god tro har att göra med mottagaren har ingen anledning att undersöka om mottagaren agerar inom ramen för sina befogenheter.
(5) Om en ansökan har gjorts om, och under den tid som ett beslut om tvångsförvaltning är i kraft, får inga förfaranden inledas eller fortsätta mot det skyddade cellföretaget med avseende på den cell för vilken beslutet om tvångsförvaltning har begärts eller utfärdats, utom med tvångsförvaltarens samtycke eller med domstolens tillstånd och med förbehåll för (om domstolen ger tillstånd) sådana villkor som domstolen kan fastställa.
(6) För att undvika tvivel ska kvittningsrätt och säkrade intressen, inklusive, utan begränsning, en panthavares rättigheter enligt en panträtt, och rätten till verkställighet av dessa, inte påverkas av bestämmelserna i underavsnitt (5).
(7) Under den tid som ett beslut om tvångsförvaltning är i kraft -
a) ska direktörernas uppgifter upphöra med avseende på den verksamhet och de cellulära tillgångar som tillhör eller kan hänföras till den cell för vilken ordern utfärdades, och
b) Om bolaget har ingått ett regressavtal som påverkar cellen, ska cellens konkursförvaltare anses vara styrelseledamot i det skyddade cellbolaget med avseende på de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet.
243.

Upphävande och ändring av beslut om tvångsförvaltning

(1) Domstolen ska inte upphäva ett beslut om tvångsförvaltning såvida det inte framgår för domstolen att det syfte för vilket beslutet fattades har uppnåtts eller i stort sett uppnåtts eller inte kan uppnås.
(2) Domstolen får vid prövning av en ansökan om upphävande eller ändring av ett beslut om tvångsförvaltning utfärda ett interimistiskt beslut eller skjuta upp prövningen, villkorligt eller ovillkorligt.
(3) När domstolen upphäver ett beslut om tvångsförvaltning avseende en cell i ett företag med skyddad cell på grund av att det syfte för vilket beslutet fattades har uppnåtts eller i huvudsak uppnåtts, får domstolen bestämma att varje betalning som görs av tvångsförvaltaren till en borgenär i bolaget med avseende på den cellen ska anses vara full betalning av bolagets skulder till den borgenären med avseende på den cellen; och borgenärens fordringar mot bolaget med avseende på den cellen anses därmed vara utsläckta.
(4) Ingenting i underavsnitt (3) fungerar på ett sådant sätt att det påverkar eller utsläcker en borgenärs rätt eller rättsmedel mot någon annan person, inklusive en borgensman för det skyddade cellföretaget.
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i -
a) Denna del och alla rättsregler om förmånsbetalningar;
b) Varje avtal mellan det skyddade cellföretaget och någon av dess fordringsägare om att skulder till den fordringsägaren ska efterordnas skulder till företagets skulder.
andra fordringsägare, och
(c) varje avtal mellan det skyddade cellföretaget och dess fordringsägare om kvittning, ska företagets celltillgångar som kan hänföras till en cell i företaget för vilken ett beslut om tvångsförvaltning har fattats, vid avvecklingen av verksamheten i eller hänförlig till den cellen i enlighet med bestämmelserna i denna del, realiseras och användas för att uppfylla företagets skulder som kan hänföras till den cellen, i varje enskilt fall i enlighet med deras respektive rättigheter och intressen i eller mot företaget.
(7) Domstolen får, när den upphäver ett beslut om tvångsförvaltning avseende en cell i ett företag med skyddad cell, föreskriva att cellen ska upplösas vid en tidpunkt som domstolen anger.
(8) Omedelbart efter upplösningen av en cell i ett skyddat cellföretag får företaget inte bedriva verksamhet eller ta på sig skulder med avseende på den cellen.
(9) Om ett beslut om tvångsförvaltning upphävs eller ändras enligt detta avsnitt ska tvångsförvaltaren -
(a) inom sju dagar efter dagen för det beslut genom vilket ansvarsfrihet eller ändring verkställs, skicka en kopia av beslutet till registratorn, och
b) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av denna till de andra personer som domstolen bestämmer.
244.

Ersättning till mottagaren

Ersättningen till en konkursförvaltare och alla kostnader som denne har haft på ett korrekt sätt ska betalas, med företräde framför alla andra fordringar, från de celltillgångar som kan hänföras till den cell för vilken konkursförvaltaren har utsetts.
245.

Uppgifter som skall lämnas av mottagaren

(1) Om ett beslut om tvångsförvaltning har fattats, ska konkursförvaltaren -
(a) omedelbart sända ett meddelande om beslutet till det skyddade cellföretaget;
b) inom sju dagar efter dagen för utfärdandet av beslutet skicka en kopia av beslutet till registratorn;
c) inom 28 dagar efter dagen för utfärdandet av ordern-
(i) om inte domstolen beslutar annat, skicka ett meddelande om beslutet till alla cellens borgenärer (i den mån han känner till deras adresser);
ii) skicka ett meddelande om beslutet till myndigheten, och
d) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av beslutet till de andra personer som domstolen bestämmer.
(2) Registratorn ska meddela beslutet om tvångsförvaltning på det sätt och under den tid som han anser lämpligt.

Underavdelning VII - Förvaltningsorder

246.

Förvaltningsorder i samband med skyddade cellföretag eller celler

(1) Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i detta avsnitt, om domstolen i förhållande till ett skyddat cellföretag är övertygad om att -
a) att de celltillgångar som hänförs till en viss cell i företaget (och, om företaget har ingått ett regressavtal, de tillgångar som är ansvariga enligt det avtalet) är eller sannolikt kommer att vara otillräckliga för att betala borgenärernas fordringar avseende den cellen, eller
(b) att bolagets cellulära tillgångar och icke-cellulära tillgångar är eller sannolikt är otillräckliga för att betala bolagets skulder, och domstolen anser att ett beslut enligt detta avsnitt kan uppnå något av de syften som anges i underavsnitt (4), får domstolen utfärda ett beslut enligt detta avsnitt (ett -förvaltningsbeslut ) med avseende på det bolaget.
(2) Ett förvaltningsbeslut kan utfärdas med avseende på en eller flera
(3) Ett förvaltningsförordnande är ett förordnande som föreskriver att under den tid som förordnandet är i kraft ska cellens verksamhet och tillgångar eller tillgångar som kan hänföras till cellen eller, i förekommande fall, företagets verksamhet och tillgångar förvaltas av en person (förvaltaren) som utses av domstolen för detta ändamål.
are-
(4) De syften för vilka ett förvaltningsbeslut får fattas är följande
a) Cellens eller företagets fortlevnad, beroende på vad som är tillämpligt;
(b) ett mer fördelaktigt förverkligande av cellens verksamhet och tillgångar eller tillgångar som kan hänföras till cellen eller (i förekommande fall) bolagets verksamhet och tillgångar än vad som skulle uppnås genom en konkursförvaltning av cellen eller (i förekommande fall) genom likvidation av bolaget.
(5) Ett förvaltningsbeslut, oavsett om det gäller ett skyddat cellföretag eller en cell i det -
a) får inte göras om -
i) en likvidator har utsetts att agera i fråga om bolaget, eller
(ii) bolaget har fattat ett beslut om frivillig avveckling;
b) ska upphöra att gälla när en likvidator utses för att agera i fråga om bolaget, men utan att det påverkar tidigare handlingar.
(6) Inget beslut om frivillig avveckling av ett företag med skyddad cell som, eller någon cell i det, är föremål för ett förvaltningsbeslut ska vara effektivt utan domstolens tillstånd.
247.

Ansökan om ett förvaltningsbeslut

(1) En ansökan till domstolen om ett förvaltningsbeslut avseende ett skyddat cellföretag eller en cell i det kan göras av -
a) företaget;
b) bolagets direktörer;
c) aktieägarna eller någon kategori av aktieägare i bolaget eller i någon cell;
d) en borgenär i bolaget (eller, om ansökan avser en cell, en borgenär i bolaget avseende den cellen), eller
e) myndigheten.
(2) Domstolen kan vid prövning av en ansökan -
a) för ett förvaltningsbeslut, eller
(b) för tillstånd, i enlighet med avsnitt 246(6), för ett beslut om frivillig avveckling, får fatta ett interimistiskt beslut eller skjuta upp förhandlingen, villkorligt eller ovillkorligt.
(3) Meddelande om en ansökan till domstolen om ett beslut om förvaltning av ett skyddat cellföretag eller en cell i det ska delges -
a) företaget;
b) myndigheten, och
c) en sådan annan person (om någon) som domstolen kan bestämma, som var och en ska ges möjlighet att framföra sina synpunkter till domstolen innan beslutet fattas.
248.

Förvaltarens uppgifter och verkan av ett förvaltningsbeslut

(1) Förvaltaren av en cell i ett skyddat cellföretag -
a) får göra allt som kan vara nödvändigt för de ändamål som anges i avsnitt 246(4) och för vilka förvaltningsordern utfärdades, och
(b) ska ha alla styrelseledamöternas funktioner och befogenheter när det gäller cellens verksamhet och celltillgångar som tillhör eller kan hänföras till cellen.
(2) Förvaltaren kan när som helst ansöka till domstolen om att -
(a) för anvisningar om omfattningen eller utövandet av någon funktion eller befogenhet;
b) för att förvaltningsordern ska upphävas eller ändras;
eller .
c) för att få ett beslut i alla frågor som uppkommer i samband med hans förvaltning.
Förvaltarens uppgifter och verkan av ett förvaltningsbeslut
(3) När förvaltaren utövar sina funktioner och befogenheter ska han anses agera som ombud för det skyddade cellföretaget och ska inte ådra sig personligt ansvar utom i den mån han är bedräglig, vårdslös eller grovt vårdslös eller agerar i ond tro.
(4) En person som i god tro har att göra med förvaltaren behöver inte undersöka om förvaltaren agerar inom ramen för sina befogenheter.
(5) Om en ansökan har gjorts om, och under den tid som ett förvaltningsbeslut är i kraft, får inga förfaranden inledas eller fortsätta mot det skyddade cellföretaget eller i förhållande till en cell för vilken förvaltningsbeslutet har ansökts om eller utfärdats, utom med förvaltarens samtycke eller med domstolens tillstånd och med förbehåll för (om domstolen ger tillstånd) sådana villkor som domstolen kan fastställa.
(6) För att undvika tvivel ska kvittningsrätt och säkrade intressen, inklusive, utan begränsning, en panthavares rättigheter enligt en panträtt, och rätten till verkställighet av dessa, inte påverkas av bestämmelserna i underavsnitt (5).
(7) Under den tid som ett förvaltningsbeslut är i kraft -
a) ska direktörernas uppgifter upphöra med avseende på den verksamhet och de cellulära tillgångar som tillhör eller kan hänföras till den cell för vilken ordern utfärdades, och
b) Om bolaget har ingått ett regressavtal som påverkar cellen, ska cellens förvaltare anses vara styrelseledamot i det skyddade cellbolaget med avseende på de tillgångar som är ansvariga enligt avtalet.
249.

Ansvarsfrihet och ändring av ett förvaltningsbeslut

(1) Domstolen får inte bevilja ett förvaltningsbeslut om det inte framgår för domstolen att -
a) det syfte för vilket beslutet fattades har uppnåtts eller inte kan uppnås, eller
b) det annars skulle vara önskvärt eller ändamålsenligt att upphäva beslutet.
(2) Domstolen får vid prövning av en ansökan om upphävande eller ändring av ett förvaltningsbeslut utfärda ett interimistiskt beslut eller skjuta upp prövningen, villkorligt eller ovillkorligt.
(3) När domstolen verkställer ett förvaltningsbeslut får den besluta-
(a) om förvaltningsförordnandet utfärdades med avseende på ett företag med skyddad cell, att varje betalning som förvaltaren gör till någon av företagets borgenärer ska anses vara fullgörandet av företagets skulder till den borgenären och att borgenärens fordringar mot företaget därmed ska anses vara utslätade;
(b) om förvaltningsbeslutet har fattats med avseende på en cell, att varje betalning som förvaltaren gör till en av bolagets borgenärer med avseende på den cellen ska anses vara fullgörandet av bolagets skulder till den borgenären med avseende på den cellen och att borgenärens fordringar mot bolaget med avseende på den cellen därmed ska anses vara utsläckta.
(4) Ingenting i underavsnitt (3) ska verka så att det påverkar eller utplånar en borgenärs rätt eller rättsmedel mot någon annan person, inklusive en borgensman för det skyddade cellföretaget.
250.

Ersättning till förvaltare

Förvaltarens ersättning och alla kostnader som denne har haft på ett korrekt sätt ska ha företräde framför alla andra fordringar.
a) när det gäller förvaltningen av en cell, från de celltillgångar som kan hänföras till cellen, och
b) Vid förvaltning av ett företag med skyddad cell, från företagets tillgångar som inte är celltillgångar.
251.

Information som ska lämnas av administratören

(1) Om ett förvaltningsbeslut har utfärdats ska förvaltaren-
(a) omedelbart sända ett meddelande om beslutet till det skyddade cellföretaget;
b) inom sju dagar efter dagen för utfärdandet av beslutet skicka en kopia av beslutet till registratorn;
c) inom 28 dagar efter dagen för utfärdandet av ordern.
i) om inte domstolen beslutar annat, skicka ett meddelande om beslutet till alla bolagets borgenärer eller till alla borgenärer i varje cell som beslutet avser, beroende på vad som är tillämpligt (i den mån han känner till deras adresser);
ii) skicka ett meddelande om beslutet till myndigheten, och
d) inom den tid som domstolen bestämmer, skicka en kopia av beslutet till de andra personer som domstolen bestämmer.
(2) Registratorn ska meddela förvaltningsbeslutet på det sätt och under den tid som han anser lämpligt.

Underavdelning VIII - Likvidation av företag med skyddad cell

252.

Bestämmelser om likvidation av företag med skyddad cell

(1) Utan hinder av någon annan lagbestämmelse eller rättsregel som säger något annat, ska likvidatorn vid likvidation av ett företag med skyddad cell, likvidatorn -
(a) är skyldig att hantera bolagets tillgångar i enlighet med de krav som anges i punkterna (a) och (b) i avsnitt 228(2), och
b) ska, för att frigöra det skyddade cellföretagets borgenärer från deras fordringar, använda företagets tillgångar till dem som har rätt att utnyttja dem i enlighet med bestämmelserna i denna del.
(2) Varje bestämmelse i en lag eller lagregel som föreskriver att ett bolags tillgångar vid en likvidation ska realiseras och användas för att betala bolagets skulder och åtaganden ska ändras och tillämpas i förhållande till skyddade cellföretag som omfattas av bestämmelserna i denna del.

Underavdelning IX - Allmänt

253.

Straffrättsliga påföljder

(1) Om ett skyddat cellföretag är ansvarigt för en straffrättslig påföljd, oavsett om det sker enligt denna lag eller på annat sätt, på grund av en cell eller en tjänsteman som agerar i förhållande till en cell, ska påföljden, utan att det påverkar tjänstemannens eventuella ansvar, vara -
(a) får endast täckas av företaget med de tillgångar som kan hänföras till cellen, och
(b) är inte på något sätt verkställbar mot företagets övriga tillgångar, vare sig cellulära eller kärnverksamheter.
(2) Om ett skyddat cellföretag är ansvarigt för en straffrättslig påföljd, oavsett om det sker enligt denna lag eller på annat sätt, på grund av en handling eller försummelse av kärnan eller en tjänsteman som agerar i förhållande till kärnan, ska påföljden, utan att det påverkar tjänstemannens eventuella ansvar, -
(a) får endast täckas av bolaget genom kärntillgångar, och
(b) är inte verkställbar på något sätt mot några cellulära tillgångar.

DEL XIV UNDERSÖKNINGAR AV FÖRETAG

254.

Definition av - inspektör

I denna del avses med inspektör en inspektör som utses av en
beslut enligt artikel 255.2.
255.

Undersökningsorder

(1) En delägare eller registratorn kan ansöka till domstolen ex parte eller efter en sådan underrättelse som domstolen kan kräva, om ett beslut om att en utredning ska göras av bolaget och alla dess närstående bolag.
(2) Om det vid en ansökan enligt underavsnitt (1) framstår som att
Domstolen att -
a) Bolagets eller något av dess delägare bedriver eller har bedrivit sin verksamhet i syfte att lura någon person;
b) bolaget eller någon av dess delägare har bildats i bedrägligt eller olagligt syfte eller ska upplösas i bedrägligt eller olagligt syfte, eller
(c) personer som är involverade i bolagets eller något av dess dotterbolags bildande, verksamhet eller affärer har eller kan i samband med detta ha agerat bedrägligt eller oärligt,
Domstolen får fatta alla beslut som den anser lämpliga med avseende på en undersökning av bolaget och alla dess närstående bolag av en inspektör, som kan vara registratorn.
(3) Om en medlem gör en ansökan enligt underavsnitt (1) ska han ge registratorn ett rimligt varsel om den, och registratorn har rätt att närvara och bli hörd vid behandlingen av ansökan.
(4) En sökande enligt detta avsnitt ska inte vara skyldig att ställa säkerhet för kostnader.
256.

Domstolens befogenheter

(1) Ett beslut enligt § 255(2) ska innehålla ett beslut om att utse en inspektör för att undersöka företaget och ett beslut om fastställande av inspektörens ersättning.
(2) Domstolen kan när som helst fatta beslut som den anser lämpligt med avseende på utredningen, inklusive men inte begränsat till att fatta ett eller flera av följande beslut, nämligen att -
a) byta ut inspektören;
b) fastställa vilken underrättelse som ska lämnas till en berörd person eller avstå från att lämna underrättelse till någon person;
c) ge inspektören tillstånd att gå in i alla lokaler där domstolen är övertygad om att det kan finnas relevant information, och att undersöka allt som finns i lokalerna och göra kopior av alla handlingar eller register som finns i lokalerna;
(d) kräva att någon person ska visa upp handlingar eller register för inspektören;
e) bemyndiga inspektören att genomföra en utfrågning, avlägga ed eller försäkran och förhöra en person under ed eller försäkran samt föreskriva regler för hur utfrågningen ska genomföras;
f) kräva att någon person ska närvara vid en utfrågning som genomförs av inspektören och lämna vittnesmål under ed eller bekräftelse;
g) ge inspektören eller andra berörda personer anvisningar i alla frågor som uppkommer i samband med utredningen;
h) kräva att inspektören ska lämna en interims- eller slutrapport till domstolen;
i) avgöra om en rapport från inspektören ska offentliggöras och, om så är fallet, beordra justitiesekreteraren att offentliggöra rapporten helt eller delvis eller att sända kopior till den person som domstolen utser;
j) kräva att en inspektör avbryter en undersökning, eller
k) kräva att företaget helt eller delvis ska betala kostnaderna för undersökningen.
(3) Inspektören ska till registratorn lämna in en kopia av varje rapport som han gör enligt detta avsnitt.
(4) En rapport som registratorn tar emot enligt underavsnitt (3) får inte lämnas ut till någon annan person än i enlighet med ett domstolsbeslut enligt underavsnitt (2)(i).
257.

Inspektörens befogenheter

En inspektör -
a) har de befogenheter som anges i beslutet om utnämning av honom, och
b) ska på begäran visa upp en kopia av beslutet för en berörd person.
258.

Förhör bakom stängda dörrar

(1) En ansökan enligt denna del och alla efterföljande förfaranden, inklusive ansökningar om anvisningar i fråga om frågor som uppkommer under utredningen, ska höras inom stängda dörrar om inte domstolen beslutar något annat.
(2) En person vars beteende undersöks eller som förhörs vid en utfrågning som genomförs av en inspektör enligt denna del får infinna sig eller höras vid utfrågningen och har rätt att företrädas av en jurist som han eller hon utser för ändamålet.
(3) Ingen får publicera något som rör förfaranden enligt denna del utan domstolens tillstånd.
259.

Brott som rör falska uppgifter

En person som enligt denna del är skyldig att besvara en fråga som ställs av en inspektör -
(a) medvetet eller vårdslöst gör ett uttalande som är falskt, vilseledande eller bedrägligt i en väsentlig sak, eller
(b) medvetet eller hänsynslöst undanhåller information som genom att inte lämnas ut gör att den information som lämnas in blir vilseledande eller bedräglig i en väsentlig punkt, begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $10 000 US-dollar.
260.

Inspektörens rapport ska vara ett bevis

(1) En kopia av en inspektörsrapport enligt denna del som av registratorn intygas vara en riktig kopia, är tillåten i rättsliga förfaranden som bevis för inspektörernas åsikt i förhållande till en fråga som ingår i rapporten.
(2) En handling som utger sig för att vara ett intyg som nämns i underavsnitt (1) ska tas emot som bevis och anses vara ett sådant intyg om inte motsatsen bevisas.
261.

Privilege

(1) Ingenting i denna del påverkar den juridiska tystnadsplikt som gäller mellan en advokat och hans klient.
(2) Ett muntligt eller skriftligt uttalande eller en rapport som görs av en inspektör eller någon annan person i en utredning enligt denna del har absolut sekretess.

DEL XV SKYDD AV MEDLEMMAR
262.

Befogenhet för medlem att vända sig till domstolen

(1) En delägare i ett bolag kan ansöka till domstolen om ett beslut enligt § 264 på grund av att -.
(a) att bolagets affärer har skötts, sköts eller sannolikt kommer att skötas på ett sätt som är eller sannolikt kommer att vara förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist ofördelaktigt för honom i hans egenskap av medlem;
(b) en faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet från företagets sida (inklusive en handling eller underlåtenhet för dess räkning) är, eller sannolikt kommer att vara, förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist skadlig för honom i hans egenskap av medlem, eller
c) bolaget eller en av bolagets direktörer har utfört eller avser att utföra ett beteende som strider mot denna lag eller mot bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
(2) Bestämmelserna i denna del är tillämpliga på en person som inte är delägare i ett bolag men till vilken aktier i bolaget har överförts eller överlåtits enligt lag, på samma sätt som dessa bestämmelser är tillämpliga på en delägare i bolaget, och hänvisningar till en delägare eller delägare ska tolkas i enlighet med detta.
263.

