Wat betekent ringafrastering?

4.9
(896)

Bescherming van activa, scheiding voor belastingdoeleinden

Wat betekent ringafrastering?

  • Van ringfencing of afschermen is sprake wanneer een deel van de activa of de winst van een onderneming financieel wordt afgezonderd zonder dat deze noodzakelijkerwijs als een afzonderlijke entiteit wordt geëxploiteerd. De reden hiervoor kan zijn:
    • reglementaire redenen,
    • het opzetten van regelingen ter bescherming van activa met betrekking tot financieringsregelingen, of
      Scheiding in afzonderlijke inkomensstromen voor belastingdoeleinden.

vermogensbescherming
In overeenkomsten ter bescherming van vermogensbestanddelen kan gebruik worden gemaakt van oormerking door bepaalde activa en passiva in afzonderlijke entiteiten binnen een groep onder te brengen. Het kan ook worden gebruikt als een methode om het liquidatierisico te beperken of de kredietwaardigheid van een onderneming te verbeteren.

Scheiding voor belastingdoeleinden
In het Verenigd Koninkrijk is de afschermingswinst afkomstig van inkomsten en winsten uit de productie van olie of uit olierechten op het continentaal plat van het Verenigd Koninkrijk en op het continentaal plat van het Verenigd Koninkrijk en is deze onderworpen aan een hoger tarief van de vennootschapsbelasting. Dit stelsel van belasting op aardolie wordt ook in andere landen toegepast.

Scheiding van regelgeving
In het geval van leningen of obligaties stelt earmarking een investeerder in het algemeen in staat zowel een link te hebben met een specifiek actief dat hij bezit (bv. windmolenparken die eigendom zijn van een nutsbedrijf) als volledige kredietsteun te krijgen voor de balans van een nutsbedrijf.

Een veel voorkomende vorm van scheiding is wanneer een gereguleerd openbaar nutsbedrijf zich financieel afscheidt van een moedermaatschappij die een niet-gereguleerd bedrijf exploiteert. Dit wordt in de eerste plaats gedaan om de consumenten van essentiële diensten zoals elektriciteit, water en basistelecommunicatie te beschermen tegen financiële instabiliteit of faillissement van de moedermaatschappij ten gevolge van verliezen bij haar open-markttransacties. Ringfencing houdt ook de klanteninformatie binnen het openbaar nutsbedrijf gescheiden van het winststreven van de andere bedrijven van de moedermaatschappij.

Als gevolg van de financiële crisis van 2008 zijn de grootste banken in het Verenigd Koninkrijk op grond van de Financial Services (Banking Reform) Act van 2013 verplicht hun retailactiviteiten af te schermen om deposanten beter te beschermen. De afschermingsvoorschriften zijn op 1 januari 2019 in werking getreden. De afschermingsvereisten voor banken in het Verenigd Koninkrijk vereisen dat dergelijke retailbankingactiviteiten worden verricht via afzonderlijke entiteiten en subgroepen binnen elke grote bankgroep. De Prudential Regulation Authority is de belangrijkste toezichthouder voor ring fencing, die moet bepalen welke banken binnen de werkingssfeer van de afschermingswetgeving vallen en moet toezien op de tenuitvoerlegging van de regels door de banken.

Meer en nadere informatie vindt u in onze Lexicon/Glossarium of in de IBC-wet.

Hoe nuttig was de informatie?

Voor een beoordeling klikt u op de sterren:

nl_NLNederlands