Befogenhet för registratorn att vända sig till domstolen

Om det gäller ett företag -
a) registratorn har mottagit en rapport från en inspektör enligt del XIV, och
b) registratorn anser att -
i) bolagets affärer har bedrivits, bedrivs eller sannolikt kommer att bedrivas på ett sätt som är eller sannolikt kommer att vara förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist ofördelaktigt till nackdel för bolagets medlemmar i allmänhet eller för någon del av dess medlemmar;
(ii) en faktisk eller föreslagen handling eller underlåtenhet från bolagets sida (inklusive en handling eller underlåtenhet för dess räkning) är, eller sannolikt kommer att vara, förtryckande, orättvist diskriminerande eller orättvist ofördelaktig för bolagets medlemmar i allmänhet eller för någon del av dess medlemmar;
(iii) bolaget eller en av bolagets direktörer har utfört eller avser att utföra ett beteende som strider mot denna lag eller mot bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, får registratorn ansöka till domstolen om ett föreläggande enligt avsnitt 264.
264.

Domstolens befogenheter

(1) Om domstolen är övertygad om att en ansökan enligt avsnitt 262 eller 263 är välgrundad, får den utfärda ett sådant beslut som den anser lämpligt för att ge upprättelse med avseende på de frågor som klagomålet gäller.
(2) Utan att det påverkar tillämpningen av det allmänna innehållet i punkt (1) ska domstolens
ordning kan -
(a) reglera hur bolagets verksamhet ska bedrivas i framtiden;
b) ålägga bolaget eller direktören att följa denna lag eller bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning, eller hindra bolaget eller direktören från att uppträda i strid med denna lag eller bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
c) på annat sätt kräva att bolaget avstår från att göra eller fortsätta en handling som den sökande har klagat över eller att göra en handling som den sökande har klagat över att det har underlåtit att göra;
d) i fråga om en aktieägare i bolaget kräva att bolaget eller någon annan person förvärvar aktieägarens aktier;
e) ändra eller kräva ändring av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
f) kräva att bolaget eller någon annan person ska betala ersättning till medlemmen;
(g) begära rättelse av bolagets register, (h) upphäva beslut som fattats eller åtgärder som vidtagits av styrelsen, (i) ändra en av de åtgärder som vidtagits av styrelsen.
företaget eller dess styrelseledamöter i strid med denna lag eller med
Bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning;
i) tillåta att ett civilrättsligt förfarande inleds i bolagets namn och för bolagets räkning av en delägare eller av en eller flera andra personer och på de villkor som domstolen bestämmer;
j) bemyndiga en delägare eller en eller flera andra personer att ingripa i ett förfarande i vilket bolaget är part i syfte att fortsätta, försvara eller avbryta förfarandet på bolagets vägnar, och
k) föreskriva att rättigheter som tillhör någon av bolagets medlemmar ska kunna köpas av andra medlemmar eller av bolaget självt och, i händelse av ett köp av bolaget självt, att bolagets kapitalkonton ska minskas i enlighet med detta.
(3) Inget beslut får fattas mot bolaget eller någon annan person enligt detta avsnitt om inte bolaget eller den personen är part i det förfarande där ansökan görs.
(4) Om ett föreläggande enligt detta avsnitt kräver att bolaget inte ska göra några, eller några angivna, ändringar i stiftelseurkunden eller bolagsordningen, får bolaget därefter inte utan domstolens tillstånd göra sådana ändringar i strid med detta krav.
(5) En ändring av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning som görs med stöd av ett beslut enligt denna paragraf har samma verkan som om den hade gjorts genom ett beslut av bolaget, och bestämmelserna i denna lag tillämpas på stiftelseurkunden eller bolagsordningen i dess ändrade lydelse i enlighet med detta.
(6) En kopia av ett beslut av domstolen enligt detta avsnitt som ändrar, eller ger tillstånd att ändra, ett bolags stiftelseurkund eller bolagsordning ska inom 14 dagar från det att beslutet fattades eller inom en längre tidsperiod som domstolen tillåter, överlämnas av bolaget till registratorn för registrering.
(7) Om ett företag underlåter att följa underavsnitt (6) begår företaget ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.

DEL XVI BESLUT OM DISKVALIFICERING

265.

Beslut om förlust av rättigheter

(1) I detta avsnitt avses med administratör, i förhållande till ett företag, följande: -.
a) en förvaltare som utsetts enligt del XIII del VII, eller
b) en förvaltare som på annat sätt utses av domstolen i enlighet med en skriftlig lag.
(2) Ett beslut om näringsförbud är ett beslut av domstolen som förbjuder en person att -
(a) vara styrelseledamot i ett företag eller i ett företag som anges i beslutet;
b) delta i, eller på något sätt direkt eller indirekt vara involverad i ledningen, bildandet eller främjandet av ett företag eller ett företag som anges i beslutet;
c) vara förvaltare av ett företag eller ett företag som anges i beslutet;
d) vara mottagare av en cell i ett skyddat cellföretag eller ett skyddat cellföretag som anges i beslutet;
e) vara likvidator för ett företag eller ett företag som anges i beslutet.
(3) Domstolen kan fatta ett beslut om diskvalificering på eget initiativ eller på begäran av -
a) registratorn, b) myndigheten, c) ministern, eller
d) En likvidator, förvaltare, medlem eller borgenär i ett bolag i vilket den person mot vilken ett beslut om diskvalificering begärs är eller har varit styrelseledamot eller deltar eller har deltagit direkt eller indirekt i ledningen, bildandet eller främjandet av ett sådant bolag.
(4) En person som avser att ansöka om ett föreläggande enligt detta avsnitt ska ge minst 10 dagars skriftligt meddelande om sin avsikt till varje person mot vilken föreläggandet begärs.
(5) En ansökan om ett föreläggande enligt detta avsnitt ska delges varje person mot vilken föreläggandet begärs.
(6) Ett beslut om diskvalificering kan, enligt domstolens absoluta gottfinnande, beviljas genom samtycke.
(7) Ett beslut om diskvalificering får innehålla sådana kompletterande villkor som domstolen anser lämpliga.
(8) Domstolen ska bestämma att en kopia av beslutet ska delges justitiesekreteraren.
(9) Ett beslut om diskvalificering ska gälla under den period på högst fem år som anges i beslutet.
(10) Om ett beslut om diskvalificering utfärdas mot en person som redan är föremål för ett sådant beslut, ska de perioder som anges i dessa beslut löpa samtidigt, såvida inte domstolen bestämmer att de ska löpa efter varandra.
266.

Skäl för att fatta ett beslut om förlust av rättigheter

(1) Domstolen får fatta ett beslut om diskvalificering om den anser att en person på grund av sitt beteende i förhållande till ett företag eller på annat sätt är olämplig att delta i ledningen, främjandet eller likvidationen av ett företag.
(2) Vid bedömningen av om en person är olämplig i enlighet med underavsnitt (1) ska domstolen ta hänsyn till -
a) Karaktären och omfattningen av personens inblandning i eller kännedom om bedrägeri, ohederlighet, misskötsel eller andra oegentligheter i samband med ett företag;
b) Personens tidigare uppförande och verksamhet i affärs- eller finansiella frågor;
c) Alla fällande domar som personen har för brott i samband med främjande, bildande, förvaltning, likvidation eller avstängning av ett företag,
d) Alla fällande domar som personen har fått för något brott och i synnerhet för brott som innefattar bedrägeri eller ohederlighet;
e) Personens beteende i samband med ett företag som har gått i konkurs;
(f) varje misskötsel eller överträdelse av någon trohetsskyldighet eller annan skyldighet från personens sida i förhållande till ett företag;
g) om personen har varit diskvalificerad, på grund av misskötsel eller olämplighet, från att delta i ledningen av ett utländskt företag enligt lagen på någon plats utanför Seychellerna, och
h) andra frågor som domstolen anser lämpliga.
267.

Rätt att överklaga till appellationsdomstolen

(1) En person som har blivit kränkt av domstolens beslut om diskvalificering enligt artikel 265 får inom trettio dagar från dagen för beslutet om diskvalificering överklaga till appellationsdomstolen.
(2) Meddelande om ett överklagande till appellationsdomstolen enligt underavsnitt (1) ska delges registratorn som ska ha rätt att infinna sig och höras vid förhandlingen av överklagandet.
(3) Vid ett överklagande enligt detta avsnitt får appellationsdomstolen -
a) upphäva beslutet om diskvalificering;
b) bekräfta beslutet om förlust av rättigheter i sin helhet, eller
c) bekräfta beslutet om diskvalifikation delvis, inklusive, om den anser det lämpligt, att minska eller förlänga varaktigheten av beslutet om diskvalifikation.
(4) Vid ett överklagande enligt detta avsnitt får appellationsdomstolen, på begäran av den klagande och på de villkor som appellationsdomstolen anser lämpliga, uppskjuta eller ändra tillämpningen av diskvalificeringen i väntan på att överklagandet ska avgöras.
268.

Ändring av beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som omfattas av ett beslut om diskvalifikation får ansöka till domstolen om ändring av beslutet och om domstolen anser att det inte strider mot allmänintresset att göra detta, får den meddela ett beslut om ändring av beslutet om diskvalifikation i den utsträckning och på de villkor som den anser lämpliga.
(2) En ansökan enligt detta avsnitt om ändring av ett beslut om förlust av rättigheter får inte prövas om inte den person på vars ansökan beslutet om förlust av rättigheter utfärdades har delgivits en underrättelse om ansökan om ändring minst 28 dagar (eller en annan period som domstolen efter eget gottfinnande kan bestämma) före dagen för prövningen, och utan att det påverkar tillämpningen av det föregående får domstolen-
(a) föreskriva att en underrättelse om ansökan även ska delges sådana andra personer som domstolen anser lämpliga, och
b) i detta syfte skjuta upp behandlingen av ansökan.
(3) Ändringen av ett beslut om förlust av rättigheter kan, med samtycke av
parterna och enligt domstolens absoluta gottfinnande, beviljas genom samtycke.
(4) Domstolen ska föreskriva att en kopia av ett beslut om ändring av ett beslut om diskvalificering ska delges registratorn.
269.

Återkallande av beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som är föremål för ett beslut om diskvalificering kan ansöka till domstolen om att beslutet ska upphävas på grund av att han inte längre är olämplig att delta i ledningen av ett företag, och domstolen kan bifalla ansökan om den är övertygad om att -
a) Det skulle inte strida mot allmänintresset att göra det;
och
b) Den sökande är inte längre olämplig att delta i ledningen av ett företag.
(2) En ansökan enligt detta avsnitt om återkallelse av ett beslut om diskvalifikation får inte prövas om inte den person på vars ansökan beslutet om diskvalifikation utfärdades har delgivits en underrättelse om ansökan om återkallelse minst 28 dagar (eller en annan tidsperiod som domstolen efter eget gottfinnande bestämmer) före datumet för prövningen och, utan att det påverkar tillämpningen av det föregående, får domstolen -
a) föreskriva att meddelandet om ansökan om återkallelse även ska delges sådana andra personer som domstolen anser lämpliga, och
b) i detta syfte skjuta upp behandlingen av ansökan.
(3) Upphävande av ett beslut om diskvalifikation kan, med parternas samtycke och enligt domstolens absoluta bedömning, beviljas genom samtycke.
(4) Domstolen ska bestämma att en kopia av beslutet om upphävande av ett beslut om diskvalificering ska delges registratorn.
270.

Konsekvenser av att bryta mot ett beslut om förlust av rättigheter

(1) En person som bryter mot någon bestämmelse i ett beslut om förlust av rättigheter-
(a) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000, och
(b) är personligen ansvarig för alla skulder och åtaganden i det företag i förhållande till vilket överträdelsen begicks som uppstod vid någon tidpunkt då han handlade i strid med beslutet om diskvalificering.
(2) En persons ansvar enligt underavsnitt (1) b är solidariskt med bolagets och varje annan persons ansvar i förhållande till bolaget.
271.

Register över beslut om förlust av rättigheter

(1) Registratorn ska föra ett register, som ska kallas registret.
beslut om diskvalificering av beslut om diskvalificering, med uppgifter om -
a) varje beslut om diskvalificering som delges registratorn i enlighet med avsnitt 265(7), och
b) Varje beslut som ändrar ett beslut om diskvalificering som delges registratorn enligt avsnitt 268(4).
(2) När ett beslut om diskvalificering upphör att gälla ska registratorn stryka posten från registret över beslut om diskvalificering.
(3) Registret över beslut om diskvalificering ska vara tillgängligt för inspektion mot betalning av den tillämpliga avgiften enligt del II i den andra bilagan.
(4) Ingen person ska, enbart på grund av en anteckning i registret över beslut om diskvalificering, anses ha kännedom om att en annan person är föremål för ett beslut om diskvalificering.

DEL XVII AVVECKLING, LIKVIDATION OCH UPPLÖSNING

Underavdelning I - Strykning och upplösning

272.

Strykning

(1) Registratorn får stryka ett företags namn ur registret.
a) den är övertygad om att företaget -
i) har upphört att bedriva verksamhet eller inte är i drift;
ii) bedriver verksamhet i Seychellerna i strid med avsnitt 5(2) i denna lag;
iii) har använts för bedrägliga syften;
iv) kan äventyra Seychellernas rykte som finanscentrum, eller
b) företaget underlåter att -
i) lämna in alla meddelanden eller handlingar som ska lämnas in enligt denna lag;
(ii) uppfylla kraven i avsnitt 164 (Bolaget ska ha ett registrerat ombud);
iii) uppfylla en begäran om en handling eller information som Seychellernas skattekommission, finansunderrättelseenheten eller registratorn har gjort i enlighet med denna lag eller annan skriven lagstiftning i Seychellerna;
iv) föra ett register över styrelseledamöter, ett medlemsregister, ett register över avgifter, ett register över verkliga ägare eller bokföringsuppgifter som måste föras av företaget enligt denna lag eller andra uppgifter som måste föras av företaget enligt denna lag, eller
(v) med förbehåll för punkt (c), betala eventuella sanktionsavgifter som registratorn har ålagt enligt denna lag, eller
c) Företaget underlåter att till registratorn betala sin årsavgift eller eventuella förseningsavgifter inom 180 dagar från förfallodagen, förutsatt att strykning enligt denna punkt endast ska ske den 1 januari närmast efterföljande år.
(2) Innan ett företags namn stryks ur registret på någon av de grunder som anges i underavsnitt (1)(a) eller (1)(b), -
a) Registratören ska skicka bolaget ett meddelande om att registratören, om inte bolaget visar skäl till motsatsen inom 30 dagar från dagen för meddelandet, ska offentliggöra ett meddelande i Gazette om att bolaget avser att stryka sitt namn ur registret i enlighet med punkt b, och
b) Efter utgången av den 30-dagarsperiod som avses i meddelandet enligt punkt a, om inte företaget har visat skäl till motsatsen, ska registratorn i Gazette offentliggöra ett meddelande om sin avsikt att stryka företagets namn ur registret vid utgången av 60 dagar från dagen för offentliggörandet av meddelandet i Gazette enligt denna punkt.
(3) Efter utgången av 60 dagar från dagen för offentliggörandet av meddelandet i Gazette enligt underavsnitt (2)(b) får registratorn stryka företagets namn ur registret, om inte företaget har visat skäl till motsatsen.
(4) Registratorn ska i Gazette offentliggöra ett meddelande om att ett företags namn har strukits ur registret.
(5) Strykningen av ett företags namn ur registret gäller från och med den dag då registratorn stryker namnet ur registret enligt underavsnitt (3).
(6) Sanktionsavgifter som påförts för en överträdelse av denna lag ska upphöra att löpa den dag då ett företags namn stryks enligt detta avsnitt, förutsatt att alla obetalda sanktionsavgifter som uppkommit före dagen för strykningen förblir förfallna till betalning till registratorn.
273.

Överklagande av avstängning

(1) En person som är kränkt av att ett företags namn har strukits ur registret i enlighet med ett beslut av registratorn enligt artikel 272.1 får inom 90 dagar från den dag då meddelandet om strykning offentliggjordes i Gazette, överklaga registratorns beslut och den därpå följande strykningen till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden -
a) fastställa justitiesekreterarens beslut och strykning;
b) upphäva registratorns beslut och strykning och, om överklagandenämnden anser det lämpligt, återförvisa ärendet till registratorn med de anvisningar som överklagandenämnden anser lämpliga.
(3) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut
får inom 30 dagar efter beslutet överklaga till domstolen i enlighet med regel 8(8) i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(4) Domstolen får, när det gäller ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och får ge sådana anvisningar som domstolen anser lämpliga och rättfärdiga.
274.

Effekten av en avstängning

(1) Om ett företags namn har strukits ur registret ska företaget, dess styrelseledamöter, medlemmar och eventuella likvidatorer eller konkursförvaltare inte vara-
(a) inleda rättsliga förfaranden, bedriva någon verksamhet eller på något sätt hantera bolagets tillgångar;
(b) försvara rättsliga förfaranden, göra anspråk eller hävda rättigheter för företaget eller i företagets namn, eller
c) agera på något sätt med avseende på bolagets angelägenheter.
(2) Om ett företags namn har strukits ur registret får företaget, eller en styrelseledamot, bolagsman, likvidator eller konkursförvaltare, trots vad som sägs i underavsnitt (1), -
(a) ansöka om återställande av bolaget hos den
Registrera dig;
(b) fortsätta att försvara förfaranden som inleddes mot företaget före datumet för avstängningen, och
(c) fortsätta att driva rättsliga förfaranden som inletts för företagets räkning före datumet för avstängningen.
(3) Det faktum att ett företags namn har strukits ur registret hindrar inte att -
(a) företaget från att ådra sig skulder;
b) en borgenär från att göra en fordran på bolaget och driva fordran till dom eller utmätning, eller
c) Financial Intelligence Unit, Seychelles Revenue Commission eller något annat statligt organ från att göra en fordran mot företaget enligt en skriven lag i Seychellerna och fullfölja fordran till dom eller verkställighet,
och påverkar inte det ansvar som åligger någon av dess medlemmar, direktörer, andra tjänstemän eller agenter.
(4) Ett företag fortsätter att vara ansvarigt för alla avgifter och påföljder som ska betalas enligt denna lag trots att företagets namn har strukits ur registret.
<275.

Upplösning av ett företag som strukits ur registret

Om namnet på ett företag som har strukits ur registret enligt avsnitt 272 förblir struket under en femårsperiod, upplöses det med verkan från och med den sista dagen av denna period.
276.

Registratorn återinför bolaget i registret

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2), (3) och (4), om ett bolag inte har upplösts men dess namn har strukits ur registret enligt -
a) avsnitt 272(1)(b)(v) för utebliven betalning av sanktionsavgifter som registratorn har ålagt enligt denna lag (förutom vad som avses i avsnitt 272(1)(c)), eller
(b) avsnitt 272(1)(c) för utebliven betalning av dess årsavgift eller någon förseningsavgift på denna, efter ansökan om återställande av bolagets namn i registret som görs i det godkända formuläret av en fordringsägare, medlem, före detta medlem, direktör, före detta direktör, likvidator eller före detta likvidator av bolaget, får registratorn efter eget gottfinnande och efter betalning av den återställningsavgift som avses i del II i den andra bilagan och av alla utestående avgifter och påföljder, återställa bolagets namn i registret och utfärda ett meddelande om återställande till bolaget.
(2) Om ett företags namn har strukits ur registret enligt avsnitt 272(1)(b)(v)på grund av utebliven betalning av sanktionsavgifter som registratorn påfört enligt denna lag (med undantag för vad som avses i avsnitt 272(1)(c)), ska företaget inte vara berättigat till återställande enligt underavsnitt (1) såvida inte registratorn är övertygad om att den överträdelse av denna lag för vilken sanktionsavgiften påfördes har avhjälpts i sin helhet.
(3) En sökande enligt underavsnitt (1) ska anlita en person som är licensierad för att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275) för att agera som det återställda företagets registrerade ombud och som ska lämna in ansökan om återställande på sökandens vägnar till registratorn.
(4) Om bolagets föreslagna registrerade ombud inte var bolagets registrerade ombud när det avfördes ur registret (det -avgående registrerade ombudet ), ska ansökan åtföljas av det skriftliga samtycket till bytet av registrerat ombud från det avgående registrerade ombudet.
(5) Ett bolags utgående registrerade ombud ska ge sitt skriftliga samtycke enligt underavsnitt (4) om inte alla avgifter som ska betalas till det har betalats.
(6) Ett bolag som återinförs i registret enligt detta avsnitt anses ha fortsatt att existera som om det inte hade strukits ur registret.
277.

Ansökan till domstol om att återinföra ett företag i registret

(1) Om ett företags namn av någon anledning har strukits ur registret kan, om inte annat följer av underavsnitt (2), en ansökan om att återföra det strukna eller upplösta företagets namn till registret lämnas in till domstolen av -
a) en borgenär, medlem, tidigare medlem, styrelseledamot, tidigare styrelseledamot, likvidator eller tidigare likvidator i bolaget, eller
b) Varje annan person som kan visa att han eller hon har ett intresse av att företaget återinförs i registret.
(2) En ansökan om att återinföra namnet på ett avskrivet eller upplöst bolag i registret enligt underavsnitt (1) kan göras till domstolen -
a) inom tio år från dagen för det meddelande om avstängning som offentliggjorts i Gazette enligt artikel 272.4, eller
b) inom fem år från dagen för upplösning enligt del II, III eller IV i del XVII i denna lag.
(3) En underrättelse om ansökan ska delges registratorn, som har rätt att infinna sig och bli hörd vid behandlingen av ansökan.
(4) På en ansökan enligt underavsnitt (1) och med förbehåll för underavsnitt
(5), får domstolen -
a) återinföra företaget i registret på de villkor som den anser lämpliga, och
b) ge sådana anvisningar eller utfärda sådana beslut som den anser vara nödvändiga eller önskvärda för att så långt som möjligt försätta bolaget och alla andra personer i samma situation som om bolaget inte hade upplösts eller strukits ur registret.
(5) Om domstolen fattar ett beslut om att återinföra ett företag i registret, ska sökanden enligt underavsnitt 1 anlita en person som är licensierad att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (kap. 275) för att agera som det återinförda företagets registrerade ombud och som ska lämna in en förseglad kopia av återinförandebeslutet för sökandens räkning till registratorn.
(6) Vid mottagandet av en inlämnad kopia av ett förseglat återställningsbeslut som lämnats in enligt underavsnitt (5), men med förbehåll för underavsnitt (7), ska registratorn återinföra företaget i registret med verkan från och med den dag och tidpunkt då kopian av det förseglade beslutet lämnades in.
(7) Trots att registratorn har mottagit en kopia av det förseglade återställningsbeslutet får registratorn inte återföra bolaget till registret förrän -
a) betalning till det av alla utestående årsavgifter och eventuella straffavgifter eller andra avgifter som ska betalas enligt denna lag i förhållande till bolaget, och
b) Om bolagets föreslagna registrerade ombud inte var bolagets registrerade ombud när det ströks hos registratorn (det -avgående registrerade ombudet ), får registratorn ett skriftligt samtycke till bytet av registrerat ombud från det avgående registrerade ombudet (som måste ge ett sådant samtycke om inte eventuella avgifter som ska betalas till det inte har betalats).
(8) Ett upplöst bolag som återställs enligt detta avsnitt återförs till registret med det namn som det hade omedelbart innan det upplöstes, förutsatt att om bolagets namn har återanvänds i enlighet med den femte bilagan, återförs bolaget till registret med ett namn som består av dess organisationsnummer följt av ordet -Limited .
(9) Ett bolag som återinförs i registret enligt detta avsnitt anses ha fortsatt att existera som om det inte hade upplösts eller strukits ur registret.
278.

Utnämning av likvidator för ett företag som har strukits

(1) Om ett företag har strukits ur registret får registratorn ansöka hos domstolen om att utse en likvidator för företaget.
(2) Om domstolen utfärdar ett beslut enligt underavsnitt (1) -
a) företaget återförs till registret, och
b) Likvidatorn anses ha utsetts i enlighet med artiklarna 309 och 315 i denna lag.
279.

Ej utdelad egendom från det upplösta bolaget

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), tillfaller all egendom i ett företag som inte har avyttrats vid tidpunkten för företagets upplösning Seychellernas regering.
(2) Om ett företag återinförs i registret ska all egendom, utom pengar, som enligt underavsnitt (1) tillföll Seychellernas regering vid företagets upplösning och som inte har avyttrats, återlämnas till företaget när det återinförs i registret.
(3) Bolaget har rätt att få betalt av regeringen i
Seychellerna-
a) alla pengar som Seychellernas regering har mottagit enligt underavsnitt (1) med avseende på företaget, och
b) Om egendom, annan än pengar, har tillfallit Seychellernas regering enligt underavsnitt (1) med avseende på företaget och denna egendom har avyttrats, ett belopp som är lika med det lägsta av -
i) värdet av sådan egendom vid den tidpunkt då den överlåts till Seychellernas regering, och
ii) det belopp som regeringen har erhållit från
Seychellerna genom avyttringen av denna egendom.
280.

Ansvarsfriskrivning

(1) I detta avsnitt avses med -onerös egendom -
a) ett olönsamt avtal, eller
b) egendom som tillhör bolaget och som är osäljbar eller svårförsäljbar eller som kan ge upphov till en skyldighet att betala pengar eller utföra en betungande handling.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (3) får ministern, genom ett skriftligt meddelande som offentliggörs i Gazette, avsäga sig Seychellernas regerings äganderätt till betungande egendom som tillfaller Seychellernas regering enligt avsnitt 279.
(3) Ett uttalande i ett meddelande om avstående av egendom enligt detta avsnitt om att egendomens överlåtelse till Seychellernas regering först kom till ministerns kännedom vid ett angivet datum ska, i avsaknad av bevis för motsatsen, utgöra bevis för det angivna faktumet.
(4) Om inte domstolen, på begäran av ministern, beslutar något annat, har ministern inte rätt att avstå från egendom om inte egendomen avstår från att användas -
a) inom tolv månader från den dag då ministern fick kännedom om att egendomen var överlåten enligt avsnitt 279, eller
b) om någon person som är intresserad av egendomen skriftligen underrättar ministern om att han ska besluta om han ska avstå från egendomen eller inte, inom tre månader från den dag då han mottog underrättelsen, beroende på vilket som inträffar först.
(5) Egendom som ministern avsäger sig enligt detta avsnitt anses inte ha tillfallit Seychellernas regering enligt avsnitt 279.
(6) En friskrivning enligt detta avsnitt -
(a) ska behandlas som en fordringsägare till bolaget med avseende på beloppet för förlusten eller skadan, med beaktande av effekten av ett beslut som domstolen har fattat enligt underavsnitt (8), och
(b) får ansöka hos domstolen om ett beslut om att den egendom som avståtts ska överlämnas till eller tillfalla den personen.
(7) En person som lider förlust eller skada till följd av en friskrivning enligt detta avsnitt -
(a) ska behandlas som en fordringsägare till bolaget med avseende på beloppet för förlusten eller skadan, med beaktande av effekten av ett beslut som domstolen har fattat enligt underavsnitt (8);
(b) och får ansöka hos domstolen om ett beslut om att den egendom som avståtts ska överlämnas till eller tillfalla den personen.
(8) Domstolen får, på en ansökan enligt underavsnitt (7) b, utfärda ett beslut enligt den paragrafen om den anser att det är rättvist att den egendom som avståtts ska överlämnas till eller tillfalla sökanden.

Del II - Frivillig avveckling av ett solvent företag

281.

Tillämpning av denna del

Ett företag får endast avvecklas frivilligt enligt denna del om-.
(a) den har inga skulder, eller
(b) den kan betala sina skulder när de förfaller till betalning och värdet av dess tillgångar är lika med eller överstiger dess skulder.
282.

Plan för frivillig avveckling

(1) Om det föreslås att en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer ska utses enligt denna del, ska bolagets styrelse godkänna en plan för frivillig avveckling.
(a) som intygar att bolaget är och kommer att fortsätta att vara i stånd att betala eller sörja för betalning av alla sina skulder, åtaganden och förpliktelser i sin helhet när de förfaller till betalning och att värdet av dess tillgångar är lika med eller överstiger dess skulder, och
(b) som anger -
(i) skälen till att bolaget avvecklas;
(ii) deras uppskattning av den tid som krävs för att avveckla bolaget;
(iii) huruvida likvidatorn ska få tillstånd att fortsätta bolagets verksamhet eller inte, om han fastställer att detta skulle vara nödvändigt eller ligga i bolagets borgenärers eller delägares intresse;
iv) namn och adress för varje person som ska utses till likvidator, och
(v) huruvida likvidatorn, när bolagets angelägenheter väl är fullständigt avvecklade i enlighet med denna underavdelning, är skyldig att till alla medlemmar sända en redovisning av avvecklingen som upprättats eller låtit upprätta av likvidatorn med avseende på avvecklingen, hans åtgärder och transaktioner, inklusive uppgifter om utbetalda eller erhållna belopp och om förfogande över bolagets egendom.
(2) En styrelseledamot som gör ett intyg om solvens i en plan för frivillig avveckling enligt underavsnitt 1(a) utan att ha rimliga skäl för att anse att bolaget är och kommer att fortsätta att vara i stånd att betala eller tillgodose sina skulder, åtaganden och förpliktelser fullt ut när de förfaller till betalning, begår en överträdelse och riskerar vid fällande dom att dömas till böter på högst $10 000 US-dollar.
283.

Inledande av frivillig avveckling av ett solvent företag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) kan ett företag avvecklas frivilligt enligt denna del -
a) om bolaget går över -
i) ett särskilt beslut om att den ska avvecklas frivilligt, eller
(ii) om det är tillåtet enligt dess stiftelseurkund eller stadgar, ett ordinarie beslut om att den ska avvecklas frivilligt, eller
(b) om den period (om någon) som fastställts i stiftelseurkunden eller bolagsordningen för bolagets varaktighet löper ut och bolaget fattar ett ordinarie beslut om att det ska avvecklas frivilligt, eller
(c) om den händelse (om någon) inträffar vid vars inträffande det i stiftelseurkunden eller bolagsordningen föreskrivs att bolaget ska upplösas och bolaget fattar ett ordinarie beslut om att det ska avvecklas frivilligt.
(2) Ett beslut om frivillig avveckling av medlemmarna enligt underavsnitt
(1) får inte antas om inte -
a) den godkänner den plan för frivillig avveckling som avses i avsnitt 282(1) inom 30 dagar från dagen för planen, och
b) Den utser en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer för att avveckla bolagets angelägenheter och för att realisera och fördela dess tillgångar.
(3) En likvidator får inte utses genom en resolution som antagits enligt detta avsnitt om -
a) En likvidator för bolaget har utsetts av domstolen;
b) en ansökan har gjorts till domstolen om att utse en likvidator för bolaget och ansökan har inte avslagits, eller
c) Den person som ska utses till likvidator har inte samtyckt till att bli utsedd.
(4) Ett beslut enligt detta avsnitt är ogiltigt och saknar verkan om -
a) i strid med punkt 2 inte utser någon likvidator, eller
b) den utser en person till likvidator under de omständigheter som avses i underavsnitt (3) eller i strid med avsnitt 284.
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, börjar en frivillig avveckling enligt denna underavdelning när medlemmarnas beslut om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) har antagits.
284.

Behörighet att vara likvidator enligt denna underavdelning

(1) Vid tillämpningen av denna underavdelning är en enskild person berättigad att utses och agera som likvidator för ett företag om personen inte är diskvalificerad från att agera som likvidator för ett företag enligt underavsnitt (2).
(2) Följande personer är diskvalificerade från att utses eller agera som likvidator för ett företag -
(a) en diskvalificerad person enligt del XVI eller en person som är föremål för en motsvarande diskvalificering enligt lagstiftningen i ett land utanför Seychellerna;
b) en minderårig;
(c) en vuxen med nedsatt funktionsförmåga;
(d) en konkurs som inte har fått någon ansvarsfrihet;
(e) en person som är, eller vid någon tidpunkt under de senaste två åren har varit, styrelseledamot i bolaget;
f) En person som agerar, eller vid någon tidpunkt under de senaste två åren har agerat, i en ledande befattning i förhållande till bolaget och vars funktioner eller ansvarsområden har omfattat funktioner eller ansvarsområden i förhållande till bolagets ekonomiska förvaltning;
g) en fysisk person som är ensam delägare i bolaget, och
h) En person som är en nära familjemedlem till en person som anges i punkt e, f eller g.
285.

Inlämning till registratorn

Inom 21 dagar från dagen för antagandet av ett beslut av medlemmarna om frivillig avveckling av ett företag enligt denna underavdelning, ska företaget lämna in följande till registratorn, tillsammans med den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan -
a) en bestyrkt kopia eller ett utdrag av medlemmarnas beslut om frivillig avveckling, och
b) En bestyrkt kopia eller ett utdrag av planen för frivillig avveckling.
(2) Bolaget ska se till att de bestyrkta dokument som avses i underavsnitt (1) är -
(a) bestyrkt som en riktig kopia av bolagets registrerade ombud, och
(b) som har lämnats in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) Överträdelse av underavsnitt (1) skall göra följande ogiltigt och utan verkan
(a) medlemmarnas beslut om frivillig avveckling, och
b) utnämning av en eller flera likvidatorer.
286.

Meddelande om frivillig avveckling

Likvidatorn i ett bolag skall inom 40 dagar efter det att den frivilliga likvidationen enligt denna del har inletts, genom offentliggörande i -
a) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
287.

Effekten av att en frivillig avveckling inleds

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) ska, med verkan från och med början av den frivilliga avvecklingen av ett bolag -
a) likvidatorn har vårdnad och kontroll över bolagets tillgångar, och
(b) bolagets styrelseledamöter kvarstår i tjänst men de upphör att ha andra befogenheter, funktioner eller skyldigheter än de som krävs eller tillåts enligt denna underavdelning.
(2) Underavsnitt (1)(a) påverkar inte rätten för en säkerställd borgenär att ta i besittning och realisera eller på annat sätt hantera tillgångar i bolaget över vilka borgenären har ett säkerhetsintresse.
(3) Trots vad som sägs i underavsnitt (1)(b) får styrelseledamöterna, efter det att den frivilliga avvecklingen har inletts, utöva sådana befogenheter som likvidatorn genom skriftligt meddelande kan ge dem tillstånd att utöva.
(4) En person som utger sig för att utöva en styrelseledamots befogenheter vid en tidpunkt då dessa befogenheter enligt underavsnitt (1) har upphört och deras
288.

Likvidatorns skyldigheter enligt denna underavdelning

(1) En likvidator som utses enligt denna del ska -
(a) ta bolagets tillgångar i besittning, skydda och realisera dem;
(b) Identifiera alla företagets borgenärer och fordringsägare;
(c) betala eller sörja för betalning av, eller för att lösa, alla bolagets fordringar, skulder, åtaganden och skyldigheter, och
(d) efter att ha gjort detta, fördela bolagets eventuella överskottstillgångar mellan medlemmarna i enlighet med deras respektive rättigheter i enlighet med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
(2) Om en anmälan eller annan handling som rör ett bolag enligt denna underavdelning ska lämnas in av ett bolag eller en likvidator som utsetts enligt denna underavdelning, får handlingen endast lämnas in av bolagets registrerade ombud.
289.

Likvidatorns befogenheter vid frivillig avveckling enligt denna underavdelning

(1) Med förbehåll för underavsnitt (2) har en likvidator som utsetts enligt denna del, för att utföra de uppgifter som ålagts honom enligt avsnitt 288, alla befogenheter i bolaget som inte är förbehållna medlemmarna enligt denna lag eller i stiftelseurkund eller stadgar, inklusive, men inte begränsat till, befogenhet att -
(a) att ta hand om bolagets tillgångar och i samband med detta registrera all egendom i bolaget i likvidatorns eller dennes företrädares namn;
b) sälja företagets tillgångar på offentlig auktion eller genom privat försäljning utan föregående meddelande;
(c) att driva in skulder och tillgångar som är skyldiga eller tillhör bolaget;
d) Låna pengar från någon person för något ändamål som underlättar bolagets likvidation och upplösning och pantsätta eller inteckna någon av bolagets tillgångar som säkerhet för ett sådant lån;
e) Förhandla och reglera företagets fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser, inklusive att ingå kompromisser eller arrangemang med borgenärer eller personer som påstår sig vara borgenärer eller som har eller påstår sig ha fordringar av något slag mot företaget;
f) att i bolagets eller likvidatorns namn och för bolagets räkning väcka eller försvara talan, stämning, åtal eller annat rättsligt förfarande, oavsett om det rör sig om civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden;
(g) anlita juridiska rådgivare, revisorer och andra rådgivare samt utse ombud;
h) att fortsätta bolagets verksamhet i enlighet med vad likvidatorn kan fastställa som nödvändigt eller i bolagets borgenärers eller medlemmars bästa intresse;
(i) att underteckna alla kontrakt, avtal eller andra instrument i bolagets namn och för bolagets räkning eller i likvidatorns namn;
(j) att göra inbetalningar av kapital;
k) att i enlighet med denna del göra en betalning eller fördelning i pengar eller annan egendom eller delvis i båda, och
(l) att göra och utföra alla andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att avveckla bolagets angelägenheter och fördela dess tillgångar.
(2) Underavsnitt (1) gäller med förbehåll för -
a) ett beslut av domstolen om likvidation av företaget
bolaget eller likvidatorns befogenheter, och
b) En säkerställd borgenärs rättigheter i förhållande till alla tillgångar i bolaget som borgenären har en säkerhetsrätt på.
(3) Trots vad som sägs i underavsnitt (1) h får en likvidator inte utan domstolens tillstånd bedriva verksamhet i ett företag som ofrivilligt avvecklas under en period på mer än två år.
(4) Om mer än en likvidator utses, får varje befogenhet som härmed ges utövas -
a) av en eller flera av dem, enligt vad som kan fastställas vid tidpunkten för deras utnämning, eller
b) om ett sådant beslut inte kan fattas, av ett antal som inte är mindre än två.
290.

Vakans i likvidatorns tjänst enligt denna underavdelning

(1) Om det uppstår en vakans i likvidatorns ämbete enligt denna del, oavsett om det beror på likvidatorns död, avgång eller avsättning, såvida inte minst en likvidator kvarstår i ämbetet, ska en lämplig person utses till ersättningslikvidator genom ett ordinarie beslut.
(2) En person som utses till likvidator enligt detta avsnitt ska -
(a) inom 14 dagar efter utnämningen lämna in ett meddelande om utnämning i godkänd form till registratorn, och
b) inom 30 dagar efter utnämningen offentliggöra ett meddelande om utnämningen genom publicering i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna,
291.

Likvidatorns avgång enligt denna underavdelning

(1) En likvidator enligt denna underavdelning får endast avgå i enlighet med detta avsnitt.
(2) Med förbehåll för punkt (4) ska likvidatorn minst 14 dagar i förväg meddela varje bolagsman och styrelseledamot i bolaget om sin avsikt att avgå.
(3) Meddelandet om avsikt att avgå ska åtföljas av en sammanfattning av räkenskaperna för den frivilliga likvidationen och en rapport om likvidatorns genomförande av den frivilliga likvidationen.
(4) Bolagets styrelseledamöter och medlemmar kan besluta att acceptera mindre än 14 dagars uppsägningstid för likvidatorns avgång.
(5) Vid utgången av den uppsägningstid som anges i uppsägningen, eller en sådan kortare uppsägningstid som kan godtas av medlemmarna och styrelseledamöterna enligt underavsnitt (4), får likvidatorn skicka ett meddelande om sin avgång till varje medlem och styrelseledamot i bolaget.
(6) Om en likvidator avgår ska han lämna in ett meddelande om sin avgång till registratorn och hans avgång träder i kraft från och med dagen för inlämningen.
(7) När registratorn tar emot ett meddelande om avgång som lämnats in av en likvidator enligt underavsnitt (6) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av meddelandet om avgång till bolagets registrerade ombud.
292.

Avsättande av likvidator enligt denna underavdelning

(1) En likvidator enligt denna underavdelning kan endast avsättas från sitt uppdrag genom-
a) genom ett beslut av bolagets medlemmar, eller
b) ett beslut av domstolen i enlighet med detta avsnitt.
(2) Domstolen kan, på begäran av en person som anges i underavsnitt (3), avsätta ett företags likvidator från sitt uppdrag om -
(a) likvidatorn -
i) inte var berättigad att utses eller är inte berättigad att agera som likvidator för bolaget, eller
ii) underlåter att följa domstolens anvisningar eller beslut om bolagets frivilliga avveckling, eller
b) domstolen har rimliga skäl att tro att -
(i) Likvidatorns genomförande av den frivilliga likvidationen ligger under den standard som kan förväntas av en rimligt kompetent likvidator;
ii) likvidatorn har ett intresse som står i konflikt med hans roll som likvidator, eller
(iii) av någon annan anledning bör han avsättas som likvidator.
(3) En ansökan till domstolen om att avsätta en likvidator kan göras
a) en styrelseledamot, medlem eller borgenär i bolaget, eller
b) med domstolens tillstånd, varje annan berörd part.
(4) Domstolen får kräva att en sökande ställer säkerhet för de kostnader som likvidatorn har för ansökan.
(5) Vid prövning av en ansökan enligt detta avsnitt får domstolen fatta sådana interimistiska eller andra beslut som den anser lämpliga, inklusive utnämning av en likvidator som ersätter den likvidator som avsätts genom beslutet.
(6) Om en likvidator avsätts från sitt uppdrag genom ett domstolsbeslut eller genom ett beslut av medlemmarna, ska bolaget till registratorn lämna in en kopia av beslutet eller en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet, beroende på vad som är tillämpligt.
(7) När registratorn tar emot ett beslut om kopia eller en kopia eller ett utdragsbeslut enligt underavsnitt (6) ska registratorn genast skicka en kopia av detta till bolagets registrerade ombud.
293.

Upphävande av frivillig avveckling

(1) Vid en frivillig likvidation som påbörjats enligt denna del och med förbehåll för underavsnitt (3) får ett bolag, innan ett meddelande om att likvidationen är avslutad enligt avsnitt 297(1) lämnas in till registratorn, upphäva bolagets frivilliga likvidation genom ett ordinarie beslut.
(2) Ett bolag ska lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av det beslut som avses i underavsnitt (1) till registratorn, som ska behålla och registrera det i registret.
(3) Ett upphävande av en frivillig likvidation enligt underavsnitt (1) har endast verkan från den dag då den bestyrkta kopia eller det utdrag av beslutet som avses i underavsnitt (1) registreras av registratorn.
(4) Inom 40 dagar omedelbart efter den dag då det beslut som avses i underavsnitt (1) har lämnats in till registratorn, ska bolaget se till att ett meddelande om att bolaget har upphävt sin avsikt att frivilligt likvideras och upplösas publiceras i -
a) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(5) Ett företag som bryter mot underavsnitt (4) ska vara skyldigt att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(6) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (4) ska vara skyldig att betala en straffavgift på US$25 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
294.

Domstolens avslutande av frivillig likvidation

(1) Domstolen får när som helst efter det att en likvidator har utsetts enligt denna underavdelning utfärda ett beslut om att avsluta den frivilliga likvidationen om den anser att det vore rättvist och skäligt att göra det.
(2) En ansökan enligt punkt (1) får göras av likvidatorn eller av en styrelseledamot, medlem eller borgenär i bolaget.
(3) Innan domstolen fattar ett beslut enligt underavsnitt (2) får den begära att likvidatorn lämnar in en rapport med avseende på alla frågor som är relevanta för ansökan.
(4) Ett föreläggande enligt underavsnitt (1) får göras med förbehåll för sådana villkor som domstolen anser lämpliga, och vid utfärdandet av föreläggandet eller när som helst därefter får domstolen ge sådana kompletterande anvisningar eller utfärda sådana andra förelägganden som den anser lämpliga i samband med att den frivilliga avvecklingen avslutas.
(5) Om domstolen utfärdar ett beslut enligt underavsnitt (1) upphör företaget att vara i frivillig avveckling och likvidatorn upphör att inneha sitt ämbete från och med dagen för beslutet eller ett senare datum som kan anges i beslutet.
(6) När domstolen utfärdar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska sökanden lämna in en kopia av beslutet till registratorn.
(7) När registratorn tar emot en beställning om kopia enligt underavsnitt (6) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av beställningen till företagets registrerade ombud.
295.

Befogenhet att ansöka om anvisningar hos domstolen

En likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett företag som är eller ska avvecklas frivilligt enligt denna del får ansöka till domstolen om anvisningar om någon aspekt av avvecklingen, och efter en sådan ansökan får domstolen fatta sådana beslut som den anser lämpliga.
296.

Delårsrapport om genomförandet av avvecklingen

(1) Vid utgången av ett år från och med den dag då en frivillig likvidation inleddes och vid utgången av varje år därefter ska likvidatorn, om likvidationen inte är avslutad, antingen -
a) skriftligen cirkulera till alla medlemmar, eller
b) sammankalla en bolagsstämma för bolagets medlemmar, vid vilken likvidatorn ska lägga fram ett förslag för stämman,
en redogörelse för sina handlingar och sitt handlande samt för hur likvidationen har skötts under det föregående året.
(2) Likvidatorn får kalla till bolagsstämma i bolaget vid vilken annan tidpunkt som helst.
297.

Upplösning

(1) När en frivillig avveckling enligt denna underavdelning har slutförts ska bolaget, tillsammans med den tillämpliga avgift som anges i del 2 i den andra bilagan, till registratorn lämna in ett meddelande från bolagets likvidator i den godkända formen om att bolagets frivilliga avveckling enligt denna underavdelning har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att likvidatorns meddelande som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) När registratorn tar emot ett meddelande från en likvidator som har lämnats in enligt underavsnitt (1) ska registratorn-.
a) stryka bolagets namn ur registret, och
b) utfärda ett upplösningsbevis i den godkända formen som intygar att bolaget har upplösts.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) gäller bolagets upplösning från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett upplösningsbevis enligt punkt (3) ska registratorn se till att ett meddelande om att bolaget har strukits ur registret och upplösts publiceras i Gazette.

Del III - Frivillig avveckling av insolventa företag

298.

Tillämpning av denna del

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna underavdelning får ett bolag frivilligt avvecklas enligt denna underavdelning om det är insolvent.
299.

Innebörd av - insolvent

Vid tillämpningen av denna underavdelning och underavdelning IV (obligatorisk
Winding Up by Court), är ett företag insolvent om -
(a) värdet av dess skulder överstiger eller kommer att överstiga dess tillgångar, eller
(b) den är eller kommer att vara oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning.
300.

När ett företag konstateras vara insolvent

(1) Om likvidatorn för ett företag i frivillig likvidation enligt del II (Voluntary Winding Up of Solvent Company) vid någon tidpunkt anser att företaget är insolvent, ska han hädanefter -
a) upphöra med den frivilliga avvecklingen enligt kapitel II, och
b) lämna ett skriftligt meddelande om detta till varje delägare och känd borgenär i bolaget.
(2) En likvidator som bryter mot underavsnitt (1) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
301.

Inledande av frivillig avveckling av insolventa företag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får ett bolag avvecklas frivilligt enligt denna underavdelning om bolaget fattar ett särskilt beslut om att det ska avvecklas frivilligt.
(2) Ett beslut om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) får inte antas om inte -
(a) resolutionen -
(i) utser en likvidator eller två eller flera gemensamma likvidatorer för att avveckla bolagets angelägenheter och för att realisera och fördela dess tillgångar;
ii) anger att bolaget är insolvent i enlighet med denna underavdelning och att bolagets styrelseledamöter har lämnat en insolvensförklaring till bolagets delägare enligt punkt b, och
iii) anger att den föreslagna frivilliga avvecklingen omfattas av denna underavdelning, och
b) bolagets styrelseledamöter har lämnat bolagets
Medlemmar med en insolvensförklaring -
(i) en uppgift om att bolaget är insolvent, och
(ii) ange företagets tillgångar och skulder per det senaste praktiska datumet före upprättandet av uttalandet.
(3) En likvidator får inte utses genom en resolution som antagits enligt detta avsnitt om -
a) En likvidator för bolaget har utsetts av domstolen;
b) en ansökan har gjorts till domstolen om att utse en likvidator för bolaget och ansökan har inte avslagits, eller
c) Den person som ska utses till likvidator har inte samtyckt till att bli utsedd.
(4) Ett beslut enligt detta avsnitt är ogiltigt och saknar verkan om -
a) i strid med punkt 2 inte utser någon likvidator, eller
(b) den utser en person till likvidator under de omständigheter som avses i underavsnitt (3) eller i strid med avsnitt 284 (Behörighet att vara likvidator).
(5) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt, börjar en frivillig avveckling enligt denna underavdelning när det särskilda beslutet om frivillig avveckling enligt underavsnitt (1) antas.
302.

Tillämpning av vissa bestämmelser i underavdelning II på denna underavdelning

Följande avsnitt i underavdelning II ska gälla i tillämpliga delar för en likvidator som utses enligt denna underavdelning -
(a) avsnitt 284 (behörighet att vara likvidator);
b) avsnitt 287 (verkan av att en frivillig likvidation inleds);
c) avsnitt 288 (likvidatorns skyldigheter), d) avsnitt 289 (likvidatorns befogenheter);
e) avsnitt 290 (Vakans i likvidatorns tjänst), f) avsnitt 291 (Likvidatorns avgång);
g) avsnitt 292 (Avsättning av likvidator), med undantag för att orden -medlemmarnas beslut i avsnitt 292(1)(a) ska anses ha utelämnats och ersatts med orden -borgenärernas beslut ;
h) avsnitt 293 (Återkallande av frivillig likvidation), med undantag för att orden -ordinarie i avsnitt 293(1)(a) skall anses ha utelämnats och ersättas med orden -borgenärernas resolution ;
i) avsnitt 294 (domstolens upphörande av frivillig likvidation), och
j) avsnitt 295 (befogenhet att ansöka om anvisningar till domstolen).
303.

Inlämning till registratorn

(1) Inom 21 dagar från dagen för antagandet av ett särskilt beslut om frivillig likvidation av ett bolag enligt denna del ska bolaget till registratorn lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av beslutet om frivillig likvidation, tillsammans med den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan.
(2) Bolaget ska se till att den bestyrkta kopian eller utdraget av det beslut om frivillig likvidation som avses i underavsnitt (1)
(a) bestyrkt som en riktig kopia av bolagets registrerade ombud, och
(b) som har lämnats in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) Överträdelse av underavsnitt (1) ska leda till att följande blir ogiltigt och saknar verkan
(a) den särskilda resolutionen om frivillig avveckling, och
b) utnämning av en eller flera likvidatorer.
304.

Meddelande om frivillig avveckling

Likvidatorn i ett bolag skall inom 40 dagar efter det att den frivilliga likvidationen enligt denna del har inletts, genom offentliggörande i -
a) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
305.

Likvidatorn kallar till första borgenärsmöte

(1) Ett företags likvidator skall, så snart som det är praktiskt möjligt efter det att han har utsetts enligt denna del, sammankalla ett möte med företagets borgenärer (i detta avsnitt kallat det första borgenärsmötet) genom att, minst 14 dagar före den dag då mötet skall hållas, -
(a) skicka en kallelse till varje borgenär, och
b) annonsering av mötet i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(2) Före dagen för det första borgenärsmötet ska likvidatorn på begäran av en borgenär förse denne med -
(a) en förteckning över bolagets borgenärer som likvidatorn känner till, och
b) Sådan annan information om bolagets angelägenheter som borgenären rimligen kan begära och som likvidatorn rimligen kan tillhandahålla.
(3) Likvidatorn ska närvara vid det första borgenärsmötet och, om han utses av medlemmarna, ska han rapportera till mötet om hur han har utövat sina befogenheter sedan han utsågs.
(4) Vid det första borgenärsmötet får borgenärerna -
a) i fråga om en likvidator som utsetts av medlemmarna, utse en annan likvidator i hans ställe, eller
b) utse en borgenärskommitté.
(5) Överträdelse av underavsnitten (1), (2) eller (3) utgör ett brott och likvidatorn kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
306.

Borgenärernas granskning av konkursförvaltarens räkenskaper

(1) I en likvidation enligt denna del, när likvidatorn har
realiserade bolagets tillgångar ska han omfattas av denna paragraf -
(a) anordna ett borgenärsmöte i syfte att granska och verifiera årsredovisningen och borgenärernas fordringar och preferenser, och
(b) fastställa en dag för fördelningen av bolagets tillgångar.
(2) När det gäller ett borgenärsmöte enligt underavsnitt (1)(a) ska bolagets likvidator minst 14 dagar före den dag då mötet ska hållas -
(3) När det gäller en föreslagen utdelning enligt underavsnitt (1)(b) ska bolagets likvidator minst 14 dagar före den dag då utdelningen ska ske -
(a) skicka ett meddelande om utdelningen till varje borgenär, och
b) meddela om utdelningen genom att annonsera den i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(4) En delägare i bolaget ska ha rätt att närvara vid det möte som avses i underavsnitt (1)(a).
(5) Med förbehåll för underavsnitten (2) (3), (6) och (7) ska likvidatorn, efter att ha hållit det möte som avses i underavsnitt (1) (a), fördela den del av bolagets tillgångar som han anser lämplig i förhållande till varje fordran.
(6) Underavsnitt (5) påverkar inte rätten för en likvidator, styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag att ansöka till domstolen om anvisningar om någon aspekt av avvecklingen, inklusive i förhållande till en borgenärs fordran.
(7) Om det finns en pågående ansökan till domstolen i samband med någon aspekt av likvidationen, inklusive i samband med en borgenärs fordran, får likvidatorn inte betala eller fullgöra bolagets skulder och förpliktelser.
a) till dess att domstolen har avgjort ansökan, eller
(b) innan dess, med skriftligt samtycke från alla borgenärer eller med domstolens tillstånd.
307.

Redovisning av avvecklingen före upplösningen.

(1) Så snart bolagets angelägenheter är helt avvecklade enligt denna underavdelning ska likvidatorn upprätta eller låta upprätta en skriftlig redogörelse för avvecklingen och likvidatorns åtgärder och transaktioner, inklusive uppgifter om utbetalda eller erhållna belopp och om förfogande över bolagets egendom.
(2) Likvidatorn ska tillhandahålla en kopia av sin redovisning enligt underavsnitt (1) till bolagets medlemmar.
308.

Upplösning

(1) När en frivillig avveckling enligt denna underavdelning har slutförts och bolagets likvidator har uppfyllt avsnitt 307, ska bolaget till registratorn lämna in ett meddelande från bolagets likvidator i den godkända formen, tillsammans med den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan, om att avsnitt 307 har uppfyllts och att bolagets frivilliga avveckling enligt denna underavdelning har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att likvidatorns meddelande som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) När registratorn tar emot ett meddelande från en likvidator enligt underavsnitt (1) ska han eller hon -
a) stryka företaget ur registret, och
b) utfärda ett upplösningsbevis i den godkända formen som intygar att bolaget har upplösts.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) gäller bolagets upplösning från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett upplösningsbevis enligt punkt (3) ska registratorn se till att ett meddelande om att bolaget har strukits ur registret och upplösts publiceras i Gazette.

Underavdelning IV - Tvångsavveckling av domstol

309.

Ansökan om tvångslikvidation

(1) Om någon av de omständigheter som anges i avsnitt 310 gäller för ett bolag, kan en ansökan om tvångslikvidation av bolaget göras till domstolen av bolaget, av en styrelseledamot, medlem, borgenär eller likvidator i bolaget eller av någon annan berörd part.
(2) Ett beslut som domstolen fattar på en ansökan enligt underavsnitt (1) verkar till förmån för alla bolagets borgenärer på samma sätt som om ansökan hade lämnats in av dem.
310.

Omständigheter under vilka domstolen kan avveckla företaget

Ett företag kan avvecklas av domstolen om -
a) Bolaget har genom ett särskilt beslut beslutat att bolaget ska avvecklas av domstolen;
b) bolaget inte inleder sin verksamhet inom ett år från och med dagen för bolagets bildande;
c) Företaget avbryter sin verksamhet under ett helt år;
(d) bolaget har inga delägare (förutom bolaget självt om det innehar egna aktier som egna aktier);
e) bolaget är insolvent i den mening som avses i § 299;
f) bolaget har underlåtit att följa en uppmaning från registratorn enligt § 31 att ändra sitt namn, eller
g) Domstolen anser att det är rättvist och skäligt att bolaget ska avvecklas.
311.

Myndigheten kan höras i samband med en ansökan om likvidation

(1) En ansökan om ett beslut om tvångslikvidation av ett företag som avses i underavsnitt (2) får inte prövas om inte en kopia av ansökan har delgivits myndigheten minst sju dagar (eller en annan period som domstolen efter eget gottfinnande kan bestämma) före dagen för prövningen av ansökan.
(2) De företag som nämns i punkt (1) är -
a) Ett företag som bedriver verksamhet som en värdepappersfond enligt lagen om värdepappersfonder och hedgefonder;
b) ett företag med skyddad cell, och
c) Företag av någon annan klass eller beskrivning som myndigheten föreskriver för tillämpningen av denna sektion.
(3) Vid behandlingen av ansökan får myndigheten göra framställningar till domstolen som domstolen ska beakta när den beslutar om den ska utöva sina befogenheter enligt denna del eller inte och på vilket sätt den ska göra det.
312.

Grunder på vilka registratorn, myndigheten eller ministern kan göra en ansökan om likvidation

(1) Ett företag får avvecklas av domstolen om domstolen anser att det är önskvärt att företaget avvecklas för att skydda allmänheten eller Seychellernas anseende.
(2) En ansökan enligt underavsnitt (1) om tvångslikvidation av ett företag får endast göras till domstolen av registratorn, myndigheten eller ministern.
(3) Ett beslut som domstolen fattar på en ansökan enligt underavsnitt (1) verkar till förmån för alla bolagets borgenärer på samma sätt som om ansökan hade lämnats in av dem.
(4) Detta avsnitt är ett tillägg till och avviker inte från övriga bestämmelser i denna del och andra lagbestämmelser om likvidation.
313.

Befogenhet att avbryta förfarandet och utse en provisorisk likvidator

När en ansökan om tvångslikvidation av ett bolag görs eller när som helst därefter kan en borgenär i bolaget ansöka till domstolen om ett föreläggande om -
(a) att, på de villkor som domstolen anser lämpliga, förbjuda en talan eller ett förfarande som pågår mot bolaget;
b) utse en provisorisk likvidator som ska fastställa bolagets tillgångar och skulder, sköta dess angelägenheter och utföra alla handlingar som domstolen godkänner.
314.

Domstolens befogenheter vid prövning av ansökan

Vid prövning av en ansökan om tvångslikvidation av ett bolag får domstolen bifalla ansökan på de villkor som den anser lämpliga, avslå ansökan eller fatta andra beslut som den anser lämpliga.
315.

Utnämning av likvidator vid tvångslikvidation

(1) När domstolen utfärdar ett beslut om tvångslikvidation ska den utse en likvidator som den anser lämplig, vilken kan vara en likvidator som utsetts av sökanden.
(2) Domstolen får, vare sig före eller efter det att en person har utsetts till likvidator, besluta att pengar som denne tar emot ska betalas in på ett konto som domstolen anger.
(3) Om inte annat följer av villkoren för likvidatorns utnämning ska en likvidator som utsetts av domstolen -
(a) ta bolagets tillgångar i besittning, skydda och realisera dem;
(b) Identifiera alla företagets borgenärer och fordringsägare;
(c) betala eller sörja för betalning av, eller för att lösa, alla bolagets fordringar, skulder, åtaganden och skyldigheter, och
(d) efter att ha gjort detta, fördela bolagets eventuella överskottstillgångar mellan medlemmarna i enlighet med deras respektive rättigheter i enlighet med bolagets stiftelseurkund och bolagsordning.
(4) När ett meddelande eller annan handling enligt denna del ska lämnas in av en likvidator, om likvidatorn inte är bosatt i Seychellerna, får handlingen endast lämnas in av-
a) en person som har tillstånd att tillhandahålla internationella företagstjänster enligt lagen om tillhandahållare av internationella företagstjänster (Cap 275), eller
b) en jurist i Seychellerna som agerar på likvidatorns vägnar.
316.

Likvidatorns ersättning

Arvodena för en likvidator som utses av domstolen ska fastställas av domstolen.
317.

Inlämning till registratorn

(1) Inom 21 dagar efter den dag då ett beslut om tvångslikvidation har fattats av domstolen enligt denna underavdelning, ska bolaget till registratorn lämna in en kopia av beslutet om tvångslikvidation tillsammans med den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan.
(2) Bolaget ska se till att kopian av det beslut om tvångslikvidation som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
318.

Meddelande om tvångslikvidation

Likvidatorn för ett bolag som är under tvångslikvidation ska inom 40 dagar efter beslutet om tvångslikvidation offentliggöra ett meddelande om att han utsetts till likvidator och att bolaget är under tvångslikvidation.
a) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
b) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
319.

Likvidatorn kallar till första borgenärsmöte

(1) Ett företags likvidator skall, så snart som det är praktiskt möjligt efter det att han har utsetts enligt denna del, sammankalla ett möte med företagets borgenärer (i detta avsnitt kallat det första borgenärsmötet) genom att, minst 14 dagar före den dag då mötet skall hållas, -
(a) skicka en kallelse till varje borgenär, och
b) annonsering av mötet i
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(2) Före dagen för det första borgenärsmötet ska likvidatorn på begäran av en borgenär förse denne med -
(a) en förteckning över bolagets borgenärer som likvidatorn känner till, och
b) Sådan annan information om bolagets angelägenheter som borgenären rimligen kan begära och som likvidatorn rimligen kan tillhandahålla.
(3) Likvidatorn ska närvara vid det första borgenärsmötet och, om han utses av medlemmarna, ska han rapportera till mötet om hur han har utövat sina befogenheter sedan han utsågs.
(4) Vid det första borgenärsmötet får borgenärerna -
a) i fråga om en likvidator som utsetts av medlemmarna, utse en annan likvidator i hans ställe, eller
b) utse en borgenärskommitté.
(5) Överträdelse av underavsnitten (1), (2) eller (3) utgör ett brott och likvidatorn kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
320.

Konsekvenser av att en likvidator utses och att ett beslut om tvångslikvidation fattas

(1) Med förbehåll för punkt (2) ska, med verkan från och med utnämningen av en likvidator i en tvångslikvidation av ett företag, -
a) likvidatorn har vårdnad och kontroll över bolagets tillgångar, och
b) Bolagets styrelseledamöter kvarstår i tjänst men upphör att ha befogenheter, funktioner eller skyldigheter, utom i den utsträckning som likvidatorn eller domstolen godkänner att de fortsätter att vara verksamma.
(2) Underavsnitt (1)(a) påverkar inte rätten för en säkerställd borgenär att ta i besittning och realisera eller på annat sätt hantera tillgångar i bolaget över vilka borgenären har ett säkerhetsintresse.
(3) En person som utger sig för att utöva en styrelseledamots befogenheter vid en tidpunkt då dessa befogenheter enligt underavsnitt (1) har upphört och utövandet av dem inte har godkänts av likvidatorn eller domstolen, begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $10 000 US-dollar.
(4) När ett beslut om tvångsavveckling har fattats ska bolaget upphöra med sin verksamhet, utom i den utsträckning som kan vara ändamålsenlig för en gynnsam avveckling av bolaget.
(5) Med förbehåll för underavsnitt (4) ska bolagets bolagsstatus och befogenheter, trots allt annat i dess stiftelseurkund och stadgar, bestå till dess att bolaget upplöses.
(6) Ett företag som bryter mot underavsnitt (4) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst US$10 000.
321.

Befogenheter för en likvidator som utses av domstolen

1) Med förbehåll för vad som sägs i underavsnitt (2) ska en likvidator som utses av domstolen ha följande befogenheter -
(a) att ta hand om bolagets tillgångar och i samband med detta registrera all egendom i bolaget i likvidatorns eller dennes företrädares namn;
b) sälja företagets tillgångar på offentlig auktion eller genom privat försäljning utan föregående meddelande;
(c) att driva in skulder och tillgångar som är skyldiga eller tillhör bolaget;
d) Låna pengar från någon person för något ändamål som underlättar bolagets likvidation och upplösning och pantsätta eller inteckna någon av bolagets tillgångar som säkerhet för ett sådant lån;
e) Förhandla och reglera företagets fordringar, skulder, ansvar eller förpliktelser, inklusive att ingå kompromisser eller arrangemang med borgenärer eller personer som påstår sig vara borgenärer eller som har eller påstår sig ha fordringar av något slag mot företaget;
f) att i bolagets eller likvidatorns namn och för bolagets räkning väcka eller försvara talan, stämning, åtal eller annat rättsligt förfarande, oavsett om det rör sig om civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden;
(g) anlita juridiska rådgivare, revisorer och andra rådgivare samt utse ombud;
h) att fortsätta bolagets verksamhet i enlighet med vad likvidatorn kan fastställa som nödvändigt eller i bolagets borgenärers eller medlemmars bästa intresse;
(i) att underteckna alla kontrakt, avtal eller andra instrument i bolagets namn och för bolagets räkning eller i likvidatorns namn;
(j) att göra inbetalningar av kapital;
k) att betala eventuella borgenärer i enlighet med bestämmelserna i denna del;
l) göra och utföra alla andra åtgärder som kan vara nödvändiga för att avveckla bolagets angelägenheter och fördela dess tillgångar, och
(m) att göra alla andra handlingar som domstolen godkänner.
(2) Underavsnitt (1) gäller med förbehåll för -
a) ett domstolsbeslut om likvidatorns befogenheter, inklusive ett beslut som kräver att likvidatorn ska inhämta domstolens godkännande innan han eller hon utövar en viss befogenhet, och
b) Rättigheterna för en säker borgenär i förhållande till bolagets tillgångar som borgenären har ett säkerhetsintresse i.
322.

Likvidatorns avgång, avsättning eller dödsfall

(1) Vid en tvångsavveckling -
(a) en likvidator kan avgå från sitt uppdrag eller kan avsättas av domstolen, och
b) Om det uppstår en vakans i likvidatorns ämbete på grund av avgång, avsättning eller dödsfall, får domstolen tillsätta vakansen.
(2) När domstolen fattar ett beslut enligt underavsnitt (1) ska sökanden lämna in en kopia av beslutet till justitiesekreteraren.
(3) När registratorn tar emot en beställning om kopia enligt underavsnitt (2) ska registratorn omedelbart skicka en kopia av beställningen till bolagets registrerade ombud.
323.

Borgenärernas granskning av konkursförvaltarens räkenskaper

(1) Vid en tvångslikvidation, när likvidatorn har förverkligat
bolagets tillgångar han ska omfattas av detta avsnitt -
(a) anordna ett borgenärsmöte i syfte att granska och verifiera årsredovisningen och borgenärernas fordringar och preferenser, och
(b) fastställa en dag för fördelningen av bolagets tillgångar.
(2) När det gäller ett borgenärsmöte enligt underavsnitt (1)(a) ska bolagets likvidator minst 14 dagar före den dag då mötet ska hållas -
(a) skicka en kallelse till varje borgenär, och
b) kalla till mötet genom att annonsera det i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(3) När det gäller en föreslagen utdelning enligt underavsnitt (1)(b) ska bolagets likvidator minst 14 dagar före den dag då utdelningen ska ske -
(a) skicka ett meddelande om utdelningen till varje borgenär, och
b) meddela om utdelningen genom att annonsera den i -
i) Gazette eller en tidning som publiceras och har daglig spridning i Seychellerna, och granskning av konkursförvaltarens räkenskaper av borgenärer.
ii) om företaget inte har något huvudkontor utanför Seychellerna, en tidning som publiceras och cirkulerar på den plats där företaget har sitt huvudkontor utanför Seychellerna.
(4) En delägare i bolaget ska ha rätt att närvara vid det möte som avses i underavsnitt (1)(a).
(5) Med förbehåll för underavsnitten (2) (3), (6) och (7) ska likvidatorn, efter att ha hållit det möte som avses i underavsnitt (1) (a), fördela den del av bolagets tillgångar som han anser lämplig i förhållande till varje fordran.
(6) Underavsnitt (5) påverkar inte rätten för en likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag att ansöka till domstolen om anvisningar om någon aspekt av avvecklingen, inklusive i förhållande till en borgenärs fordran.
(7) Om det finns en pågående ansökan till domstolen i samband med någon aspekt av likvidationen, inklusive i samband med en borgenärs fordran, får likvidatorn inte betala eller fullgöra bolagets skulder och förpliktelser.
a) till dess att domstolen har avgjort ansökan, eller
(b) innan dess, med skriftligt samtycke från alla borgenärer eller med domstolens tillstånd.
324.

Befogenhet att ansöka om anvisningar hos domstolen

En likvidator eller en styrelseledamot, medlem eller borgenär i ett bolag som är eller ska tvångsavvecklas får ansöka till domstolen om anvisningar om någon aspekt av avvecklingen, och efter en sådan ansökan får domstolen fatta sådana beslut som den anser lämpliga.
325.

Redovisning av den obligatoriska avvecklingen före upplösningen

(1) Så snart bolagets angelägenheter är helt avvecklade ska likvidatorn utarbeta eller låta utarbeta en skriftlig redogörelse för likvidationen, med uppgifter om hur likvidationen har genomförts och om likvidatorns åtgärder och transaktioner, inklusive hur bolagets egendom har avyttrats.
(2) Likvidatorn ska tillhandahålla en kopia av den redovisning som avses i underavsnitt (1) till -
a) domstolen, och
b) bolagets medlemmar.
(3) Den kopia av redovisningen som lämnas till domstolen enligt underavsnitt (2) ska inte vara tillgänglig för allmänheten.
326.

Upplösning

(1) När en likvidation enligt denna underavdelning har slutförts och bolagets likvidator har uppfyllt avsnitt 325, ska bolaget till registratorn, tillsammans med den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan, lämna in ett meddelande från bolagets likvidator i den godkända formen om att avsnitt 325 har uppfyllts och att bolagets tvångslikvidation har slutförts.
(2) Bolaget ska se till att likvidatorns meddelande som avses i underavsnitt (1) lämnas in till registratorn av bolagets registrerade ombud.
(3) Efter att ha mottagit ett meddelande från en likvidator enligt underavsnitt (1) ska
Registratorn ska -
a) stryka företaget ur registret, och
b) utfärda ett upplösningsbevis i den godkända formen som intygar att bolaget har upplösts.
(4) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning enligt underavsnitt (3) gäller bolagets upplösning från och med dagen för utfärdandet av intyget.
(5) Omedelbart efter det att registratorn utfärdat ett upplösningsbevis enligt punkt (3) ska registratorn se till att ett meddelande om att bolaget har strukits ur registret och upplösts publiceras i Gazette.

Underavdelning V - Allmänna bestämmelser som är tillämpliga vid avveckling

327.

Tolkning

Vid tillämpningen av denna del -
(a) -avgift: enligt definitionen i avsnitt 176;
b) -privilegium: ett privilegium i enlighet med artiklarna 2102 eller 2103 i lagen om Seychellernas civilrätt (Civil Code of Seychelles Act);
c) en säker borgenär är en borgenär i ett företag som -
(i) har en belastning på någon av bolagets tillgångar;
eller .
(ii) har rätt till ett privilegium över någon av bolagets tillgångar;
(d) -säkrade tillgångar , med avseende på ett privilegium för en panthavare, tillgångar som omfattas av panträtten eller privilegiet.
328.

Likvidatorn ska kalla till möten med borgenärer

(1) Likvidatorn ska sammankalla ett möte med borgenärerna i ett bolag i likvidation om -
a) Bolagets borgenärer begär stämma i enlighet med punkt 2, eller
(b) domstolen har gett honom en order om att göra det.
(2) Ett borgenärsmöte kan skriftligen begäras av minst tio procent av värdet av bolagets borgenärer.
329.

Fördelning av företagets tillgångar

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i -
a) denna lag, inklusive, utan begränsning, avsnitten 330, 331 och 332;
b) varje avtal mellan bolaget och någon av dess borgenärer om att skulder till den borgenären ska efterordnas skulder till bolagets övriga borgenärer, och
(c) eventuella avtal mellan bolaget och dess borgenärer om kvittning, ska bolagets tillgångar i en likvidation realiseras och användas för att
fullgörandet av företagets skulder och skulder på aparipassu-basis.
(2) Bolagets eventuella överskottstillgångar ska därefter fördelas (om inte stiftelseurkunden eller bolagsordningen föreskriver något annat) mellan medlemmarna i enlighet med deras respektive rättigheter och intressen i bolaget.
330.

Kostnader för avveckling

Alla kostnader, avgifter och utgifter som uppkommit i samband med likvidationen av ett bolag, inklusive likvidatorns ersättning, ska betalas från bolagets tillgångar och har företräde framför alla andra fordringar.
331.

Säkerställda fordringsägare

(1) En säkerställd borgenär har en säkerhetsrätt i säkrade tillgångar.
(2) Om inte annat följer av underavsnitten (3) och (4) ska, när ett företag avvecklas eller blir insolvent, det belopp som tillkommer en säker borgenär betalas från de säkrade tillgångarna eller från intäkterna från försäljningen av dessa, med företräde framför alla andra fordringar.
(3) Prioritet mellan säkrade borgenärer med säkerhet i samma säkrade tillgångar ska fastställas i enlighet med 184, 185 och 186 §§.
(4) När de säkrade tillgångarna, över vilka en säker borgenär har en säkerhetsrätt, har uttömts men de skulder som bolaget har till den säkrade borgenären inte har betalats och fullgjorts i sin helhet, blir den säkrade borgenären en osäker borgenär och har samma rang som andra osäkra borgenärer.
(5) Vid likvidation av ett företag ska alla privilegier enligt artikel 2101 i lagen om Seychellernas civillag anses vara ogiltiga, och en borgenär som gör anspråk på sådana rättigheter ska anses vara en osäker borgenär.
332.

Förmånsbetalningar

(1) I detta avsnitt avses med relevant datum -
a) för ett bolag som har beslutats om tvångslikvidation och som inte tidigare har påbörjat en frivillig likvidation, datumet för beslutet om likvidation, och
(b) i alla andra fall, den dag då likvidationen inleddes.
(2) Om inte annat följer av artiklarna 330 och 331 och underavsnitt (3), ska vid likvidation av ett företag följande skulder betalas i första hand före alla andra skulder
(a) all skatt, alla avgifter eller straffavgifter (om sådana finns) som företaget ska betala till registratorn eller myndigheten enligt denna lag och som har förfallit till betalning inom tolv månader före den relevanta dagen, och
(b) alla löner, arvoden och andra ersättningar till alla anställda i bolaget, upp till högst $6 000 US per anställd, för tjänster som utförts för bolaget under tre månader före den relevanta dagen, förutsatt att en anställd som är skyldig ett belopp som överstiger $6 000 US kan kräva det överskjutande beloppet som en oprioriterad fordran tillsammans med andra oprioriterade osäkra fordringsägare i bolaget.
(3) De skulder som avses i underavsnitt (2) ska -
(a) ha samma rang sinsemellan och betalas i sin helhet, såvida inte tillgångarna inte räcker till för att betala dem, i vilket fall de ska upphöra att gälla i lika stor utsträckning, och
(b) i den mån bolagets tillgångar som är tillgängliga för betalning av allmänna borgenärer inte räcker till för att betala dem, ha företräde framför fordringar från innehavare av skuldebrev enligt någon flytande panträtt som bolaget har skapat, och betalas i enlighet med detta från all egendom som ingår i eller är föremål för denna panträtt.
(4) Med förbehåll för att sådana belopp som kan vara nödvändiga för kostnaderna och utgifterna för avvecklingen behålls, ska de skulder som avses i underavsnitt (1) hädanefter vara betalda i den mån tillgångarna är tillräckliga för att betala dem.
(5) Om någon betalning på grund av lön eller andra ersättningar har gjorts till en anställd i ett företag av pengar som förskjutits av någon person för detta ändamål, ska den personen vid en likvidation ha rätt till prioritet i fråga om de pengar som förskjutits och betalats upp till det belopp med vilket den summa för vilken den anställde skulle ha varit berättigad till prioritet vid likvidationen har minskats på grund av att betalningen har gjorts.
333.

Inga aktieöverlåtelser efter det att likvidationen har inletts

Varje överlåtelse av ett bolags aktier som görs efter det att en likvidation har inletts, utom en överlåtelse som görs till eller med likvidatorns godkännande, är ogiltig.
334.

Bolaget ska underrättas om ansökan om likvidation

Domstolen får inte pröva en ansökan om likvidation av ett bolag enligt denna lag om den inte är övertygad om att bolaget har underrättats om datum, tid och plats för prövning av ansökan.
335.

Förhör bakom stängda dörrar

En ansökan till domstolen enligt denna del och alla efterföljande förfaranden, inklusive ansökningar om anvisningar, ska höras inom stängda dörrar om inte domstolen beslutar något annat.
336.

Bolaget får inte bedriva verksamhet när det har upplösts

(1) Omedelbart efter upplösningen av ett företag (oavsett om det sker genom frivillig likvidation, tvångslikvidation eller på annat sätt) ska företaget -
a) upphör att existera som en juridisk enhet som har bildats eller fortsätter att existera enligt denna lag, och
(b) får inte åta sig affärs- eller avtalsskulder eller -förpliktelser.
(2) En bolagsman som orsakar eller tillåter att bolaget bryter mot punkt (2)(b) är personligen ansvarig för varje skuld eller åtagande.
337.

Rättsmedel mot försumliga tjänstemän

(1) Om det under ett företags avveckling visar sig att en person som beskrivs i underavsnitt (2) -
(a) har använt eller på annat sätt missbrukat någon av följande
företagets tillgångar;
b) har blivit personligen ansvarig för någon av bolagets
skulder eller åtaganden, eller
c) på annat sätt har gjort sig skyldig till tjänstefel eller åsidosättande av förtroendeuppdrag i förhållande till bolaget, får likvidatorn eller en borgenär eller delägare i bolaget ansöka till domstolen om ett beslut enligt denna paragraf.
(2) De personer som nämns i underavsnitt (1) är -
(a) en tidigare eller nuvarande styrelseledamot i bolaget;
b) varje annan person som direkt eller indirekt är eller har varit på något sätt involverad i eller deltagit i främjandet, bildandet eller ledningen av bolaget.
(3) På en ansökan enligt underavsnitt (1) får domstolen granska den berörda personens uppförande och kan ålägga honom att -
a) att återbetala, återställa eller redovisa dessa pengar eller denna egendom;
b) att tillföra detta belopp till bolagets tillgångar;
c) att betala ränta på det belopp, med den räntesats och från och med det datum som domstolen anser lämpligt med avseende på försummelsen, antingen som ersättning eller kompensation eller på annat sätt.
338.

Otillbörliga förmåner under eller före likvidationen

(1) En borgenär, en delägare eller ett bolags likvidator får ansöka till domstolen om ett beslut enligt detta avsnitt om bolaget har gett någon person företräde vid någon tidpunkt efter inledningen av en period på sex månader omedelbart före den relevanta dagen.
(2) Vid tillämpningen av detta avsnitt -
(a) ett företag ger en person företräde om -
(i) den personen är en av bolagets borgenärer eller är borgensman eller garant för någon av bolagets skulder eller andra åtaganden, och
(ii) bolaget gör något, eller tillåter att något görs, som förbättrar den personens ställning i bolagets likvidation;
b) det relevanta datumet är den tidigaste av följande.
i) dagen för en ansökan till domstolen om tvångslikvidation av bolaget, eller
(ii) den dag då bolaget antog ett beslut av medlemmarna om frivillig likvidation av bolaget.
att -
(3) Om domstolen på en ansökan enligt punkt 1 anser att
(a) bolaget var vid tidpunkten för beviljandet av förmånsrätten, eller blev till följd av beviljandet av förmånsrätten, insolvent i den mening som avses i avsnitt 299, och
(b) bolaget påverkades när det beslutade att ge företräde av en önskan att åstadkomma den effekt som nämns i underavsnitt (2)(a)(ii), får domstolen fatta ett sådant beslut som den anser lämpligt för att återställa läget till vad det skulle ha varit om bolaget inte hade gett företräde.
(4) Utan att det påverkar det allmänna innehållet i underavsnitt (3), men med förbehåll för underavsnitt (5), får ett beslut enligt detta avsnitt -
(a) kräva att all egendom som överförs i samband med att förmånsrätten ges ska tillfalla bolaget;
b) kräva att någon egendom ska vara så pass väl tilltagen om den i någon persons händer utgör en tillämpning av antingen försäljningsintäkterna från egendom som överförts på detta sätt eller pengar som överförts på detta sätt;
(c) frigöra eller lösa (helt eller delvis) en säkerhet som företaget har ställt;
(d) kräva att någon person ska betala, med avseende på förmåner som han eller hon har fått från bolaget, sådana belopp till likvidatorn som domstolen kan bestämma;
e) föreskriva att varje borgensman eller garant vars förpliktelser gentemot någon person frigjordes, minskades eller befriades genom att förmånsrätten gavs ska omfattas av sådana nya eller återupplivade förpliktelser gentemot den personen som domstolen anser lämpliga;
f) föreskriva att säkerhet ska ställas för att fullgöra alla skyldigheter som åläggs av eller följer av beslutet;
(g) föreskriva i vilken utsträckning någon person vars egendom genom förordnandet tillfaller bolaget, eller som åläggs förpliktelser genom förordnandet, ska kunna göra anspråk i likvidationen på skulder eller andra åtaganden som uppstod genom, eller som frigjordes, minskades eller befriades genom att förmånsrätten gavs.
(5) Ett beslut enligt detta avsnitt kan påverka egendom eller ålägga skyldigheter för någon person, oavsett om denne är den person som föredraget gavs till eller inte, men får inte -
(a) skada varje intresse i egendom som förvärvats från en annan person än bolaget i god tro, för värde och utan meddelande om förekomsten av omständigheter som gör det möjligt att ansöka om ett beslut enligt detta avsnitt;
b) skada ett intresse som härrör från ett sådant intresse, eller
c) kräva att en person ska betala ett belopp till likvidatorn för en förmån som personen har mottagit vid en tidpunkt då han inte var borgenär i bolaget och som han har mottagit i god tro, mot ersättning och utan att ha fått kännedom om att det föreligger omständigheter som gör det möjligt att ansöka om ett förordnande enligt denna paragraf.
(6) Vid tillämpningen av denna paragraf i ett fall där den person som ges företräde är knuten till företaget -
a) Hänvisningen till sex månader i underavsnitt 1 ska läsas som en hänvisning till två år.
b) Företaget antas, om inte motsatsen bevisas, ha påverkats av en sådan önskan som nämns i underavsnitt (3) b när det beslutade att ge företräde.
(7) Vid tillämpningen av underavsnitt (6) är en person -kopplad till företaget vid en viss tidpunkt om företaget visste eller borde ha vetat vid den tidpunkten att-
(a) den personen hade något betydande direkt eller indirekt äganderättsligt, finansiellt eller annat intresse i eller koppling till företaget (annat än som borgenär, säkerhet eller garanti), eller
(b) en annan person hade ett sådant intresse i eller en sådan koppling till både den personen och företaget.
(8) Det faktum att något görs eller tillåts i enlighet med ett domstolsbeslut hindrar inte utan vidare att det är en förmånsrätt.
(9) Detta avsnitt påverkar inte tillämpningen av andra rättsmedel.

DEL XVIII BEDRÄGLIG OCH OTILLBÖRLIG HANDEL

339.

Bedräglig handel

Om ett företags verksamhet bedrivs med avsikt att lura borgenärer (vare sig det gäller företaget eller någon annan person) eller i bedrägligt syfte, begår varje person som medvetet deltar i verksamheten på detta sätt ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $100 000 US-dollar eller fängelse i högst fem år eller till bådadera.
340.

Civilrättsligt ansvar för bedräglig handel

(1) Om det i samband med -
a) likvidation av ett företag, eller
(b) avvecklingen av verksamheten i eller som kan hänföras till cellen i ett skyddat cellföretag i enlighet med ett beslut om tvångsförvaltning eller ett förvaltningsbeslut, det visar sig att någon verksamhet i företaget eller cellen (beroende på vad som är tillämpligt) har bedrivits med avsikt att lura borgenärer (vare sig det gäller företaget, cellen eller någon annan person) eller i bedrägligt syfte, har underavsnitt (2) verkan.
(2) Domstolen kan på begäran av -
a) likvidatorn, förvaltaren, en borgenär eller en delägare i bolaget, eller
b) Förvaltaren, konkursförvaltaren, eller någon borgenär eller medlem av cellen i det skyddade cellföretaget, får förklara att alla personer som medvetet var parter i att verksamheten bedrevs på det sätt som nämns ovan ska vara skyldiga att göra sådana bidrag till företagets eller cellens (beroende på vad som är tillämpligt) tillgångar som domstolen anser vara lämpliga.
341.

Ledningens civilrättsliga ansvar för felaktig handel

(1) Om det under avvecklingen av ett bolag visar sig att underpunkt (2) är tillämplig på en person, får domstolen, på begäran av likvidatorn eller en borgenär eller delägare i bolaget, med förbehåll för underpunkt (3), förklara att den personen ska vara skyldig att göra ett sådant bidrag till bolagets tillgångar som domstolen anser lämpligt.
(2) Detta underavsnitt gäller för en person om -
a) Företaget har gått i konkurs;
(b) vid någon tidpunkt innan likvidationen av bolaget inleddes visste den personen eller borde ha kommit fram till att det inte fanns någon rimlig möjlighet att undvika att bolaget försattes i insolvenslikvidation, och
c) den personen var styrelseledamot i bolaget vid den tidpunkten.
(3) Domstolen ska inte göra en förklaring enligt detta avsnitt i fråga om någon person om den är övertygad om att han, efter det att det villkor som anges i underavsnitt (2)(b) först uppfylldes i förhållande till honom, har vidtagit alla åtgärder i syfte att minimera den potentiella förlusten för bolagets borgenärer som han borde ha vidtagit.
(4) Vid tillämpningen av underavsnitten (2) och (3) är de fakta som en styrelseledamot i ett företag bör känna till, de slutsatser som han bör dra och de åtgärder som han bör vidta de fakta som en styrelseledamot som följer avsnitt 144 skulle känna till, dra eller vidta.
(5) Vid tillämpningen av denna paragraf försätts ett bolag i insolvenslikvidation om det försätts i likvidation vid en tidpunkt då dess tillgångar inte räcker till för att betala dess skulder och andra åtaganden samt likvidationskostnaderna.
(6) Detta avsnitt påverkar inte tillämpningen av avsnitt 340.
342.

Civilrättsligt ansvar för styrelseledamöter för olovlig handel: celler i skyddade cellföretag

(1) Om det i samband med avvecklingen av verksamheten i eller hänförlig till en cell i ett skyddat cellföretag i enlighet med ett beslut om konkursförvaltning eller ett förvaltningsbeslut visar sig att underavsnitt (2) är tillämpligt på en person, får domstolen, på begäran av förvaltaren, konkursförvaltaren, en borgenär eller en medlem i cellen, förklara att den personen är skyldig att lämna ett sådant bidrag till cellens tillgångar som domstolen anser lämpligt, om inte annat följer av underavsnitt (3).
(2) Detta underavsnitt gäller för en person om -
(a) cellen har gått i insolvenslikvidation;
(b) vid någon tidpunkt innan likvidationen inleddes visste den personen eller borde ha kommit fram till att det inte fanns någon rimlig möjlighet för cellen att undvika insolvenslikvidation, och
(c) den personen var styrelseledamot i det skyddade cellföretaget vid den tidpunkten.
(3) Domstolen ska inte göra en förklaring enligt detta avsnitt i fråga om någon person om den är övertygad om att han, efter det att det villkor som anges i underavsnitt (2)(b) först uppfylldes i förhållande till honom, har vidtagit alla åtgärder i syfte att minimera den potentiella förlusten för cellens borgenärer som han borde ha vidtagit.
(4) Vid tillämpningen av underavsnitten (2) och (3) är de fakta som en styrelseledamot i ett företag med skyddad cell borde känna till, de slutsatser som han borde dra och de åtgärder som han borde vidta de som en styrelseledamot som följer avsnitt 144 skulle känna till, dra eller vidta.
(5) Vid tillämpningen av detta avsnitt går en cell i insolvenslikvidation om de celltillgångar som kan hänföras till cellen (och, om företaget har ingått ett regressavtal, de tillgångar som är ansvariga enligt detta avtal) är otillräckliga för att betala borgenärernas fordringar avseende cellen och kostnaderna för tvångsförvaltningsbeslutet eller förvaltningsbeslutet (beroende på vad som är tillämpligt).
(6) Detta avsnitt påverkar inte tillämpningen av avsnitt 340.
343.

Förfaranden enligt §§ 340, 341 eller 342

(1) Vid prövning av en ansökan enligt § 340, 341 eller
342, får sökanden själv vittna eller kalla vittnen.
(2) Om domstolen enligt avsnitt 340, 341 eller 342 gör en förklaring, kan den ge de ytterligare anvisningar som den anser lämpliga för att genomföra den, och domstolen kan särskilt -
a) föreskriva att en persons ansvar enligt förklaringen ska vara en belastning på -
(i) alla skulder eller förpliktelser som företaget eller cellen har till honom;
(ii) alla hypotek, belastningar, pantbrev, panträtt eller andra säkerheter i bolagets eller cellens tillgångar som innehas av eller är överförda till honom;
(iii) varje intresse i en inteckning, panträtt, panträtt eller annan säkerhet i företagets eller cellens tillgångar som innehas av eller är knuten till honom, eller någon person på hans vägnar, eller någon person som gör anspråk på att vara testamentstagare från eller genom den ansvarige eller någon person som agerar för hans räkning, och
b) utfärda de ytterligare beslut som kan vara nödvändiga för att verkställa en avgift som påförts enligt denna underavdelning.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (2)(a) - övertagare -
a) omfattar en person till vilken eller till vars förmån, på uppdrag av den person som gjorts ansvarig, skulden, förpliktelsen, inteckningen, belastningen, pantsättningen, panträtten, panträtten eller annan säkerhet skapades, utfärdades eller överfördes eller räntan skapades, men
(b) omfattar inte en överlåtare mot ett värdefullt vederlag (som inte inbegriper vederlag i form av giftermål) som ges i god tro och utan kännedom om någon av de omständigheter som ligger till grund för förklaringen.
(4) Om domstolen gör en förklaring enligt artikel 340, 341 eller
342 i förhållande till en person som är borgenär i bolaget eller cellen i det skyddade cellbolaget (beroende på vad som är tillämpligt), får den föreskriva att hela eller en del av det skyddade cellbolaget ska överföras till borgenären.
del av en skuld som företaget eller cellen har till den personen och eventuell ränta.
skall prioriteras efter alla andra skulder som företaget eller cellen har och efter eventuell ränta på dessa skulder.
(5) Avsnitten 340, 341 eller 342 har verkan trots att den berörda personen kan vara straffrättsligt ansvarig för de omständigheter på vars grund förklaringen enligt avsnittet ska göras.

DEL XIX REGISTRATOR

344.

Registrator för internationella företag

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna lag, ansvarar registratorn för -
(a) utföra registratorns uppgifter enligt denna lag;
och
b) administration av denna lag.
345.

Officiell stämpel

Registraren skall låta tillverka ett sigill som skall kallas det officiella sigillet och som skall användas av registraren vid äkthetskontroll eller annan utfärdande av handlingar som krävs för eller i samband med bolag som har bildats eller fortsätter att existera enligt denna lag.
346.

Register

(1) Registraren ska upprätthålla -
a) Ett register över internationella företag som innehåller den information som avses i underavsnitt 2;
b) för varje bolag i enlighet med avsnitt 181(3), ett register över registrerade avgifter, och
c) Ett register över beslut om diskvalificering i enlighet med avsnitt 271.
(2) Det register över internationella företag som förs av registratorn enligt underavsnitt (1)(a) ska innehålla-.
a) Namnet på varje bolag som har bildats, fortlöpt eller omvandlats till ett bolag enligt denna lag;
b) Registreringsnumret för varje bolag som bildats, fortbildats eller omvandlats till ett bolag enligt denna lag;
c) Den dag då varje bolag bildades eller fortsatte, eller omvandlades till ett bolag, enligt denna lag;
d) Adressen till varje företags säte;
e) Den dag då ett företag stryks ur registret över internationella affärsföretag;
f) Den dag då ett företag återinförs i registret över internationella affärsföretag;
(g) om inte annat följer av underavsnitt (4), namn och adress för varje företags styrelseledamöter, och
h) annan information som registratorn anser vara lämplig.
(3) De register som förs av registratorn enligt underavsnitt (1) och den information som finns i varje inlämnad handling får föras på det sätt som registratorn anser lämpligt, inklusive, helt eller delvis, med hjälp av en anordning eller en facilitet -
a) som registrerar eller lagrar information magnetiskt, elektroniskt eller på annat sätt, och
b) som gör det möjligt att inspektera och reproducera den registrerade eller lagrade informationen i läsbar och användbar form.
(4) Om en kopia av ett företags register över styrelseledamöter inte har lämnats in till registratorn enligt avsnitt 152, är registratorn inte skyldig att ange namn och adress för företagets styrelseledamöter i det register över internationella företag som upprätthålls av registratorn enligt underavsnitt (1)(a).
347.

Inspektion av ingivna handlingar

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan skriven lag i Seychellerna får en person under ordinarie kontorstid mot betalning av den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan -
a) inspektera de register som förs av registratorn enligt avsnitt 346(1), och
(b) granska alla kvalificerade handlingar som lämnats in till registratorn. (2) Vid tillämpningen av detta avsnitt och avsnitt 348(1)(b) avses med
dokumentet är ett kvalificerat dokument om -
(a) denna lag eller bestämmelser som utfärdats enligt denna lag, eller en annan lag, kräver eller uttryckligen tillåter att dokumentet lämnas in till registratorn, och
(b) dokumentet uppfyller kraven i, och har lämnats in till registratorn i enlighet med, denna lag, eventuella föreskrifter som utfärdats enligt denna lag eller den andra rättsakt som kräver eller tillåter att dokumentet lämnas in till registratorn.
348.

Kopior av ingivna handlingar

(1) Om inte annat föreskrivs i denna aktör någon annan skriven lag i Seychellerna, kan en person begära, och registratorn ska mot betalning av den angivna avgiften som anges i del II i den andra bilagan tillhandahålla en bestyrkt eller obestyrkt kopia-
a) intyg om bolagisering, fusion, konsolidering, arrangemang, fortsättning, avveckling, omvandling, upplösning eller gott anseende för ett företag, eller
b) av en kvalificerad handling eller en del av en kvalificerad handling som har lämnats in till registratorn.
(2) En handling eller en kopia eller ett utdrag av en handling eller en del av en handling som bestyrkts av registratorn enligt underavsnitt (1) är -
(a) prima facie-bevisning för de frågor som ingår i den, och
b) kan godkännas som bevis i alla förfaranden som om det vore den ursprungliga handlingen.
349.

Valfri registrering av specificerade register

(1) Ett bolag kan välja att för registrering hos registratorn lämna in en kopia av någon eller alla följande handlingar.
(a) dess medlemsregister;
b) sitt belastningsregister, eller
(c) dess register över verkliga ägare.
(2) Ett bolag som har valt att lämna in en kopia av ett register enligt underavsnitt (1) ska, fram till dess att det kan lämna in ett meddelande enligt underavsnitt (3), lämna in eventuella ändringar i registret genom att lämna in en kopia av registret som innehåller ändringarna.
(3) Ett företag som har valt att lämna in en kopia av ett register enligt underavsnitt (1) kan välja att upphöra med registreringen av ändringar i registret genom att lämna in ett meddelande i den godkända formen.
(4) Om ett företag väljer att lämna in en kopia av ett register enligt underavsnitt (1) är företaget bundet av innehållet i den då inlämnade kopian av registret fram till dess att det kan lämna in ett meddelande enligt underavsnitt (3).
350.

Frivillig inlämning av årsbokslut för internationella företag

Ett bolag kan, men är inte skyldigt att, lämna in en kopia av sin eventuella årsredovisning till registratorn.
351.

intyg om god status

(1) Registratorn skall, på begäran av en person och mot betalning av den avgift som anges i del II i den andra bilagan, utfärda ett intyg om god status under det officiella sigillet i den godkända formen som intygar att ett företag är i god status om registratorn är övertygad om att -
a) företaget finns med i registret;
b) bolaget har betalat alla avgifter, årsavgifter och straffavgifter som ska betalas enligt denna lag, och
c) Det finns inga uppgifter om att företaget är i frivillig eller obligatorisk likvidation.
(2) Det intyg om god status som utfärdas enligt underavsnitt (1) ska innehålla ett uttalande om huruvida -
a) Bolaget har till registratorn lämnat in en fusions- eller konsolideringstadga som ännu inte har trätt i kraft;
(b) bolaget har lämnat in en ackordsuppgörelse till registratorn som ännu inte har trätt i kraft;
(c) ett meddelande om att bolagets likvidation har inletts har lämnats in till registratorn, och
d) Registreraren har inlett ett förfarande för att stryka bolagets namn ur registret.
(3) Om ett företag inte är i gott skick vid tidpunkten för begäran ska registratorn utfärda ett intyg om officiell sökning enligt avsnitt 352 i stället för ett intyg om gott skick och inga ytterligare avgifter ska betalas för detta.
352.

Intyg om officiell sökning

(1) Varje person kan, mot betalning av den avgift som anges i del II i
andra förteckningen, kan begära att registratorn utfärdar ett intyg om officiell sökning med registratorns officiella sigill för varje bolag, vilket skall innehålla följande uppgifter -
a) Företagets namn och registreringsnummer;
(b) varje tidigare namn, om det finns något, för företaget;
c) Datum för dess införlivande eller fortsättning i Seychellerna;
d) I förekommande fall, datumet för dess omvandling till ett bolag enligt denna lag;
e) adressen till dess säte;
f) Namn och adress på dess registrerade ombud;
(g) om inte annat följer av underavsnitt (3), namn och adress på dess styrelseledamöter;
h) Förfallodagen för årsavgiften;
i) huruvida företaget är i gott skick eller inte (och, om det inte är i gott skick, om det har avförts), och
j) antalet -
i) utestående registrerade avgifter, och
(ii) uppfyllda och betalda registrerade avgifter.
från-
(2) De uppgifter som avses i underavsnitt (1) ska erhållas
a) de register som förs av registratorn enligt avsnitt 346(1), och
b) de handlingar som har lämnats in till registratorn.
(3) Om en kopia av ett bolags register över styrelseledamöter inte har lämnats in till registratorn, är registratorn inte skyldig att ange namn och adress för bolagets styrelseledamöter i ett intyg om officiell sökning som utfärdas för det bolaget.
353.

Formulär för de handlingar som ska lämnas in

(1) Registratören eller myndigheten får godkänna formulär som ska användas när det anges i denna lag.
(2) När en blankett ska vara i godkänd form ska den-
a) innehålla den information som anges i, och
b) ha bifogat sådana handlingar som kan krävas i det formulär som registratorn eller myndigheten, beroende på vad som är tillämpligt, har godkänt enligt underavsnitt (1).
(3) Om denna lag kräver att en handling ska överlämnas i godkänd form till registratorn eller myndigheten, och handlingens form inte har godkänts av registratorn eller myndigheten i enlighet med underavsnitt (1), ska det vara ett tillräckligt uppfyllande av detta krav om handlingen överlämnas i en form som är godtagbar för registratorn eller myndigheten, beroende på vad som är tillämpligt.
354.

Sanktionsavgifter och registratorns rätt att vägra vidta åtgärder

(1) Registratorn får -
a) vägra att vidta någon åtgärd som krävs av honom enligt denna lag och för vilken en avgift är föreskriven tills alla avgifter har betalats, eller
b) av goda skäl helt eller delvis avstå från att betala en sanktionsavgift som påförts enligt denna lag.
(2) Innan registratorn påför sanktioner enligt denna lag ska den berörda personen ges möjlighet att höras.
(3) De sammanlagda sanktionsavgifter som registratorn ålägger en person för en överträdelse av en bestämmelse i denna lag ska begränsas till ett maximalt belopp på US$2 500 per överträdelse.

DEL XX SKYLDIGHETER AVSEENDE FAKTISKA BETALNINGSMOTTAGARE
355.

Register över verkliga ägare: definitioner och tolkning

(1) I denna del -
-förmånsberättigad ägare: om inte annat följer av underavsnitten (2), (3) och (4), varje enskild person (med undantag för en förvaltare som agerar för någon annans räkning) som, när det gäller ett företag -
(a) i slutändan äger (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med en annan person eller enhet) mer än 25% av aktierna i bolaget;
(b) utövar (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med en annan person eller enhet) slutlig kontroll över mer än 25% av de totala rösträtterna för medlemmarna i bolaget;
(c) har rätt (direkt eller indirekt och vare sig ensam eller tillsammans med en annan person eller enhet) att utse eller avsätta en majoritet av bolagets styrelseledamöter, eller
(d) på annat sätt har rätt att utöva eller faktiskt utövar kontroll över bolaget eller dess ledning;
-noterat företag innebär -
a) ett företag vars värdepapper är noterade på en erkänd börs, eller
b) Ett företag som är ett dotterbolag till en juridisk person, ett partnerskap eller en trust vars värdepapper är noterade på en erkänd börs;
-erkänd valuta innebär -
(a) en värdepappersbörs som är licensierad enligt värdepapperslagen;
b) en erkänd utländsk värdepappersbörs enligt definitionen i Securities Act, eller
c) Varje annan börs som är medlem i World Federation of Exchanges;
-register över verkliga ägare i förhållande till ett företag: det register över verkliga ägare som avses i avsnitt 356(1), och
-registrerbara uppgifter: när det gäller ett bolag, de uppgifter som avses i avsnitt 356.1 a-d.
(2) En panthavare med säkerhetsintressen i aktier i ett företag enligt en pant (enligt definitionen i avsnitt 89) ska inte enbart på grund av sådana säkerhetsintressen vara en faktisk betalningsmottagare vid tillämpningen av denna del.
(3) Om förvaltarna av en trust i slutändan äger eller kontrollerar (direkt eller indirekt och oavsett om de är ensamma eller tillsammans med en annan person eller enhet) mer än
25% av aktierna eller rösträtten i ett bolag eller på annat sätt har rätt att utöva eller faktiskt utöva kontroll över bolaget eller dess ledning, för att
Vid tillämpningen av denna del ska en faktisk ägare till företaget vara --
(a) varje enskild person som har eller har rätt till ett nyttjanderättsligt intresse på mer än 25% procent av kapitalet i trustens egendom;
b) den kategori av personer i vars huvudsakliga intresse trusten bildas eller verkar, utom när trusten bildas eller verkar helt och hållet till förmån för de personer som avses i punkt a, eller
(c) varje person som har kontroll över trusten.
(4) Om en stiftelse i slutändan äger eller kontrollerar (direkt eller indirekt och oavsett om den är ensam eller tillsammans med en annan person eller enhet) mer än 25% av aktierna eller rösträtterna i ett bolag eller på annat sätt har rätt att utöva eller faktiskt utövar kontroll över bolaget eller dess ledning, ska, vid tillämpningen av denna del, en faktisk ägare till bolaget vara -
(a) varje enskild person som har eller har rätt till ett nyttjanderättsligt intresse på mer än 25% procent av kapitalet i stiftelsens egendom;
b) den kategori av personer i vars huvudintresse stiftelsen bildas eller verkar, utom när stiftelsen bildas eller verkar helt och hållet till förmån för de personer som avses i punkt a, eller
(c) varje person som har kontroll över stiftelsen.
(5) Vid tillämpningen av underavsnitten (3)(c) och (4)(c) avses med kontroll en befogenhet, oavsett om den kan utövas ensam, tillsammans med en annan person eller med en annan persons samtycke, enligt lag eller enligt trustinstrumentet eller stiftelseurkunden eller bestämmelserna, beroende på vad som är tillämpligt, att-
(a) förfoga över, förskottera, låna ut, investera, betala eller ansöka om egendom som tillhör trusten eller stiftelsen;
(b) ändra villkoren i trustinstrumentet eller stiftelsens
stadgar eller förordningar;
c) lägga till eller ta bort en person som förmånstagare;
d) utse eller avsätta förvaltare, beskyddare eller rådgivare, beroende på vad som är tillämpligt, eller
e) styra, vägra samtycke till eller lägga in veto mot utövandet av en befogenhet som avses i punkt a, b, c eller d.
356.

Register över verkliga ägare

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (3) ska varje företag vid sitt säte i Seychellerna föra ett register som ska kallas register över verkliga ägare, och i det föra in följande information -
a) Namn, bostadsadress, födelsedatum och nationalitet för varje faktisk ägare till företaget;
(b) Uppgifter om varje nyttjanderättsinnehavares nyttjanderätt och hur den innehas;
c) det datum då en person blev faktisk ägare till företaget, och
d) Den dag då en person upphörde att vara en faktisk ägare till bolaget.
(2) Ett företag ska se till att den information som enligt underavsnitt (1) ska föras i dess register över verkliga ägare är korrekt och aktuell.
(3) Underavsnitt (1) ska inte tillämpas på ett börsnoterat bolag.
(4) Registret över verkliga förmånstagare kan ha den form som styrelseledamöterna godkänner, men om det är i magnetisk, elektronisk eller annan form för datalagring måste bolaget kunna lägga fram läsbara bevis för dess innehåll.
(5) En anteckning om en tidigare faktisk ägare till bolaget får tas bort från registret efter sju år från den dag då personen upphörde att vara faktisk ägare till bolaget.
(6) Registret över verkliga förmånstagare utgör prima facie-bevisning för alla frågor som enligt denna lag ska eller får föras in i registret.
(7) Ett företag som bryter mot underavsnitt (1) eller (2) ska vara skyldigt att betala en sanktionsavgift på US$500 och en ytterligare sanktionsavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
(8) En direktör som medvetet tillåter en överträdelse enligt underavsnitt (1) eller (2) ska vara ansvarig för en straffavgift på US$500 och en ytterligare straffavgift på US$50 för varje dag eller del av dag under vilken överträdelsen fortsätter.
357.

Inspektion av registret över verkliga förmånstagare

(1) Följande personer har rätt att utan avgift få
ta del av företagets register över verkliga ägare -
(a) en styrelseledamot eller bolagsman i bolaget, och
b) en person vars namn är antecknat som en ekonomisk ägare till bolaget, vars namn är antecknat i bolagets register över ekonomiska ägare som en ekonomisk ägare.
(2) En persons rätt till inspektion enligt underavsnitt (1) är föremål för sådana rimliga meddelanden eller andra begränsningar som bolaget kan införa genom sina stadgar eller genom beslut av styrelseledamöter, men så att inte mindre än två timmar per arbetsdag är tillåtna för inspektion.
(3) En person som har rätt till insyn enligt punkt (1) har rätt att begära en kopia av bolagets register över verkliga ägare eller ett utdrag ur det, i vilket fall bolaget får ta ut en rimlig kopieringsavgift.
(4) Om en inspektion enligt punkt (1) vägras eller om en kopia av en handling som begärts enligt punkt (3) inte görs tillgänglig inom 21 arbetsdagar efter begäran -
(a) företaget begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $5 000 US-dollar, och
b) får den berörda personen ansöka till domstolen om ett beslut om att han eller hon ska tillåtas att ta del av registret eller att en kopia av registret eller ett utdrag ur det ska tillhandahållas honom eller henne.
(5) På en ansökan enligt underavsnitt (4) får domstolen fatta de beslut som den anser vara lämpliga.
358.

Rättelse av registret över verkliga ägare

(1) Om -
a) information som måste föras in i registret över verkliga ägare har utelämnats från registret eller har förts in felaktigt i registret, eller
b) det finns ett orimligt dröjsmål med att föra in informationen i registret, får en faktisk ägare eller delägare i bolaget, eller någon annan person som lider skada av utelämnandet, felaktigheten eller dröjsmålet, ansöka till domstolen om ett beslut om att registret ska rättas.
(2) På en ansökan enligt punkt (1) får domstolen -
a) antingen avslå ansökan, med eller utan att sökanden betalar sina kostnader, eller besluta om rättelse av registret över verkliga förmånstagare, och får ålägga bolaget att betala alla kostnader för ansökan och eventuella skador som sökanden kan ha lidit;
b) avgöra varje fråga som rör rätten för en person som är part i förfarandet att få sitt namn infört i eller utelämnat ur registret över verkliga förmånstagare, oavsett om frågan uppstår mellan -
i) två eller flera verkliga ägare eller påstådda verkliga ägare, eller
ii) mellan en eller flera verkliga ägare eller påstådda verkliga ägare och företaget, och
c) på annat sätt avgöra alla frågor som kan vara nödvändiga eller ändamålsenliga att avgöra för att rätta registret över verkliga förmånstagare.
359.

Företagets skyldighet att söka information om nyttjanderätt

(1) I detta avsnitt avses med "särskilda fall" -
a) när det gäller en faktisk betalningsmottagare, de registrerbara uppgifterna, och
b) När det gäller andra personer, alla uppgifter som gör det möjligt för företaget att kontakta personen.
(2) Ett företag som omfattas av avsnitt 356(1) ska identifiera varje verklig ägare till företaget.
(3) Utan att begränsa underavsnitt (2) ska ett företag som omfattas av avsnitt 356(1) ge ett skriftligt meddelande till alla som det vet eller har rimlig anledning att tro är en faktisk betalningsmottagare i förhållande till det, vilket meddelande ska kräva att mottagaren -
(a) ange om han är en faktisk betalningsmottagare i förhållande till bolaget eller inte, och
b) i förekommande fall, i tillämpliga fall, tillhandahålla, bekräfta eller korrigera de registrerbara uppgifter som rör honom.
(4) Ett bolag på vilket avsnitt 356(1) är tillämpligt kan också ge ett skriftligt meddelande till en person enligt detta avsnitt om bolaget vet eller har rimlig anledning att tro att personen känner till identiteten på en faktisk ägare till bolaget eller känner till identiteten på någon som sannolikt har denna kunskap.
(5) Ett meddelande enligt underavsnitt (4) kan kräva att adressaten -
a) ange om mottagaren känner till identiteten på en faktisk betalningsmottagare i förhållande till bolaget eller känner till identiteten på en person som sannolikt har denna kunskap, och
b) i så fall lämna alla uppgifter om dessa personer som adressaten känner till.
(6) Utan att begränsa underavsnitten (2) till (5) får ett bolag när som helst skriftligen underrätta en bolagsman om att tillhandahålla, bekräfta eller korrigera de registrerbara uppgifterna om den verkliga ägaren i förhållande till de aktier eller garantimedlemskap i bolaget som innehas av ledamoten.
(7) I ett meddelande enligt detta avsnitt ska det anges att adressaten ska följa meddelandet inom 30 dagar från och med dagen för meddelandet.
(8) Ett bolag behöver inte vidta åtgärder eller lämna meddelande enligt detta avsnitt med avseende på en faktisk betalningsmottagare om bolaget redan skriftligen har informerats om personens status som faktisk betalningsmottagare i förhållande till bolaget och fått alla registrerbara uppgifter.
(9) Om ett företag bryter mot underavsnitt (2) eller (3) begår det ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $50 000 US-dollar.
360.

Offentliggörande av information om nyttjanderättsinnehav

(1) I detta avsnitt avses med "relevant förändring i förhållande till en person" följande
a) personen upphör att vara en faktisk betalningsmottagare i förhållande till bolaget, eller
b) någon annan förändring inträffar som gör att de registrerbara uppgifter som anges för personen i bolagets register över verkliga ägare är felaktiga eller ofullständiga.
(2) Inom 30 dagar efter det att en person har blivit faktisk betalningsmottagare i förhållande till ett bolag ska han skriftligen meddela bolaget de registrerbara uppgifter som rör honom.
(3) Om en relevant förändring inträffar i förhållande till en person ska denne inom 30 dagar efter den relevanta förändringen skriftligen underrätta bolaget om -
(a) den relevanta ändringen;
b) det datum då den inträffade, och
c) All information som behövs för att uppdatera företagets register över verkliga ägare.
(4) Inom 30 dagar efter det att en person har fått ett meddelande från företaget enligt avsnitt 359 ska han följa meddelandet genom att skriftligen tillhandahålla företaget den information som begärs i meddelandet.
(5) Ingen person får lämna falsk eller vilseledande information i enlighet med punkterna (2), (3) eller (4).
(6) Underavsnitten (2), (3) och (4) ska inte tillämpas i förhållande till ett börsnoterat bolag.
(7) Om en person bryter mot underavsnitten (2), (3) eller (4) -
och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 US$50 000.

DEL XXI DIVERSE BESTÄMMELSER

361.

Undantag från vissa lagar

(1) Ett företag, inklusive alla inkomster och vinster i ett företag, är befriat från lagen om företagsskatt.
(2) Utan hinder av underavsnitt (1) ska lagen om företagsbeskattning, lagen om skatteförvaltning och varje skatteavtal tillämpas på ett företag i den utsträckning som krävs för att Seychellernas skattekommission ska kunna uppfylla en begäran om information som gjorts till Seychellernas regering i enlighet med ett skatteavtal.
(3) Vid varje betalning till ett bolag ska det betraktas som en person som inte är bosatt i landet vid tillämpningen av lagen om företagsbeskattning.
(4) Ingen skatt ska betalas för en kapitalvinst som gjorts -
(a) med avseende på aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett företag;
b) av ett bolag vid avyttring av dess tillgångar.
(5) Ingen skatt på dödsbo, arv, succession eller gåva ska betalas med avseende på aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett bolag.
(7) Ett företag är undantaget från bestämmelserna i -
a) lagen om utländsk valuta, och
b) lagen om mervärdesskatt med avseende på tjänster som tillhandahålls eller varor som säljs av företaget utanför Seychellerna eller i enlighet med vad som annars är tillåtet enligt avsnitt 5.3 i denna lag.
362.

Stämpelskatt

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), ska, utan hinder av bestämmelserna i
Stämpelskattelagen alla instrument som rör -
(a) bildandet av ett företag;
b) Överlåtelser av egendom till eller av ett bolag;
c) Transaktioner med avseende på ett företags aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper;
(d) skapande, ändring eller avskrivning av en panträtt eller andra säkerhetsintressen i bolagets egendom, och
e) Andra transaktioner som rör ett företags verksamhet eller tillgångar är undantagna från betalning av stämpelskatt.
(2) Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5(2)(b) gäller inte underavsnitt (1) för ett instrument som avser -
a) Överföring till eller av ett företag av en andel i fast egendom som är belägen i Seychellerna, eller
b) Transaktioner med avseende på aktier, skuldförbindelser eller andra värdepapper i ett företag om det, eller något av dess dotterbolag, har ett intresse i fast egendom som är belägen i Seychellerna.
363.

Minimiperiod för undantag och medgivanden

De undantag och koncessioner som beviljas enligt 361 och 362 §§ skall gälla i 20 år från och med -
a) datumet för bolagets bildande, fortsättning eller omvandling till ett bolag enligt denna lag, och
b) lagens begynnelsetidpunkt när det gäller ett bolag enligt den tidigare lagen, och ska fortsätta att gälla därefter, om inte annat föreskrivs i en skriftlig lag.
364.

Form av register

De register som ett företag skall föra enligt denna lag skall vara-
a) bevaras i skriftlig form, eller
b) som förs in eller registreras med hjälp av ett system för mekanisk eller elektronisk databehandling eller med hjälp av någon annan anordning för lagring av information som kan presentera eller återge all erforderlig information i begriplig skriftlig form.
365.

Leverans av elektroniska dokument i allmänhet

(1) Om inte annat följer av avsnitt 367 får, om det finns ett krav i denna lag, i bestämmelser som utfärdats enligt denna lag eller i ett bolags stadgar att tillhandahålla ett krav, detta krav uppfyllas, såvida det inte är uteslutet i ett bolags stadgar, genom leverans, eller anses vara leverans, av en elektronisk registrering av dokumentet i enlighet med detta avsnitt eller avsnitt 366.
(2) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) innefattar tillhandahållande att sända, vidarebefordra, ge, leverera, överlämna, lämna, arkivera, deponera, deponera, tillhandahålla, utfärda, lämna vid, betjäna, cirkulera, lägga ut, göra tillgängligt eller deponera.
(3) En elektronisk upptagning av en handling får överlämnas till en person genom att den kommuniceras på elektronisk väg till personen på den adress eller det nummer som personen har meddelat för kommunikation på elektronisk väg.
(4) Detta avsnitt ska inte tillämpas på sändning eller mottagande av handlingar till eller av domstolen, finansunderrättelseenheten eller Seychellernas skattekommission.
366.

Leverans genom publicering på en webbplats

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (4) och om inte företagets stadgar hindrar detta, anses en elektronisk upptagning av en handling ha levererats till en person om den publiceras på en webbplats och personen får ett meddelande som innehåller uppgifter om -
a) offentliggörandet av dokumentet på webbplatsen, webbplatsens adress, den plats på webbplatsen där dokumentet kan hittas och hur dokumentet kan nås på webbplatsen, och
b) hur personen ska meddela företaget att personen väljer att ta emot dokumentet i fysisk form om personen vill ta emot dokumentet i fysisk form.
(2) Om en person i enlighet med ett meddelande som skickats till en person enligt underavsnitt (1) väljer att ta emot en handling i fysisk form, ska bolaget skicka en sådan handling till personen inom sju dagar efter mottagandet av personens val.
(3) Ett företags oavsiktliga underlåtenhet att sända en handling till en person i enlighet med underavsnitt (1), eller att personen inte tar emot en handling som skickats till personen i vederbörlig ordning, ogiltigförklarar inte en anses leverans av handlingen till personen i enlighet med underavsnitt (1).
(4) Om det finns ett krav på att en person ska ha tillgång till en handling under en viss tidsperiod, ska personen underrättas om att handlingen har offentliggjorts innan perioden börjar och, om inte annat följer av underavsnitt (3), ska handlingen offentliggöras på webbplatsen under hela perioden.
(5) Ingenting i underavsnitt (4) ska ogiltigförklara den förmodade leveransen av en elektronisk kopia av en handling enligt underavsnitt (1) om --
a) Dokumentet offentliggörs åtminstone under en del av en period;
och
b) underlåtenheten att offentliggöra den under hela perioden kan helt och hållet tillskrivas omständigheter som den person som tillhandahöll dokumentet inte rimligen kunde förväntas förhindra eller undvika.
(6) Detta avsnitt ska inte tillämpas på sändning eller mottagande av handlingar till eller av domstolen, justitiesekreteraren, finansunderrättelseenheten eller Seychellernas skattemyndighet.
367.

Överlämnande av elektroniska register till registratorn

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2), om det finns ett krav i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats enligt denna lag på att en person ska tillhandahålla en handling till registratorn, kan kravet uppfyllas genom att en elektronisk upptagning av handlingen levereras till registratorn i en form och på ett sätt som fastställs av registratorn och i enlighet med denna sektion.
(2) Underavsnitt (1) ska inte tillämpas förrän registratorn genom offentliggörande i Gazette meddelar att den kan ta emot leverans av en elektronisk handling i en form och på ett sätt som fastställs av registratorn och i enlighet med detta avsnitt.
(3) Vid tillämpningen av underavsnitt (1) innefattar "tillhandahålla" att leverera, sända, meddela, meddela, skicka, skicka vidare, lämna in, ansöka om eller lämna en rapport till, eller att arkivera, registrera eller deponera hos.
(4) Utan hinder av någon metod för autentisering som krävs enligt denna lag eller enligt någon annan skriven lag, får registratorn bestämma att varje elektronisk upptagning av en handling som levereras till registratorn ska autentiseras på det sätt som registratorn bestämmer.
Registrator som inte uppfyller kraven i detta avsnitt, får registratorn delge varje person som levererat den elektroniska dokumentationen ett meddelande som anger i vilket avseende den elektroniska dokumentationen inte uppfyller kraven.
(6) Om registratorn har delgivit ett meddelande enligt underavsnitt (5) med avseende på en elektronisk handling, anses den elektroniska handlingen inte ha levererats om inte-.
a) en ersättande elektronisk registrering som uppfyller kraven i detta avsnitt levereras till registratorn inom 14 dagar efter delgivning av meddelandet, eller
b) Om det inte finns någon ersättande elektronisk registrering, har kraven i detta avsnitt uppfyllts på annat sätt på ett sätt som tillfredsställer registratorn.
368.

Brott

(1) En person som bryter mot något krav i denna lag, för vilket det inte föreskrivs någon påföljd i denna lag, begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $50 000 US-dollar.
(2) Om ett brott enligt denna lag begås av ett organ, begår en direktör eller annan tjänsteman som medvetet har auktoriserats, tillåtits eller samtyckt till att brottet begås också ett brott och kan vid fällande dom dömas till den påföljd som anges för brottet.
369.

Tillbehör och medhjälpare

Varje person som hjälper, uppmuntrar, rådgör eller ordnar till att ett brott enligt denna lag begås ska också vara skyldig till brottet och på samma sätt som en huvudgärningsman vara ansvarig för det straff som föreskrivs för det brottet.
370.

Ansvar för falska uppgifter

(1) Om inte annat föreskrivs i denna lag, begår en person som i en handling som enligt denna lag ska arkiveras eller överlämnas till registratorn gör ett uttalande som vid den tidpunkt och med hänsyn till de omständigheter under vilka det görs är falskt eller vilseledande med avseende på någon väsentlig omständighet eller som utelämnar någon väsentlig omständighet, vars utelämnande gör uttalandet falskt eller vilseledande, en överträdelse och som vid fällande dom kan dömas till böter på högst $50 000 US-dollar eller till fängelse i högst två år, eller till bådadera.
(2) Det ska vara ett försvar för en person som anklagas för att ha begått ett brott enligt underavsnitt (1) att bevisa att personen inte visste att uttalandet var falskt eller vilseledande, eller inte rimligen kunde ha vetat att uttalandet var falskt eller vilseledande.
371.

Domstolens befogenhet att bevilja rättshjälp

(1) Detta avsnitt ska tillämpas på -
(a) en direktör eller tidigare direktör i ett företag;
b) en likvidator eller tidigare likvidator i ett företag, c) en revisor eller tidigare revisor i ett företag.
(2) Om det i ett förfarande för vårdslöshet, underlåtenhet, försummelse eller brott mot en person som omfattas av detta avsnitt, framgår det för domstolen att -
a) att personen är eller kan vara ansvarig för försumlighet, underlåtenhet, försummelse eller pliktbrott, men att personen har handlat i god tro, och
(b) att med hänsyn till alla omständigheter i fallet, inklusive de omständigheter som är kopplade till personens utnämning, bör personen rimligen befrias från försumlighet, underlåtenhet eller åsidosättande av sin plikt, får domstolen befria personen helt eller delvis från ansvar på de villkor som domstolen anser lämpliga.
(3) Om en person som omfattas av detta avsnitt har anledning att tro att ett krav kommer att eller kan komma att ställas mot honom med avseende på försumlighet, försummelse, underlåtenhet eller pliktbrott, kan personen i fråga ansöka om befrielse hos domstolen, och domstolen ska ha samma befogenhet att befria personen som den skulle ha haft om talan om försumlighet, underlåtenhet eller pliktbrott hade väckts mot personen.
372.

Förklaring från domstolen

(1) Ett bolag kan, utan att behöva ansluta sig till någon annan part, genom ett yrkande som stöds av en affidavit, ansöka till domstolen om en förklaring i en fråga om tolkning av denna lag eller av bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning.
(2) En person som agerar på grundval av en förklaring som domstolen har gjort till följd av en ansökan enligt underavsnitt (1) ska, i den mån det gäller fullgörandet av en förvaltnings- eller yrkesmässig skyldighet, anses ha fullgjort sina skyldigheter på ett korrekt sätt i fråga om föremålet för ansökan.
373.

Domare i kammaren

(1) Om inte annat följer av underavsnitten (2) och (3) får en domare i domstolen utöva all den behörighet som domstolen har enligt denna lag, och i utövandet av denna behörighet får domaren tilldela kostnader som han anser vara lämpliga och rättvisande.
(2) Ett civilrättsligt förfarande som inleds vid domstolen av, mot eller rörande ett bolag där namnen på en eller flera av dess verkliga ägare nämns eller kommer att nämnas ska behandlas av en kammardomare inom stängda dörrar i stället för i offentlig domstol.
(3) En domare i ett civilrättsligt förfarande enligt underpunkt (1) eller (2) får begränsa eller förbjuda offentliggörandet av en rapport om förfarandet eller någon del av förfarandet eller någon handling som ingivits under förfarandet eller ge sådana andra anvisningar som är nödvändiga för att skydda identiteten hos bolagets delägare och verkliga ägare.
(4) En person som inte följer en begränsning, ett förbud eller en anvisning enligt underavsnitt (3) begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst 50 000 US$.
374.

Överklagande av justitiesekreterarens beslut

(1) Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 273 (överklagande av strykning) får en person som drabbats av ett beslut av registratorn, inom 90 dagar från delgivningen av meddelandet om registratorns beslut, överklaga beslutet till överklagandenämnden i enlighet med det förfarande som anges i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(2) På en ansökan enligt detta avsnitt får överklagandenämnden-
(a) fastställa justitiesekreterarens beslut;
b) ändra registratorns beslut, eller
c) upphäva registratorns beslut och, om överklagandenämnden anser det lämpligt, återförvisa ärendet till registratorn med de anvisningar som överklagandenämnden anser lämpliga.
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) kan ett överklagande av ett beslut av
Registreraren ska inte ha till följd att beslutet inte längre ska gälla.
(4) Vid en ansökan enligt detta avsnitt mot ett beslut av
Registreraren får överklagandenämnden på begäran av den klagande och på de villkor som överklagandenämnden anser vara rimliga, skjuta upp verkställigheten av beslutet i avvaktan på att överklagandet avgörs.
(5) En person som är missnöjd med överklagandenämndens beslut får inom 30 dagar efter beslutet överklaga till domstolen i enlighet med regel 8.8 i Financial Services Authority (Appeals Board) Regulations 2014.
(6) Domstolen får, när det gäller ett överklagande enligt underavsnitt (5), bekräfta, upphäva eller ändra överklagandenämndens beslut och får ge sådana anvisningar som domstolen anser lämpliga och rättfärdiga.
375.

Privilegium för juridiska personer

Om inte annat följer av Seychellernas skriftliga lagar ska, när ett förfarande inleds enligt denna lag mot en person, ingenting i denna lag anses kräva att personen ska lämna ut någon information som personen har rätt att inte lämna ut på grund av sekretess för juridiska personer.
376.

Immunitet

Ingen talan, åtal eller annat förfarande får väckas mot-
a) registratorn eller en av registratorns anställda eller ombud, eller
b) myndigheten eller en anställd eller ett ombud för myndigheten, med avseende på en handling som utförts eller underlåtits att utföras i god tro av en sådan person i samband med ett korrekt utövande av funktioner enligt denna lag.
377.

Inspektioner

(1) Registratorn får, enbart i syfte att övervaka och bedöma efterlevnaden av denna lag, under normal arbetstid och efter att ha underrättat bolaget i rimlig omfattning om detta -
(a) få tillgång till ett företags säte;
b) inspektera de handlingar som enligt denna lag ska bevaras av företaget, och
c) under eller efter en inspektion, när en begäran om förklaringar från någon av bolagets direktörer eller från någon av dess registrerade agenters direktörer.
(2) En person som på något sätt hindrar, förhindrar eller försvårar för registratorn eller någon av dess anställda eller bemyndigade ombud vid genomförandet av en inspektion enligt detta avsnitt begår ett brott och kan vid fällande dom dömas till böter på högst $25 000 US-dollar.
378.

Skyldighet att inte lämna ut uppgifter och tillåtna undantag

(1) Om inte annat följer av underavsnitt (2) får myndigheten, registratorn och varje tjänsteman, anställd och ombud för myndigheten eller registratorn inte lämna ut information eller handlingar som erhållits i samband med utförandet av myndighetens eller registratorns uppgifter enligt denna lag till tredje part.
(2) Underavsnitt (1) ska inte tillämpas på ett avslöjande -
(a) som tillåts eller krävs enligt denna lag eller någon annan skriven lag i Seychellerna;
b) i enlighet med ett beslut av domstolen;
c) när det gäller information eller handlingar som rör ett företag, med företagets skriftliga förhandsgodkännande, eller
d) om den information som lämnas ut är i statistisk form eller på annat sätt lämnas ut på ett sådant sätt att det inte är möjligt att fastställa identiteten på ett företag eller en annan person som informationen avser.
379.

Ställning i förhållande till andra lagar

(1) De skattebefrielser och skattelättnader som beviljas enligt 361 §,
Avsnitten 362 och 363 i denna lag skall tillämpas och ha företräde trots eventuella inkonsekvenser mellan dessa avsnitt och-
a) lagen om företagsbeskattning;
b) lagen om stämpelskatt;
c) lagen om skatt på inkomst och icke-monetära förmåner, d) lagen om valutaväxling, eller
e) lagen om mervärdesskatt.
(2) I den mån det finns någon inkonsekvens mellan lagen om Seychellernas civillag eller lagen om handelslagen och --
a) Del VII i del V i denna lag (säkerhet i aktier);
(b) Del IX i denna lag (Lån på företagets egendom);
c) del XVII i denna lag (avstängning, likvidation och upplösning), eller
d) avsnitt 382 i denna lag (ändring av Seychellernas civillag med avseende på företag), ska denna lag ha företräde.
(3) I den mån det finns någon inkonsekvens mellan bolagslagen och del X i denna lag (omvandlingar) ska denna lag ha företräde.
380.

Förordningar

Ministern får utfärda föreskrifter för att genomföra och ge verkan åt bestämmelserna i denna lag och får genom föreskrifter ändra varje förteckning.
381.

Upphävande av lagen

Lagen om internationella företag (International Business Companies Act 1994) skall upphöra att gälla.
382.

Ändring av Seychellernas civillag med avseende på företag

(1) När det gäller företag (enligt definitionen i avsnitt 2 i denna lag) ska Seychellernas civillag (enligt definitionen i avsnitt 2 i lagen om Seychellernas civillag) ändras på det sätt som anges i underavsnitten (2) till (5).
(2) Artikel 2078 i Seychellernas civillag ska inte tillämpas på företag, och följande ska gälla i stället -
a) Om inte annat följer av punkterna b och c får domstolen, om låntagaren inte fullgör sina förpliktelser som är säkerställda genom en pant, på begäran av panthavaren eller annan berörd person besluta att den pantsatta egendomen ska behållas av panthavaren eller säljas enligt domstolens tillstånd eller fatta andra eller ytterligare beslut som domstolen anser lämpliga.
(b) En pant i aktier eller andra värdepapper som utfärdats av ett bolag som är registrerat enligt lagen om internationella affärsföretag kan verkställas utan domstolsbeslut om detta tillåts enligt villkoren i panten, i enlighet med bestämmelserna i del V del VII i lagen om internationella affärsföretag (pant i aktier).
(c) Punkt (a) ska inte påverka försäljningen av pantsatt egendom enligt punkt (b) i artikel 2074.
(3) Artikel 2079 i Seychellernas civillag ska inte tillämpas på företag, och följande ska gälla i stället -
(a) En pantsättare ska förbli ägare till pantsatt egendom, såvida inte den pantsatta egendomen säljs om han eller hon inte fullgör sina förpliktelser som är säkrade genom en pant, och om han eller hon inte kan uppfylla sina förpliktelser.
i) i enlighet med ett domstolsbeslut, eller
(ii) i fråga om pant i aktier eller andra värdepapper som utfärdats av ett bolag som är registrerat enligt lagen om internationella affärsföretag, i enlighet med bestämmelserna i del V del VII i lagen om internationella affärsföretag (pant i aktier).
b) Fram till dess att de förpliktelser som säkrats genom pantbrevet har betalats och fullgjorts i sin helhet eller den pantsatta egendomen har sålts på det sätt som avses i punkt a, kommer pantbrevet att utgöra en säkerhetsrätt i den pantsatta egendomen till förmån för panthavaren.
(4) Att andra och tredje meningen i artikel 2091-1 i Seychellernas civillag ska inte tillämpas på företag.
(5) Artikel 2091-3 i Seychellernas civillag ska inte tillämpas på företag, och följande ska gälla i stället -
(a) Om inte annat följer av punkt (b) kan domstolen, i händelse av att en flytande panträtt utkristalliseras, på begäran av panthavaren eller annan berörd person besluta att den pantsatta egendomen ska säljas enligt domstolens tillstånd, eller att en konkursförvaltare ska utses eller göra andra eller ytterligare beslut som domstolen anser lämpliga.
(b) Om det är tillåtet enligt villkoren i ett skriftligt avtal om flytande panträtt, kan en flytande panträtt i händelse av kristallisering verkställas, utan domstolsbeslut om det är tillåtet enligt villkoren i panträtten, i enlighet med bestämmelserna i del IX i International Business Companies Act (Charges over company property).

DEL XXII ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

383.

Företag enligt den tidigare lagen registreras automatiskt på nytt enligt denna lag.

(1) Om inte annat följer av bestämmelserna i detta avsnitt ska varje tidigare lagstadgat företag med verkan från och med lagens ikraftträdandedatum anses vara automatiskt omregistrerat som ett internationellt affärsföretag enligt denna lag.
(2) När ett företag omregistreras enligt underavsnitt (1) ska registratorn så snart som möjligt föra in företagets namn i registret och tilldela företaget ett unikt nummer.
(3) Det unika nummer som tilldelas ett företag enligt underavsnitt (2) kan, enligt registratorns gottfinnande, vara det nummer som tidigare tilldelats företaget som ett företag enligt den tidigare lagen.
(4) Om inte annat föreskrivs i denna lag ska ett bolag som omregistreras enligt underavsnitt 1 omfattas av denna lag som om det vore ett bolag som bildats enligt denna lag.
384.

Intyg om omregistrering när ett tidigare företag enligt lagen omregistreras automatiskt.

(1) När ett företag enligt den tidigare lagen automatiskt omregistreras enligt avsnitt 383(1) behöver registratorn endast utfärda ett intyg om omregistrering till företaget om företaget, genom sitt registrerade ombud, gör en skriftlig begäran till registratorn om att få ett intyg om omregistrering utfärdat.
(2) I ett intyg om omregistrering som utfärdas av registratorn enligt underavsnitt (1) ska följande anges -
a) Företagets namn och unika registreringsnummer;
b) att det tidigare bolaget enligt lagen omregistrerades enligt denna lag på dagen för lagens ikraftträdande, och
(c) Datum för ursprunglig inkorporering eller fortsättning enligt den tidigare lagen.
385.

Effekten av automatisk omregistrering enligt denna lag

(1) Ett företag enligt den tidigare lagen som omregistreras enligt avsnitt 383(1) fortsätter att existera som juridisk person och dess omregistrering enligt denna lag, oavsett om det sker under samma eller ett annat namn, innebär inte -
(a) påverka dess identitet;
(b) påverka dess tillgångar, rättigheter, skulder eller skyldigheter, eller
c) påverka inledandet eller fortsättningen av förfaranden av eller mot bolaget.
(2) Om inte annat följer av underavsnitt (1) ska ett bolag enligt tidigare lag som omregistreras enligt avsnitt 383(1), från och med omregistreringen på lagens ikraftträdandedatum, behandlas som ett bolag som bildats enligt denna lag.
386.

Återställande av den tidigare lagen Företag som strukits ur registret enligt den tidigare lagen.

(1) Varje ansökan om återställande av ett företag enligt den tidigare lagen som har strukits ur det register som förts enligt den tidigare lagen men inte upplösts, som görs på eller efter lagens ikraftträdandedatum, vare sig till registratorn eller till domstolen, ska göras enligt, och avgöras i enlighet med, denna lag som om företaget enligt den tidigare lagen hade varit ett företag som strukits ur registret enligt denna lag.
(2) Om ett bolag, i enlighet med en ansökan enligt underavsnitt 1, återställs ska det återföras till det register som förs enligt denna lag.
387.

Återställande av upplösta företag som omfattas av den tidigare lagen

(1) En ansökan kan göras till domstolen enligt denna lag om att upphäva upplösningen av ett bolag som upplösts enligt den tidigare lagen som om det var ett bolag som upplösts enligt denna lag den dag då det upplöstes enligt den tidigare lagen.
(2) En ansökan som görs enligt underavsnitt (1) -
(a) ska göras inom sju år efter det att det företag som omfattas av den tidigare lagen har upplösts enligt den tidigare lagen;
b) ska fastställas i enlighet med denna lag.
(3) Om upplösningen av ett företag enligt den tidigare lagen upphävs i enlighet med detta avsnitt, ska företaget återföras till det register som förs enligt denna lag.
388.

Överlämnande av register

Så snart som det är praktiskt möjligt efter lagens ikraftträdandedatum ska den person som omedelbart före lagens ikraftträdandedatum var registrator enligt den tidigare lagen överlämna till registratorn (enligt denna lag) alla register som denne har befogenhet, innehav eller kontroll över och som förvaras i enlighet med den tidigare lagen.
389.

Övergång för tidigare Act-företag

(1) Utan hinder av någon annan bestämmelse i denna lag men med förbehåll för underavsnitt (2) ska varje företag enligt den tidigare lagen ha en period på tre månader från lagens ikraftträdandedatum för att uppfylla bestämmelserna i denna lag om
a) föra register och protokoll, och
(b) inlämning av årsredovisningar.
(2) Varje företag som omfattas av den tidigare lagen ska ha en period på tolv månader från och med den dag då lagen börjar tillämpas för att uppfylla -
(a) § 126.2 (meddelande om var protokollet och medlemmarnas beslut finns);
b) avsnitt 157(2) (meddelande om var styrelsens protokoll och beslut finns), och
(c) avsnitt 179 (register över avgifter).
(3) Om inte annat följer av underavsnitt (4) ska det inte vara obligatoriskt för ett företag enligt den tidigare lagen att ändra sin stiftelseurkund eller sina stadgar för att följa denna lag, men i den mån det finns en inkonsekvens mellan -
a) ett tidigare Act-bolags stiftelseurkund eller bolagsordning, och
b) denna lag, ska denna lag ha företräde.
(4) Om ett bolag enligt den tidigare lagen i sin stiftelseurkund eller bolagsordning hänvisar till en bestämmelse i eller ett krav enligt en tidigare lag, ska hänvisningen i det tidigare bolagets stiftelseurkund eller bolagsordning till ett sådant krav eller en sådan bestämmelse anses vara ändrad och tolkad som om den, så långt det är möjligt, överensstämde med den analoga bestämmelsen eller kravet enligt denna lag.
(5) Om ett bolag enligt den tidigare lagen vid lagens ikraftträdandedatum har påbörjat (men inte slutfört) likvidation enligt §§ 87-95 i den tidigare lagen, kan bolagets likvidation och upplösning ske -
a) fortsätta och slutföras i enlighet med artiklarna 87-95 i den tidigare lagen som om dessa bestämmelser fortfarande var tillämpliga, eller
b) återupptas och avslutas i enlighet med bestämmelserna i del XVII i denna akt.
(6) Om registratorn utfärdar ett intyg om upplösning av ett företag enligt den tidigare lagen i enlighet med underavsnitt (5)(a), ska intyget ha samma verkan som om det var ett intyg om upplösning som utfärdats av registratorn enligt del XVII i denna lag.
390.

Övergång för alla företag

(1) Varje bolag ska ha en period på tolv månader från och med den
Lagens ikraftträdandedatum för att följa -
(a) avsnitt 152 (inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn), och
b) Del XX i denna lag (skyldigheter avseende verkliga förmånstagare).
(2) För att uppfylla kraven i avsnitt 152 (Registrering av register över styrelseledamöter hos registratorn) är det tillräckligt om-.
a) det första register över styrelseledamöter som ett bolag lämnar in till registratorn endast innehåller uppgifter om dess nuvarande styrelseledamöter per dagen för inlämningen, och
b) Varje efterföljande register över styrelseledamöter som ett bolag lämnar in till registratorn innehåller endast uppgifter om dess styrelseledamöter från och med den dag då det första registret över styrelseledamöter som lämnats in enligt avsnitt 152 lämnades in.
(3) Med förbehåll för underavsnitt (4) ska avsnitt 347 (Inspektion av inlämnade handlingar) och avsnitt 348 (Kopior av inlämnade handlingar) inte tillämpas i fråga om ett företags kopior av register över styrelseledamöter som lämnats in till registratorn i enlighet med avsnitt 152 (Inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn) förrän och från och med det datum som infaller två år efter lagens ikraftträdandedatum.
(4) Från och med lagens ikraftträdandedatum ska Seychellernas skattemyndighet och den finansiella underrättelseenheten ha rätt (utan avgift) att inspektera ett företags kopior av register över styrelseledamöter som lämnats in till registratorn i enlighet med avsnitt 152 (inlämning av register över styrelseledamöter till registratorn).
391.

Hänvisningar till företag i andra rättsakter

En hänvisning i någon skriftlig lag till ett bolag som bildats, registrerats eller fortsatt enligt den tidigare lagen ska, om inte sammanhanget kräver något annat, tolkas som en hänvisning till ett bolag som bildats, omregistrerats eller fortsatt enligt denna lag.
392.
International Business Company Act, 1994 (Cap 100A) skall upphöra att gälla.

FÖRSTA SCHEMAT DEL I ANSÖKAN OM INFÖRLIVANDE

Avsnitt 9.1 b och avsnitt 214.1 b.

I ett ansökningsformulär för bolagisering ska det krävas att den sökande (minst) lämnar följande information -
1. Det föreslagna företagsnamnet;
2. Den föreslagna adressen till det registrerade kontoret;
3. Fullständigt namn och adress för bolagets föreslagna första registrerade ombud;
4. Om bolaget ska vara ett aktiebolag, ett garantibolag eller ett aktiebolag med garanti och aktier;
5. När det gäller ett företag med skyddad cell, en förklaring om att myndighetens skriftliga samtycke enligt § 221 har lämnats;
6. Ett uttalande om att lagens krav på bolagisering har uppfyllts.

DEL II ANSÖKAN OM FORTSÄTTNING

I ett ansökningsformulär för fortsättning ska det krävas att en sökande (minst) tillhandahåller följande information -
1. företagets befintliga namn;
2. Företagets föreslagna namn vid en fortsättning;
3. Den föreslagna adressen för det registrerade kontoret i Seychellerna;
4. Fullständigt namn och adress för bolagets föreslagna registrerade ombud;
5 Om bolaget ska vara ett aktiebolag, ett garantibolag eller ett aktiebolag med garanti och aktier;
6. När det gäller ett företag med skyddad cell, en förklaring om att myndighetens skriftliga samtycke enligt § 221 har lämnats;
7. Ett uttalande om att lagens krav på fortsättning har uppfyllts.

TREDJE SCHEDULAN (avsnitt 26) BEGRÄNSADE ORD

-Bank
-Building Society
-Handelskammaren
-Jordisk
-Samarbete
-Kreditunionen
-Government
-Licensiering
-Kommunal
-Parlamentet
-Polis
-Royal
-Tribune
-Stock Exchange
-Vägarfond
-Apotek
-Polytechnic
-Reinsurance
-Skolan
-Säkerheter
-Seychelles
-Suverän
-State
-Förtroende
-Förvaltare
-Union
-Universitetet
-Airline
-Försäkring
-Bitcoin
-Bureau de Change
-Casino
-Charity
-College
-Rådet
-Stiftelsen
-Fond
-Gambling
-Gaming
-Hospital
-Försäkring
-Försäkringsgivare
-Lottery
-Militären
Eller ett ord eller en förkortning som har en liknande innebörd och andra ord som kan föreskrivas skriftligen i de riktlinjer som utfärdas av registratorn.

Fjärde bilagan (avsnitt 28) SPRÅK I FÖRETAGSNAMNEN

(1) Ett företags namn kan anges på vilket språk som helst, men om namnet inte är på engelska eller franska ska en översättning av namnet till engelska eller franska ges till registratorn och intygas vara riktig och korrekt av en godtagbar översättare (enligt definitionen i avsnitt
2.1 i lagen) eller av bolagets eller det föreslagna bolagets registrerade ombud.
(2) Det registrerade ombudet får inte utfärda ett intyg enligt punkt (1) om det inte har fått översättningen från eller fått den bekräftad av en godtagbar översättare.
(3) Om ett bolags namn inte är på engelska eller franska språket, ska registratorn ta med namnet och den engelska eller franska översättningen av det på bolagets intyg om bildande, fortsättning eller omvandling.
(1) Om inte annat följer av punkt 4och om ett företags namn är på engelska eller franska, får registratorn på en ansökan enligt punkt 3 registrera ett företag med ett ytterligare namn med utländsk karaktär.
(2) Om ett företag är registrerat med ett ytterligare utländskt namn -
a) memorandumet ska innehålla en förklaring om att bolaget har ett namn av utländsk karaktär utöver sitt namn och ska ange det utländska namnet, och
b) Överallt där bolagets namn förekommer i stiftelseurkunden eller bolagsordningen ska det också finnas en hänvisning till det utländska karaktärsnamnet.
(3) Ett företag får inte registreras med ett utländskt karaktärsnamn som är-
a) är identiskt med ett utländskt karaktärsnamn som är registrerat, eller har registrerats, för ett annat företag enligt lagen, eller
(b) så lik ett utländskt karaktärsnamn som är registrerat, eller har registrerats, för ett annat företag enligt lagen att användningen av namnet, enligt registratorns uppfattning, skulle kunna leda till förvirring eller vilseledande.
(4) Trots vad som sägs i punkt (3)(b) får registratorn registrera ett företag med ett ytterligare namn med utländsk karaktär som liknar ett annat företags namn med utländsk karaktär om båda företagen är intressebolag.
(1) En ansökan till registratorn om godkännande och registrering av ett utländskt karaktärsnamn kan göras tillsammans med ansökan om att bilda eller fortsätta bolaget eller när som helst därefter.
(2) En ansökan enligt punkt (1) ska göras på den godkända blanketten och ska åtföljas av - en kopia av ansökningsblanketten
a) En förklaring som bestyrkts av en godtagbar översättare eller av bolagets eller det föreslagna bolagets registrerade ombud.
i) bekräfta om det utländska karaktärsnamnet är en översättning av, eller har en innebörd som motsvarar, företagets namn eller föreslagna namn, och
ii) ange innebörden eller, om det finns mer än en möjlig innebörd, innebörderna av det utländska teckennamnet, och
b) Om ansökan avser ett befintligt bolag, en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ett ändringsbeslut enligt 23 och 30 §§ och, om bolaget har beslutat att göra detta, en omarbetad stiftelseurkund och bolagsordning enligt 24 §.
(3) Det registrerade ombudet får inte avge ett uttalande enligt underavsnitt (1) om det inte har fått uttalandet från eller fått det bekräftat av en godtagbar översättare.
4.(1) Registratorn ska inte godkänna ett utländskt karaktärsnamn om -
a) namnet är inte förenligt med lagen, eller
b) registratorn anser att -
i) namnet är stötande eller stötande, eller
ii) det skulle strida mot allmän ordning eller mot allmänintresset att registrera namnet.
if-
(2) Registratorn kan vägra att godkänna ett utländskt karaktärsnamn.
a) han inte är övertygad om att han förstår namnets fulla eller sanna innebörd, antingen på grund av översättningens noggrannhet, det sammanhang i vilket namnet kommer att eller kan komma att användas eller på annat sätt, eller
b) Det är av tekniska eller andra skäl inte möjligt att registrera beteckningen.
(3) När registratorn godkänner ett utländskt karaktärsnamn, oavsett om det gäller införlivande, fortsättning, namnändring eller annat, ska registratorn-
a) registrera den utländska firmanamnen mot företaget i bolagsregistret, och
b) utfärda ett intyg om bildande, fortsättning eller registrering av ytterligare ett utländskt karaktärsnamn, beroende på vad som är lämpligt, vilket ska -
i) ange att bolaget har ett utländskt namn utöver sitt namn, och
ii) ange både dess namn och det utländska tecknets namn.
5.(1) Om ett företag som har ett utländskt karaktärsnamn ansöker om att ändra sitt utländska karaktärsnamn ska det tillsammans med ansökan om namnändring lämna in de handlingar som anges i punkt 3.2.
(2) Om ett bolag ansöker om att ändra sitt utländska karaktärsnamn gäller punkt 4 i tillämpliga delar.
6.(1) Ett företag som är registrerat med ett utländskt karaktärsnamn kan ansöka hos registratorn om avregistrering av sitt utländska karaktärsnamn.
(2) En ansökan enligt punkt (1) ska vara i den godkända formen och ska åtföljas av en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ett ändringsbeslut enligt artiklarna 23 och 30 och, om bolaget har beslutat att göra det, en omarbetad stiftelseurkund och bolagsordning enligt artikel 24.
(3) På en ansökan enligt punkt (1) får registratorn avregistrera det utländska karaktärsnamnet och avföra det från registret.
(4) Om registratorn avregistrerar ett företags utländska karaktärsnamn ska han utfärda ett intyg om avregistrering av det utländska karaktärsnamnet.
7.(1) Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2-6 ska 25, 26 och 31 §§ gälla i tillämpliga delar för utländska teckennamn.
(2) Registratorn kan utfärda ett meddelande enligt punkt (3) till ett bolag om -
a) Registratorn anser att bolagets utländska
teckennamn -
i) inte är förenlig med lagen eller är stötande eller stötande, eller
ii) det strider mot allmän ordning eller mot allmänintresset att det utländska karaktärsnamnet ska finnas kvar i registret, eller
b) Registratorn anser att den inte förstår namnets fullständiga eller sanna betydelse.
(3) När punkt (2) är tillämplig får registratorn utfärda ett meddelande till företaget och beordra det att ansöka om att ändra sitt utländska karaktärsnamn till ett av registratorn godkänt namn för utländsk karaktär på eller före ett datum som anges i meddelandet, vilket inte ska vara mindre än fjorton dagar efter datumet för meddelandet.
(4) Om ett företag som har fått ett meddelande enligt punkt (3) underlåter att lämna in en ansökan om att ändra sitt utländska karaktärsnamn till ett namn med utländsk karaktär som godkänts av registratorn på eller före det datum som anges i meddelandet, får registratorn avregistrera namnet.
(5) När registratorn avregistrerar ett utländskt karaktärsnamn enligt denna förordning ska registratorn utfärda ett intyg om namnändring till företaget.
(6) Om ett bolags utländska karaktärsnamn har avregistrerats enligt denna punkt ska det, inom fjorton dagar från dagen för intyget om namnändring, lämna in en bestyrkt kopia eller ett utdrag av ändringsbeslutet enligt 23 och 30 §§ och, om bolaget har fattat ett sådant beslut, en omarbetad stiftelseurkund och bolagsordning enligt 24 §.

Femte bilagan (avsnitt 32) Återanvändning av företagsnamn

1. i denna förteckning, om inte sammanhanget kräver något annat -
-Akt: lagen om internationella företagsbolag;
-ändringsdatum: det datum då det första företaget bytte namn;
-nedlagt bolag: ett bolag för vilket registratorn har utfärdat ett intyg om nedläggning enligt artikel 217.4 a i lagen;
-upplöst bolag: ett bolag som har upplösts enligt lagen eller den tidigare lagen;
-första företaget innebär -
a) det företag eller det tidigare Act-företag som har, i förekommande fall -
i) ändrat sitt namn;
ii) har upplösts enligt lagen eller en tidigare lag;
eller .
b) det nedlagda företaget;
-insolvent: enligt definitionen i avsnitt 299 i lagen;
-insolventa företag -
(a) betyder -
i) ett insolvent företag som är i likvidation enligt del III eller del IV i del XVII i lagen, eller
(ii) ett företag som har upplösts efter avslutad likvidation enligt del III eller del IV i del XVII i lagen;
(b) omfattar inte ett företag som har varit upplöst i sju år eller mer;
-Med andra bolag avses det bolag som vill använda det första bolagets namn, oavsett om det sker genom bolagisering, fortsättning eller namnändring.
2. (1) Om det är tillåtet enligt punkterna 3 eller 4 får registratorn bilda eller fortsätta ett bolag under, eller registrera en ändring av bolagets namn till ett namn som är identiskt eller liknar namnet på -
a) ett företag eller ett före detta företag enligt lagen som har -
i) ändrat sitt namn, eller
ii) har upplösts enligt lagen eller den tidigare lagen, eller
(b) ett nedlagt företag.
(2) Punkterna 3 och 4 omfattas av punkterna 6 och 7.
(3) Ingenting i punkterna 3-7 är avsett att ge ett bolag, vare sig det första bolaget eller det andra bolaget, någon rätt till överföring av namnet från det första bolaget till det andra bolaget.
3.(1) Om det första bolaget är ett bolag som har bytt namn, kan registratorn tillåta att det första bolagets tidigare namn, eller ett namn som liknar det första bolagets tidigare namn, registreras på ett andra bolag -
a) när som helst efter utgången av en period på sju år från den dag då det första bolaget ändrade sitt namn, eller
b) om det första företaget ger sitt skriftliga samtycke -
liknande namn, ännu inte har registrerats på ett andra företag, ska registratorn
kan tillåta företaget att ändra sitt namn till sitt tidigare namn eller ett liknande namn.
4. Om det första bolaget är ett upplöst bolag får registratorn tillåta att det första bolagets namn, eller ett namn som liknar det första bolagets namn, registreras för ett andra bolag när som helst efter den dag då det första bolaget upplöstes.
5.(1) Om det första bolaget är ett nedlagt bolag får registratorn tillåta att det första bolagets namn, eller ett namn som liknar det första bolagets namn, registreras i ett andra bolag när som helst efter utgången av en period på sju år från dagen för det intyg om nedläggning som utfärdats för det första bolaget.
(2) Om ett nedlagt bolag senare fortsätter enligt lagen, kan registratorn tillåta att bolaget fortsätter under sitt tidigare namn, som anges i intyget om nedläggning, såvida inte namnet har återanvänds i enlighet med denna bilaga.
6. Registraren får inte tillåta att ett namn, inklusive ett liknande namn, registreras för -
a) mer än två olika företag, eller
b) mer än två gånger till samma företag under en sjuårsperiod.
7.(1) Punkterna 2-5 gäller inte om det första bolaget är ett insolvent bolag.
(2) Om det första bolaget är ett insolvent bolag, får det första bolagets namn eller ett namn som liknar det första bolagets namn endast registreras i ett andra bolag -
a) om likvidatorn har sålt det första bolagets verksamhet eller företag, eller en väsentlig del av det första bolagets verksamhet eller företag, till det andra bolaget, eller
b) med domstolens tillstånd.

SIXTE SCHEDULE (avsnitt 171) INNEHÅLL AV ÅRSREDOVISNINGEN

Årsredovisningen skall utformas i den form som registratorn föreskriver eller godkänner och skall (som ett minimum) ange och förklara att per datumet för årsredovisningen -
1. Bolaget för bokföring i enlighet med kraven i lagen, vilken bokföring förs på följande plats(er):
[ange den fysiska adressen till varje plats där bokföringen finns].
2. Bolaget för protokoll från möten och kopior av skriftliga beslut av medlemmar och styrelseledamöter i enlighet med kraven i lagen (tillsammans kallade protokoll och beslut), vilka protokoll och beslut förvaras på följande plats(er):
[ange den fysiska adressen till varje plats där protokollet och kopiorna av resolutionerna finns].
3. Om företaget i enlighet med en skriftlig lag i Seychellerna uppmanas att tillhandahålla alla eller några av sina bokföringshandlingar och protokoll och beslut eller kopior av dessa, kommer det att se till att de begärda bokföringshandlingarna och protokollen och besluten eller kopior av dessa tillhandahålls till den begärande parten i Seychellerna inom den tidsperiod som anges i begäran.
Jag intygar att detta är en korrekt kopia av det lagförslag som antogs av
Nationalförsamlingen den 26 juli 2016.
Ms. Luisa Waye-Hive
Biträdande kontorist

sv_SESvenska